Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 26 kwietnia 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 26 kwietnia 2018 roku w sali posiedzeń budynku Urzędu Miasta Helu.

Godzina rozpoczęcia 9:00 godzina zakończenia 11;19

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesję otworzył przewodniczący rady Arnold Antkowski, przywitał radnych,
zaproszonych gości i mieszkańców Helu. Stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 13 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokółu).

Nieobecni: Marek Chroń, Krzysztof Pszeniczny.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poprosił o zmianę porządku obrad polegającą na wcześniejszym przedstawieniu przez pana Norberta Górskiego informacji o stanie sportu powszechnego
w Helu za 2017 rok oraz pana Daniela Choińskiego informacji o działalności TKS Dance Flow w Helu za 2017 rok.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” (porządek obrad stanowi załącznik do protokółu).

3.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta Helu został przyjęty jednogłośnie, 13 głosami „za”.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności bieżącej stanowi załącznik do protokółu.

Radna Janiak poprosiła o więcej informacji dotyczących punktu drugiego sprawozdania burmistrza Helu.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że spotkanie z dyrektor 115 Szpitala miało na celu omówienie szczegółów związanych z liczbą uczestników, podziału kosztów programu profilaktycznego „Ruch to życie” dla osób powyżej sześćdziesiątego roku życia.
Kwota ze strony miasta przeznaczona na ten cel to osiem tysięcy złotych.

Radna Pieszak zapytała o punkt czwarty sprawozdania burmistrza Helu, jakiej strefy dotyczyło spotkanie, w którym uczestniczył burmistrz Helu.

Burmistrz Helu poinformował, że spotkanie, w którym uczestniczył zorganizowane zostało w Krokowej i dotyczyło strefy ekonomicznej, było to spotkanie informacyjne, jednakże burmistrz jako gospodarz miasta nie jest zainteresowany wprowadzeniem strefy ekonomicznej w Helu.

Radna Turzyńska zapytała o punkt piąty sprawozdania burmistrza Helu.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że:

- spotkanie w Gdańsku odbyło się na zaproszenie Pomorskiego Biura Planowania regionalnego, które opracowuje Strategię Transportowa dla Półwyspu Helskiego;

- ich zadaniem jest przedstawienie możliwości usprawnienia i poprawić transport na Półwysep Helski;

- Gmina Hel została zaproszona w celu przedstawienia swoich pomysłów i planów związanych z komunikacją;

- na spotkaniu była także mowa o modernizacji, naprawy naszego odcinka drogi;

- w czerwcu wpłynie projekt dokumentu dot. strategii do zaopiniowania.

Radny Łazur zapytał o badania profilaktyczne dla osób starszych.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że szpital organizował już akcje bezpłatnych badaniach profilaktycznych, z których skorzystała duża grupa ludzi.

Radny Łazur powiedział, że chodzi mu o to żeby była to inicjatywa miasta, a nie szpitala.

Radna Borucka zapytała o punkt piąty sprawozdania burmistrza, czy gmina złożyła projekt.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski poinformował, że spotkanie miało na celu przedstawienie spostrzeżeń i propozycji do koncepcji usprawnienia transportu na Półwyspie Helskim.

Radny Boszke poprosił o rozwinięcie punktu siódmego sprawozdania burmistrza.

Burmistrz Helu powiedział, że spotkanie z nowym dowódcą Garnizonu Władysławowo miało charakter kurtuazyjny, rozmowy dotyczyły organizacji uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz o chęci współpracy z jednostką.

Radna Pieszak nawiązując do punktu dziewiątego sprawozdania burmistrza Helu podziękowała burmistrzowi za pomoc w organizacji noclegów dla członków zespołu Mazowsze, które wystąpi podczas Międzynarodowego Letniego Festiwalu Kultury i Sztuki.

Przewodniczący Rady poprosił o rozwinięcie punktu pierwszego i szóstego sprawozdania burmistrza Helu.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że:

- drugi etap to ciąg dalszy zagospodarowania Bulwaru Nadmorskiego, są to prace głównie związane z nawierzchnią oraz zakup nowej sceny, która będzie mobilna;

- koszt modernizacji to ok. 800.000,00 złotych natomiast dofinansowanie z PLGR jest maksymalny, czyli 300.000,00 złotych;

- etap drugi rozpocznie się po sezonie letnim w drugiej połowie września;

- trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji;

- w ubiegłym roku sejm uchwalił nową ustawę Prawo Wodne i nowe regulacje, co związane jest z tzw. obszarami szczególnego zagrożenia powodzią;

- w tych obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują szczególnego rodzaju ograniczenia i warunki, które trzeba spełnić, aby możliwa była realizacja przedsięwzięć
i inwestycji;

- powstał obecnie problem, gdyż decyzje o warunkach zabudowy, które są podstawą
do realizacji inwestycji muszą być ich projekty uzgadniane z nowo powstałą instytucją Zarząd Zlewni Wód Polskich;

- w/w instytucja odmówiła uzgodnienia dwóch projektów decyzji o warunkach zabudowy tłumacząc to brakiem rozporządzenia właściwego ministra, które określa warunki i wymogi jakie w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią należy spełnić, żeby móc realizować inwestycje;

- problemem jest brak terminu kiedy to rozporządzenie powstanie.

