Burmistrz Helu Dr Klemens Adam Kohnke - od 1 grudnia 2014 r. do 21.11.2018 r.

Dr Klemens Adam Kohnke był burmistrzem Helu od 1 grudnia 2014 r. do 21 listopada 2018 r.

Burmistrz Helu Dr Klemens Adam Kohnke złożył ślubowanie 1 grudnia 2014 roku.

Burmistrz Helu Dr Klemens Adam Kohnke

funkcja: Burmistrz Helu
adres: ul. Wiejska 50
84-150 Hel
nr pokoju: 109
telefon: 58 67-77-240
fax: 58 67-77-277
e-mail: ratusz@goHel.pl

 

 

 

 

 

 

Kompetencje:

 • Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta Helu i zwierzchnikiem służbowym pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  
 • Burmistrz kieruje Urzędem Miasta Helu przy pomocy swojego zastępcy, sekretarza miasta oraz skarbnika miasta.  
 • Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających obowiązki burmistrza.
 • Uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych,
 • Nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Urzędu,  
 • Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady Miasta.

Do zadań Burmistrza Helu należy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,  
 • wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,  
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
 • wykonywanie uchwał Rady Miasta,  
 • przedkładanie na sesje Rady Miasta sprawozdań z wykonania uchwał,
 • przedkładanie na sesje Rady Miasta sprawozdań ze swojej działalności,  
 • reprezentowanie miasta i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miasta,  
 • wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa i uchwałami rady miasta.


Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, burmistrzowi podlegają bezpośrednio:

1) z-ca burmistrza,
2) sekretarz miasta,
3) skarbnik miasta,
4) kierownik USC,
5) pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
6) Straż Miejska w Helu.


ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ BURMISTRZ HELU:

Burmistrz (lub zastępca burmistrza) przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków każdego tygodnia:

 • środy w godzinach 14.00 - 16.00 (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu).

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani są przez burmistrza każdego dnia, jeśli tylko czas i okoliczności na to pozwalają.

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIASTA HELU

http://bip.hel.eu/dokumenty/7618


 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU PRZEDKŁADANE RADZIE MIASTA HELU

ZAMIERZENIA I PROGRAMY BURMISTRZA HELU W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU

OBWIESZCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU

INNE SPRAWOZDANIA I RAPORTY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU VII KADENCJI - DR KLEMENSA ADAMA KOHNKE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 01-12-2014 18:59:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 01-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 21-11-2018 08:25:58