Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedura uchwalania budżetu miasta - U C H W A Ł A Nr LI/297/10 Rady Miasta Helu z dnia 28.10.2010 roku

U C H W A Ł A   Nr LI/297/10

Rady  Miasta  Helu

z dnia 28.10.2010roku

 

 

w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz procedury uchwalania budżetu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 ) oraz § 57 Statutu Miasta Helu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 76, poz. 1514)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się „Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej oraz procedurę uchwalania budżetu” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XV/93/07 Rady Miasta Helu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Helu

/-/ Edward Mrozik

 

 

                                                                       Załącznik do uchwały Rady Miasta Helu

                                                                       Nr LI/297/10 z dnia 28.10.2010r.

 

                                                                                                                                                                       

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej

oraz procedury uchwalania budżetu

 

§ 1.

 W celu opracowania projektu budżetu gminy Burmistrz Helu, zwany dalej w treści  „Burmistrzem” w terminie do dnia 5 września roku poprzedzającego rok budżetowy wydaje zarządzenie w sprawie opracowania wniosków, projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy.

§ 2.

Zarządzenie adresowane jest do:

- kierowników jednostek budżetowych,

- kierowników zakładów budżetowych i innych gminnych jednostek organizacyjnych,

- kierowników referatów i na samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta,

- przewodniczących komisji Rady Miasta.

§ 3.

 Wnioski, projekty planów finansowych, o których mowa w  § 1, opracowane są na podstawie:

            1) ustawy o finansach publicznych,

            2) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok  budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

            3) planowanego wskaźnika inflacji

            4) przewidywanego stanu zatrudnienia pracowników samorządowych na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,

            5) wynagrodzeń, obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy.

§ 4.

Wymienione wnioski, materiały planistyczne są przekazywane Skarbnikowi Miasta  nie później niż do dnia  30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie być rozpatrywane.

§ 5.

Zakres materiałów planistycznych, opracowanych przez:

-         jednostki budżetowe określają załączniki Nr 1 i Nr 2,

-         zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne określa załącznik Nr 3.

 

Wykazy zadań inwestycyjnych opracowują zarówno jednostki jak i zakłady budżetowe oraz inne jednostki organizacyjne na druku stanowiącym załącznik Nr 4.

§ 6.

Reprezentanci społecznych komitetów, organizacji, stowarzyszeń mogą składać Skarbnikowi Miasta  wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7.

Skarbnik Miasta opracowuje projekt budżetu  w oparciu o przedłożone materiały i wnioski

zawierające: planowane dochody i wydatki podległych miastu jednostek budżetowych, planowane przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej, przewidywane zadania inwestycyjne i remontowe, otrzymane wnioski o dofinansowanie, a także kwoty dochodów własnych miasta, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej i innych samorządów oraz subwencji z budżetu państwa.

§ 8.

1. Opracowany przez Skarbnika Miasta projekt budżetu analizuje, koryguje i zatwierdza Burmistrz, a następnie przedkłada jako projekt uchwały budżetowej  Radzie Miasta Helu w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.  Zatwierdzony projekt budżetu wraz z załącznikami Burmistrz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie określonym w ust. 1.

 

3. Projekt budżetu podaje się do publicznej wiadomości  w trybie przewidzianym dla ogłoszenia.

§ 9.

Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1)      prognozowane dochody miasta według ich źródeł i działów klasyfikacji  w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie  wydatków na realizację zadań z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym z budżetu Unii Europejskiej,

2)      wydatki budżetu miasta w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębniem:

a)      wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

- wydatków na dotacje na zadania bieżące,

- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatków bieżących  na programy finansowane z pomocy zagranicznej w tym z budżetu Unii Europejskiej,

- wydatków na obsługę długu miasta,

- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto,

                   b)  wydatków majątkowych, w tym na:

