Protokół Nr XXXVI/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 25 stycznia 2018 roku

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2018

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 25 stycznia 2018 roku w sali posiedzeń budynku Urzędu Miasta Helu.

Godzina rozpoczęcia 9:00,            godzina zakończenia 11:54

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesję otworzył przewodniczący rady Arnold Antkowski, przywitał radnych
i zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 12 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokółu).

Nieobecni: Teresa Borucka, Marcin Daraż, Jan Boszke.

Na Sali obrad obecnych było 11 radnych.

2. Przyjęcie porządku.

Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za” (porządek obrad stanowi załącznik do protokółu).

3.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół z XXXV sesji Rady Miasta Helu został przyjęty 12 głosami „za”.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie burmistrza z działalności bieżącej stanowi załącznik do protokółu.

Burmistrz Helu opowiedział o spotkaniu z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, na którym mowa była m in. o dotacji na zakup nowego wozu strażackiego dla OSP w Helu.

Drugim tematem rozmowy była droga 216 „położenie nowego dywanika”

Radna Janiak zapytała burmistrza o pkt. 13 sprawozdania tj. spotkanie z dyrektorem Agencji Mienia Wojskowego w sprawie przejęcia dróg przy ulicy Dworcowej.

Burmistrz Helu poinformował, że:

- jest w planach podział działek i zrobienie na ich terenie osiedla domków jednorodzinnych oraz wydzielenie drogi komunikacyjnej dwukierunkowej aby zachować bezpieczeństwo a nie jak sugerowała agencja jednokierunkowej;

- AMW chce sprzedać w/w teren, na co nie można się zgodzić;

- problemem jest przejęcie działek i ich uzbrojenie.

Burmistrz Helu powiedział także o planie postawienie na Cyplu Helskim masztu z flagą państwową o wysokości trzydzieści dwa metry n.p.m. a także o zamiarze postawienia przez dyrektora Urzędu Morskiego symbolicznego słupa granicznego i podświetlenia masztu.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Brak pytań odnośnie sprawozdania burmistrza Helu z wykonania uchwala Rady. Sprawozdanie zostało przyjęte.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radny Sługocki zwrócił uwagę na odśnieżanie ulic w mieście, gdyż nie wszystkie ulice są odśnieżane dlatego chciałby uczulić Straż Miejską w Helu żeby to sprawdzała. W Helu jest możliwość zamówienia w ZZOM w Helu usługi odśnieżania posesji, której jest się właścicielem, dlatego też radny Sługocki poprosił SM aby sprawdzała, kto taką usługę zamówił, żeby sytuacja z nie odśnieżonymi posesjami szczególnie na ulicy Wiejskiej nie powtórzyła się.

Radna Jarosz poprosiła aby w Planie pracy Rady Miasta Helu zmienić termin sesji majowej gdyż przypadł on na dzień uroczystości Bożego Ciała.

Radny Chroń poprosił aby Straż Miejska patrolując ulice zwróciła uwagę na parkowanie w miejscach niedozwolonych przy 115 Szpitalu i Hotelu Cassubia, tj. na drogach przeciwpożarowych i dojazdowych do przepompowni. Radny zwrócił uwagę, że to nie osoby przyjeżdżające z zewnątrz tam parkują ale mieszkańcy Helu, którzy dokładnie wiedzą, że nie można tam parkować.

Radny Dzikowski przekazał prośbę radnego Jana Boszke o odpowiedź na zapytanie w dotyczące przejścia między ulicą Ad. Steyera a ulicą Bałtycką w stronę latarni.

Radny powiatowy Tomasik zapytał jak wygląda sprawa zabezpieczenia w wodę pitną na wypadek zatrucia.

