logo jednostki

Zawartość

Nazwa
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zbieranie odpadów na terenie działki nr. ew. 32/9 w Helu ‘’
Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu
Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miasta Helu.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Obwieszczenie Rejonowego Sądu w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Posiedzenie Komisji Stypendialnej.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont nawierzchni ulicy Kapitańskiej i Komandorskiej w miejscowości Hel w raz z budową 5 miejsc postojowych.
Obwieszczenie Rejonowego Sądu w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawie postępowania o założenie księgi wieczystej dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Hel, gmina Hel, powiat pucki, województwo pomorskie i ujawnienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia XX Międzynarodowego Letniego Festiwalu Kultury i Sztuki w Helu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 kwietnia 2021 roku
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu
Zawiadomienie o zmianie terminu XXV sesji Rady Miasta Helu.
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Miasta Helu.
Informacja o wyznaczeniu dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu.
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera.
Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wpłynięciu raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o odziaływaniu na obszar Natura 2000 inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Helu
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów.
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.
Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miasta Helu.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat
Ogłoszenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania ,,Wysoce zjadliwej grypy ptaków”.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych , położonych w Helu.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Posiedzenie Komisji Stypendialnej.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: Pracownik Socjalny
Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 22.02.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny.
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana
Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miasta Hel.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
Informacja z otwarcia ofert
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu.
Informacja o zmianie ogłoszenia
Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.