obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Klauzula informacyjna Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hel
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Obowiązek informacyjny wobec ososby wnioskującej o dostęp do informacji publicznej.
Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego
Obowiązek informacyjny "koperta życia"
Obowiązek informacyjny wobec osoby korzystającej z transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Obowiązek informacyjny wobec osoby uiszczającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obowiązek informacyjny wobec osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Obowiązek informacyjny dla osób składających skargi, wnioski i petycje do Rady Miasta
Obowiązek informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne
Obowiązek informacyjny dla osób składających oświadczenie majątkowe
Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, na Cypel Helski, na plażę główną oraz przejazd przez port morski w celu prowadzenia działalności gospodarczej – przewóz osób meleksem o napędzie elektrycznym
Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
Inspektor ODO
Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obowiązek informacyjny dla osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego AMW
Obowiązek informacyjny - opłata miejscowa
Obowiązek informacyjny - Newsletter
Obowiązek informacyjny dla osoby przebywającej w obszarze objętym monitoringiem
Obowiązek informacyjny dla osoby będącej stroną umowy cywilnoprawnej
Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza
Obowiązek informacyjny wobec stażysty
Obowiązek informacyjny wobec praktykanta
Obowiązek informacyjny wobec osób załatwiających sprawy urzędowe