Przewodniczący rady poinformował, że odpowiedzi zostaną przekazane w punkcie dziesiątym obrad sesji oraz poprosił członków Rady o możliwość przekazania prowadzenia dalszych obrad wiceprzewodniczącej gdyż ze względu na uroczystości pogrzebowe musi wyjechać.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Wiceprzewodnicząca rady pani Wójcik poinformowała zebranych, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły do Rady pisma od:

- Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku „Raport o stanie środowiska w województwie pomorski w roku 2016”;

- Rady Rodziców przy ZSO w Helu w sprawie zatrudnienia na stanowisku woźnej szkolnej;

- Uchwała Rady Gminy w Gąsawie w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Gąsawa a Gminą Miejską Hel.

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku w sprawie wydanych decyzji dot. umorzenie, odroczenia terminu zapłaty, rozłożenia na raty, zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Wiceprzewodnicząca rady pani Wójcik po odczytaniu pisma od Rady Rodziców poprosiła dyrektor ZSO w Helu o wyjaśnienia.

Pani Sojecka wyjaśniła, że:

- do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy nie mówią w języku polskim dlatego była potrzeba zatrudnienia pracownika obywatelstwa ukraińskiego, który może pomóc w kontaktach z tymi uczniami i ich rodzicami ;

- zatrudniona pani zameldowana jest w Helu i płaci podatki,

- prawo oświatowe dokładnie określa kompetencje Rady Rodziców;

- wszelkie procedury zatrudnienia obcokrajowca pochodzenia wschodniego zostały dopilnowane, zostało wysłane zapytanie i ogłoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy,

- decyzja starosty Puckiego o zatrudnieniu tej pani była pozytywna;

- nie było licznych podań o pracę, było ich cztery lub pięć;

- oprócz w/w pani przyjęta została do pracy mieszkanka Helu;

- w szkole jako jednostce samorządu terytorialnego obowiązuje przepis, który mówi, że przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownicze, natomiast jeśli chodzi o obsługę szkoły, zatrudnia się na podstawie podania o pracę i wykazanie się kwalifikacjami;

- w szkole jest pięciu uczniów z Ukrainy, którzy mogą realizować obowiązek szkolny i przedszkolny, są również rodzice, którzy nie mówią w języku polskim,

- zatrudniona pani uczestniczy w życiu społeczeństwa helskiego oraz spełnia oczekiwane wymagania

Radny Chroń zwrócił uwagę na słownictwo, które użyte zostało w piśmie od Rady Rodziców. Zdaniem Radnego jest to używanie terminów dyskryminujących człowieka ze względu na pochodzenie i nie dopuszczalne w momencie gdy posiada się pozwolenie na legalną pracę. Nie można mówić, że zagrożone jest miejsce pracy ponieważ pracę otrzymała Ukrainka a pismo z zapytaniem, czy procedura zatrudnienia odbyła się zgodnie z prawem powinno być skierowane bezpośrednio do dyrekcji szkoły lub burmistrza Helu, jako organu prowadzącego bez podkreślania pochodzenia i rasy.

Pani Sojecka powiedziała, że pismo pełne jest plotek oraz, że dziwną praktyką jest, że Rada Rodziców posiada profil na portalu społecznościowym Facebook , do którego nie ma wglądu. W przeciwieństwie do profilu przedszkola miejskiego, na którym przedstawiane są wszelkie jego działania i który bardzo chętnie udostępnia. Pani Sojecka podkreśliła, że działa zgodnie z prawem i ustosunkuje się w formie pisemnej do omawianego pisma.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2018” (projekt uchwały nr 1/2018)

Wiceprzewodnicząca rady pani Wójcik poinformowała, że przedstawiony został RM poprawiony projekt uchwały nr 1/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2018” (projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu).

Sekretarz miasta Helu pan Dykta poinformował o zmianach jakie nastąpiły w projekcje uchwały tj.:

- wykreślenie §12;

- wykreślenie w § 10, pkt. 4.

Rada Miasta w obecności 11 radnych – 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVI/212/18 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2018”, która stanowi załącznik do protokółu.

b) sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu (projekt uchwały nr 2/2018)

Pan Andryskowski poinformował Radę, że podjęcie uchwały jest sformalizowaniem istniejącego od wielu lat stanu, sprzedaż nieruchomości nie będzie zagrażać niebezpieczeństwu.

