Biuro Rady Miasta Helu

BIURO RADY MIASTA HELU
 
Inspektor ds. obsługi Rady Miasta - Mirela Figurska
Symbol stanowiska w jednolitym rzeczowym wykazie akt: RM

KONTAKT:
Obsługa Rady Miasta - pokój 204, II piętro
Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 Hel


telefon:   58 677-72-52

adres e-mail:  radamiastahelu@gohel.pl
--------------------------------------------------------------
 
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW SKIEROWANYCH DO RADY MIASTA HELU

Pracownik obsługi Rady Miasta Helu przyjmuje skargi i wnioski (każdego tygodnia):

 • w środy w godzinach 14:00 – 16:00

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.          

 

 


ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA (ZAKRES CZYNNOŚCI)

PRACOWNIKA NA STANOWISKU OBSŁUGI RADY MIASTA HELU

Pani:

MIRELA FIGURSKA

ZATRUDNIONA NA STANOWISKU PRACY:

OBSŁUGI RADY MIASTA HELU

podlega bezpośrednio:

 

sekretarzowi miasta Helu

- kierownikowi Referatu Organizacyjnego

współdziałanie:

 

- z przewodniczącym Rady Miasta Helu w zakresie prowadzonych spraw przez Radę Miasta Helu

- radnymi

zastępuje pracownika na stanowisku pracy:

obsługi sekretariatu Urzędu Miasta Helu

zastępowana przez pracownika ze stanowiska pracy

kierownik zespołu ds. promocji miasta Helu

 

Zakres obowiązków pracowniczych z art. 100 K.p. i i 211 K.p.:

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

 4. dbać o dobro Urzędu Miasta Helu, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

 5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
   

Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

 1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

 2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

 3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

 4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

 5.  poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

 6.  niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

 7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracownik zatrudniony na stanowisku Obsługi Rady Miasta Helu, w zakresie spraw organizacyjnych wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Helu, realizowanych na stanowisku pracy, zobowiązany jest do:

  1. Właściwe i terminowe wykonanie zadań i obowiązków wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego oraz przewodniczącego rady miasta.

  2. Koordynowania prac wewnątrz komórki organizacyjnej oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Helu i jednostkami miejskimi, instytucjami oraz spółkami miejskimi w zakresie obsługi rady miasta.

  3. W razie nieobecności w pracy określanie zakresu zadań dla osoby zastępującej.

  4. Dysponowania rzeczowymi składnikami majątkowymi i przydzielonymi komórce organizacyjnej do użytkowania.

  5. Realizowania innych obowiązków określonych przepisami ustawodawstwa pracy,
   w szczególności kodeksem pracy i regulaminem pracy Urzędu Miasta Helu.

  6. Przekazywania spraw przekraczających zakres zadań komórki organizacyjnej swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

  7. Przestrzegać obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonego dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

  8. Właściwą i zgodną z obowiązującymi przepisami gospodarkę składnikami majątkowymi powierzonymi do użytkowania.

  9. Prowadzenia spraw finansowych w ramach wykonywanych zadań zgodnie z procedurami finansowo-księgowymi obowiązującymi w Urzędzie Miasta Helu.

  10. Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika na stanowisku ds. Obsługi Rady Miasta Helu:

  1. Obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej rady miasta, statutowych komisji rady i poszczególnych radnych.

  2. Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu.

  3. Organizacji sesji rady miasta, posiedzeń komisji rady i spotkań z mieszkańcami oraz zapewnienia należytej obsługi technicznej i merytorycznej w tym zakresie.

  4. Przygotowywanie list diet radnych oraz informacji o kwotach ryczałtów
   dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

  5. Przygotowywania projektów planów pracy rady miasta i komisji statutowych.

  6. Sporządzanie protokołów z obrad sesji rady.

  7. Sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji statutowych rady.

  8. Opracowywanie założeń budżetu miasta Helu w części dotyczącej funkcjonowania rady, sporządzanie okresowych sprawozdań z jego realizacji oraz nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w tym zakresie.

  9. Prowadzenie zbioru, rejestru i skorowidza uchwał rady miasta, wniosków komisji, zapytań, interpelacji i wniosków radnych oraz przekazywania ich do realizacji komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Helu i jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Hel.

  10. Prowadzenia teczek klubów radnych i związanej z tym dokumentacją.

  11. Prowadzenia spraw osobowych radnych.

  12. Ewidencji udziału radnych w sesjach i posiedzeniach komisji rady.

  13. Prowadzenia rejestru skarg i wniosków wpływających do rady oraz burmistrza Helu.

  14. Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji w wyznaczony dzień, po godzinach otwarcia Urzędu Miasta Helu, pełniąc dyżur w tym zakresie.

