INFORMACJA o realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w I półroczu 2009 roku.


INFORMACJA

o realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani”

w I półroczu 2009 roku.

 

Realizacja poszczególnych zadań „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2009 rok” w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Zadanie I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

W I półroczu 2009 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 12 wniosków o skierowanie osób na leczenie odwykowe, w tym: z MOPS - 4 wnioski, z Komisariatu Policji w Juracie - 6 wniosków, od członków rodzin - 2 wnioski. W bieżącym półroczu rozpatrywano 4 razy więcej wniosków niż w analogicznym okresie roku biegłego (w I półroczu 2008 roku - rozpatrywano 3 wnioski). Zespół ds. Lecznictwa odbył 8 posiedzeń, na których przeprowadzono rozmowy ze świadkami, rozmowy motywujące z osobami skierowanymi. W 6 przypadkach skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Wejherowie o zastosowanie przymusu poddania leczeniu odwykowemu. W sześciu przypadkach nadal prowadzone jest postępowanie.

W omawianym okresie z Komisariatu Policji w Juracie wpłynął jeden wniosek dotyczący rozpatrzenia nieletniego nadużywającego alkoholu. Sprawa jest nadal rozpatrywana.

Osoby uzależnione mogły korzystać w Punkcie Pomocy Rodzinie z pomocy psychologa, instruktora terapii uzależnień, psychoterapeuty.

Zadanie II - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

W Punkcie Pomocy Rodzinie przyjęto 208 osób, w tym: psycholog - 91 ,instruktor terapii uzależnień - 53 osoby . Największą liczbę osób przyjętych w Punkcie stanowiły osoby uzależnione od alkoholu, lub nadużywające alkoholu. Drugą grupę stanowiły osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne oraz lękowe. Z pomocy psychologa korzystali także rodzice dzieci przejawiających m.in. zaburzenia zachowania, lękowe itp. W porównaniu do I półrocza 2008 roku liczba przyjęć utrzymuje się na tym samym poziomie (I półrocze 2008 - 229 osób).

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 6 posiedzeń, w tym trzy z udziałem zaproszonych gości. Komisja pracowała zgodnie z „Rocznym planem pracy MKRPA na 2009 rok” zatwierdzonym na posiedzeniu komisji w dniu 07.01.2009 roku. Na posiedzeniach komisji m.in. dokonano poprawek w „Regulaminie MKRPA”, omawiano sprawy Tygodnia Profilaktyki w ZSO, funkcjonowania świetlicy, „Raportu - sprawozdania z realizacji Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”, a także podejmowano decyzje o kierowaniu wniosków do Sądu Rejonowego w sprawie zastosowania przymusu poddania leczeniu odwykowemu. Ponadto na posiedzeniach komisji rozpatrzono 17 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydano stosowne postanowienia.

W m - cu marcu br. dzielnicowy uczestniczył w szkoleniu dotyczącym pomagania ofiarom przemocy w rodzinie.

Zadanie III - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Do Świetlicy Socjoterapeutyczne „Bocianie Gniazdo” uczęszcza 20 dzieci (dane na dzień 12 czerwca 2009 roku).

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych przygotowany został projekt „Regulaminu świetlicy”, który został zaakceptowany przez Burmistrza Helu.

Oprócz realizacji bieżących tematów zajęć określonych w „Rocznym planie pracy świetlicy” w I półroczu br. w świetlicy zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- przedstawienie dla seniorów;

- udział w spotkaniu zorganizowanym przez służby mundurowe w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu;

- Dzień Zwierząt w świetlicy - dzieci prezentowały swoje zwierzęta;

- wizyta w Stacji Meteorologicznej w Helu;

- topienie Marzanny;

- zwiedzanie Latarni Morskiej w Helu;

- wycieczka do ZOO - uczestniczyło 15 dzieci;

- wycieczka do fokarium;

- akcja zbierania nakrętek dla Filipka;

- cotygodniowe zajęcia sportowe realizowane w Hali Sportowo-Widowiskowej, prowadzone przez nauczyciela w-f Norberta Górskiego;

