obrazek loga jednostki
treść strony

PROTOKÓŁ LV/24

1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący rady:
Proszę państwa, minęła godzina 9:00, otwieram LV sesję Rady Miasta Helu w dniu 27 marca 2024 roku. Witam panie i panów radnych, panów burmistrzów, panią i pana skarbnika. Witam przedstawicieli służb, pana prezesa, kierowników jednostek organizacyjnych, pana mecenasa, panią sekretarz. Witam rodziców i młodzież. Witam też gości pozostałych.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.
Przewodniczący rady:
Proszę Państwa, według listy obecności w naszej sesji bierze udział 14 radnych, w związku z tym nasze obrady są prawomocne.
Nieobecna radna: Grażyna Janiak.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący rady:
Otrzymali Państwo dzisiejszy porządek obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść uwagi do porządku? To ja chciałbym wnieść jedną uwagę. Proszę Państwa, w związku z tym, że za chwileczkę przystąpimy do uroczystego wręczenia zaświadczeń o przydzieleniu stypendium, a w punkcie 14 mamy punkt Sprawozdania Komisji Stypendialnej uważam, że jest to dobry moment, żeby przed wręczeniem młodzieży dyplomów Komisja Stypendialna przedstawiła przed tym wręczeniem, przedstawiła swoje sprawozdanie. Jeżeli nie ma sprzeciwu, jeżeli nie ma więcej wniosków, proszę o przegłosowanie przy porządku obrad dzisiejszych. Proszę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku, proszę podnieście ręki. Dziękuję, porządek został przyjęty.

Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

4. Wręczenie stypendystom dyplomów gratulacyjnych.
Przewodniczący rady:
Tak jak powiedziałem we wstępie, przechodzimy w takim razie do punktu 14, punkt a, przesuniętego na początek sesji, czyli Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za pierwsze półrocze, semestr 2023/2024. Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu.

Radny Pszeniczny: Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce za pierwsze półrocze, semestr roku szkolnego 2023/2024. Szóstego marca 2024 roku Komisja Stypendialna odbyła posiedzenie, na którym zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/214/18 Rady Miasta Helu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/19 Rady Miasta Helu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce po dokładnym przeanalizowaniu 34 złożonych wniosków przyznała wszystkim wnioskodawcom stypendia za wyniki w nauce. Stypendia przyznawane zostały na podstawie średniej ocen z przedmiotów znajdujących się w ramowym planie nauczania szkoły danego typu. Ilość przyznanych stypendiów: uczniom klasy podstawowych 4-6 -12, uczniom szkoły podstawowej klas 7-8 -4, uczniom szkół ponadpodstawowych - 8, uczniom szkół wyższych - 10. Stypendia zgodnie z uchwałą przyznane zostały na okres pięciu miesięcy w kwocie: uczniowi klasy podstawowej klasy 4-6 to jest 50,00 złotych miesięcznie, uczniowie szkoły podstawowej klas 7-8 100,00 złotych miesięcznie , uczniowi szkół ponad podstawowych 150,00 złotych miesięcznie, uczniom szkół wyższych 250,00 złotych miesięcznie. Dziękuję.
Przewodniczący rady: Dziękuję zapraszam panie burmistrzu.
Burmistrz Helu: Szanowni stypendyści, szanowna młodzieży, droga młodzieży, drodzy rodzice, serdecznie mi miło i mam zaszczyt razem z przewodniczącym Rady wręczać wam dyplomy dla tych najlepszych za naukę, ale to nie jest tylko za naukę, bo za wasz całokształt, jeżeli chodzi o Waszą postawę w szkole, za waszą pracę, którą wkładacie. Serdecznie Wam gratuluję i dziękuję. Dziękuję również rodzicom, Bo wiadomo, że wasz wysiłek, który wkładacie w wychowanie swoich pociech, potem właśnie ma odzwierciedlenie w tych wynikach w nauce i w tych dyplomach. No teraz chyba co? Będziemy po kolei tak, czytali. Czy jest Natalia Padkowska? Nie ma. Pałkowska. Ale jest tata, zapraszamy tatę. Proszę przekazać podziękowania i gratulacje dla córki. Gratuluję. Marta Markiewicz. Marta, ty jako pierwsza odbierasz faktycznie swój dyplom, no bo tam rodzice byli. Serdecznie gratuluję i życzymy dalszych sukcesów. Monika Markiewicz. Gratuluję. Siostra? Super, dzięki. Michał Wasilewski. Widzisz Mirek, warto było się uczyć. Gratuluję. Wiktoria Nowakowska. Gratuluję, Wiktoria. Już twój tata się podrywał, ale dobrze, że ty sama przyszłaś. Jakub Czerwiński. Gratuluję. Hanna Grzegorczyk. Dominik Dworakowski. Zuzanna Struck. 5,66? prawie szóstka, ale średnia. Nie dość, że pięknie recytuje i śpiewa, [niezrozumiałe] . Angelika Bobrowska . Proszę dalej się uczyć. Kinga Loose. Mieszko Bubienko. Aleksandra Talaszka. Jest 5.83, to minimum. [niezrozumiałe] Proszę państwa, czy ktoś z obecnych nie był wyczytany? Tam pani się jedna zgłasza. A w jakiej kategorii to? Gdzie szukać mamy? W każdej. OK. Sprostujemy to po sesji i zobaczymy, dlaczego tam to nazwisko się nie znalazło. Jeszcze raz, w imieniu wszystkich tu zgromadzonych, ale i w imieniu mieszkańców serdecznie wam gratuluję. Jesteście przykładem dla swoich rówieśników. Dziękuję Radzie Miasta, że kontynuuje te stypendia co roku. To nie jest zapłata za naukę. To jest wyróżnienie i być może, że niewielkie, symboliczne pieniążki, ale proszę to traktować jako właśnie wyróżnienie, a nie zapłatę. Jeszcze raz serdecznie gratuluję.

5. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
Przewodniczący rady:
Proszę Państwa, w okresie międzysesyjnym otrzymali Państwo protokół z LIV sesji Rady Miasta Helu. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić jakieś uwagi do protokołu? Jeżeli nie, w takim razie proszę o przegłosowanie i przyjęcie protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z LIV sesji Rady Miasta Helu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Protokół został przyjęty.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.
Przewodniczący rady:
Kolejnym punktem jest punkt szósty, Interpelacje i pytania w sprawach bieżących. Proszę bardzo. Radny Łazy, proszę.

Radny Łazur: Ja mam pytanie do pana burmistrza, ponieważ na ostatniej sesji przedstawił nam informację odnośnie stanu zaangażowania w sądzie spraw ulicy Żeromskiego 2, 4, 6. Tam chodzi o prywatyzację tych mieszkań. Przedstawił nam tą sytuację oraz nam powiedział, że wystąpi z taką jakby interpelacją, z prośbą do pana senatora Rybickiego o to, żeby może pomóc, może wyjaśnić, może doprowadzić do takiej sytuacji, żebyśmy byli pewniejsi co do naszej przyszłości, jeżeli chodzi o te, o ulicę Żeromskiego i te trzy bloki. Proszę pana burmistrza o jakąś bardziej szczegółową, i jestem ciekawy, czy pan burmistrz w ogóle rozmawiał z panem senatorem. Jeżeli tak, to proszę o szczegółową informację. Dziękuję.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Wnioski i informacje. Przepraszam, tak? Pan radny się zgłaszał? Nie widziałem, przepraszam. Pan radny Antkowski jeszcze.
Radny Antkowski: Jeżeli można w tym miejscu. W zasadzie pytanie... Albo nie. Chciałem podziękować za szybką interwencję względem drzewa, które stanowiło zagrożenie dla odwiedzających hipermarket POLO, które, że tak powiem, było tak pochylone, że groziło w każdej chwili przewróceniu się. Interwencja była szybka, sprawne usunięcie. Podziękowanie tutaj i przy tego typu zgłoszeniach mieszkańcy mogą liczyć na to, że faktycznie sprawa jest szybko załatwiona. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Pan radny Salski, proszę.
Radny Salski: Ja bym prosił o interwencję, chodzi mi o oczyszczenie ścieżki rowerowej, bo już zaczynają turyści i nasi również mieszkańcy jeździć, a bardzo dużo igliwia leży i to zagraża bezpieczeństwu. Dziękuję.
7. Wnioski i informacje.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do punktu siódmego Wnioski i informacje. Proszę Państwa, ja mam jedną informację. Przypominam, że do dnia 30 kwietnia należy złożyć oświadczenie majątkowe za rok 2023. Do oświadczenia majątkowego należy dołączyć dwa egzemplarze kopii PIT składanego do Urzędu Skarbowego. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wnioski, ewentualnie informacje do przekazania? Jeżeli nie zamykam ten punkt.

8. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Helu  w 2023 roku na podstawie informacji:

- Straży Miejskiej,

- Komisariatu Policji dla Gmin Hel i Jastarnia,

- Komendy Powiatowej Policji,

- Prokuratury Rejonowej,

- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,

- Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu,

- Straży Granicznej i wypracowanie wniosków do dalszej wspólnej działalności.

