Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki pojazdu koparko - ładowarki dla Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu

14-08-2009 10:16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Nazwa (firmy) oraz adres Zamawiającego :
 
           Zespół Zakładów Obsługi Miasta

           zakład budżetowy

           ul. Kuracyjna 3
           84-150 Hel
 
       II. Przedmiot zamówienia :
 

„Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki pojazdu koparko – ładowarki”.
 
       III. Tryb udzielenia zamówienia .
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 206.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).
       
       IV. Opis przedmiotu zamówienia .
1. „Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki pojazdu koparko – ładowarki”.
 
        Wymogi dotyczące pojazdu:
 
1) rok produkcji 2006 - 2008r, przebieg nie więcej niż 500 mtg

2) skrzynia biegów manualna synchronizowana pozwalająca na zmianę biegów podczas jazdy, z elektronicznym sterowaniem zmiany kierunku jazdy,

3) silnik wysokoprężny o mocy znamionowej powyżej 90 KM, przy prędkości obr. co najmniej 2200 obr/min.

4) koła jezdne: przednie skrętne w rozmiarze 340/80R18 i tylne z oponami o rozmiarze 440/80R 28,

5)   napęd na obie osie (4x4) z możliwością wyboru napędu na jedną lub obie osie,

6) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o minimalnej   wydajności 125 l/min i ciśnieniu roboczym ok. 200 bar,                                                                                                                                                                                              

 7) stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzów w dwóch płaszczyznach, wyposażone w osłony antypoślizgowe,

 8) skrzynka narzędziowa, immobiliser, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, światło pulsujące ostrzegawcze koloru pomarańczowego, instrukcję obsługi w języku polskim, apteczkę

 9) kabina operatora spełniająca wymagania bezpieczeństwa pracy operatora w zakresie konstrukcji ochronnej w razie przewrócenia się maszyny oraz wymagania konstrukcji ochronnej przed spadającymi przedmiotami z obrotowym amortyzowanym i z podłokietnikami fotelem operatora, powinna być wyposażona:

·          wentylację i ogrzewanie

·          izolacje dźwiękochłonną

·          sygnał dźwiękowy

·          pas bezpieczeństwa

·          wycieraczki

·          wskaźniki: obrotomierz, temperatury płynu chłodzącego, czujnik ciśnienia oleju, poziomu paliwa, licznik motogodzin,
 10) zbiornik paliwa min.145 l,

 11) gwarancja producenta na koparko-ładowarkę na okres nie krótszy niż 1 rok, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, w której producent zobowiązuje się do bezpłatnych napraw koparko –ładowarki w tym czasie.
 
 Osprzęt ładowarkowy koparko – ładowarki :

1.     łyżka ładowarki w systemie z dwoma równoległymi siłownikami, zapewniająca samo poziomowanie łyżki

2.     układ stabilizacji łyżki ładowarkowej

3.     łyżka ładowarkowa dzielona z zębami

4.     otwierana umożliwiające spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie i wyrównywanie,

5.     łyżka ładowarki musi posiadać możliwość zainstalowania wideł do palet.

6.     Pojemność łyżki nie mniej niż 0,97 m3

7.     Wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki ładowarki min. 2700 mm

8.     Udźwig łyżki ładowarki na pełnej wysokości min. 2600 kg
 

 Osprzęt ładowarkowy podsiębierny koparko –ładowarki :

1.     Koparka z łyżką podsiębierną z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika,

2.     Łyżki koparkowe o szerokości 610 mm i 305 mm oraz łyżka skarpowa o min szer. 1600 mm

3.     Głębokość kopania min. 5500 mm,

4.     Wysokość załadunku min. 3200 mm,

5.     Kąt obrotu łyżki koparki min. 205o – stopni

6.     Szybkozłącze mechaniczne
2. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień :
             Kod CPV 29.52.26.00-0.

3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

5. Termin dostawy : do 5 dni od podpisania umowy. Odbiór pojazdu w siedzibie Dostawcy.
Opis warunków udziału w postępowaniu .
 
Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
       zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 1.4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 1.5. Spełniają warunki zawarte w SIWZ

        Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w
        warunki.
       

       2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
   udziału w postępowaniu .
 

      W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawa zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące:

1.  oświadczenia i dokumenty:
1.1. formularz ofertowy ,

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień
        publicznych .

1.4. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wystawione nie    wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

1.5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek i innych opłat, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

1.6. Maszyna powinna posiadać certyfikat zgodności CE (dołączony do oferty) w języku polskim
 
        VI . Informacje administracyjne.
 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Ryszard  Burczyk – kierownik ZZOM tel. kont. 058 675 -0574
Ilona Freitag – pracownik ZZOM  tel. 058 675-1640
 

 2.Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń.
 
2.1. Zamawiający nie przewiduje zebrania potencjalnych wykonawców.

2.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza te informacje na swojej stronie internetowej..

2.4. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.hel.eu

2.5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zakładów Obsługi Miasta zakład budżetowy ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel.
 

3. Termin składania ofert: 21.08.2009 godzina 08:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - sekretariat.

4. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający
Ryszard Burczyk
Kierownik ZZOM

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_koparka.doc (DOC, 73.KB) 2009-08-18 13:46:00 73.KB 404 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_nowa_koparka.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-08-18 13:46:00 125KB 20 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 51.KB) 2009-08-21 14:17:11 51.KB 375 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 18-08-2009 13:46:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Burczyk 13-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Osiewała 24-08-2009 11:51:05