obrazek loga jednostki
treść strony


O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe  (wg numeracji w formie załącznika graficznego )

1    stoiska przy ulicy Morskiej od numeru 1 -6 o pow. 10 m2 każde 
części działki ozn. geod. nr 567/2 KW GW2W/00032627/8
    cena wywoławcza jednego stoiska netto 35.000 zł

2    stoiska na terenie portu rybackiego od numeru 1 do 25 o pow. 10 m2 każde 
część działki ozn. geod. nr 853 KW GD2W/00007212/2
    stoiska od nr 1 - 3      - cena wywoławcza jednego stoiska netto   11.000 zł
    stoiska od nr 4 - 25      - cena wywoławcza jednego stoiska netto     6.000 zł

3    stoiska przy ulicy Wiejskiej od numeru 1 do 6 o pow. 8 m2 każde bez możliwości wystawiania towaru poza obręb dzierżawionego gruntu
część działki ozn. geod. nr 284/3 i 451
    stoiska od nr 1 - 6      - cena wywoławcza jednego stoiska netto   11.000 zł

4    opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana
5    okres dzierżawy – od 01.05.2022 roku do 30.09.2022 roku
6    cel dzierżawy - działalność handlowa 
7    wadium płatne w wysokości 2000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)  na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao SA nr 08124054001111000049157062, w terminie do dnia                        7 marca 2022 roku. W przypadku zamiaru przystąpienia do przetargu na więcej niż jedno stoisko handlowe, wadium należy  wnieść dla każdego z nich
8    czynsz płatny w dwóch ratach : pierwsza w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku, druga                                w terminie do 30 lipca 2022 roku (na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego zaliczone zostanie wpłacone wadium)    
9    przetarg odbędzie się  dnia 10 marca 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, przy ul. Wiejskiej 50 ( sala konferencyjna nr 2 ) lub w przypadku dużej liczby osób biorących udział w przetargu w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej. O konkretnym miejscu przeprowadzenia przetargu zainteresowania zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie internetowej miasta oraz mailowo na adres wskazany w informacji o wniesieniu wadium. 

Do dnia 9 marca 2022 roku należy przesłać na adres e.mail : j.luczaj@gohel.pl potwierdzenie wpłaty wadium w  podanej powyżej wysokości oraz wskazanym terminie wraz z adresem mailowym, na który zostanie przesłana informacja o miejscu przeprowadzenia przetargu. 

Dzierżawcy zobowiązani będą do:
1    prowadzenia działalności w jednolitych obiektach handlowych, koloru białego, których architekturę uzgodnią z wydzierżawiającym,  po dokonaniu stosownego zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego zgodnie  z przepisami prawa budowlanego,
2    odsunięcia obiektu handlowego zlokalizowanego przy ulicy Wiejskiej o 80 cm od krawędzi chodnika,
3   podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych,
4    dbania o czystość i porządek na dzierżawionym terenie i wokół niego a w szczególności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5    nie poddzierżawiania terenu.
Uchylenie się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg, w terminie określonym przez organizatora przetargu spowoduje przepadek wpłaconego wadium  i unieważnienie przetargu.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, tel. 58 6777251.


Hel, dnia 21.02.2022 r.


                                       

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 O G Ł O S Z E N I E -przetarg punkty handlowe 2022.docx docx 32.7 KB Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:26:49 160
2 przetarg stoiska.pdf pdf 471 KB Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:26:55 183
3 załącznik graficzny.pdf pdf 1020.3 KB Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:26:58 145

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:25:22
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:27:00
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-02-21