Przewodniczący rady: I przechodzimy proszę Państwa do punktu ósmego Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Helu w 2023 roku. Witam przedstawicieli służb. Jako punkt pierwszy informacji mamy Straż Miejską. Witam panią Sylwię, panią komendant. I oddaję pani głos. Ja tylko wspomnę, że akurat Straż Miejska złożyła swoje sprawozdanie do dokumentów, które otrzymali Państwo z dokumentami na sesję. W związku z tym każdy miał możliwość zapoznania się. Pani Sylwio, proszę bardzo.
Komendant Straży Miejskiej w Helu: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Tak jak pan przewodniczący powiedział, złożyłam sprawozdanie, więc szanowni państwo radni zapoznaliście się z tym sprawozdaniem. Nie będę więc tutaj punkt po punkcie wszystkiego przedstawiać. Powiem tylko porównanie odnośnie roku poprzedniego, więc jeżeli chodzi o rok 2023, jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów, był stuprocentowy wzrost, jeżeli chodzi o liczbę, jak i też kwotę, Jeżeli chodzi o nałożone pouczenia, również wzrost, przeprowadzone interwencje, też wzrost do roku 2022. Jeżeli chodzi o mandaty, mandaty pojawiały się w związku z niepanowaniem nad zwierzętami. Nałożono kilka mandatów za wjazd pojazdem do lasu. Głównie nałożone mandaty w związku z wykroczeniami popełnionymi przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Nałożyliśmy również mandaty w związku z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W związku z wystawionymi wezwaniami prowadziliśmy 54 sprawy RSOW, z których 36 zakończyło się nałożeniem mandatu karnego. Było 16 pouczeń. Skierowano również dwa wnioski o ukaranie do sądu. Kilkakrotnie udzielaliśmy asysty pracownikowi MOPS w związku z ich działaniami służbowymi. W ramach ogólnopolskiego projektu rozwijania czytelnictwa Mały miś w świecie wielkiej literatury, nasz funkcjonariusz Mirosław Kuniszewski czytał bajki dla dzieci w przedszkolu. W dniach 9 - 10 marca zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego planem kontroli okresowej straży gminnych i miejskich funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku takową kontrolę przeprowadzili w naszej jednostce. Zgodnie z protokołem z przeprowadzonej kontroli uchybień nie stwierdzono. Pojawiła się jedynie uwaga, iż w zapisach interwencji dane osoby legitymowanej zawierają zbyt dużo danych. Przeprowadzaliśmy również niezapowiedziane akcje Bezpieczna droga do szkoły, gdzie kontrolowaliśmy tą ulicę, ten dojazd do szkoły. To tyle z mojego sprawozdania. Czy macie Państwo jakieś pytania?

Przewodniczący rady: Dziękuję. Pan radny Łazur proszę.

Radny Łazur: Ja mam pytanie do pani komendant. Czy są jakieś problemy, którymi mogłaby Rada się zająć i pomóc ewentualnie w rozwiązaniu tych problemów, jakie by tam występowały ewentualnie w Straży Miejskiej? Jakie to są problemy i proszę je zdefiniować. Dziękuję.
Przewodniczący rady: Proszę proszę na bieżąco. Proszę.
Komendant Straży Miejskiej w Helu: To znaczy, czy pojawiają się problemy? Tutaj jeszcze na koniec nie zdążyłam dodać, że chciałabym serdecznie podziękować panu komendantowi policji za fajną współpracę w tym roku. Układaliśmy wspólnie grafiki, więc mieliśmy dodatkowego funkcjonariusza praktycznie przez cały sezon letni. To nam też bardzo pomogło w pracy. No i co by nam mogło jeszcze umożliwić, jeżeli można by było prosić, że oczywiście policjant jak najbardziej dzięki uprzejmości pana komendanta, ale gdyby można było prosić pana burmistrza na przykład o dwóch dodatkowych funkcjonariuszy do Straży Miejskiej, no na pewno ułatwiłoby nam to pracę. Dlatego, że policjanci mają swoje zadania, a jednak Straż Miejska zupełnie inne, więc troszeczkę to się tam też nam nie pokrywa.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Pani komendant wspomniała Pani w swoim sprawozdaniu podając taką ciekawostkę, że wzrost mandatów praktycznie o 100%. Chciałbym się dowiedzieć z czego to wynika. Czy to wynika ze wzrostu ilości wykroczeń z zakończonego okresu pandemii, czy może jeszcze np. z bardziej wzmożonej działalności Straży Miejskiej?
Komendant Straży Miejskiej w Helu: To znaczy, z czego to wynika? Wynika to pewnie z tego, iż te kwoty mandatów wzrosły. To jest pewnie główny powód, że tak to wygląda, że już po prostu np. nie ma widełek w niektórych wykroczeniach od do, tylko jest załóżmy kwota stała 500 zł.

Przewodniczący rady: Jasne, rozumiem. Dziękuję. Pan radny Dzikowski, proszę.
Radny Dzikowski: Pani komendant, w rubryce pozostałe wyniki działania jest osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień i miejsca zamieszkania. Gdzie mamy taką najbliższą izbę wytrzeźwień? Oprócz szpitala, bo też są kierowane czasami osoby.

Komendant Straży Miejskiej w Helu: To znaczy, jeżeli chodzi o... Nie wiem, do szpitala? Nie. Generalnie, jeżeli chodzi o sytuację doprowadzania do izby wytrzeźwień, w tej sytuacji wzywamy funkcjonariuszy, bo dowożą wtedy... Oni do lekarza najpierw muszą, tak? Taka osoba musi być przebadana i dopiero wtedy pozostawiona w Pucku w izbie wytrzeźwień.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję pani Komendant za przedstawione sprawozdanie.

