Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 22 m3 przystosowany do opróżniania pojemników od 110 l. do 1100 l

                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
  
  1. Nazwa (firmy) oraz adres Zamawiającego :
 
           Zespół Zakładów Obsługi Miasta
           zakład budżetowy
           ul. Kuracyjna 3
           84-150 Hel
 
       II. Przedmiot zamówienia :
 

Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 22 m³ przystosowany do opróżniania pojemników od 110 l. do 1100 l.

 
       III. Tryb udzielenia zamówienia .
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 206.000 euro.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).
       
       IV. Opis przedmiotu zamówienia .
 

1. Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 22 m³ przystosowany do opróżniania pojemników od 110 l. do 1100 l.

 
        Wymogi dotyczące podwozia:
 
 Rok produkcji pojazdu: 2009
Oś pierwsza, przednia wyposażona w resory piórowe, w amortyzatory i stabilizator – z dopuszczalnym obciążeniem ok. 7,5 tony.
Oś druga skrętna sterowana mechanicznie z dopuszczalnym obciążeniem ok. 7,45 tony.              

Oś trzecia napędowa z regulowanym, sterowanym elektronicznie zawieszeniem pneumatycznym z amortyzatorami i stabilizatorem – z dopuszczalnym obciążeniem ok. 12,05 tony.

Silnik wysokoprężny, norma emisji spalin Euro 4, moc ok. 180 kW (250 KM), moment obrotowy ok. 1050 Nm w zakresie 1100-1700 obr/min. Obróbka gazów wydechowych z wykorzystaniem technologii SCR z czynnikiem roboczym AdBlue.

Skrzynia biegów ze wspomaganiem pneumatycznym.
Hamulec wydechowy, hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej wentylowane.
Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS).
Elektroniczny układ hamulcowy (EBS).

Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza sterowany elektronicznie (EBS). Dwucylindrowa sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem, standardowo 670 l/minutę przy 10 barach.

Rura wydechowa umieszczona za kabiną, skierowana do góry.
Błotniki z chlapaczami.
Immobilizer z blokadą wtrysku paliwa.
Kabina dla kierowcy i dwóch osób obsługi – kolor kabiny F7450 Truck Orange lub podobny.
Klimatyzacja z funkcją recyrkulacji powietrza. Oraz inne warunki zgodnie z SIWZ
 
    Wymogi dotyczące zabudowy:
 
Pojemność skrzyni ładunkowej: 22m3 
Rok produkcji zabudowy 2009
Mechanizm ugniatania odpadów: liniowy-płytowy min. 1:5
Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie
Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m³
Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej typu Hardox o grubości od 4 do 8 mm
Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy , czyli tzw. „szufladowy”
Kamera wsteczna, zbiornik na odcieki ze stali nierdzewnej o poj. 150 litrów i inne warunki techniczne zgodnie z       SIWZ
    
2. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień :
             Kod CPV Pojazdy do zbierania odpadów   34 14 45 11 3
3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
5. Termin dostawy : do 15.07.2009 . Odbiór pojazdu w siedzibie Dostawcy.
 
  1. Opis warunków udziału w postępowaniu .
 
  1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków :
 

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
       zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 1.4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 1.5. Spełniają warunki zawarte w SIWZ
 
        Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w
        warunki.
       
 
       2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
   udziału w postępowaniu .
 

      W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawa zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1.      Dokumenty  wymagane :
1.1. formularz ofertowy ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień
        publicznych .
1.4. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wystawione nie    wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
1.5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek i innych opłat, wystawione  nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

1.6. świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu lub oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu kompletnego w dniu przekazania pojazdu do eksploatacji

 
        VI . Informacje administracyjne.
 
 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Ryszard  Burczyk – kierownik ZZOM tel. kont. 058 675 -0574
Ilona Freitag – pracownik ZZOM  tel. 058 675-1640
 
 2.Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń.
 
2.1. Zamawiający nie przewiduje zebrania potencjalnych wykonawców.

2.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

2.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza te informacje na swojej stronie internetowej..

 
2.4. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gohel.pl

2.5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zakładów Obsługi Miasta zakład budżetowy ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel.

 
3. Termin składania ofert: 16.06.2009 godzina 08:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - sekretariat.
4. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

                               

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 144KB) 2009-06-09 15:17:23 144KB 390 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 A_mikeciarka_SiWZ.doc (DOC, 180KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-09 15:17:23 180KB 17 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 51.KB) 2009-07-02 11:00:13 51.KB 403 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 09-06-2009 15:17:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Burczyk 08-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 02-07-2009 11:00:13