DANE TELEADRESOWE stanowiska pracy ds. obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych oraz zakres obowiązków

Bronisław MACIEJEWSKI – zajmuje samodzielne stanowisko:

 

- Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz pełni funkcje :

a)      Inspektora do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego.

b)      Inspektora do spraw obrony cywilnej miasta Helu,

c)      Inspektora do spraw obronnych miasta Helu,

d)      Zastępcy szefa zarządzania kryzysowego miasta Helu,


Kontakt:


Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne - pokój Nr 210, II piętro


Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 Hel

tel. 58 6777 240

bezpośredni - 58 6777 248

k. 697 610 273


Przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Miasta tj. od 7:30 do 15:30


ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

I.    Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Helu, a w szczególności:

  1)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

  2)  zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

  3)  zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

  4)  kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

  5)  opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym   w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

  6)  prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

  7)  prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

  8)  prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie:

a)   imię i nazwisko,

b)   numer PESEL,

c)   imię ojca,

d)   datę i miejsce urodzenia,

e)   adres miejsca zamieszkania lub pobytu,

f)     określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer;

9)   przekazywanie odpowiednio ABW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych,    o których mowa w art. 73 ust. 2 ( Dz.U. 2010. 182.1228), osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt. 8.

10)    w przypadku stwierdzenia naruszenia w Urzędzie Miasta Helu przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej i podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.

11)    w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, zawiadamia niezwłocznie również odpowiednio ABW.

 

 

 II.   Do obowiązków Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego należy prowadzenie bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania systemu TI z dokumentacją bezpieczeństwa teleinformatycznego z wyłączeniem organizacyjnych, technicznych, programowych i eksploatacyjnych aspektów ochrony kryptograficznej.  W szczególności kontroluje:

 

1)      przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w systemie TI;

2)      stan zabezpieczeń fizycznych, elektromagnetycznych i elektronicznych pomieszczeń lub obszarów, w których usytuowany jest system TI;

3)      aktualność wykazów osób mających dostęp do systemu TI, zakres nadanych im uprawnień oraz prawidłowość zabezpieczeń zastosowanych w systemie TI;

4)      znajomość i przestrzeganie przez użytkowników procedur bezpiecznej eksploatacji systemu TI;

5)      przestrzeganie zasad i wymagań w zakresie oznaczania, ewidencjonowania, przechowywania i przekazywania wytworzonych dokumentów niejawnych
oraz ich terminowe rozliczanie;

6)      zgodność konfiguracji systemu TI z dokumentacją bezpieczeństwa teleinformatycznego;

7)      analizuje rejestr zdarzeń w systemie TI, prawidłowość  dokumentowania
i archiwizowania zdarzeń, jak również login zabezpieczeń;

8)      prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie ochrony informacji niejawnych
oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w systemie TI;

9)      reaguje na sygnały o incydentach w zakresie bezpieczeństwa, wyjaśnia ich przyczyny, okresowo przegląda i dokumentuje logi systemowe;

10)  przeprowadza okresową analizę zagrożeń;

11)  tworzy plany awaryjne i organizuje treningi w ich realizacji;

12)  wspólnie z administratorem opracowuje dokumenty SWB i PBE;

13)  opracowuje instrukcję dla użytkowników systemu TI; 

14)  prowadzi dziennik inspektora BTI.