Radca prawny pan Tomczyk poinformował o korzystnym dla Gminy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego skargi jednego z mieszkańców Helu na nieudostępnienie przez burmistrza Helu informacji publicznej.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Brak pytań odnośnie sprawozdania burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady
oraz z działalności bieżącej. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Pełnomocnik burmistrza ds. sportu pan Górski przedstawił informację o stanie sportu powszechnego w Helu w 2017 roku (informacja stanowi załącznik do protokółu)

Pan Choiński przedstawił informację z działalności Tanecznego Klubu Sportowego Dance Flow (informacja stanowi załącznik do protokółu).

Przewodniczący Rady podziękował panu Choińskiemu i panu Górskiemu za prowadzoną działalność, życząc wielu sukcesów oraz podziękował członkom komisji Oświaty, Kultury…. Rady Miasta Helu za pracę nad opracowaniem nowego regulaminu dotyczącego przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radna Janiak zapytała czy remont ulicy Kapitańskiej w kierunku działek został zakończony i kto powinien sprzątać ulicę w porcie wojennym.

Radna Jarosz zapytała, gdzie mieszkaniec Helu może powiesić swoje ogłoszenie.

Radny Boszke zapytał kto ustala termin składania wniosków o sezonowa dzierżawę nieruchomości i gdzie to jest ogłoszone oraz kiedy otrzyma odpowiedź na złożony wniosek.

Pan Perz zapytał, kiedy wyremontowany zostanie ciąg komunikacyjny między „domem rybaka” a ulicą Leśną.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący Rady poinformował o przesłanej odpowiedzi na skargę mieszkańca Helu, na wniosek o udostępnienie informacji publicznej radnemu Chroniowi oraz na wniosek radnego Boszke.

Radny Łazur odczytał wniosek radnego Boszke (wniosek stanowi załącznik do protokółu)
i przedstawił procedurę jaka miała miejsce w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych
do obszaru miasta Helu (projekt uchwały nr 13/2018).

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXIX/224/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu.

b) w sprawie podziału miasta Helu na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (projekt uchwały nr 14/2018)

Sekretarz miasta wyjaśnił, że ustawa dot. kodeksu wyborczego nakazała ponowne podzielenie miasta na obwody głosowania, obwody glosowania pozostają takie same
jak dotychczas.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXIX/225/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału miasta Helu na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9.Wnioski i informacje.

a) Pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawił sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych Narkomanii oraz efektów jego realizacji w roku 2017 (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Sprawozdanie zostało przyjęte.

b) Informacja przedstawiona została w pkt. 5.

c) Informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2017 roku (informacja stanowi załącznik do protokółu).

Informacja została przyjęta.

d) Ocena działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży w ZSO Hel. Możliwości diagnozy i oddziaływania w tym zakresie na terenie szkoły, realizacja elementów profilaktycznych w ramach programu szkolnego, wpływ orzeczeń i opinii specjalistycznych instytucji na proces dydaktyczno – wychowawczy (informacja stanowi załącznik
do protokółu).

Informacja została przyjęta.

e) Informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku (informacja stanowi załącznik do protokółu).

Radna Janiak o to z czego wynikają przedstawione w informacji zaległości.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że zaległości wynikają z tego, iż część osób lub podmiotów, które złożyły deklarację nie wniosła opłat.

Przewodniczący Rady w imieniu dzierżawców garaży, przy ulicy Adm. Steyera zapytał
o pojemniki na odpady.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że jeśli dzierżawcy złożą odpowiednią deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami pojemniki zostaną postawione.

Radny Łazur powiedział, że chodzi o postawienie jednorazowe kontenera na wiosnę w celu posprzątania terenu wokół garaży i w garażach oraz zgłosił wniosek formalny w tej sprawie.

Informacja została przyjęta.

Przewodniczący Rady poprosił o rozważenie możliwości postawienia przy garażach kontenera na śmieci i przekazanie wniosku w tej sprawie do ZZOM w Helu.

10. Odpowiedzi na interpelacje i pytania w sprawach bieżących oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski odczytał odpowiedź na interpelację z 19 i 29 marca 2018 r. radnego Chronia (pisma stanowią załącznik do protokółu) oraz powiedział, że:

- remont ulicy Kapitańskiej powinien zakończyć się w ciągu kilku dni;

- własność Gminy stanowi główna droga w porcie wojennym oraz droga od niej odchodząca w stroną Kormorana i drogi te są sprzątane z mniejszą częstotliwością, ale jeśli jest taka potrzeba zostaną one wysprzątane;

- ogłoszenia wieszać można na tablicach ogłoszeń, gdyż innych nie ma, a wieszając miejscach publicznych należy się liczyć z tym, ze może zostać zerwane;

- terminy składania wniosków ustalane są przez burmistrza i ogłaszane w BIP-ie, Internecie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu;

- dopóki trwa budowa hotelu należy liczyć się z utrudnieniami w dojeździe przy ul. Leśnej, obecnie dogodny dojazd jest nowo wyremontowaną drogą od strony ulicy Kaszubskiej,
do grudnia br. ma zakończyć się budowa hotelu i wtedy problem zniknie.

