2013.08.08 Informacja Burmistrza Helu w sprawie podjętych działań i stanowiska dotyczącego niezorganizowania przetargu na odbieranie, albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Burmistrza Helu

ul. Wiejska 50

84-150 Hel

 

INFORMACJA

 

            W związku z artykułem, który ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim” (http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/962529,ustawa-smieciowa-za-brak-przetargow-zaplaca-sopot-hel-i-brusy,id,t.html ), przedstawiamy niżej stanowisko w przedstawionej sprawie, wraz z informacją o podjętych działaniach.

            W dniach 16-30.07.2013 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził w Urzędzie Miasta Helu kontrolę w zakresie realizacji przez gminę zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (protokół do pobrania niżej).

            W dniu 06.08.2013 r. do Urzędu Miasta Helu wpłynęło od Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia Gminie Hel administracyjnej kary pieniężnej za niezorganizowanie przez burmistrza Helu przetargu na odbieranie, albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

            W dniu 08.08.2013 r. do PWIOŚ został wystosowany wniosek o zawieszenie tego postępowania na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na to, że aktualnie toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowanie, sygn. K 52/12 (akta sprawy dostępne na stronie internetowej Trybunału), o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności niezgodności z Konstytucją art. 6d tej ustawy w zakresie, w jakim nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła Rada Miejska Inowrocławia i burmistrz Helu w pełni podziela poglądy i stanowisko zawarte w tym wniosku. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie może mieć zasadnicze znaczenie dla postępowania wszczętego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i wydanej w jego wyniku decyzji. W przypadku, gdyby Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie, w jakim nakłada on na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, postępowanie to stałoby się bezprzedmiotowe i musiałoby zostać umorzone.

            Niezależnie od powyższego w najbliższym czasie do PWIOŚ zostanie przekazane pismo zawierające stanowisko burmistrza Helu w przedmiotowej sprawie, oparte na niżej przedstawionych argumentach.

            Uchwałą Rady Miejskiej w Helu z dnia 05.12.1991 r., nr XVI/109/91, powołano zakład budżetowy Gminy Hel, pod nazwą Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu – Zakład Budżetowy. W statucie zakładu określono, że do zadań zakładu należy w szczególności zbieranie nieczystości stałych i płynnych i wywóz na składowiska odpadów. Zarządzeniem nr 20/0050/2013, z dnia 28.06.2013 r. burmistrz Helu powierzył Zespołowi Zakładów Obsługi Miasta w Helu – Zakład Budżetowy, obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Helu. W tym miejscu warto dodać, że gdyby burmistrz Helu ogłosił przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, to ZZOM, jako zakład budżetowy nie mógłby wziąć w nim udziału, a co za tym idzie w tym zakresie musiałby zaprzestać działalności, co związane byłoby oczywiście z koniecznością dokonania znacznych zmian w zakładzie, w tym w szczególności redukcji zatrudnienia.

            Burmistrz Helu wydał wspomniane zarządzenie po zasięgnięciu opinii prawnej, sporządzonej przez radcę prawnego Urzędu Miasta Helu, panią Annę Dudkiewicz – kopia opinii w pliku do pobrania. Podobny pogląd wyraził także dr Marek Goleń, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w opinii dla Biura Senatorskiego Marka Rockiego, opublikowanej na portalu http://www.samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.smieci/119147/LUKI-POD-KOSZEM--Ekspert-o-brakach-ustawy-smieciowej . Ponadto, jak wspomniano wyżej, przed Trybunałem Konstytucyjnym prowadzone jest postępowanie, sygn. K 52/12 (akta sprawy dostępne na stronie internetowej Trybunału), o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności niezgodności z Konstytucją art. 6d tej ustawy w zakresie, w jakim nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła Rada Miejska Inowrocławia i burmistrz Helu w pełni podziela poglądy i stanowisko zawarte w tym wniosku.

            Warto także zwrócić uwagę na inne aspekty problemu, wynikające z wykładni systemowej i celowościowej norm prawnych, wynikających z przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg), a także innych ustaw, w tym w szczególności ustawy o gospodarce komunalnej (ugk). Otóż biorąc pod uwagę przepisy ugk oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 ucpg, a także podnoszone podczas prac nad nowelizacją argumenty za jej wprowadzeniem, a w szczególności założenie, że ma ona dać gminom podstawy do pełnej samodzielności w organizowaniu systemu postępowania z odpadami i wzięcia za to pełnej odpowiedzialności, można by uznać, że ustawodawca celowo nie zawarł w ustawie przepisu wyraźnie wyłączającego bądź ograniczającego możliwość wykonywania odbioru odpadów w systemie gminnym przez gminne jednostki organizacyjne, a więc tym samym pozostawił w tej mierze swobodę wyboru gminom. Przepis art. 6d ust. 1 ucpg ma w tej koncepcji sens taki, że w przypadku zlecania wykonywania zadań podmiotom zewnętrznym gmina nie działa w oparciu o zasady ogólne, określone w ugk, ale zlecenia takiego można dokonać tylko w oparciu o przepisy o zamówieniach publicznych. Przepis wyłącza więc postanowienia ugk, ale tylko w kontekście możliwości wyboru przez gminy sposobu przekazania zadania do wykonywania przez podmiot zewnętrzny, nie zawiera natomiast stwierdzenia wykluczającego samodzielne wykonywanie tego zadania przez gminę, a w szczególności przez jej zakład budżetowy (więcej w artykule prof. Marka Górskiego zamieszczonym na portalu http://www.e-czytelnia.abrys.pl/?mod=tekst&id=13805 ).

            Biorąc powyższe pod uwagę uważam, że postępowanie burmistrza Helu w sprawie powierzenia Zespołowi Zakładów Obsługi Miasta w Helu – Zakładowi Budżetowemu  obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Helu, jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Warto też wspomnieć doniesienia medialne, które jednoznacznie pokazują, że w gminach, w których odbiorem odpadów zajmują się gminne jednostki organizacyjne, wdrożenie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi przebiegło praktycznie bez żadnych zakłóceń (tak jak w naszym mieście), podczas gdy w części innych gmin, w których w przetargach wybierano firmy zewnętrzne, dochodziło do nieprawidłowości, zakończonych nakładaniem na firmy wywozowe kar, czy wręcz rozwiązywaniem zawartych umów.

 

                                                                                                          Burmistrz Helu

                                                                                                          Mirosław Wądołowski

 

Do pobrania:

1. protokół z kontroli PWIOŚ,

2. opinia prawna radcy prawnego Urzędu Miasta Helu.

Załączniki do pobrania

1 protokół z kontroli PWIOŚ.pdf (PDF, 3.MB) 2013-08-08 16:02:54 612 razy
2 opinia radcy prawnego UM.pdf (PDF, 55KB) 2013-08-08 16:02:54 515 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 08-08-2013 16:02:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 08-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 08-08-2013 16:05:18