Przyjmowanie skarg i wniosków - od 04.12.2014 do 21.11.2018 przez Burmistrza Helu Dr Klemensa Adama Kohnke

Burmistrz Helu
ul. Wiejska 50
84-150 Hel

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA
SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIASTA HELU

 

Burmistrz Helu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków (każdego tygodnia):

 • w środy w godzinach 14:00 – 16:00 (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu).

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani są przez burmistrza każdego dnia, jeśli tylko czas i okoliczności na to pozwalają.

Zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik i pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

Skargi i wnioski wpływające do burmistrza Helu i pracowników Urzędu podlegają zarejestrowaniu w Referacie Organizacyjnym w ogólnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez sekretarza miasta Helu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.
 2. Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

OPŁATY:

 1. Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie skarbowej.
 2. Nie dotyczy to pism określonych przez strony, jako skargi, lecz będących w swojej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

 1. Sekretariat burmistrza Helu.
 2. Osoba składająca skargę lub wniosek otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej drogą pocztową lub na życzenie pocztą elektroniczną.

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

UWAGI:

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  (Dz.U. Nr 5 poz. 46).
 3. Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).

 

Burmistrz

Dr Klemens Adam Kohnke

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 09-12-2014 07:32:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dr Klemens Adam Kohnke 04-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 27-11-2018 09:42:43