Uchwała nr XXXVI/228/14 Rady Miasta Helu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Hel na lata 2010 - 2017.

UCHWAŁA NR XXXVI/228/14

Rady Miasta Helu

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Hel na lata 2010 - 2017

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany z 2013 r.: poz. 645, poz. 1318),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. W Planie Odnowy Miejscowości Hel na lata 2010 – 2017, stanowiącym załącznik do uchwały Nr L/294/10 Rady Miasta Helu z dnia 29 września 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 4 „Wizja rozwoju miejscowości Hel”, w treści opisującej Cel 1: „Poprawa jakości infrastruktury technicznej i społecznej” dodaje się punkt 10 o treści: „Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z zapleczem”;
2) w rozdziale 4 „Wizja rozwoju miejscowości Hel”, w treści opisującej Cel 2: „Wzmocnienie walorów turystycznych miejscowości”, dodaje się punkt 11 o treści: „Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z zapleczem”;
3) w rozdziale 5 „Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć”, w tabeli 7 „Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia”, dodaje się punkt 21 o treści:
21Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z zapleczemRemont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z zapleczem, obejmujący roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne i sanitarneProgram Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” oraz środki własne932.965,81 zł2014/2015
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Przewodniczący Rady

Marek Chroń

Załączniki do pobrania

1 zmiana planu odnowy.pdf (PDF, 16KB) 2014-03-17 15:30:57 362 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 17-03-2014 15:30:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 17-03-2014 15:30:57