Usługa Kompleksowego Ubezpieczenia Gminy Miejskiej Hel wraz z jednostkami organizacyjnymi

Hel: Usługa Kompleksowego Ubezpieczenia Gminy Miejskiej Hel wraz z jednostkami organizacyjnymi


Numer ogłoszenia: 86657 - 2014

data zamieszczenia: 18.04.2014

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mbu.com.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Miasta Helu , ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, woj. pomorskie, tel. 58 6777240, faks 58 6777277.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usługa Kompleksowego Ubezpieczenia Gminy Miejskiej Hel wraz z jednostkami organizacyjnymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Gminy Hel wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie: a/ Odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, b/ Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, c/ Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), d/ Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, e/ Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, f/ Ubezpieczenia NNW OSP, g/ Ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC, Assistance). przez 36 miesięcy w okresie: a/ dla ubezpieczeń wymienionych w pkt.3.1 a/-f/ SIWZ: od 16.05.2014r. do 15.05.2017r. b/ dla ubezpieczeń wymienionych w pkt. 3.1 g/ SIWZ: od 21.06.2014r. (pierwszy z terminów ubezpieczeń komunikacyjnych) do 06.05.2018r. (termin zakończenia ostatniej z polis komunikacyjnych). Uwzględniając zawarte wcześniej i aktualnie obowiązujące polisy komunikacyjne początek i koniec okresu ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW może być różny dla każdego pojazdu (wg wytycznych wynikających z załącznika nr 8), polisy wystawiane będą na okresy roczne indywidualnie dla każdego z pojazdów.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·       Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w niniejszej SIWZ, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

OWU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·       1 - Cena - 70

·       2 - Zakres ochrony ubezpieczeniowej - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany do umowy ubezpieczenia wprowadzane będą pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Za zgodną wolą obu stron dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie: a) w razie zmiany stanu faktycznego w zakresie posiadanego (użytkowanego) mienia podanego w SIWZ do ubezpieczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z ubezpieczenia tego składnika mienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbu.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. ul. Gdańska 143/8 85-022 Bydgoszcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.04.2014 godzina 12:00, miejsce: M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. ul. Gdańska 143/8 85-022 Bydgoszcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Helu

Mirosław Wądołowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.04.2014 ogloszenie_o_zamowieniu.docx (DOCX, 20.KB) 2014-04-18 22:14:07 20.KB 361 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 602KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 22:14:07 602KB 137 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zal8.xls (XLS, 174KB) 2014-04-18 22:14:07 174KB 417 razy
2 2014_04_24 wyjasnienia_zmianaTSO.pdf (PDF, 73.KB) 2014-04-26 09:04:00 73.KB 409 razy
3 załacznik 7_po_zmianach.pdf (PDF, 59.KB) 2014-04-26 09:05:14 59.KB 463 razy
4 2014_04_25_sprostowanie ogłoszenia.pdf (PDF, 45.KB) 2014-04-26 09:07:30 45.KB 384 razy
5 2014_04_25 załacznik 7_po_zmianach.pdf (PDF, 63.KB) 2014-04-26 09:10:15 63.KB 427 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 2014_04_24 ogłoszenie BZP_zmiana terminu do 29.04.2013.pdf (PDF, 72.KB) 2014-04-26 09:06:37 72.KB 375 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze najkorzystniejszej oferty...pdf (PDF, 60.KB) 2014-05-13 10:09:17 60.KB 476 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 18-04-2014 22:14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 18-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Lewandowski 13-05-2014 10:09:17