Gminny program ochrony nad zabytkami dla gminy Hel na lata 2009-2013

Gminny program ochrony na zabytkami na lata 2009-2013 dla Gminy Hel

http://bip.hel.eu/dokumenty/1329

 

Załączniki do pobrania znajdują się na stronie: INFRASTRUKTURA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE » Ochrona zabytków » Gminny program opieki nad zabytkami

 


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowegoDziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
- Numer dziennika urzędowego:153
- Pozycja:2859
- Data ogłoszenia:17 listopada 2009
- jednolity identyfikator aktuhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2009/153/2859
 
 
UCHWAŁA  Nr  XXXVII/225/09
Rady Miasta Helu
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 - 2013 dla Gminy Hel”.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337,z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 243, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420)

i art. 87 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy  z  dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zmiany z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362; z 2007 r. Nr 126, poz. 875; Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206; Nr 97, poz. 804)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§ 1.
  1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009 - 2013 dla Gminy Hel”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  2. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009 - 2013 dla Gminy Hel” obejmuje obszar administracyjny Gminy Hel.
  3. Program, o którym mowa w niniejszej uchwale uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Helu
/-/ Edward Mrozik


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 25-09-2009 11:19:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 25-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 24-01-2014 17:03:52