Komendant Straży Miejskiej w Helu: Dziękuję. Poproszę w takim razie o przedstawienie sprawozdania przez pana Komendanta Komisariatu Policji dla Gmin Hel i Jastarnia, pana aspiranta Karola Dahl. Witam jeszcze raz panie Komendancie, proszę bardzo.
Komendant Komisariatu Policji w Juracie: Dzień dobry, panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia się co do pracy Komisariatu Policji w Juracie w 2023 roku, jak również na temat założeń na rok bieżący. Na ręce pana przewodniczącego i pana burmistrza przedłożyłem sprawozdanie roczne z pracy komisariatu Policji w Juracie. Mam nadzieję, że mieli państwo możliwość zapoznania się z tym sprawozdaniem, a widzę, że państwo tutaj dzierżą w rączkach swoich, także na pewno taka możliwość była. Więc w takim układzie, podobnie tutaj jak pani komendant Straży Miejskiej, nie będę Państwa zanudzał wszelkimi danymi statystycznymi, które Państwo mają do wglądu. Ogólnikowo powiem na temat pewnych sytuacji, na temat poszczególnych danych statystycznych. W zeszłym roku, za co bardzo dziękuję władzom miasta Helu, również Jastarni, wzmocnieni zostaliśmy funkcjonariuszami na okres sezonu letniego. Było tu bardzo wielu funkcjonariuszy. To umożliwiło nam podjęcie wielu dodatkowych działań, tak jak tutaj Pani Komendant Straży Miejskiej też podkreśliła, nawiązanie stałej współpracy poprzez wspólne patrole ze Strażą Miejską. Dzięki temu też na okres sezonu letniego, mam nadzieję, że Państwo zauważyli, po wielu, wielu latach wrócił patrol rowerowy, patrol rowerowy, który mógł dotrzeć dosyć szybko i sprawnie w miejscach, gdzie pojazdy mechaniczne nie mogłyby dotrzeć, a patrole piesze miałyby dłuższy czas dojścia na miejsce zdarzenia. Takich poszczególnych tutaj przykładowych aspektów, to muszę powiedzieć, że w zeszłym roku postawiliśmy sobie za cel podstawowy, priorytetowy zwiększenie wykrywalności przestępczości. I to udało się osiągnąć w większości kategoriach przestępstw. Niektórych dosyć wyraźnie. Przykładowo mamy tutaj w przypadku kradzieży z włamaniem. To jest taki największy progres. Wykrywalność w stosunku do roku 2022 wzrosła z 33 ,33% do 81,25%. W przypadku kradzieży z 46,43% do 72,22%. To są takie najbardziej wyraźne wzrosty. Jak mówię, w poszczególnych przestępstwach udało się nam przekroczyć dosyć wyraźnie średnie powiatowe, średnie wojewódzkie, więc uważam, że w tym aspekcie bardzo dobrze tutaj funkcjonował Komisariat Policji w Juracie. W przypadku prewencyjnego podejścia to trzeba zauważyć, że dynamika przestępczości zmalała do 97,32% do roku 2022. Wydaje się to może niewiele procentowo, ale proszę mi wierzyć, mimo że jest to niespełna 3%, to jednak jest to dosyć dobry wyznacznik pracy. Mimo tego, że po raz kolejny udało nam się zwiększyć wykrywalność w zakresie przestępczości narkotykowej. Do tego tematu jeszcze za chwilkę wrócę, bo to jest temat, można powiedzieć, bieżąco najtrudniejszy i budzący najwięcej niepokoju. Do tego fragmentu za chwilkę jeszcze sobie pozwolę wrócić. Co do takich podstawowych, najpoważniejszych przestępstw, to trzeba tutaj wskazać, że np. nie mieliśmy w zakresie takich poważnych przestępstw, takich najbardziej zainteresowanych, nie mieliśmy zabójstw w zeszłym 2023 roku, nie mieliśmy przestępstw rozbójniczych, zgwałceń, śmiertelnych wypadków drogowych. Miał miejsce jeden rozbój, co prawda też w tej przestępczości rozbójniczej. Miał miejsce w Kuźnicy, ale został dosyć szybko sprawca złapany, pociągnięty od odpowiedzialności. Również miało miejsce jedno pobicie w rozumieniu kodeksowym, czyli tutaj mówimy o sytuacji co najmniej, gdy bierze trzy osoby w tym udział i jest rola typowo ofiary i sprawcy. I takie miejsce miało jedno zdarzenie w Jastarnie w 2013 roku, też również dosyć szybko dostali sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności. Z takich jeszcze tutaj a propos tego aspektu narkotykowego. W 2023 roku, pozwolę sobie użyć pewnych kolokwializmów z języka potocznego, zauważyliśmy, że powoli wśród młodzieży passe staje się alkohol. Passe również staje się marihuana. Ale bardzo trendy stał się dosyć świeży na naszym rynku narkotyk. Mowa tutaj o mefedronie. Mefedron, bardzo tani narkotyk, bardzo szkodliwy, wyniszczający bardzo szybko organizm, bardzo szybko uzależniający. Według biegłych ośmiokrotnie silniejsze działanie odurzające niż marihuana. 1,5 g przyjęte w ciągu doby może być już dawką śmiertelną. Bardzo powszechnie stał się dostępny. Ma formę zazwyczaj kryształków o lekkim, żółtawym, różowawym albo wręcz są przezroczystym zabarwieniu. Bardzo tani, stał się bardzo powszechny. Trudniejszy, że tak powiem, dla rodziców w wykryciu, ponieważ nie ma jakiejś charakterystycznej woni, która w przypadku marihuany dosyć szybko alarmuje rodziców, że coś takiego mamy, jakiś problem. Zresztą ten narkotyk łatwo ukryć choćby poprzez podszywanie się, że tak powiem, pod cukier czy inne podobne tego typu substancje. Mamy tego wysyp, walczymy z tym intensywnie. Dzięki pomocy również tej prokuratury, której bardzo dziękuję za współpracę, w 2023 roku już udało się dwie osoby, dwóch dealerów pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Trafili do aresztu. Aktualnie prowadzimy już zapoczątkowane w 2023 roku dwa śledztwa wobec kolejnych dwóch dealerów związanych z przestępczością narkotykową na naszym terenie. Tutaj zaznaczam, że bardzo dziękuję jeszcze raz za [niezrozumiałe] prokuratorze, ponieważ to są postępowania dosyć, można powiedzieć, trudne. Pociągnięcie do odpowiedzialności, udowodnienie, że tak powiem, dilerki, kolokwialnie mówiąc, nie jest takie wbrew pozorom łatwe, jak się wydaje. To wymaga również uzyskania wielu dowodów, choćby z urządzeń elektronicznych, powoływania biegłych, przesłuchiwania multum świadków, którzy niejednokrotnie mają opory, żeby współpracować z organami ścigania, dlatego, że obawiają się, że tak powiem, odpowiedzialności karnej, również swojej osoby. Gdzieś tam udowodnienia, że jednak te narkotyki przyjmowali, kupowali. Ale tak jak mówię, chciałbym tutaj ten problem unaocznić przede wszystkim dlatego, żeby Państwo jako tutaj, którzy macie wgląd w młodzież, macie swoje dzieci, żebyście coraz bardziej zwrócili uwagę na ten narkotyk, zwrócili na zachowanie swoich dzieci. I niejako już na tym etapie współpracowali celem wyeliminowania tego narkotyku z naszego obrotu. Mamy sygnały, że młodzież wchodzi też w coraz dziwniejsze, coraz mniej standardowe środki odurzające. Żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że młodzież na przykład odnalazła się w tym, że potrafi kupować legalnie dostępne w aptekach substancje, farmaceutyki na bóle menstruacyjne, które po przyjmowaniu w większych ilościach młodzież zauważyła, potrafi wywoływać halucynogenne właściwości. Krótko mówiąc, jeżeli Państwo gdzieś tam zauważycie u swojej młodzieży, swoich dzieciaków takie substancje, żeby na to zareagować szczególnie, że jeżeli zauważycie Państwo u chłopaków takie substancje. Oni w ogóle nie mają przecież powodu, żeby takie substancje kupować, więc jeżeli takie substancje znajdziecie, to możecie śmiało podejrzewać, w jakim celu są wykorzystywane. Kolejną taką tendencją jest odkradanie rodzinie, kolegom substancji, leków psychotropowych, które gdzieś tam ktoś w rodzinie ma w sposób legalny uzyskał, a młodzież takie lekarstwa podkrada. Krótko mówiąc celem się odurzenia. To są takie podstawowe problemy narkotykowe, które były problemem podstawowym w 2023 roku i za główny cel walkę z tą przestępczością przyjęliśmy sobie na 2024 rok. Tu w tym kierunku chcemy angażować najwięcej sił. Zazwyczaj często będą tutaj to realizowane czynności w sposób może dla Państwa mniej dostrzegalny, bo realizowane w sposób pełnienia służby w formie nieumundurowanej. Często się to właśnie wiąże z licznymi tam kontrolami, osobistymi przeszukaniami i wbrew pozorom takie działania niejednokrotnie, jak to się wydaje, że policja ściga tych najdrobniejszych, to można powiedzieć, to tak na pierwszy rzut oka wygląda, ale dzięki też wyłapaniu tych najmniejszych osób, tego ostatniego ogniwa, na którym policjant tak naprawdę najbardziej ukaraniu nie zależy, pozwala po nitce do kłębka dochodzić do jakichś większych wniosków, do tych dealerów, do tych osób rozprowadzających, udostępniających te narkotyki. W jakiś sposób dotrzeć, zabrać materiał dowodowy i na tym Policji najbardziej zależy. Co tutaj jeszcze dodać mogę, dlatego tutaj też działalność narkotykowa będzie powodowała to, że w tym kierunku będą nasze działania ukierunkowane. Niejednokrotnie realizując, angażując pewne siły, będziemy kierować w tym kierunku, to można się spodziewać, że pewnych kierunkach będziemy musieli troszeczkę odpuścić. No niestety tak to wygląda, że jak się z jednej strony kij ciągnie, to z drugiej strony on też ucieka. Bardzo jeszcze raz dziękuję za to wsparcie na okres sezonu letniego dla władz miasta. I liczę, że w tym roku również nas wesprzecie. Nie mam ku temu wątpliwości, że również dzięki temu będziemy mogli tutaj podziałać bardziej intensywnie w wybranych przez nas kierunkach. Szczególnie, że w tym roku odchodzi nam już taki podstawowy punkt problematyczny jako dla Policji. W tym roku nie ma być w Jastarni dyskoteki Wejście 49, co niejako nam pozwoli uwolnić pewne siły, które były zaangażowane w zabezpieczenie tego terenu na działania w innych aspektach. Co do samego tutaj Helu w zakresie przestępczości, tak jak tutaj się spojrzy w statystykę, najwięcej zdarzeń było z kategorii uszkodzenia mienia, kradzieży i kradzieży z włamaniem. Z tym, że tak jak mówię tutaj wykrywalność w tych aspektach była bardzo fajna. W zakresie liczby spraw, w których wszczęte były się zgadzały podobnie jak do zeszłego roku, tam większej różnicy nie było. I tak jak mówię, zauważyłem tutaj w zakresie mandatowym, co prawda dalej jest tych mandatów w jednej z najliczniejszych kategorii, za ustawę o ochronie w wychowaniu w trzeźwości. Z tym, że tak jak mówię, ta tendencja jest spadkowa, tych osób spożywających alkohol w miejscach publicznych maleje. Przy czym, tak jak mówię, skupiliśmy się w zeszłym roku bardziej na prewencyjnym oddziaływaniu w aspekcie wykroczeń, zwracania uwagi, wykorzystywania artykułu 47 kodeksu wykroczeń, czyli pouczaniu. I tak jak widać, mimo stosowania nieco większej ilości właśnie tego artykułu podstawowego 44 pouczania, nie przełożyło się to w żaden sposób na zwiększenie przestępczości, czy jakichś większych problemów, więc taki wniosek, który można przedstawić, że w zeszłym roku można powiedzieć stosowanie tego pouczenia było w większości wypadków reakcją wystarczającą na wykroczenie. Jeżeli tutaj można powiedzieć w zakresie tego sprawozdania, no to i mówię tutaj Państwo macie te wszystkie szczegółowe dane statystyczne przed sobą, Jeżeli macie jakieś Państwo pytania do mnie odnośnie zeszłego roku, czy planów na bieżący rok, tudzież jakieś uwagi, to jestem tutaj gotowy do odpowiedzi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady: Proszę bardzo. Pan radny Łazur, proszę.
Radny Łazur: Ostatnio media regionalne podały taką informację, że na terenie Pucka został zatrzymany pedofil, który działał w tym terenie. Ja bym miał do pana komendanta prośbę, jeśli to nie jest objęte tajemnicą oczywiście, bo może tak być. W jakim zakresie regionalnym on to działał? Czy to dotyczyło również Halu? Dziękuję.
Komendant Komisariatu Policji w Juracie: To postępowanie, które tutaj media przedstawiały, Komisariat Policji w Juracie nie prowadzi tego postępowania. Nie prowadzi tego postępowania, bo to postępowanie prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Pucku. Z wiedzy, którą mogę tutaj przekazać Państwu, która nie jest objęta, jak Pan mówił tutaj, tajemnicą, nie mamy żadnej wiedzy na ten temat, aby działała ta osoba, o której tutaj mówimy, na terenie Półwyspu Helskiego. Incydentalnie była tylko związana z tym terenem. Przy czym, tak jak mówię, nie mamy żadnej informacji, aby w jakikolwiek sposób się dopuszczał czynów zabronionych. I od razu pewnie tutaj uprzedzę kolejne pytanie, które też zauważyłem lokalnie, na ten temat rozgorzała duża dyskusja. To nie policja, nie prokuratura decyduje o umieszczeniu danej osoby, zastosowaniu wobec niej środków zapobiegawczych w formie aresztu. Policja z prokuraturą zatrzymuje, robi, spełnia dokumentację, przekazuje ją do sądu i to sąd podejmuje decyzję co do zastosowania takiego lub innego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Przy czym tutaj zaznaczam, że nie chciałbym niejako przekładać odpowiedzialności do innego organu. Chodzi o to, że trzeba wziąć za uwagę to, że tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, wolnościowym, ostatecznym. takim najbardziej represyjnym, który krótko mówiąc trzeba wypełniać wiele, wiele znamion do zastosowania tego środka tymczasowego aresztowania. I w przypadku gdy zachodzą inne przesłanki umożliwiające w sposób dostateczny zabezpieczenie przebiegu prawidłowego postępowania przygotowawczego, czyli śledztwa lub [niezrozumiałe] śledztwa, to wówczas takiego tymczasowego aresztowania się nie stosuje. Dziękuję, że jakieś pytania w tym zakresie, to również jestem w stanie. Może czegoś tutaj nie dopowiedziałem.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Ja mam, może nie pytanie, ale kilka takich refleksji sobie tutaj notowałem przy wystąpieniu Pana Komendanta. Na początek chciałbym powiedzieć, że według mojego subiektywnego odczucia poziom bezpieczeństwa może w skali i tabelkach w jakiś sposób wzrósł minimalnie, ale według mnie, obserwatora takiego codziennego, uważam, że to bezpieczeństwo jest zgoła dużo na wyższym poziomie. To, co pan powiedział, brak różnego rodzaju ciężkich przestępstw, to może się najbardziej rzuca w oczy, ale ja tutaj mówię z perspektywy codziennego życia mieszkania, gdzie obecność policji jest widoczna. To nie jest jakaś... Ja nie mówię o jakichś interwencjach, tylko chodzi mi o to, że te patrole się po prostu odczuwa, a przez to też ten poziom odczucia bezpieczeństwa wzrasta. Więc tutaj moje podziękowanie w tym momencie. Chciałbym się też odnieść do narkotyków, bo warto tutaj też wspomnieć w tym momencie, że to nie wzięło się tak samo z siebie, podejrzewam, jeśli chodzi o wzrost czy zmiany środków psychodelicznych czy tych używek. Trzeba sobie przypomnieć, a pamięć ludzka jest ulotna, że przed chwileczką mieliśmy lock downy, mieliśmy kwarantanny, mieliśmy zamknięcie, mieliśmy zdalne nauczanie. I przez to wiedza powszechnie wiadomo, i to jest wiedza specjalistów, wzrost właśnie spożycia narkotyków, jak również wzrost zachorowań i przypadków depresji, to jest bezpośrednio też związane. Ale żeby nie być takim pesymistą w tej sytuacji, chciałbym podkreślić, bo to też uważam, że to też jest warte podkreślenia, że w naszym mieście funkcjonuje świetna szkoła, ze świetnym personelem, ze świetnie zaangażowanymi nauczycielami, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą. Oczywiście my tego nie wyeliminujemy nigdy w 100% ale zaangażowanie właśnie dorosłych, pedagogów, na pewno w jakiś sposób przyczynia się do tego, że młodzież, czy przynajmniej część tej młodzieży, nie garnie się do tych substancji, a wręcz widzi inne możliwości rozwoju czy spędzania czasu. No i oczywiście tutaj też współpraca pełnomocnika burmistrza, który współpracuje, jeśli chodzi o profilaktykę ze szkołą. Te programy są realizowane. Może można było je lepiej robić, może coś więcej. Może to jest właśnie wskazówka, którą pan dzisiaj przedstawił dla tych instytucji, żeby zwracać uwagę na coś, na co wcześniej na przykład nie zwracaliśmy uwagi. Ja się dzisiaj dowiedziałem o tym cukrze. Nawet mi do głowy nie przyszło, że coś takiego jest. Ale uczymy się cały czas. Bardzo dobrze, że te informacje docierają. Myślę, że we współpracy to przyniesie efekt. Ale żeby nie było też tak słodko, ja to co roku na takim spotkaniu właśnie gdzie państwo jesteście i przedstawiacie sprawozdania, co roku zwracam uwagę na sezon. I nieszczęsne parkowanie i używanie, może ogólnie, używanie drogi 216 na odcinku Hel - Jurata . Co prawda, ten poziom według mnie, a jestem codziennym użytkownikiem drogi, jest wyższy. Tych przypadków jest może mniej. Niemniej jednak są takie momenty, kiedy one zdarzają się w ciągu dnia, nie wiem, od czego to zależy, od pogody czy od innych czynników, bardzo dużo. A wiedząc o tym, że patrole, zwłaszcza latem, no jeżdżą na odcinku Hel - Jurata. Więc tu myślę, że warto by było zwracać na tą rzecz uwagę, bo obstawione pobocza samochodami tylko dlatego, że komuś się nie chce pójść na plażę, a musi jechać i przy lesie zostawić samochód, no to nie jest argument. A druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę też w sezonie, ja rozumiem, że nasze siły, czy państwa siły są ograniczone. A mówię teraz o tym, bo powinienem to powiedzieć przy Straży Miejskiej, ale poczekałem na policję, bo razem te patrole tworzycie, jeśli chodzi o sezon letni. Uważam, że jeżeli występują miejsca, ja też kolejny raz o parkowaniu chciałem powiedzieć. Kolejne miejsca, gdzie jest wyznaczony parking, oznaczony, a mimo to samochody, które parkują w tym miejscu, nie parkują na parkingu, tylko wokół niego na terenie zielonym, to uważam, że tutaj powinna być reakcja kategoryczna i natychmiastowa. Ja nie mówię tutaj|o jednostkowych przypadkach, które gdzieś tam się zdarzają sporadycznie w miejscach przypadkowych. Tylko to są miejsca, które co roku są w ten sposób traktowane. Myślę, że warto by było sobie, nie wiem, sporządzić taką listę miejsc i przecież jak państwo patrolujecie, to myślę, że nic by nie stało na przeszkodzie, żeby na te rzeczy zwracać uwagę. To tyle o tym. Dziękuję. Proszę bardzo.