                        - inwestycje  i zakupy  inwestycyjne, w tym na programy finansowane z pomocy

                          zagranicznej w tym z budżetu Unii Europejskiej,

                        - zakup i objęcie akcji i udziałów,

                        - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

       3)  źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta,

       4)  wydatki związane z finansowaniem zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem tych zadań,

       5)  plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jednostek budżetowych,

       6)  upoważnienia dla Burmistrza :

             - do zaciągania zobowiązań do określonego limitu z tytułu umów, których realizacja jest

                niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy,

             - do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu ,

             - do zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego

               deficytu budżetu z określeniem limitu,

             - do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,

       7) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

       8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych,

       9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów  lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

     10) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  z organami administracji rządowej,

     11) inne dotacje,

     12) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub innych  zagranicznych środków pomocowych,

     13) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,

     14) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu.

§ 10.

Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza:

1)      uzasadnienie,

2)      informację o stanie mienia komunalnego,

3)      informację o stanie należności i zobowiązań  finansowych  miasta.

§ 11.

1. Uzasadnienie do projektu budżetu obejmuje:

1)      w zakresie dochodów –  omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji,

2)      w zakresie wydatków –  uzasadnienie  wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatków na cele inwestycyjne,  dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych rozliczających się z budżetem miasta oraz dotacji dla innych podmiotów,

3) omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętego kredytu bankowego i pożyczek,

4) w zakresie środków pozabudżetowych omówienie źródeł przychodów oraz rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej,

5) omówienia zadań inwestycyjnych, ze wskazaniem w szczególności:

- nazw inwestycji,

- źródeł finansowania, w tym zaangażowania środków z budżetu miasta i innych źródeł,

- dat rozpoczęcia i zakończenia robót,

- ogólnego kosztu inwestycji,

- stanu zaawansowania.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu winno być odniesione do przewidywanego wykonania za trwający rok budżetowy i wyjaśnienia ewentualnych nadmiernych przyrostów lub spadków w ścisłej korelacji z planowanymi do realizacji zadaniami rzeczowymi.

§ 12.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje dane odnoszące się do:

1)      powierzchni, sposobu wykorzystania, przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wartości gruntu,

2)      kubatury (powierzchni użytkowej), sposobu wykorzystania oraz ogólnej wartości poszczególnych budynków i budowli,

3)      przewidywanego sposobu zagospodarowania mienia nie wykorzystanego dotychczas gospodarczo,

4)      przysługujących miastu praw własności,

5)      innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

6)      zmian w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 4 i 5, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

7)      dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

8)      innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 13.

   Informacje o stanie należności i zobowiązań finansowych miasta  zawierają dane dotyczące:

1)      ogólnej kwoty zobowiązań z podziałem na poszczególne tytuły, ewentualnych przyczyn i skutków finansowych nieuregulowania w terminie,

2)      ogólnej kwoty należności z wyszczególnieniem tytułów,  przyczyn nieściągalności, podjętych działań zmierzających do ich wyegzekwowania.

§ 14.

1.      Przewodniczący Rady Miasta przesyła projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady.

2.      Komisje Rady odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego sfinansowania.

 

3.      Opinie poszczególnych komisji  stanowią materiał pomocniczy do sformułowania przez komisję właściwą do spraw budżetu ostatecznej opinii o projekcie budżetu.

§ 15.

1.      Niezwłocznie po sporządzeniu na piśmie opinii o projekcie przez komisję właściwą do spraw

budżetu, jest ona przedkładana Przewodniczącemu Rady, nie później jak co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej. 

  2.   Przewodniczący Rady przedkłada Burmistrzowi opinię co najmniej na 10 dni przed  planowanym terminem sesji Rady Miasta celem naniesienia ewentualnych poprawek do projektu budżetu.

§ 16.

Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:

1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2)      odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych ,

3)      odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,

4)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu,

5)      dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

6)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 LI_297_10.doc (DOC, 73KB) 2009-02-08 20:10:09 486 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 08-02-2009 20:10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 08-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 15-02-2012 21:26:01