Uchwała Nr XXXV/222/13 Rady Miasta Helu z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością EKO-HEL

 

 
UCHWAŁA NR XXXV/222/13
Rady Miasta Helu
z dnia 19 grudnia 2013
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: z 2013 r.: poz. 645, poz. 1318), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzoną pod firmą EKO-HEL Sp. z o. o., zwaną dalej „Spółką”, w której gmina miejska Hel obejmuje 100% udziałów.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, polegających w szczególności na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
§ 2.
Udziały w kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych pokryte zostaną przez wkład gotówkowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.
 
§ 3.

1. Wyraża się zgodę na objęcie 100% udziałów w Spółce w zamian za wkład gotówkowy.
2. Wkład gotówkowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych zostanie pokryty w całości przez gminę miejską Hel.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Przewodniczący Rady
Marek Chroń 

Załączniki do pobrania

1 Uchwala_NrXXXV_222_13_utworzenie_jednoosobowej_spolki_ekohel.pdf (PDF, 30KB) 2014-01-13 10:43:32 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 13-01-2014 10:28:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 19-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 13-01-2014 10:43:32