Komendant Komisariatu Policji w Juracie: Jeżeli mogę to chciałbym się jeszcze odnieść tutaj do kwestii parkowania tutaj do drogi W-216. W 2023 roku kolejny raz zresztą zwróciliśmy się jako policja do Zarządu Dróg Wojewódzkich aby rozważyli w sumie za wnioskowaliśmy o to by odcinek pomiędzy Juratą a Helem w większej części został zabezpieczony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w podobny sposób jak zrobili to na odcinku Władysławowo Chałupy, czyli zastosowanie takich trwałych przeszkód w postaci słupków, które niejako uniemożliwiają wówczas parkowanie na tym odcinku. Wnioskowaliśmy to też m.in. stanem bezpieczeństwa prezydenta, który w okresie najczęstszego parkowania przyjeżdża i nigdy nie wiadomo tak naprawdę kto takim samochodem może zaparkować pośród wielu samochodów i wyłapanie ewentualnego, krótko mówiąc, terrorysty, wówczas jest to bardzo utrudnione. Dostaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich, niejako nas niesatysfakcjonującą, stwierdzając, że owszem oni ten problem również zauważają od wielu lat. Z tym, że niejako to kwestie finansowania ewentualnych tych słupków, niejako przekazało nam taką informację, że musi przerzucić na gminę Hel. I nie wiem, czy takie pismo do Was wpłynęło w tej kwestii, ale jeżeli faktycznie, to zwracałbym się tutaj z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości ze strony miasta finansowania części lub współfinansowania takich trwałych przeszkód. Wiadomo, nie mówię tutaj o całym odcinku, bo mamy tutaj odcinek wielu kilometrów i podejrzewam, że to są ogromne koszty, ale tak sukcesywnie, co jakiś czas zwiększając zwiększać ten obszar osłupowania, tak mówiąc kolokwialnie tego miejsca. Dlaczego? Dlatego, ponieważ mimo wielokrotnego działania w kierunku zwalczania tego parkowania na tym miejscu, trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że to są głównie w okresie stanu letniego osoby, można powiedzieć przypadkowe, parkujące danego dnia, albo bardzo rzadko. I nawet reakcja wobec takiej osoby, bardzo zdecydowana, karanie jej mandatem nie spowoduje tego, że inna osoba w tym miejscu nie stanie następnego dnia. Po prostu ona nie ma takiej świadomości, że ktoś w tym miejscu został dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej ukarany. Dzisiaj parkuje pan Kowalski, jutro park uje pan Nowak, trzeciego dnia parkuje pan Wiśniewski. Mało tego, jeżeli taką osobę się wówczas zastaje, taki samochód na miejscu parkowania, trzeba wziąć pod uwagę to, że to polega na tym, że zostawia się wezwanie za wycieraczkę przedniej szyb. I dalsze postępowanie i długość postępowania zależy od tego też w głównej mierze jak postąpi kierujący, który to wezwanie za przednią szybką zauważy. Niejako to też dla jego dobra, bo wówczas jest większa szansa zastosowania wobec niego pouczenia, jak stawi się do nas na komisariat i z nim się przeprowadzi rozmowę. Ale często bardzo takie osoby się nie stawiają, co powoduje konieczność prowadzenia dosyć długotrwałego wielokrotnie postępowania o wykroczenie i długość tego postępowania jest zależna od wielu czynników. Niejednokrotnie to są postępowania bardzo rozległe w czasie, kończące się tak naprawdę w żaden sposób nas niesatysfakcjonujący, bo się potrafi nawet przedawnić. Samochody ich stan dany jest niejednokrotnie trudny do określenia. Są to często leasingi, podleasingi, samochody wykorzystywane przez wielu pracowników, przez wiele osób. I faktyczne ustalenie użytkownika w danym momencie jest niejednokrotnie trudne. Nie niemożliwe, ale bywa trudne i niejednokrotnie się tego też nie uda uczynić. I krótko mówiąc, trzeba też wziąć pod uwagę to, że takich postępowań jest też w ciągu roku zawsze wiele. I tyle. Tak jak mówię, najprostszym, najbardziej rozsądnym zasadą jest może uniemożliwienia wówczas parkowania w takich miejscach. I takie postawienie takich słupków by, krótko mówiąc, przyczyniło się do tego, że raz, że w tym miejscu praktycznie wyeliminowalibyśmy ten problem. Dwa, te siły, które są w tej chwili najbliżej komisariatu, bo tak naprawdę dojeżdżając na Hel w tym celu, to po drodze policjanci już spotykają się na tej trasie, gdzie muszą zająć się tą sprawą. Każda obsługa tego zdarzenia wynosi nawet do kilkunastu minut. Powoduje to, że gdyby nie było tego problemu, moglibyśmy się, że tak powiem skupić ten patrol więcej na samym mieście, na samych miejscach niewłaściwego parkowania już w mieście. Dziękuję.
Przewodniczący rady: Dziękuję. To jest bardzo dobry pomysł. Wiem, że on był rozważany. Proszę, panie burmistrzu.
Burmistrz Helu: To jest bardzo zły pomysł. Panie komendancie, gminy pomagają, policji na tyle ile dają radę. 15 policjantów w ubiegłym roku na sezon, w przyszłym roku być może jeszcze więcej. O wiele taniej wyjdzie, jak się zatrzymacie i włożycie za wycieraczkę wezwanie i wystarczy upomnienie. To nie jest problem w Helu. Nie można tego porównywać z Chałupami i z półwyspem tam zgromadzonym, z tamtym obszarem. Te słupki, które powstały, wie pan, że to nie Zarząd Dróg zrobił, tylko samowolnie gmina. Ja nie będę stawiał samowolnie słupków i udawał, że wszystko jest ok, dopóki się coś nie stanie. Zresztą u nas tego problemu nie ma. To są miejsca, jest ich kilka i być może przemyśleć trzeba zalegalizować czy też utwardzić te zatoczki, aby właśnie spowodować, żeby tam ktoś się mógł zatrzymać. Bo to helanie się zatrzymują w okresie wrzesień, po sezonie, bo chodzą na grzyby. No więc co, mamy ich wyeliminować, żeby nawet na grzyby nie mogli pojechać? Nie jest to problem, tak jak w Chałupach, podkreślam, bo tam całe pobocza były zastawione i ci, którzy tam stawali szli na plażę albo do poszczególnych pól. Nie będę grodził. Hel już był raz wygrodzony. Drugi raz nie będziemy go grodzić, także inny sposób znajdziemy wspólnie z państwem. A tak a propos, kończąc to proszę przekazać pani komendant podziękowanie od władz Helu za bardzo dobrą współpracę.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Radny Dzikowski, proszę.
Radny Dzikowski: Panie komendancie, oglądają i słuchają nas nie tylko mieszkańcy. Jak się sprawa ma rowerów na 216 właśnie między Juratą a Helem, ponieważ mamy ścieżkę, prawda? I to zawsze jest jakiś spór o to.
Komendant Komisariatu Policji w Juracie: Tutaj kwestia niezmiennie można powiedzieć
 o tyle problematyczna, znaczy w sensie prawnym dosyć łatwa. Zrozumienia przez społeczeństwo tego, że przepisy ruchu drogowego nie rozróżniają roweru górskiego od roweru na przykład typu kolarzówka. Standardowym jest tutaj, że rower jest rowerem według przepisów, z tym, że osoby korzystające z kolarzówek nie wyobrażają sobie, że tak powiem, wjechania na tą drogę dla rowerów. Pragmatycznie z oczywistych względów, bo ich rowery nie są dostosowane do tego typu nawierzchni. Krótko mówiąc, wyganiamy ich, tak naprawdę zakazujemy dalszej jazdy z taką świadomością, że pewnie za odczekanie jakiegoś czasu wracają na tą szosę. I to jest kolejny raz tutaj walka poniekąd z wiatrakami. Poniekąd też dlatego, że świadomość prawna w tym aspekcie społeczna jest mniejsza. Staramy się uświadomić tutaj społeczeństwu, że to czego nie do końca mogą zrozumieć tutaj użytkownicy drogi W-216, że wcale nie musi być oznakowanie znakiem zakaz wjazdu rowerów, żeby taki rower nie mógł się tą szosą poruszać. Można powiedzieć to tutaj kolejny raz wymagałoby tak naprawdę to niczego innego jak tego, żeby patrol był tylko i wyłącznie zajęty tym aspektem, bo wyłapanie takiego użytkownika można powiedzieć, że tych użytkowników jest mnóstwo. Musiał bym powiedzieć, że patrol byłby wyłączony tylko i wyłącznie do kwestii rowerzystów, na co niestety poza sezonem letnim, a nawet w sezonie letnim ciężko sobie pozwolić. Jest to problem również znany Ruchowi Drogowemu, Wydziałowi Ruchu Drogowego i tak naprawdę jest to problem nie tylko naszej gminy, ale to jest problem całej Polski, całego powiatu. Problem trudny, że tak powiem do ugrania. Poza tym też tutaj nasz teren jeszcze nie jest w pełni jakby jeszcze wyłączony z możliwości użytkowania szos. Trzeba wziąć pod uwagę, że w zależności od warunków drogowych również jest taka możliwość, w warunkach atmosferycznych, jest również możliwość korzystania mimo wszystko z szosy, mimo że jest w tym kierunku wyznaczona droga dla rowerów. Mówię tu jeżeli jest wietrznie, pada deszcz i tak dalej, to również jeżeli tam utrudnione jest korzystanie z tej drogi dla rowerów, to taki rowerzysta również może wjechać na drogę, na jezdnię. Wbrew pozorom w niektórych wypadkach jest to wręcz trudne do zrozumienia według przepisów, jeżeli ktoś na przykład ma przyczepkę taką dziecięcą, to wręcz powinien korzystać wówczas z jezdni, a nie z drogi dla rowerów. Ten problem jest nam jak najbardziej znany. W tej kwestii również nie zamierzamy odpuszczać, tylko tak jak mówię tutaj, problem jest taki podobny jak z parkowaniami. W okresie sezonu letniego to zazwyczaj nie są miejscowe osoby, tylko krótko mówiąc osoby, które są przypadkowymi użytkownikami na dany dzień i po zwróceniu uwagi tej danej osobie nie powoduje tego problemu, usunięcia tego problemu na następny dzień, gdy już przychodzi zupełnie inna osoba. Dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję. Przepraszam, myślałem, że pan skończył.
Komendant Komisariatu Policji w Juracie: Tak, dziękuję.
Przewodniczący rady: Nie widzę więcej pytań, zgłoszeń. Proszę Państwa, chciałbym powitać na naszej sesji pana prokuratora Jacka Chmielewskiego z Prokuratury Rejonowej w Pucku. Minęła godzina, odkąd rozpoczęliśmy sesję. W związku z tym, że zrobiło się duszno, ogłaszam 15 minut przerwy do godziny 10:18. Proszę państwa, wracamy do przedstawianych sprawozdań. Oddaję głos panu prokuratorowi Jackowi Chmielewskiemu. Proszę bardzo.
Prokurator Rejonowy: Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałbym powiedzieć, że krótkie sprawozdanie odnośnie stanu ujawnionej przestępczości w 2023 roku na terenie miasta Helu przedstawiłem na piśmie. Chciałbym powiedzieć, że szczęśliwie w roku 2023 nie ujawniliśmy na terenie miasta Helu przestępstw o tak o najpoważniejszym ciężarze gatunkowym o szczególnie drastycznym przebiegu czy szczególnie wysokiej społecznej szkodliwości. Miasto Hel na tle innych gmin jawi się raczej jako gmina bezpieczna. Dane statystyczne obrazujące ilość wszczętych i zakończonych postępowań a także kategorii czynów są mniej więcej podobne do danych z roku ubiegłego, z 2022, z nieznaczną poprawą wskaźników wskazujących na poprawę właśnie bezpieczeństwa. Chciałbym też powiedzieć, że współpraca prokuratury z policją i z panem komendantem Dallem przebiega prawidłowo. Ja mam bardzo duże zaufanie do pana komendanta, co mnie bardzo cieszy, że ta współpraca jest na tyle sprawna. Oczywiście problemów, jeżeli chodzi o przestępczość i jej wykrywalność jest sporo, ale nie są to problemy charakterystyczne dla miasta Helu. Myślę, że są to problemy, które dotyczą całej Polski. Niewątpliwie tendencją, która jest zauważalna jest wzrost cyberprzestępczości, ale jest to tendencja ogólnopolska i ogólnoświatowa. Tutaj rzeczywiście walka z cyberprzestępcami z wielu powodów jest bardzo trudna i myślę, że szczególnie ważne w tym zakresie są działania profilaktyczne, docieranie do jak największej ilości mieszkańców z informacjami i kampaniami uświadamiającymi zagrożenia. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, chętnie odpowiem.

