obrazek loga jednostki
treść strony

Obowiązek informacyjny dla osoby przebywającej w obszarze objętym monitoringiem

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, 
i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
    adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150  
    nr telefonu (58) 677-72-40
    adres e-mail: ratusz@gohel.pl

Inspektor ochrony danych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ochrona mienia administratora.

Podstawa przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania jest ustaw z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni licząc od daty dokonania nagrania i nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub do czasu ewentualnego prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Straż Miejska, Policja). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu i dźwięku).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiązek infomacyjny dla osoby przebywającej w obszarze objętym monitoringiem.pdf pdf 151.3 KB Adrian Albecki 2020-01-16 10:25:56 434

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-16 10:24:30
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-02-06 09:52:30