Wiceprzewodnicząca rady pani Wójcik odczytała projekt uchwały nr 2/2018.

Rada Miasta w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVI/213/18 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu, która stanowi załącznik do protokółu.

c) zmiany uchwały Rady Miasta Helu w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce (projekt uchwały 3/2018)

Sekretarz miasta Helu pan Dykta wyjaśnił, że następuje zmiana w zapisie § 2 ust.1 pkt. 1, klas z „4-6” na „4-8”.

Rada Miasta w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVI/214/18 w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce, która stanowi załącznik do protokółu.

9.Wnioski i informacje.

Radny Chroń poprosił swojego przewodniczącego komisji aby posiedzenia komisji ogłaszać z wyprzedzeniem gdyż dzień przed terminem posiedzenia jest za krótki. Prośba skierowana została przez Radnego do wszystkich komisji.

Sekretarz miasta Helu pan Dykta poprosił radnych aby pamiętali o przekazywaniu terminu, godziny rozpoczęcia i miejsca posiedzeń komisji RM obsłudze rady miasta a w szczególności gdy następuje zmiana godziny posiedzenia w związku z koniecznością informowania o tym mieszkańców Helu.

Radny Łazur powiedział, że komisja, w której uczestniczył była wyjazdowa do budynku b. wartowni na ul. Helskiej 4 i niemożna mieć pretensji jeśli się przyjdzie na posiedzenie komisji a komisji nie ma na miejscu, gdyż ma ona różne zadania i nie pracuje w jednym miejscu.

Sekretarz miasta Helu pan Dykta powiedział, że informacja dla mieszkańców dotycząca posiedzenia komisji RM powinna zwierać dokładną godzinę i miejsce pracy komisji.

Radny Sługocki poinformował, że osoba kompetentna, która była zaproszona na posiedzenie komisji nie mogła w niej uczestniczyć z powodu odbywającego się przetargu dlatego posiedzenie komisji zostało przeniesione na późniejszą godzinę. Zostały również zmienione terminy posiedzeń komisji Gospodarczej, Rewizyjnej i Społecznej, które zaplanowane były jako posiedzenie wspólne.

Wiceprzewodnicząca rady pani Wójcik podzieliła opinię pana Dykty, że informacje dot. posiedzeń komisji powinny być jasne i czytelne dla mieszkańców.

a) Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Miasta Helu za 2017 r.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miasta Helu odczytali sprawozdania z prac komisji za 2017 r. (sprawozdania stanowią załączniki do protokółu)

b) Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego. Uzyskane efekty, problemy, potrzeby i perspektywy działań w roku 2018 (sprawozdanie z działalności MBP w Helu stanowi załącznik do protokółu).

Pani Rotta, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu powiedziała, że:

 • zgodnie z misją biblioteki publicznej do jej podstawowych zadań należy:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru oraz przechowywanie i ochrona;

- pozyskiwanie Nowości Wydawniczych, uzupełnianie w brakujące tytuły posiadanych już kolekcji;

- usuwanie książek zdeaktualizowanych, zniszczonych, czy też zbędnych bibliotece;

 • proces realizowany prawidłowo proces zarządzania księgozbiorem, czyli jego gromadzenie i selekcja, ma kluczowe znaczenie dla użytkowników gdyż decyduje o jakości oferowanej kolekcji, a tym samym o ty, czy Biblioteka wypełnia swoją misję;
 • proces ten odbywa się przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł i możliwości, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • na politykę gromadzenia zbiorów mają głównie wpływ posiadane przez bibliotekę środki finansowe, które przeznaczone są na realizację zakupu potrzebnej literatury;
 • bardzo ważne jest badanie rynku wydawniczego, także bieżące analizowanie potrzeb użytkowników biblioteki;
 • selekcja zbiorów ma na celu osiągnięcie następujących korzyści:

- merytorycznych tj. aktualizowanie posiadanej kolekcji i dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb użytkowników;