- wykonanie zaproszeń na majówkę dla helskich seniorów;

- spotkanie z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego;

- spotkanie z osobą kolekcjonującą militaria;

- pomoc Marcinowi Muża w zorganizowaniu wystawy poświęconej Marynarce Wojennej;

- udział w konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną;

- roznoszenie kartek z życzeniami świątecznymi;

- ognisko powiązane z poszukiwaniem wielkanocnych prezentów od zajączka;

- udział w uroczystości 3 maja- złożenie kwiatów pod pomnikiem;

- uroczystość Dnia Dziecka połączona z rozdaniem prezentów dla dzieci;

- udział w kampanii „Czy Twoje picie jest bezpieczne?” - rozprowadzanie ulotek wśród mieszkańców Helu - 4 wyjścia.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji.

Dla dzieci ze świetlicy zorganizowano zajęcia z psychologiem. Temat zajęć: „Studium konfliktu - strategia radzenia sobie z agresją i ostracyzmem grupowym”. Celem zajęć było m.in. zdiagnozowanie i zasugerowanie ewentualnych form pracy wychowawczej z dziećmi.

Dwójka dzieci ze świetlicy uczestniczy w terapii indywidualnej, prowadzonej przez psychologa i psychoterapeutę.

Przedsięwzięcia prowadzone w świetlicy miały na celu poprawę fizycznego, psychicznego i poznawczego funkcjonowania dzieci uczestniczących w zajęciach.

W dniu 25 kwietnia 2009 roku pracownicy świetlicy uczestniczyli w szkoleniu dla pracowników świetlic powiatu puckiego nt.: „Praca wychowawców świetlicy z niewydolnymi rodzicami”. Celem szkolenia było m.in. zwiększenie umiejętności wychowawców świetlicy w pracy z rodzicami niewydolnymi wychowawczo.

Dla 12 dzieci zorganizowany został pobyt na koloni profilaktycznej w Białym Dunajcu. Termin pobytu: 29.07 - 07.08.2009 rok (10 dni). Na kolonie, podczas których realizowany będzie program socjoterapeutyczny wyjadą nie tylko dzieci ze świetlicy. Lista dzieci ustalona została w dniu 22 maja br. na posiedzeniu Rady Świetlicy z udziałem przedstawiciela MOPS. W opracowywaniu listy, tak jak dwa lata temu uwzględniono propozycje kierownika świetlicy, pedagoga, MOPS oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej.

W dniach 23 - 27 marca 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących zorganizowano Tydzień Profilaktyki pod hasłem „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”. Jego celem było:

- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów;

- ukazanie niszczącego działania nikotyny, alkoholu, narkotyków na organizm człowieka;

- promowanie zdrowej żywności poprzez racjonalne odżywianie się;

- pokazanie sposobów spędzania wolnego czasu;

- rozwijanie zainteresowań sportowych, plastycznych i literackich;

- integracja środowiska szkolnego.

Organizatorami wszystkich przedsięwzięć byli nauczyciele ZSO (w szczególności członkowie Zespołu Profilaktycznego i Zespołu Wychowawczego) oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Tydzień obfitował w różnorodne konkursy, spektakle, rozgrywki sportowe, warsztaty informacyjno - edukacyjne i wychowawcze. Był też okazją do zaprezentowania przez uczniów swoich umiejętności sportowych oraz artystycznych.

Główne przedsięwzięcia Tygodnia Profilaktyki:

- zajęcia warsztatowe „Żyjmy zdrowo” prowadzone przez wychowawców klas;

- program informacyjno - edukacyjny „KONTAKT - BUS” realizowany przez terapeutów Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”;

- program edukacyjno - wychowawczy „Spotkania” realizowany przez terapeutów Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”;

- interwencyjny program profilaktyki alkoholowej „Korekta” realizowany przez trenera PTP Janusza Stanek;

- zajęcia warsztatowe „Ile kosztuje palenie?” realizowane przez nauczycielkę Jolantę Sulęta;

- spotkania profilaktyczne z policjantem;

- przedstawienie Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego „Pomóż mi …”;