Przewodniczący rady: Proszę bardzo, oddaję Państwu głos. Nie widzę pytań. W takim razie dziękuję panie prokuratorze bardzo. Proszę, teraz oddaję głos panu aspirantowi Adamowi Lis, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Proszę bardzo, panie aspirancie.
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej: Dzień dobry. Szanowna Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu. W imieniu komendanta Bolina dziękuję za zaproszenie. Dziękuję serdecznie. Statystycznie w zeszłym roku działo się w powiecie puckim mniej aniżeli w 2022 roku. W 2022 roku było to 1463 zdarzenia ogółem, w tym 248 pożarów, 1157 miejscowych zagrożeń tak zwanych i 58 alarmów fałszywych. W 2023 roku natomiast było to 240 pożarów, 1051 miejscowych zagrożeń, 57 alarmów fałszywych, co sumarycznie daje nam 1348 zdarzeń. Rok do roku jest to spadek o 115 zdarzeń. W mieście Hel w 2023 roku doszło do 71 zdarzeń, co stanowi 5,26% ogólnej liczby zdarzeń na terenie powiatu. W 2023 roku doszło do 13 pożarów, wszystkie zakwalifikowano jako małe. Liczba pożarów na tysiąc mieszkańców wyniosła 4,7. Średnia dla powiatu, również dla tysiąca mieszkańców wynosiła 2,78. W 2023 roku doszło do 56 miejscowych zagrożeń. Liczba miejscowych zagrożeń na tysiąc mieszkańców wyniosła 20,25, przy średniej na terenie powiatu 12,20. Miejscowe zagrożenia w rozbiciu na poszczególne elementy, to miejscowe zagrożenia związane z silnymi wiatrami było ich 19, w transporcie drogowym 4. Medyczne, tak zwane medyczne działania ratownicze w zastępstwie za Zespół Ratownictwa Medycznego było ich 9. I pozostałe, niesklasyfikowane to 24 zdarzenia. Liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach w 2023 roku wyniosła 10 i była jedna ofiara śmiertelna. W walce z pożarami i w likwidacji skutków miejscowych zagrożeń brało udział 112 pojazdów, czyli generalnie w tych wszystkich zdarzeniach, które miały miejsce, łączna liczba pojazdów obsługujących to zdarzenie to było 112 oraz 530 osób. W 2023 roku odnotowano dwa alarmy fałszywe. Na terenie miasta 13 razy przyjeżdżały jednostki OSP spoza gminy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady: Dziękuję panie komendancie. Czy ktoś z państwa [niezrozumiałe]? Pan radny Dzikowski, proszę.
Radny Dzikowski: Wiem, że wykrywalność alarmów fałszywych jest coraz lepsza, ale to też edukacyjnie tutaj rozmawiamy, żeby nie było za łatwo, prawda?
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej: Jeśli chodzi o alarmy fałszywe, nie jestem w stanie jednoznacznie określić z czym te dwa alarmy fałszywe się wiązały. Bardzo duży rozwój technologii i pakowanie ogromnej ilości elektroniki w pojazdy chociażby powoduje, że każde nieodpowiednie zadziałanie pojazdu, które może nieść za sobą jakieś konsekwencje dla prowadzącego bądź osób wokół pojazdu, też wywołują alarmy, tak zwany system e-call. Mogą one być spowodowane te alarmy fałszywe mogą być spowodowane takim zdarzeniem, gdzie kierujący nawet nie zdaje sobie sprawy, że jego samochód wezwał służby ratunkowe. Służby ratunkowe dojeżdżają na miejsce, a tego pojazdu nie ma. Jest to traktowane jako alarm fałszywy. Alarmy fałszywe są też dzielone na w złej wierze i w dobrej wierze. Być może one miały też takie podłoże. Mianowicie zgłosił ktoś, że coś się dzieje. Przyjeżdżają na miejsce służby i załóżmy takie hipotetyczne ognisko, zgłoszone wcześniej, zabezpieczone, które było rozpalone w odpowiednim miejscu, z zapewnieniem wszystkich dostępnych zasad bezpieczeństwa. Ktoś stwierdził, że może to stanowić jakieś zagrożenie. Po przyjeździe służb określamy to, czy jest zagrożenie, czy nie ma zagrożenia. I wtedy kwalifikujemy też takie zdarzenie jako alarm fałszywy, ale w dobrej wierze. Może być alarm fałszywy w złej wierze, kiedy ewidentnie nic się nie dzieje, ale ktoś zgłasza potrzebę zainteresowania się służb. Przyjeżdżamy i robimy z tego alarm fałszywy, bo żadnego zagrożenia nie ma. Ale było to w złej wierze. To nie miało nic dobrego na celu. Coś jeszcze?
Przewodniczący rady: Dziękuję. Pan radny Łazur, proszę. Ja mam pytanie, ponieważ nas oglądają ludzie młodzi i zresztą w różnym wieku. w celach prewencyjnych, żeby pan określił jakie są sankcje, jakie mogą być kary za takie fałszywe zgłoszenia i od czego to zależy, po prostu żeby ludzi ostrzec. Bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że głupi żart może się skończyć, na przykład w innym miejscu będzie pożar, straż pojedzie nie w to miejsce, gdzie potrzeba i wtedy ona nie zostanie wykorzystana. To są bardzo poważne rzeczy i myślę, że jeżeli się zapozna młodych z sankcjami, jakie mogą ich spotkać, no to takich żartów może im się odechce. Dziękuję.
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej: Bardzo dziękuję za to pytanie. Generalnie przedstawił już pan sentencję problemu, ponieważ jak wiemy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Pucku. Jest to jedyna jednostka zawodowa na terenie powiatu. Poza tym do dyspozycji stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego jest 16 jednostek w tzw. Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, które działają na zasadzie bardzo zbliżonym jak Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Niemniej jednak, w zależności od zgłoszenia, które będzie wpływało do stanowiska kierowania, ponieważ wraz z wprowadzeniem na teren kraju systemu 112, gro zdarzeń obsługuje system 112, gdzie do komendy powiatowej wpływa już tak zwana formatka i na podstawie informacji określonej w tej formatce są dysponowane takie ani inne siły i środki na miejsce potencjalnego zdarzenia. Młodzi powinni mieć świadomość tego, znaczy nie tylko młodzi, bo to każda osoba, która wzywa pomocy bezzasadnie powinna mieć świadomość tego, że aby zlikwidować w jak najszybszy sposób, jak najbardziej profesjonalnie, bez narażania zagrożenia dla ratowników, później dla osób ratowanych i dla mienia, wysyłana jest jak największa ilość sił i środków. Te siły i środki mogą być potrzebne w tym czasie w innym miejscu. I przedysponowanie ich bez potwierdzenia, że w miejscu alarmu fałszywego rzeczywiście ten alarm był fałszywy, nie było tam żadnego zagrożenia. Trzeba to zweryfikować, sprawdzić, ale to wszystko można zrobić po dojeździe, ponieważ osoba siedząca jako dyspozytor na stanowisku kierowania komendanta powiatowego nie jest w stanie tego określić. Ona dopiero może podjąć jakiekolwiek inne decyzje o przedysponowaniu, jeśli będzie miała jasną deklarację, że w miejscu tego potencjalnego zdarzenia nic się nie dzieje. Więc to wszystko niesie za sobą czas, siły i środki. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dysponuje takim a nie innym sprzętem. Bardzo porównywalny sprzęt jest w wielu jednostkach krajowego systemu. I to nie tak, że jeśli komenda powiatowa będzie wyjeżdżała na miejsce tego potencjalnego alarmu fałszywego, to powiat zostaje bez zabezpieczenia. To nie tak. Ale w zależności od tego, jakie to będzie to potencjalne zagrożenie, ten potencjalny alarm fałszywy, są wysyłane takie a nie inne środki. Na terenie powiatu dysponujemy jednym podnośnikiem o koszu ratowniczym w wysokości 40 metrów. Nie ma drugiego takiego podnośnika na terenie powiatu. Żeby zabezpieczać powiat, są poinformowane siły i środki z powiatów ościennych, Wejherowo, Gdynia. I po zdarzeniu, które rzeczywiście miałoby miejsce, z tych ościennych gmin musi przyjechać taki podnośnik na teren powiatu puckiego. To znacznie wydłuża czas prowadzenia działań i czas ewentualnej ewakuacji, jeśli taka miałaby miejsce.
Przewodniczący rady: Dziękuję. tak widziałem, jak szukał pan...
Prokurator Rejonowy: Tak, skorzystałem tak rzeczywiście z Kodeksu karnego, ale odpowiadając na pana pytanie, jakby uzupełniając, chcę powiedzieć, że umyślne i świadome wprowadzenie w błąd instytucji użyteczności publicznej poprzez informacje o zagrożeniu, które nie istnieje, jest przestępstwem. Przestępstwem zagrożonym bardzo wysoką karą, karą do 8 lat pozwolenia wolności, w niektórych przypadkach nawet do 15 lat. Ale to, o czym warto powiedzieć, bo rzeczywiście w ramach prewencji, o której pan mówi, warto o tym mówić. To, że czyn taki polegający na świadomym, umyślnym wprowadzaniu w błąd nie tylko Straży Pożarnej, ale także innych służb odnośnie zagrożeń nieistniejących, może powodować dla osoby zgłaszającej bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe. Oprócz odpowiedzialności karnej takiej osobie grozi po prostu odpowiedzialność cywilno-odszkodowawcza, czyli nałożenie obowiązku pokrycia kosztów niezasadnej akcji ratowniczej, a jak wiemy te koszty mogą być czasami bardzo duże. Oczywiście chciałbym tutaj w tym miejscu bardzo wyraźnie podkreślić to o czym pan mówił, że czasami fałszywe zgłoszenia podejmowane są w dobrej wierze. Osoba zgłaszająca nie ma świadomości, że zagrożenie nie istnieje. W takich przypadkach oczywiście o odpowiedzialności nie ma mowy. Natomiast w momencie kiedy osoba ma pełną świadomość tego, że zagrożenie nie istnieje, a zgłoszenie ma formę żartu, czy po prostu jest intencjonalne w tym zakresie, że chce sparaliżować, utrudnić działalność instytucji publicznych. Takie działanie jest nie tylko przestępstwem, ale i deliktem powodującym odpowiedzialność odszkodowawczą.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, dziękuję panie aspirancie. Proszę Państwa, jeszcze jeden punkt dotyczący bezpieczeństwa, czyli sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu. Otrzymali Państwo w dokumentach do sesji sprawozdanie przygotowane przez władzę naszego OSP. Oddaję głos panu prezesowi Markowi Dykcie.