- organizacyjnych tj. zwiększenie efektywności zarządzania zbiorami, usuwanie książek zniszczonych, zdekompletowanych, uzyskanie przestrzeni dla nowych wydawnictw, ułatwianie prac związanych z udostępnianiem i kontrolą księgozbioru;

- ekonomicznych, tj. ograniczenie kosztów stałych związanych z przechowywaniem zbiorów;

 • selekcja księgozbioru jest procesem nieodwracalnym. Nie ubytkuje się pozycji wydanych przed 1945 r.;
 • współczesny użytkownik oczekuje informacji katalogowej w Internecie i często wypożycza tę książkę, którą znajdzie w spisie on-line;
 • widzimy potrzebę cyfryzacji;
 • stwierdzić można, że selekcja, podobnie jak gromadzenie , to główne narzędzia kształtowania księgozbioru stosownie do potrzeb użytkowników;
 • księgozbiór zawiera wiele pozycji popularno naukowych;
 • istnieje możliwość zakupu za 1 zł książek wycofanych z księgozbioru;
 • działalność kulturalna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców;
 • uczestnicy zajęć organizowanych w bibliotece jeżdżą na rożnego rodzaje przeglądy;

c) Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w mieście, a także o działaniach podjętych i zrealizowanych w celu zabezpieczenia brzegów morskich i plaż w 2017 roku (informacja stanowi załącznik do protokółu).

Pan Maciejewski powiedział, że:

- stan zagrożenia powodziowego bezpośrednio zagrażający mieszkańcom miasta to stan zagrożenia, który powoduje podmywanie brzegów morskich;

- stan zagrożenia bezpieczeństwa powodziowego, który stanowił by bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców miasta w chwili obecnej jest opanowany;

- prowadzony jest stały nadzór, niezależnie od pory dnia, warunków atmosferycznych żeby w razie potrzeby móc reagować;

- w ubiegłym roku nie było bezpośredniej potrzeby żeby przystąpić do zabezpieczenia brzegu morskiego od strony „małej plaży”, basenu portowego;

- zagrożenie od strony brzegów morskich jest pod stałym nadzorem, Urząd Morski odpowiada za stan techniczny nabrzeża;

- na przełomie 2016/2017 roku Urząd Morski za sprawą burmistrza Helu objął działania zabezpieczenia brzegu morskiego na zachodnim cyplu, gdzie została otworzona opaska, która powoduje spowolnienie erozji brzegu morskiego;

- wysłano pismo do dyrektora Urzędu Morskiego aby podjął dalsze czynności w celu zabezpieczenia poprzez regulacje części odcinka cypla helskiego;

Radna Janiak zapytała czy Urząd Morski, Urząd Miasta, wojsko prowadzi rozmowy na temat prace zabezpieczających na bulwarze w porcie wojennym, gdyż sąsiadujący z portem mieszkańcy obawiają się ponownego przelania się wody.

Pan Maciejewski odpowiedział;

- teren portu wojennego zabezpieczony jest poprzez wał przeciwpowodziowy;

- wzdłuż wału są dwa przepusty;

- gdy są wzburzone fale morskie, niezależnie od pory doby, sprawdza wraz ze strażą pożarną czy woda się nie dostaje do portu,

- na dzień dzisiejszy jest bezpiecznie, mieszkańcy nie muszą się obawiać, jeśli stwierdzone zostaje zagrożenie jest szybka reakcja;

- istnieje opracowana procedura, która obliguje do działania.

Radna Turzyńska zapytała czy znany jest termin dalszych prac zabezpieczających brzeg wokół Kopca Kaszubów.

Pan Maciejewski odpowiedział, że w Urzędzie Morskim znany jest temat zabezpieczenia tego terenu ale niestety borykają się z problemami finansowymi. Przybliżony termin prac nie jest znany.

Radny powiatowy Tomasik powiedział, że sprawy finansowe nas nie interesują, kamienie w porcie rybackim i wojennym muszą być położone oraz wnioskuje o zaproszenie przedstawicieli Urzędu Morskiego w celu wyjaśnienia co i kiedy będą robić w kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w mieście Helu. Radny wnioskował o powołanie specjalnej komisji do spraw bezpieczeństwa.