- rozgrywki sportowe itp.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących działalność profilaktyczna prowadzona była w oparciu o opracowany przez Zespół Profilaktyczny „Szkolny program profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu na lata 2006 - 2009”. W ramach profilaktyki uzależnień zorganizowano m.in.:

- w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym:

a) warsztaty profilaktyki zawodowej „Kim chcę zostać?” dla uczniów III klas Gimnazjum;

b) lekcje wychowawcze nt.: „Poznajemy swoje uczucia” dla uczniów IV i VI klas Szkoły Podstawowej;

c) pogadanki z policjantem w Szkole Podstawowej nt. konsekwencji nagannego postępowania i zachowań demoralizujących;

d) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nt. szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i demoralizacji.

W ramach „Gminnego programu …” wspierano finansowo przedsięwzięcia profilaktyczne i sportowe organizowane w ZSO, m.in. poprzez finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych, zakup nagród, pucharów i dyplomów.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących realizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadziło 4 nauczycieli ZSO. W każdych zajęciach średnio uczestniczyło od 15 do 20 uczniów. Zajęcia służyły promowaniu zdrowego stylu życia. Były uzupełnieniem przedsięwzięć profilaktycznych. Jako element strategii alternatyw angażowały młodych ludzi do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Nasza gmina, jako jeden z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno ­- edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Kampania trwa do końca roku. Ze względu na realizowany w okresie wiosennym Tydzień Profilaktyki większość przedsięwzięć w ramach kampanii realizowana będzie jesienią. Dotychczas dzieci ze świetlicy uczestniczyły w kampanii informacyjnej, rozprowadzając ulotki. W Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum odbył się konkurs literacki. Do udziału w kampanii włączył się także Punkt Bazowania Hel. Odbyły się m.in. spotkania profilaktyczne z marynarzami służby zasadniczej. We wrześniu i październiku takie spotkania zostaną przeprowadzone z żołnierzami zawodowymi. We wrześniu odbędą się także zajęcia dla rodziców i zajęcia profilaktyczne z uczniami ZSO. Kampania powinna przyczynić się do podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa nt. szkodliwości nadużywania alkoholu, zmniejszenia liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie, a przez to ograniczenie szkód związanych z piciem alkoholu.

W omawianym okresie przeprowadzono jedną edycję Szkoły Rodzenia „Bociek”. W zajęciach uczestniczyło osiem ciężarnych, wraz z osobami towarzyszącymi. Oprócz tematów dotyczących ciąży, porodu i połogu poruszone zostały zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego, w tym problematyka FAS. Uczestnicy zajęć spotkali się także z przedstawicielami firmy ZIOŁOLEK, JOHNSON'S, NESTLE, HIPP, oraz PROGENIS. Więcej informacji o przedsięwzięciach Szkoły Rodzenia „Bociek” znaleźć można na stronie internetowej www.szkolabociek.pl

W „Helskiej Blizie” publikowane były artykuły informujące o podejmowanych działaniach profilaktycznych, działalności świetlicy, ale także dotyczące problematyki zdrowia psychicznego. O podejmowanych działaniach profilaktycznych informowaliśmy także mieszkańców miasta w „Biuletynie Informacyjnym”.

Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W dniu 11 marca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu odbyła się, zorganizowana przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konferencja nt.: „Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży”. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, instytucji i organizacji działających w naszym mieście, przedstawiciele Komisariatu Policji w Juracie i Komendy Powiatowej Policji w Pucku, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pucku, nauczyciele, kilkoro rodziców dzieci uczęszczających do ZSO, kuratorzy sądowi, członkowie MKRPA. W trakcie konferencji m.in. przedstawiono wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone jesienią 2008 roku. Celem konferencji było m.in. zwrócenie uwagi na problemy wychowawcze z jakimi spotykają się nauczyciele w codziennej pracy, ale także podkreślenie, że tylko wspólny wysiłek wychowawczy rodziców, nauczycieli, wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą może przynieś jakiekolwiek efekty. W trakcie konferencji podkreślono, że aby działania były skuteczne muszą być systematyczne. Pojedyncze akcje w postaci np. spektakli profilaktycznych, obozów socjoterapeutycznych czy dni profilaktyki nie przyniosą efektów.