Przewodniczący Rady powiedział, że komisja Rewizyjna zbadała sprawę radnego Boszke
i odpowiedź, zatwierdzona przez Radę Miasta zostanie przesłana w możliwie szybkim terminie.

Radny Dzikowski powiedział, że firma budująca hotel na ul. Adm. Steuera bardzo dba
o wyjazd na drogę miejską, jest sprzątana na bieżąco.

Radny Boszke zapytał czy termin składania wniosków o dzierżawę terenu jest stały.

Zastępca burmistrza pan Pałkowski powiedział, że termin jest co roku w zbliżonym
do siebie czasie.

Radna Turzyńska powiedziała, że należy pilnować terminów składania wniosków.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta za okres od 22.03.2018 r. do 18.04.2018 r.

5. Informacja o stanie sportu powszechnego w Helu w 2017 roku.

6. Informacja z działalności Tanecznego Klubu Sportowego Dance Flow.

7. Wniosek radnego Boszke.

8. Projekt uchwały uchwały nr 13/2018.

9. Uchwała nr XXXIX/224/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu.

10. Projekt uchwały uchwały nr 14/2018.

11. Uchwała nr XXXIX/225/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału miasta Helu na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

12. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych Narkomanii oraz efektów jego realizacji w roku 2017.

13. Informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2017 roku.

14. Ocena działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży w ZSO Hel. Możliwości diagnozy i oddziaływania w tym zakresie na terenie szkoły, realizacja elementów profilaktycznych w ramach programu szkolnego, wpływ orzeczeń i opinii specjalistycznych instytucji na proces dydaktyczno – wychowawczy.

15. Informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku.

16. Odpowiedź burmistrza Helu na interpelację z 19 marca 2018 r. radnego Chronia.

17. Odpowiedź burmistrza Helu na interpelację z 29 marca 2018 r. radnego Chronia.

Na XL sesji Rady Miasta Helu 24 maja 2018 roku protokół z XXXIX sesji został zatwierdzony głosami:

 

„za”

-

10

„przeciw”

-

 

„wstrzymującymi się”

-

2

 

Załączniki do pobrania

1 protokół XXXIX.pdf (PDF, 2.MB) 2018-05-25 15:20:51 43 razy
2 wniosek radnego Boszke.pdf (PDF, 18KB) 2018-05-17 11:14:52 50 razy
3 odpowiedź na interpelacje radnego Chronia.pdf (PDF, 30KB) 2018-05-17 11:14:52 48 razy
4 17_05_2018_11_14_52_odpowiedź na interpelację radnego Chronia.pdf (PDF, 77KB) 2018-05-17 11:14:52 52 razy
5 Działania profilaktyczne w ZSO w Helu w roku szkolnym 2017 2018.pdf (PDF, 83KB) 2018-05-17 10:33:23 47 razy
6 Dzialania prowadzone w ramach promocji miasta Helu w 2017 roku.pdf (PDF, 7.MB) 2018-05-17 10:33:23 56 razy
7 projekt nr 14 2018.pdf (PDF, 81KB) 2018-05-17 10:33:01 40 razy
8 projekt nr 13 2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-05-17 10:33:01 42 razy
9 listy obecności.pdf (PDF, 59KB) 2018-05-17 10:33:01 51 razy
10 Informacja z dzialalności Dance Flow Hel.pdf (PDF, 4.MB) 2018-05-17 10:33:01 48 razy
11 Informacja o stanie sportu powszechnego w 2017 roku.pdf (PDF, 88KB) 2018-05-17 10:33:01 50 razy
12 Informacja burmistrza Helu z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku.pdf (PDF, 3.MB) 2018-05-17 10:33:01 46 razy
13 zawiadomienie.pdf (PDF, 36KB) 2018-05-17 10:29:56 50 razy
14 Uchwała Nr XXXIX 225 2018.pdf (PDF, 64KB) 2018-05-17 10:29:56 41 razy
15 Uchwała Nr XXXIX 224 2018.pdf (PDF, 77KB) 2018-05-17 10:29:56 46 razy
16 sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki....pdf (PDF, 2.MB) 2018-05-17 10:29:56 49 razy
17 sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwak RM Helu.pdf (PDF, 82KB) 2018-05-17 10:29:56 41 razy
18 sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.pdf (PDF, 26KB) 2018-05-17 10:29:56 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 17-05-2018 08:31:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirela Figurska 17-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 25-05-2018 15:21:21