 

 

III.   Do zadań Inspektora ds. obrony cywilnej i spraw obronnych miasta Helu należą  sprawy związane z ochroną i obroną mieszkańców miasta Helu poprzez:

1)      opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej  i dokumentów z nimi związanych,

2)      organizowanie i przeprowadzania szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

3)      organizowanie i przeprowadzanie szkoleń ludności w zakresie obrony cywilnej,

4)      przygotowanie i właściwe funkcjonowanie systemu wykrywania  i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

5)      organizowanie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

6)      wspieranie, Kierownika zespołu ds. ewakuacji ludności miasta Helu, w przygotowaniu i organizowaniu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

7)      uczestniczenie w planowaniu i zapewnieniu środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

8)      uczestniczenie w planowaniu i zapewnieniu ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

9)      organizowanie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

10)  prowadzenie magazynu obrony cywilnej i sprawowania nadzoru nad magazynowanym       w nim sprzętem i środkami technicznymi niezbędnymi do wykonywania zadań obrony cywilnej,

11)  przekazywanie Szefowi obrony cywilnej miasta Helu informacji dotyczących realizowanych zadań,

12)  uaktualnianie wykazu instytucji państwowych , przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

13)  sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne miasta Helu,

14)   opracowanie i prowadzenie  dokumentacji Stałego Dyżuru,

15)  opracowanie planów dot. spraw obronnych i dokumentów z nimi związanych,

16)  organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych,

17)  aktualizację dokumentacji mającej wpływ na realizację zadań operacyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Miasta Hel w warunkach kryzysu i wojny,

18)  organizowanie ochrony i obrony głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy dla burmistrza Helu,

19)  aktualizowanie planu ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, usytuowanych na terenie miasta Helu, a także podjęcie przygotowań organizacyjno-administracyjnych niezbędnych do realizacji określonych w nim zadań,

20)  informowanie społeczeństwa o zagrożeniach zewnętrznych  i wewnętrznych , ich formach i sposobie przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz o sposobach zachowania się w sytuacjach ekstremalnych,

21)  przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i spraw obronnych mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej i spraw obronnych.
 

 IV.  Do zadań Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

1)     opracowanie i uaktualnianie planu zarządzania kryzysowego  i dokumentów z nim  związanych,

2)     opracowanie regulaminu bieżących prac Zespołu Gminnego oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,

3)     opracowanie i realizacja rocznego planu pracy Zespołu Gminnego,

4)     zwoływanie posiedzeń Zespołu Gminnego, na polecenie burmistrza, według potrzeb ( w wyniku zaistniałego zagrożenia ) oraz doraźnie ( szkolenia, ćwiczenia), zgodnie z planem pracy tego Zespołu,

5)     prowadzenie  dokumentacji  z  działań  i  prac  Zespołu  Gminnego, a w tym min. :

a)      rocznego planu pracy,

b)      protokołów posiedzeń,

6)     sprawowanie stałego nadzoru w zakresie wykrywania, rozpoznawania i przeciwdziałania różnym zagrożeniom,

 

za sprawą informacji  uzyskiwanych z nadsyłanych komunikatów z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Pucku, Urzędu Morskiego w Gdyni ( Kapitanatu Portu Hel ) czy innych służb i instytucji, względnie bezpośrednio otrzymywane od ludności, jak i pozyskiwane z internetu,

 

i informowanie o powyższym burmistrza Helu ( osobę zastępującą ), celem podjęcia stosownych przedsięwzięć,

7)     opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią i jego bieżące uaktualnianie,

8)     prowadzenie spraw przeciwpowodziowych, a w tym :

a)      informowanie, na bieżąco, o przewidywanych zagrożeniach  kierownika ZZOM  w Helu i naczelnika OSP Hel, w celu zapewnienia gotowości sił i środków ( jakimi dysponują ) do działań, gdyby zaistniała taka potrzeba,

b)      utrzymywanie stałego kontraktu ze służbami z portu rybackiego i Punktu Bazowania Hel celem zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego,

c)      wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb na środki finansowe w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

d)      kontrolowanie stanu brzegu morskiego oraz urządzeń technicznych i obiektów budowlanych zabezpieczających miasto przed powodzią.

Załączniki do pobrania

1 Zakres_obowiA_zkA_w_PeA_nomocnika_ochrony_20.12.2011.doc (DOC, 50KB) 2009-02-25 10:58:23 636 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 25-02-2009 10:58:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 22-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 19-03-2012 10:50:41