Pan Maciejewski powiedział, że:

- jesteśmy we wspólnocie nadmorskiej i zawsze trzeba dzielić środki według potrzeb;

- burmistrzowie kierują pisma, prowadzą rozmowy z przedstawicielami Urzędu Morskiego,;

- nie można zarzucać, że podchodzimy do zabezpieczenia brzegów morskich ostentacyjnie i uważamy, że jest wszystko w porządku;

- nie mamy wpływu na to jaki może wystąpić poziom alarmowy wody;

- nikt w basenie portowym nie wybuduje falochronu przeciwpowodziowego żeby woda nie wypłynęła;

- musimy zapobiegać żeby nie doprowadzić do wypłynięcia wody na zewnątrz, żeby mieszkańcy miasta nie zostali zalani;

Radny Pszeniczny poinformował, że:

- w sytuacjach zagrożenia albo ekstremalnych wraz z panem Maciejewskim bardzo często chodzą w nocy i sprawdzają tereny zagrożone przelaniem się wody;

- wiele gmin może nam pozazdrościć systemu powiadamiania;

- jesteśmy dobrze przygotowani w kwestii zabezpieczenia, dziesięć minut wystarczy aby służby stawiły się w miejscy zagrożenia;

- należy rozgraniczyć to, co jesteśmy w stanie zrobić sami a to w jaki dodatkowe środki i siły pozyskiwać z zewnątrz;

- jesteśmy dobrze przygotowani, możemy jedynie minimalizować skutki i pomagać mieszkańcom w pierwszej kolejności ale jeśli dochodzi do ekstremalnych sytuacji jak powódź w 1999 roku możemy jedynie usuwać skutki.

Pan Koreńczuk powiedział, że:

- informacja na temat bezpieczeństwa została ładnie opracowana ale mało w niej jest na temat bezpieczeństwa powodziowego;

- należy naprawić odcinek drogi w borze i przy cmentarzu, gdzie często stoi woda;

- należy zwrócić uwagę na udział przedstawicieli miasta w naradach o gospodarce morskiej i bezpieczeństwie, który jest znikomy;

- bezpieczeństwo to nie tylko miasto ale również bezpieczeństwo zatoki i należy zwrócić uwagę na wejście do portu wojennego i rybackiego, na falowanie przy wejściach do portu.

Pan Maciejewski powiedział, że:

- od 1999 roku nie doszło do bezpośredniego wylania wody lub podtopień;

- za obiekty hydrotechniczne odpowiada Urząd Morski;

- głównym celem działań jest aby nie doszło do powodzi;

- mieszkańcy mogą spać spokojnie, jeżeli będzie potrzeba wzmocnienia działań zostanie to zrobione jednak muszą być ku temu uzasadnione podstawy prawne.

Wiceprzewodnicząca rady pani Wójcik podziękowała panu Maciejewskiemu za sprawozdanie i powiedziała, że mimo wszystko jako mieszkańcy możemy czuć się bezpiecznie.

Burmistrz Helu poprosił aby być realistami i nie demonizować sytuacji. Poinformował, że nie ma portu wojennego a są budowle hydrotechniczne.

d) Informacja burmistrza Helu dotycząca realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2017. Problemy przewidywane w tym zakresie w przyszłości i planowane działania (informacja stanowi załącznik do protokółu).

Pan Maciejewski omówił w/w informację.

Pan Łazur zapytał czy organizowany jest w gminie sztab kryzysowy, jeżeli tak to gdzie się mieści.

Pan Maciejewski odpowiedział, że istnieje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, liczący ośmiu członków, dwa razy w roku odbywają się posiedzenia Zespołu w gabinecie burmistrza Helu.

Radny powiatowy Tomasik zapytał, kiedy było płukanie linii wodnej i hydrantów i poprosił o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i pytania w sprawach bieżących oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Pan Andryskowski poinformował, że trwają rozmowy z Lasami Państwowymi odnośnie przejścia w lesie, i jeżeli uda się dojść do porozumienia zostanie ono wykonane z nawierzchni wodoprzepuszczalnej.