Prezes OSP Hel: Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo sprawozdanie OSP Hel za działalność w poprzednim roku. Pokrótce postaram się je przedstawić Państwu. Jest nas w Straży Pożarnej jako w stowarzyszeniu 108 członków, z tego 86 członków czynnych, do JOT-u, czyli tak zwanej jednostki operacyjno-technicznej, która wyjeżdża do akcji nazwijmy to bojowych, ratujących mienie, życie jest nas 26 członków. Aby być takim strażakiem ratownikiem należy ukończyć 18 rok życia, mieć odpowiedni stan zdrowia, czyli badania lekarskie i ukończyć kurs podstawowy strażaków ratowników OSP. Z tych 26 członków w JOT-cie, którzy mają uprawnienia do wyjazdu do akcji w Helu aktualnie przebywa 19. Z tych 19 takim najgorszym momentem, kiedy mamy taką troszkę nie to, że niemoc, ale że taką niedogodność odnośnie ewentualnych działań ratowniczych jest między godziną 7 a 15, gdyż połowa z tych członków ratowników wyjeżdża do pracy poza Hel, pracuje w Helu w takich miejscach, w których nie mogą na przykład uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Na szczęście tych pozostałych dziewięciu członków jest do dyspozycji w Helu i w ciągu dnia udaje nam się w większości wyjazdów, właściwie w stu procentach wyjechać do akcji ratowniczo - gaśniczych. Ośmiu z tych członków pracuje w EKOHEL-u, czyli w momencie, tu podzielę tą funkcję jaką jeszcze jest prezesa OSP i Straży Pożarnej, No w tym momencie, kiedy za wyjazdem w ciągu dnia taki mały paraliż się robi przez 15 minut, gdyż większość pojazdów się zjeżdża i pracowników do Straży Pożarnej. Dopiero tam wsiadają do samochodu, ci co pozostali jadą do innych prac. No i tak radzimy sobie, żeby to miasto było zabezpieczone. Mamy dziewięciu członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dziewięciu członków honorowych, czterech członków wspierających. Zarząd składa się z sześciu osób. W zeszłym roku nastąpiły małe zmiany. Jeśli chodzi o działania, to już kolega już przedstawił kwestię. Mieliśmy 74 razy wyjeżdżaliśmy do działań ratowniczych, 57 razy do miejscowych zagrożeń, 15 pożarów i dwa alarmy fałszywe. Te alarmy fałszywe rodzą się też, tutaj kolega wspomniał też tych, że mamy systemy alarmowe w hotelach i zdarzyło nam się, że chyba te dwa przypadki to były hotele, jeden hotel HEL i chyba jeden hotel AMW REWITA. Jeśli chodzi o ważniejsze działania ratowniczo-gaśnicze, to pożar pomieszczenia tymczasowego zakwaterowania w tzw. naszym budynku ulica Helska, pożar przyczepy kempingowej na ośrodku Kormoran, pożar lasu dwudniowy, gdzie spłonęło 2 hektary. Tutaj akurat mieliśmy duże wsparcie też z jednostek ościennych oraz z jednostki Wojskowej Straży Pożarnej Punktu Bazowania Hel, która na każde nasze wezwanie i pomoc oczywiście zawsze przyjeżdża. I zabezpieczenie obszaru ewakuacji w Helu w trakcie podnoszenia Zatoki Puckiej i wywozu trzech bomb z czasów II wojny światowej. To było w miesiącu grudniu. Nie będę przedstawiał może tych wszystkich wydarzeń, w których braliśmy udział jako straż, takiej akcji typowo społecznej. WOŚP-y, kalendarze, ferie. Tutaj macie Państwo 17 tych pozycji. To jest też dużo pracy dla strażaków, nie tylko tych, którzy są w JOT, ale też tych w stowarzyszeniu, którzy wspomagają te działania w różnych działaniach społecznych. Zabezpieczaliśmy też wydarzenia lokalne, narodowe i kościelne, różnego rodzaju biegi, święta Święto Miasta, Strongmanii, koncerty, pokazy kulturystyki, imprezy promocyjne jak D-Day Hel, Marsz na orientację SZPERK, maraton Bieg 4 latarni. No i oczywiście braliśmy udział we wszystkich uroczystościach narodowych w naszym mieście. Do takich stałych działań, które realizujemy, oprócz tych działań ratowniczych, to jest najważniejsze dla nas, to jest sprawność defibrylatorów AED, które są na dwóch budynkach. Jeden na budynku Urzędu Miasta, raz drugi na naszej remizie. Realizujemy przeglądy hydrantów zewnętrznych wspólnie z EKOHEL. Administrujemy budynkiem remizy i tankujemy pojazdy w ramach współpracy i porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Helu a spółką EKOHEL. Także te pojazdy nie jeżdżą do tankowania do Jastarni, zaoszczędzamy tych kilometrów, tylko na podstawie porozumienia tankujemy je w spółce EKOHEL. Jeśli chodzi o nasze główne wyposażenie, to oczywiście jest to pojazd ratowniczo-gaśniczy Kamaz, który ma na sobie 3,5 tysiąca litrów wody i 350 litrów środka pianotwórczego z pełnym wyposażeniem, ze wszystkimi niezbędnymi rzeczami, które powinny być. Chociaż rozporządzenie, które mówi o wyposażeniu, okazuje się, że co rusz zmieniamy miejsce ułożenia naszego wyposażenia gdyż brakuje miejsca w tych pojazdach. Tak naprawdę ten pojazd powinien mieć chyba jeszcze jedną oś z 3-4 schowki, żeby wszystko tak naprawdę można było schować dokładnie to, co powinno być w tym sprzęcie. Mamy też pojazd quad marki Polaris z pełnym wyposażeniem i dodatkowo z torbą PSPR-1 i z defibrylatorem. Średni samochód ratownictwa technicznego marki Magirus. On głównie służy do działań tak zwanych kryzysowych odnośnie jakichś zalań, podtopień, które się u nas rzadko zdarzają. Mamy samochód ratownictwa medycznego marki Volkswagen, ex ambulans, który też mamy wyposażony w niezbędne rzeczy tak zwane medyczne. I cały czas go wyposażamy. W tym roku, tylko dopowiem, będziemy realizować na nim jeszcze remont całej konstrukcji, czyli tych drzwi. Mamy tam trochę rdzy. Ale to jest sprzęt, który otrzymaliśmy, a w tym roku zaplanowaliśmy jego remont. Łódź patrolową roboczą typu M6100K, w sekcji ratownictwa wodnego. No i chyba to najważniejsze, każdy strażak-ratownik ma u nas wyposażenie indywidualne, tak zwane, można powiedzieć, podwójne, czyli mundur starego typu oraz mundur bojowy, taki jasny, jaskrawy, nowego typu. Fundamentalnym problemem, który pojawia się w kwestii wyposażenia jednostki opracowania technicznej naszej straży jest sprawa postoju pojazdów oraz magazynowanie sprzętu wykorzystywanego w trakcie działań ratowniczych i akcji ratowniczych. Kilka lat temu po wyburzeniu części magazynowej remizy, jak i likwidacji magazynków przy remizie, brakuje nam możliwości bezpiecznego przechowania sprzętu. Prowizoryczne magazyny zlokalizowane na poddaszu budynku nie spełniają swojej funkcji z uwagi na utrudniony dostęp oraz niewystarczającą wysokość poddasza. W obecnej chwili część sprzętu znajduje się w pojeździe Magirus, którego miejscem postoju jest teren miejskiej oczyszczalni ścieków w Helu. Garażowanie pojazdu marki Magirus, pojazdu marki Ford oraz łodzi patrolowej ma destrukcyjny wpływ na ich sprawność techniczną i znaczący sposób przyczyni się do skrócenia czasu ich eksploatacji. Umieszczenie w dwóch boksach garażowych pojazdu marki Kamaz, pojazdu marki Volkswagen, pojazdu marki Polaris oraz dwóch przyczep do kłada powoduje, że strażacy ratownicy przybywający do garażu w trakcie alarmu bojowego mają duże problemy z bezpiecznym przebieraniem się i zajęciem miejsca w pojeździe, który akurat dysponowany jest do działań. Pomimo licznych prośb, monitów i oddolnych inicjatyw podejmowanych przez zarząd OSP, od wielu lat przestrzeń dla strażaków jest sukcesywnie pomniejszana przy jednoczesnym braku perspektyw w przedmiocie budowy nowego obiektu remizy straży pożarnej w Helu. Jeśli chodzi o działalność MDP, MDP nam się rozwija, tylko że w obecnej chwili mamy mały problem dotyczący członków, gdyż ilość dzieci w naszej szkole jest nie to, że ograniczona, tylko że po prostu w każdym roku szkolnym w roczniku jest ich troszeczkę mniej, więc ilość mniej w roczniku powoduje, że mniej garnie się do tej straży, więc w obecnej chwili w zeszłym roku ubyło nam 8 członków, ale 3 z nich przeszło do struktur OSP, którzy będą się szkolić już w tym roku na ratowników naszej Straży Pożarnej. MDP brało aktywnie udział w różnych działaniach społecznych, kulturalnych i innych, także tam Państwo macie dokładnie to przedstawione. Jeśli chodzi o źródła finansowania, jesteśmy bardzo wdzięczni burmistrzowi Helu, oczywiście też Radzie Miasta, za to, że tak dobrze Państwo i bardzo dobrze przeznaczacie środki finansowe na działalność Straży Pożarnej. W zeszłym roku było to 330 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo środków finansowych. Do tego udało nam się zebrać jako Straż Pożarna 40 tysięcy złotych z różnego rodzaju akcji, z darowizn, sprzedaży złomu, wynajmu sali, składek członkowskich. I dodatkowo udało nam się pozyskać 1,5%, prawie 17 tysięcy złotych. Z tego wydatkowaliśmy 9,5 tysiąca złotych. Reszta przeszła na ten rok. Dodatkowo w ramach tych środków mieliśmy różnego rodzaju dofinansowania. W ramach tych środków, co mówię, 330 tysięcy, otrzymaliśmy 25 tysięcy z gminy miejskiej Hel na zakup ubrań bojowych oraz komendy głównej, 3900 zakupiliśmy, dołożyliśmy swoje środki finansowe i Państwa i kupiliśmy laptopa dla straży, dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. Tu macie Państwo wyszczególnienie, na co głównie wydajemy środki finansowe dotyczące tej działalności bieżącej, jeśli chodzi o środki z budżetu gminy Hel. Największa pozycja to jest oczywiście administrowanie budynkiem remizy, ubezpieczenia, zakup sprzętu wyposażenia, zakup energii elektrycznej, no i ekwiwalenty. To było 30 tysięcy złotych w zeszłym roku. Jeśli chodzi o takie większe wydatki, które mieliśmy, to zakup 11 kompletów mundurów bojowych nowego typu. Tutaj kwota prawie 55 tysięcy złotych. To było wspólne działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nam udzielił dotacje w wysokości 25 tysięcy złotych, gmina miejska Hel 25 tysięcy złotych i resztę środki własne. A tak z ciekawości tylko Państwu powiem, że w poprzednim roku zmienił się system finansowania właśnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No jak do tej pory było tak, że otrzymaliśmy tak jakby zadatek na zakup, tak w zeszłym roku musieliśmy te pieniążki mocno zbierać, żeby można było zrobić wkład własny i dopiero teraz, w miesiącu stycznia lub lutym otrzymaliśmy zwrot tych środków z Wojewódzkiego Funduszu. Kupiliśmy komputer za 5200 zł, zestaw Trauma Kit Pro modułowy, plecaki urazowe. tłumice z 1,5% , umundurowanie galowe, buty wyjściowe i inne wyposażenie, które jest niezbędne w naszej straży. Środki finansowe nasze własne na koniec roku mieliśmy pięć i pół tysiąca złotych zostało nam na koncie. I tam Państwo macie jeszcze dokładne wyszczególnienie jak to było z tym finansowaniem i od Gminy Miejskiej Hel i od różnych funduszy. Pozostałe informacje z uwagi na utrzymujący się na bardzo wysokim poziomie odsetek akcji ratunkowych, w których prowadzone są czynności medyczne, nasi strażacy-ratownicy zostali objęci pomocą psychologiczną, psychotraumatologiczną. Dziękuję bardzo serdecznie, że w zeszłym roku, 21 grudnia, podjęliście Państwo uchwałę o zwiększeniu ekwiwalentu pieniężnego dla naszych członków, strażaków-ratowników, za działania w akcjach ratowniczych. Jest to kwota 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę akcji. We wrześniu zeszłego roku zawarliśmy umowę ze 105 Szpitalem Wojskowym w Helu na wynajem karetki na prawie 3,5 miesiąca. Do końca roku stacjonowała ona w szpitalu, gdyż karetka szpitalna była w remoncie, miała wypadek drogowy i przechodziła długi remont. 21 grudnia z uwagi na mały taki protest naszych strażaków, odmówiliśmy udziału w inspekcji gotowości bojowej. Ten temat został już wyjaśniony w miesiącu lutym z komendantem, z strażakami z Jastarni, z naszymi strażakami przy udziale odpowiednich służb. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeśli są jakieś pytania, to zachęcam do zadawania.
Przewodniczący rady: Dziękuję panie prezesie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, proszę.

