Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK USC W HELU

             UWAGA:

zmiana treści ogłoszenia.

                                                                                                                         Hel, 05.08.2019 r,


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Helu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

w Urzędzie Miasta Helu.

 

 1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe:

a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą,
o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668 i 2024), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,

2) posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

3) udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego w sprawach
z zakresu USC,

4) obywatelstwo polskie,

5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nieposzlakowana opinia,

8) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania, a w szczególności:

a) ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

b) ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

c) prawo prywatne międzynarodowe,

d) kodeksu postępowania administracyjnego,

e) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

f) kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego,

g) Konkordat miedzy Stolicą Apostolską i RP,

h) ustawy o samorządzie gminnym,

i) ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

j) kodeks wyborczy,

k) ustawy o ochronie danych osobowych,

l) ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość obsługi komputera, w tym znajomość oprogramowania tj. űRÓDŁO, BUSC, RDO, PESEL, RADIX, ELUD+, WYB+,

 2. umiejętnością redagowania pism, decyzji, postanowień,

 3. umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania zaufania,

 4. sumienność, dokładność i odpowiedzialność,

 5. doskonała organizacja czasu pracy i samodzielność,

 6. umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych,

 7. dyspozycyjność.

 

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

1. Przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpieniu w związek małżeński,

b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

c) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa,

d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

f) uznaniu dziecka,

g) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

2. Załatwienie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny.

3. Archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych

4. Współdziałanie ze związkami wyznaniowymi, sądami i ewidencją ludności innych urzędów jst.

5. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i o stanie cywilnym.

6. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie oraz wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk.

7. Wykonywanie innych zadań na mocy zawartych porozumień.

8. Wydawanie aktów stanu cywilnego.

9. Pomoc organizacyjna i techniczna przy organizacji wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, referendów.

10. Prowadzenie rejestru mieszkańców.

11. Wydawanie w decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych.

12. Sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów i referendów.

13. Prowadzenie rejestru wyborów, wydawanie decyzji w tych sprawach.

14. Wydawanie, wymiana i zwrot dokumentów tożsamości.

15. Prowadzenie archiwum dokumentów tożsamości.

16. Wykonywanie obowiązków zastępcy kierownika kancelarii dokumentów niejawnych.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (CV).

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia o naborze), według określonego wzoru.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectw pracy)
lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku).

5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierownika USC.

 

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

 1. Stanowisko- urzędnicze kierownicze.

 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat- przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

 3. Miejsce pracy: Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel.

 4. Termin rozpoczęcia pracy: 02.09.2019 r.

 

V. INFORMACJA O WSKAűNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu lipcu 2019 roku, poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel,
w sekretariacie, pokój nr 108, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik USC w Helu”, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do UM Helu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE O NABORZE:

 • Złożenie aplikacji traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających
  z przepisów prawa.

 • Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu burmistrza Helu Nr 6/0152/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Helu”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu.

 • Kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do ogłoszenia o naborze musi zostać złożony według określonego wzoru. Brak wypełnionego kwestionariusza, spowoduje odrzucenie kandydatury.

 • Jeśli podania aplikacyjne nie będą spełniały wszystkich wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, nie zostaną dopuszczone do dalszych etapów naboru.

 • Wyniki naboru oraz informacje o wynikach kolejnych etapów naboru (I etap - analiza dokumentów aplikacyjnych
  i ocena spełnienia warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, II etap - rozmowa kwalifikacyjna), umieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.hel.eu (menu przedmiotowe, zakładka PRACA - OFERTY; OGŁOSZENIA O NABORZE NA STANOWISKA URZĘDNICZE) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu.

 • Pracownik Urzędu Miasta Helu informował będzie telefonicznie o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w referacie organizacyjnym w okresie
  7 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 • Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy
  o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia o niekaralności, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Sądowego.


                                                                                        BURMISTRZ HELU

                                                                              / - / Mirosław WĄDOŁOWSKI

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 09.08.2019 AKTUALNE OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK USC.pdf (PDF, 1.MB) 2019-08-09 16:38:58 1 raz
2 09.08.2019 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O NABORZE NA STANOWSKO KIEROWNIK USC.pdf (PDF, 36KB) 2019-08-09 16:24:01 0 razy
3 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 2019.docx (DOCX, 17KB) 2019-08-05 12:45:57 3 razy
4 ogłoszenie o naborze na stanowisko KIEROWNIK USC 2019.pdf (PDF, 1.MB) 2019-08-05 12:21:27 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Machtyl 05-08-2019 12:21:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 05-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Machtyl 09-08-2019 16:38:58