Radna Jarosz zaproponowała termin sesji majowej na 24 maja.

Strażnik Miejski pan Maszota poinformował, że zwracana jest uwaga właścicielom posesji na to, aby odśnieżali i posypywanie piaskiem przyległy do ich posesji teren. Właściciele informowani są przez Straż Miejską o możliwości zlecenia usługi odśnieżania do ZZOM w Helu, co czynią.

Radny Chroń powiedział o zbyt późnym odśnieżaniu drogi między Helem a Juratą oraz zwrócił uwagę, że firma odśnieżająca dogi nie powinna czekać na zgłoszenie konieczności ich odśnieżania a w momencie gdy pada śnieg pługi powinny wyjechać na drogi. Należy wystąpić do dyrekcji dróg i zgłosić sytuację.

Strażnik Miejski pani Piekarska opisała sytuację parkowania samochodów w niedozwolonym miejscu oraz poinformowała, że Straż Miejska interweniuje w ramach uprawnień, jednak na terenach prywatnych interweniować nie może. Sprawca wykroczenia jest ukarany lub pouczony.

Radny Chroń poprosił Straż Miejską o zwiększenie uwagi na kierowców, którzy parkują na chodniku, na osiedlu „rybackim” , gdyż parkowanie powinno odbywać się na parkingu przy szpitalu. Opisał także sytuację parkowania samochodów pacjentów szpitala na drogach przeciwpożarowych.

Radna Fiedorczyk stwierdziła, że każdy z kierowców parkujący w niedozwolonym miejscu powinien być świadomy konsekwencji.

 

Protokołowała: Mirela Figurska

 

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta za okres od 14.12.2017 r. do 16.01.2018 r.

5. Projekty uchwał.

8. Uchwały podjęte.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej Rady Miasta Helu w 2017 roku.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w 2017 roku.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej w 2017 roku.

13. Sprawozdanie Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego.

14. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w mieście, a także o działaniach podjętych i zrealizowanych w celu zabezpieczenia  brzegów morskich i plaż w 2017 roku.

15. Informacja burmistrza Helu dotycząca realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2017.

 

 

 

Na …….. sesji Rady Miasta Helu …………………. 2018 roku protokół z XXXVI sesji został zatwierdzony głosami:

 

„za”

-

 

„przeciw”

-

 

„wstrzymującymi się”

-

 

 

Załączniki do pobrania

1 informacja.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-23 10:21:31 70 razy
2 informacja burmistrza Helu.pdf (PDF, 4.MB) 2018-02-23 10:21:31 65 razy
3 sprawozdanie Komisji Społecznej RM.pdf (PDF, 24KB) 2018-02-23 10:20:59 64 razy
4 sprawozdanie burmistrza Helu.pdf (PDF, 29KB) 2018-02-23 10:20:59 65 razy
5 projekt 3.pdf (PDF, 39KB) 2018-02-23 10:20:59 64 razy
6 projekt 2.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-23 10:20:59 66 razy
7 projekt 1.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-23 10:20:59 94 razy
8 listy obecności.pdf (PDF, 52KB) 2018-02-23 10:20:59 83 razy
9 zawiadomienie.pdf (PDF, 31KB) 2018-02-23 10:20:03 66 razy
10 uchwala XXXVI 214.pdf (PDF, 21KB) 2018-02-23 10:20:03 67 razy
11 uchwala XXXVI 213.pdf (PDF, 30KB) 2018-02-23 10:20:03 64 razy
12 sprwozdanie burmistrza Helu 2.pdf (PDF, 95KB) 2018-02-23 10:20:03 79 razy
13 sprawozdanie.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-23 10:20:03 90 razy
14 sprawozdanie z dzialalności MBP.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-23 10:20:03 68 razy
15 protokół.pdf (PDF, 3.MB) 2018-02-23 09:08:01 72 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 21-02-2018 08:43:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirela Figurska 21-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 23-02-2018 10:21:31