OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Helu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko PRACOWNIK DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Helu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko PRACOWNIK DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu.

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Urząd Miasta Helu, 84-150 Hel, ul. Wiejska 50.

 

2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: od 01.01.2018 r.

 

3.OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM URZĘDNICZYM:

 

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym.

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) korzysta z pełni praw publicznych;

d) posiada nieposzlakowaną opinię;

e) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

g) wykształcenie i staż pracy: minimum średnie, co najmniej 2 letni staż pracy (mile widziany staż
w administracji publicznej).

 

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym.

a) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

b) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
w szczególności:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- ustawa o finansach publicznych,

- ustawa o dostępie do informacji publicznej;

c) znajomość przepisów prawa z zakresu procedur administracyjnych:

- Kodeks postępowania administracyjnego,

d) znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych;

e) umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych;

f) komunikatywność;

g) umiejętność planowania i organizacji pracy;

h) postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń
o stronniczość i interesowność;

i) posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, dokładność i odpowiedzialność.

 

4. Wskazanie zakresu zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

Do zadań stanowiska ds. administracyjno-gospodarczych należy w szczególności:

a) samodzielne prowadzenie sekretariatu Urzędu Miasta Helu;

b) sprawna bieżąca obsługa klientów oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;

c) wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;

d) kompleksowe prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną oraz innych wymaganych rejestrów;

e) ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących w dzienniku korespondencji;

f) przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;

g) przygotowywanie pism zleconych przez Pracodawcę;

h) ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji interesantów;

i) kierowanie zespołem pracowników obsługi;

j) monitorowanie sprawności technicznej budynku, stanu sanitarnego i estetyki obiektu oraz terenu wokół Urzędu Miasta Helu;

k) sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny;

l) prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów wg jednolitego rzeczowego wykazu akt, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

m) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym;

n) podnoszenie swoich kwalifikacji, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w szkoleniach wymaganych przez Pracodawcę;

o) przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie Miasta Helu procedur i regulaminów;

p) realizowanie innych prac zleconych, związanych z pracą na stanowisku pracy.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

a) stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Miasta Helu;

b) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;

c) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Urzędu Miasta Helu;

d) praca administracyjno-biurowa;

e) obsługa pakietu MS Office (Word, Excel);

f) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, laminarka);

g) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

h) oświetlenie naturalne i sztuczne;

i) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe;

j) miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy);

k) wykonywanie zadań pod presją czasu.

 

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

7. Informacje dodatkowe:

Nabór na stanowisko odbędzie się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmująca sprawdzenie wiedzy z przepisów prawnych wymienionych w ogłoszeniu oraz sprawdzająca predyspozycje do przydatności kandydata na stanowisku urzędniczym.

 

8. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 

1) Dokumenty niezbędne:

a) list motywacyjny;

b) CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

c) kserokopia dokumentu/dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia;

d) kwestionariusz osobowy;

e) kserokopia dowodu osobistego;

e) kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie/zaświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

g) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.);

i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.);

k) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

2) Dokumenty dodatkowe:

Kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem (certyfikaty, zaświadczenia).

 


9. Informacje dodatkowe:

 Nabór na stanowisko odbędzie się dwuetapowo, tj.

- I etap - analiza dokumentów aplikacyjnych i ocena spełnienia warunków formalnych określonych
w ogłoszeniu o naborze,

- II etap – ocena merytoryczna złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

 1. wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę będzie podlegał obowiązkowo badaniom lekarskim.

 

10. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50,
w sekretariacie, pokój nr 108, w zamkniętej kopercie
opatrzonej napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Urzędzie Miasta Helu”, w terminie do
5 grudnia
2017 roku do godziny 15.00. W przypadku przekazania dokumentów za pośrednictwem placówki pocztowej/firmy kurierskiej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Helu.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niespełniające wymogów niniejszego ogłoszenia lub niekompletne zostaną odrzucone.

 

11. Dodatkowe informacje o naborze:

 • Wyniki naboru oraz informacje o wynikach kolejnych etapów naboru (I etap - analiza dokumentów aplikacyjnych i ocena spełnienia warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, II etap– ocena merytoryczna złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna), umieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.hel.eu (menu przedmiotowe, zakładka PRACA – OFERTY; OGŁOSZENIA
  O NABORZE NA STANOWISKA URZĘDNICZE) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu.
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Helu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych.
 • Jeśli podania aplikacyjne nie będą spełniały wszystkich wymagań formalnych zawartych
  w ogłoszeniu o naborze, nie zostaną dopuszczone do dalszych etapów naboru.
 • Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu burmistrza Helu Nr 6/0152/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Helu”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu.
 • Referat Organizacyjny Urzędu Miasta Helu informować będzie (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
  o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.
 • Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e17112110271.pdf (PDF, 1.MB) 2017-11-21 10:26:07 113 razy
2 Kwestionariusz_osobowy.pdf (PDF, 65KB) 2017-11-21 10:26:07 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 21-11-2017 10:26:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dr Klemens Adam Kohnke 21-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 21-11-2017 10:26:07