Utrzymywana jest systematyczna współpraca członków MKRPA, pracowników świetlicy, pedagogów i nauczycieli z kuratorami sądowymi, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Współpraca m.in. polega na codziennych bezpośrednich kontaktach, kontaktach telefonicznych, czy też udziale przedstawicieli różnych instytucji pomocowych w posiedzeniach MKRPA.

Zadanie V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Zapewnienie przestrzegania ustawy przez podmioty gospodarcze.

W I półroczu 2009 roku przeprowadzono nieodpłatne szkolenie 14 osób ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenia prowadzone były w Punkcie Pomocy Rodzinie w każdą środę, w godz. 1600 - 1630. W trakcie szkolenia osoby otrzymywały poradnik dla sprzedawców pt.: „Gdy sprzedajesz alkohol. Poradnik dla sprzedawców”, oraz wyciąg z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (część dotycząca sprzedawców)

Zadanie VI: Inne przedsięwzięcia

W I półroczu 2009 roku sporządzono i przesłano właściwym instytucjom następujące informacje i sprawozdania:

- Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku”. Sprawozdanie wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

- Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2008 roku. Sprawozdanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

- Informację o działalności instytucji pomocowych w 2008 roku. Informację przesłano do Urzędu Statystycznego.

- Raport - sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2008 roku”. Raport przekazano Radzie Miasta Helu.

W omawianym okresie siłami własnymi dokonano odnowienia Sali Szkoleniowej MKRPA (malowanie ścian i okien). Jest to sala, która była także wykorzystywana przez Świetlicę Socjoterapeutyczną.

Uwagi końcowe

Ze względu na nikłe środki przewidziane na działania profilaktyczne trudno oczekiwać znaczących efektów podejmowanych działań. W dziale dotyczącym profilaktyki alkoholowej, za wyjątkiem Tygodnia Profilaktyki, przewidziano kwotę 1500,00 zł na przedsięwzięcia profilaktyczne. Środki te wystarczyły jedynie na przeprowadzenie zajęć z dziećmi ze świetlicy. W ramach Tygodnia Profilaktyki zrealizowano pojedyncze przedsięwzięcia profilaktyczne w pierwszych klasach Gimnazjum oraz pierwszych i trzecich klasach Liceum Ogólnokształcącego. Aktualnie jedynym przedsięwzięciem z zakresu promocji zdrowia realizowanym w ZSO, a opłacanym ze środków „Gminnego programu …”, są pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Jedynie środki w dziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) w wysokości 3.400,00 zł pozwalały na przeprowadzenie pojedynczych przedsięwzięć profilaktycznych z wybranymi grupami. Niestety nie pozwoli to na kompleksową profilaktykę uniwersalną, a tym bardziej profilaktykę ukierunkowaną na grupy zwiększonego ryzyka. Takimi grupami zwiększonego ryzyka są uczniowie Gimnazjum, ale także już uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej. Zintegrowane działania profilaktyczne z grupą zwiększonego ryzyka prowadzone były jedynie z dziećmi ze świetlicy.

 

 

Koszty postępowania w w/w sprawach (koszt postępowania sądowego, badania przez biegłych) przekroczą o 3120,00 zł zaplanowaną na cały rok, na ten cel kwotę. Jeżeli ilość napływających wniosków w II półroczu utrzyma się na takim samym poziomie jak w I półroczu, to zabraknie na realizację tego zadania 7520,00 zł. Będzie istniała konieczność przesunięcia środków z innych zadań określonych w „Gminnym programie …”, lub zawieszenia prowadzonych postępowań.

 

 

Opracował:

 

Janusz Stanek

- Pełnomocnik burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 INFORMACJA_o_realizacji_programu_profilaktyki__w_I_pA_A_._09_roku.doc (DOC, 70KB) 2009-06-19 20:05:34 426 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 19-06-2009 20:05:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Stanek 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 04-04-2014 11:28:34