OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 46 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) informuje się, że „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020” nie zalicza się do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Helu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o przychylenie się do wniosku o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020”.

Burmistrz Helu otrzymał opinię Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2015 r. znak ONS.9022.1.82.2015.WR oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20 listopada 2015 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.410.85.2015.MCZ.2., że „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020” nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 46 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i nie ma podstaw prawnych dla wyrażenia opinii w przedmiocie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Brak jest również stwierdzenia takiej wymagalności w trybie art. 46 pkt 3 oraz 47 ww. ustawy. W związku z powyższym dla przedmiotowego dokumentu nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na brak takiego obowiązku stwierdzonego przez organy uzgadniające: RDOŚ i PPWIS.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta Hel uznał, że „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020” nie zalicza się do dokumentów wymienionych w art. 46 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i tym samym nie mają zastosowania zapisy art. 48 ww. ustawy dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020” oraz z pozostałymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie organu ul. Wiejska 50 , Hel, pokój 104 (I piętro).

Obwieszczenie z informacją o powyższym zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  • w publicznie dostępnym wykazie danych Ministerstwa Środowiska – Serwis Ekoportal: wykaz.ekoportal.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu (ul. Wiejska 50, Hel)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Helu: www.bip.hel.eu w zakładce Ochrona środowiska – Informacje o środowisku i jego ochronie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Fafińska 04-12-2015 12:00:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Fafińska 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Fafińska 04-12-2015 12:00:45