obrazek loga jednostki
treść strony

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Helu"
został nadany panu Norbertowi Klaas - pośmiertnie
Uchwałą Nr XX/111/12 Rady Miasta Helu z dnia 28.06.2012 roku
na wniosek Burmistrza Helu.

W N I O S E K

w sprawie wyróżnienia grupy osób zaangażowanych w realizację partnerstwa miast.

Z okazji 10-lecia partnerstwa miast Hel i Hermeskeil, na postawie § 103 i § 104 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Helu, wnioskuję o wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Miasta Helu”, niżej wymienionych osób najbardziej zaangażowanych w realizację tej szczytnej idei łączącej dwa Miasta:

NORBERT KLAAS - pośmiertnie

Urodzony 15. 11. 1941 r. w Essen – Ketwig (zagłębie Ruhry).
Narodowość i obywatelstwo – niemieckie.
Zmarł 18. 06. 2011 r. – pochowany na cmentarzu miejskim w Hermeskeil.
W czasie działań w ramach partnerstwa, a tym samym na rzecz rozwoju Helu, był emerytem wojskowym (były oficer armii niemieckiej).

Od początku aktywnie działał w powołanym Kole Partnerstwa z Helem: wiceprzewodniczący
w latach 2001 – 2004, przewodniczący w latach 2004 – 2008, członek Zarządu Koła aż do swojej śmierci.
Dalekowzroczne przewidywania i jego osobista wizja rozwoju partnerstwa miast, którą przekazywał wszystkim działaczom, doprowadziła do utworzenia Związku Przyjaźni Polsko – Niemieckiej.
Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Związku Przyjaźni Polsko – Niemieckiej
w Hermeskeil (od 2008 roku aż do śmierci), który w ramach podpisanego kontraktu
z miastem przejął zadania partnerstwa miast.
W latach 2009 – 2011 członek miejskiego Komitetu „Partnerstwo z miastem Hel”, do czasu przejęcia kierownictwa przez burmistrza Udo Mosera.
Od 2004 r aż do śmierci aktywny i charyzmatyczny członek Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Hel charakteryzujący się dążeniem do kultywowania tradycji regionalnych.
Jego zainteresowania i uzdolnienia artystyczne zaowocowały zaprojektowaniem i wykonaniem wielu obiektów istniejących zarówno w Helu jak i Hermeskeil (np. tablica na Urzędzie Miasta, tablica w ZSO Hel, pomnik partnerstwa w Hermeskeil i inne).
Był osobą otwartą na problemy innych ludzi, wspaniałym organizatorem i niedoścignionym mówcą.

Uzasadnienie do wniosku o wyróżnienie:
1. Doprowadzając, dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu i dalekowzrocznemu przewidywaniu do podpisania porozumienia o partnerstwie miast, wskazana grupa kandydatów do wyróżnienia spowodowała powstanie możliwości poznania przez mieszkańców Hermeskeil silnych i słabych stron naszego miasta i regionu oraz wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego ich wykorzystania;
2. Aktywna działalność przedstawionych kandydatów w zakresie partnerstwa, rozszerzona również na prywatne kontakty zaowocowała licznymi wizytami nieoficjalnymi,
co przekłada się na beznakładową reklamę i promocję naszego miasta;
3. Realizując ideę partnerstwa miast, a w ramach tego projektu również spotkania mieszkańców, dzięki dobrej znajomości i wiedzy w działalności samorządowej
i społecznej, prezentowani aktywiści doprowadzają do wymiany doświadczeń w zakresie kierowania i zarządzania zasobami miasta;
4. Osobiste kontakty pomiędzy partnerami, będące wynikiem ogromnego zaangażowania wymienionej grupy osób, pozwoliły na porównanie stylu i sposobu życia mieszkańców obu miast, wyciągnięcie wniosków i zastosowanie podobnych rozwiązań w swoim środowisku;
5. Spotkania mieszkańców obu miast, organizowane i przygotowywane przede wszystkim przez grupę wskazanych kandydatów do wyróżnienia, pozwoliły na zaprezentowanie dorobku kulturowego miasta i regionu, stworzyły możliwości otwartego dialogu między ludźmi różnych grup wiekowych i o zróżnicowanym statusie społecznym;
6. Otwartość partnerska na wszelkie próby innowacyjnego działania, będąca cechą wszystkich zgłaszanych do wyróżnienia osób, doprowadziła do nawiązania współpracy w ramach corocznej wymiany młodzieży szkolnej, udziału młodych i starszych uczestników
w przedsięwzięciach sportowych, a także do wymiany profesjonalnych doświadczeń z akcji przeciwpożarowych;
7. Duże zaangażowanie wskazanych kandydatów do wyróżnienia, jak również dobra znajomość realiów życia i możliwości instytucji w Helu doprowadziły do nawiązania współpracy pomiędzy strażakami i wymiernej partnerskiej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu, co zwiększyło możliwości oddziaływania przeciwpożarowego w naszym mieście;
8. Docenianie zaangażowania młodzieży w tworzeniu nowych ram współpracy partnerskiej przez wskazaną wcześniej grupę aktywistów przełożyło się również w wymierną pomoc dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, co pozwoliło na podniesienie poziomu edukacji naszego młodego pokolenia mieszkańców;
9. Gotowość do partnerskiej pomocy, oferowana przez wymienionych kandydatów proponowanych do wyróżnienia, pozwoliła także podnieść poziom świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta dzięki przekazanemu wyposażeniu dla naszego szpitala.
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala-6.pdf pdf 269.8 KB Mirela Figurska 2020-10-30 10:34:02 493

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-10-30 10:33:04
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-10-30 10:38:10