  15. Prowadzenia rejestru petycji wpływających do Rady Miasta oraz Burmistrza Helu.

  16. Kompletowania i przygotowywania materiałów pod obrady sesji, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego rady.

  17. Organizowania szkoleń radnych w oparciu o ustalenia przewodniczącego rady.

  18. Udostępniania dokumentów, do których wydawania upoważniony jest przewodniczący rady lub burmistrz, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej.

  19. Przesyłania uchwał rady organom nadzoru prawnego oraz do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

  20. Redagowanie projektów aktów prawnych oraz aktów prawnych rady i burmistrza Helu w formacie xml.

  21. Przygotowywanie tekstów jednolitych uchwał rady i opracowywanie ujednoliconych tekstów uchwał podejmowanych przez radę w formacie xml.

  22. Wprowadzanie poprawek redakcyjnych do projektów aktów prawnych rady
   i burmistrza.

  1. Publikacja projektów aktów prawnych oraz aktów prawnych rady i burmistrza Helu w Bazie Aktów Własnych Urzędu Miasta Helu.

  2. Przekazywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami komisji i rady.

  3. Prowadzenie terminarza posiedzeń komisji Rady.

  4. Kompletowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w zakresie działania Oddziału.

  5. Opracowywanie opinii, stanowisk i wniosków komisji.

  6. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.

  7. Prowadzenie spraw związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi dot. uchwał.

  8. Wprowadzanie rozstrzygnięć nadzorczych dot. uchwał do Biuletynu Informacji Publicznej i Bazy Aktów Własnych.

  9. Monitorowanie terminowości w rozpatrywaniu skarg przez Komisję Rewizyjną.

  10. Monitorowanie terminowości rozpatrywania interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

  11. Monitorowanie terminowości rozpatrywania przez radę miasta wniosków i petycji kierowanych do niej.

  12. Prowadzenie ewidencji projektów uchwał.

  13. Prowadzenie ewidencji protokołów sesji rady i posiedzeń komisji.

  14. Prowadzenie rejestru Honorowych Obywateli Miasta Helu.

  15. Prowadzenie rejestru Zasłużonych dla Miasta Helu.

  16. Współpraca z innymi referatami Urzędu Miasta Helu i samodzielnymi stanowiskami pracy, jednostkami miejskimi, instytucjami, organizacjami oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w podejmowaniu działań mających na celu przekazywanie informacji o pracy rady.

  17. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród za osiągnięcia sportowe i artystyczne.

  18. Redagowanie oraz aktualizacja strony internetowej www.gohel.pl

  19. Redagowanie oraz aktualizacja fanpage Miasto Hel i Urząd Miasta Helu na portalach społecznościowych Facebook, Yotube, Google +, i innych.

  20. Redagowanie oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.

  21. Organizowanie i prowadzenie współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Helu.

  22. Organizowanie i współorganizowanie świąt, rocznic miejskich, narodowych oraz państwowych.

  23. Współrealizacja umów związanych ze współpracą zagraniczną, w tym z partnerstwem miast Hel i Hermeskeil (Niemcy).

  24. Współrealizacja umów związanych ze współpracą z innymi miastami Polski podejmowanych przez radę miasta.

  25. Współpraca z mediami masowego przekazu o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym i przekazywaniem im materiałów o działaniach Rady Miasta Helu.

  1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środkach masowego przekazu oraz współtworzenie polityki informacyjnej Gminy Miejskiej Hel.

  2. Podejmowanie innych działań z zakresu komunikacji społecznej rady z mieszkańcami.

  3. Przygotowywanie i organizowanie wywiadów, wystąpień i konferencji prasowych rady.

  4. Przygotowywanie korespondencji okolicznościowej rady.

  5. Przygotowanie materiałów do wydawnictwa „Ziemia Pucka”.

  6. Przygotowanie materiałów do Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Helu.

  7. Wykonywanie zadań związanych z wyborami w zakresie wynikającym z ordynacji wyborczej oraz referendum ogólnopolskim i referendum europejskim.

  8. Realizacja zadań Gminy Miejskiej Hel na potrzeby obronne państwa, określone w dokumentacji planistycznej Urzędu Miasta Helu w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 04-03-2009 20:38:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 04-11-2018 12:34:49