Burmistrz Helu: Ja chcę tylko uzupełnić, ponieważ pan prezes poświęcił dużo uwagi finansowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej, nie tylko z budżetu gminy, ale też przekazał ile środków sama Ochotnicza Straż Pożarna zdobywa. Wczoraj w Szemudzie miał się odbyć i pewnie się odbyło podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim na środki pozyskane dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Ze względów technicznych ja nie mogłem w tym uczestniczyć, dlatego wystąpiłem, aby ta umowa wzorem lat ubiegłych została przesłana do Urzędu. Za chwilę przyjdzie, podpisze. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba na 30 tysięcy, coś takiego. 8 tysięcy chyba jest nasz udział. Albo 25, albo 30 tysięcy.
Prezes OSP Hel: Jeśli mogę dopowiedzieć tak, Zarząd Województwa Pomorskiego na ten rok ogłosił konkurs na dotację dla gmin, że to przez gminę finansuje się działalność Straży Pożarnej. To było też tak, że w zeszłym roku, w 2022 roku ogłoszono konkurs i my się jako burmistrz, tak samo jako gmina zgłosiliśmy do tego konkursu, ale były niewłaściwe zapisy i gminy miejskie nie mogły otrzymać tych środków, więc w tym roku poprawiono to i 20 tysięcy złotych będzie dofinansowania, a 8 tysięcy złotych z gminy miejskiej, tych środków, które są przeznaczone na straż. Tam głównie jest mowa o obuwiu bojowym, o hełmach, i wyposażeniu indywidualnym strażaka takim, który musi mieć do akcji bojowej, żeby go uzupełnić. Także dziękuję bardzo serdecznie. To pewnie będziemy realizować do końca września lub października, jak już pieniążki będą i ogłosimy zapytania ofertowe. Dziękuję bardzo serdecznie.
Przewodniczący rady: Dziękuję. pan radny Łazur, proszę.
Radny Łazur: Dwa miesiące temu, czy trzy, Rada podjęła uchwałę odnośnie podniesienia ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych za każdą godzinę i również za godzinę rozpoczętą. Czyli jeżeli na przykład akcja trwa na przykład półtorej godziny, to ekwiwalent będzie płatny za dwie godziny. W związku z tym ja mam pytanie do pana. Jak to przyjęli strażacy? Czy są z tej decyzji Rady Miasta zadowoleni? Dziękuję.
Prezes OSP Hel: Szanowny Panie Radny, na końcu swojego wystąpienia przekazałem informację, że bardzo serdecznie dziękujemy za to, że 21 grudnia Rada Miasta podjęła uchwałę o zwiększeniu środków do 40 złotych. Podziękowałem. Było poprzednio, jeśli dobrze pamiętam, to była różna kwota, dlatego że była dzielona poprzez tą średnią ZUS-owską z każdym miesiącem, zawsze był z tym problem. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie za to podjęcie tej uchwały. Ona będzie podejmowana raz na dwa lata. Tak mówi nowa ustawa o działalności Straży Pożarnej. Oczywiście były te inflacje w poprzednich latach, więc ta kwota jest tak jakby wyrównana. Jeśli chodzi o tą kwestię dotyczącą rozpoczęcia, godziny itd. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile będziemy na akcji, czyli np. jedziemy na akcję, która trwa godzinę piętnaście, to nie jest koniec jeszcze działań, dlatego że trzeba przyjechać i ten sprzęt jeszcze przejrzeć, sprawdzić. Jeżeli to jest np. działanie ratownicze, to o tyle staramy się skrócić zawsze czas naszego działania, dlatego że w magazynie znajduje się zawsze zapasowa torba, pełna, zaplombowana. I nazwijmy to w cudzysłowie, nie bawimy się w uzupełnianie tej torby, która jest na samochodzie, tylko zdejmujemy ją, dajemy na świetlicę, z magazynu bierzemy nową, wkładamy do samochodu, tak żeby pojazd był gotowy do wyjazdu w ciągu następnych kilku minut. Tak samo jest z aparatami powietrznymi, z maskami. W momencie ich użycia, jeżeli używamy, to zdejmujemy całe wyposażenie i wkładamy nowe butle z nowymi aparatami, tak aby zawsze samochód był gotowy do tego wyjazdu. Tu jeśli chodzi o aparaty powietrzne, to jest największy też nasz koszt dotyczący przeglądów. Każdy przegląd, który wykonujemy, aparaty jeżdżą co pół roku do przeglądów, mamy ich 13, a na samochodzie jest ich 4-6, więc mamy drugi komplet, zawsze tam jest 3-4 tysiące złotych do zapłaty za właśnie te przeglądy, za sprawdzenia i za uniwelowanie usterek, które tam są. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za te pieniążki. Strażacy są z tego bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o tutaj alarmy fałszywe, to trzeba mieć tą świadomość, że za alarmy fałszywe nie otrzymują środków finansowych, czyli wyjeżdżają, załóżmy, zwalniają się z pracy, tam nie otrzymują środków finansowych i tu też nie otrzymują. To taka mała, mała tylko dygresja odnośnie tego, ale tutaj część naszych członków strażaków, otrzymując środki finansowe, za akcję przesyła je jako darowiznę na działalność Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo serdecznie.

9. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
Przewodniczący rady
Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek punktu ósmego. Serdecznie panom dziękuję za przedstawione sprawozdania i informacje. Można wniosek wyciągnąć jeden. Jesteśmy bezpieczni, stajemy się jeszcze bezpieczniejsi. Ja bym tylko chciał od siebie dodać do wypowiedzi pana prezesa naszej OSP. Los i problemy naszych strażaków zawsze były dla nas ważne. Z tego, co ja pamiętam przynajmniej, to jeżeli OSP nasza zwracała się do rady z czymkolwiek, to zawsze z naszej strony była przychylność. Dziękuję panom. Proszę państwa, w związku z tym, że będziemy za chwileczkę przechodzili do punktów kolejnych, nie chciałbym Państwa czasu zajmować. Dziękuję za przybycie i ogłaszam 10 minut przerwy do godziny10:00. Przepraszam, 11:03. Proszę Państwa przechodzimy do punktu dziewiątego, Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym do dzisiaj. Pisma były przedstawiane na wspólnym posiedzeniu komisji, więc tylko przypomnę. Pismo Wesoły 55, który zaprasza na spotkanie z przewodniczącym Sądu Rejonowego w Wejherowie na 25 marca godzina 9:00. Z tego co wiem, to spotkanie się odbyło. Kolejne pismo, również Wesoły 55, dotyczy nagrania programu telewizyjnego w Helu. Niestety nie ma podanych szczegółów, dnia, godziny, ani tematyki. Kolejne to jest dalszy ciąg od Wesołego 55. To są wnioski, które autor przedstawia do instytucji zewnętrznych w sprawie torowisk, o których pisał we wcześniejszych mailach, o których rozmawialiśmy. Kolejny wniosek to był wniosek o dostęp do informacji publicznej. Odpowiedź na ten wniosek została przedstawiona. Wniosek informacja w trybie informacji elektronicznej dotyczy sposobu prowadzenia kampanii, ale tu uważam, że nas to nie dotyczy, to jest posiedzenie Rady Miasta, a nie spotkania wyborcze. Prośba naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przełożenie terminu sprawozdania z działalności ośrodka na maj. Przepraszam, z maja na wrzesień, przepraszam. Pismo Najwyższej Izby Kontroli, która informuje o wynikach kontroli, które zostały przeprowadzone w dużej liczbie instytucji publicznych. Konkluzja z tej kontroli jest taka, że w dalszym ciągu wielu pracowników używa skrzynek prywatnych do przesyłania maili służbowych. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na zasady postępowania z tego typu korespondencją i poleca to uwadze organom prowadzącym urzędy. Proszę Państwa, w styczniu skierowałem do Ministerstwa Klimatu apel, który tutaj razem podejmowaliśmy. Dotyczy dotacji do mini-turbin wiatrowych dla wspólnot mieszkaniowych i gospodarstw indywidualnych w mieście Hel. Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy, jest to odpowiedź pozytywna, niemniej jednak w konkluzji ministerstwo odpowiada, że to co proponowaliśmy, czyli uruchomienie programu pilotażowego w naszym mieście jest w sumie bezzasadne. Dlaczego? Już Państwu przeczytam. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przygotował pilotażowy program priorytetowy Moja Elektrownia Wiatrowa z budżetem w wysokości 400 milionów złotych. Program dedykowany jest osobom fizycznym, prosumentom planujących zakup i montaż nowych przydomowych elektrowni wiatrowych. W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową oraz dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej. Zgodnie z obowiązującymi procederami program został zaakceptowany na poziomie krajowym i 14 lutego bieżącego roku przedłożono go do oceny Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Po jego akceptacji uruchomione zostaną działania na poziomie krajowym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi konkurs i przeprowadzi nabory wniosków. W sytuacji, gdy oferta wsparcia spotka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów, program rozważany zostanie możliwość zwiększenia budżetu programu i jego kontynuacji, uwzględniając przy tym kwestię zachowania demarkacji z ofertą wsparcia możliwą do uzyskania w ramach funduszy europejskich wskazanych poniżej. Ponadto w ramach funduszu Unii Europejskiej dedykowanych Regionalnym Programom Operacyjnym, tj. Fundusze Europejskie dla Pomorza 21-27 przewidziano wsparcie finansowe w zakresie efektywności energetycznej i OZE, m.in. dla wspólnot mieszkaniowych. W działaniu 2.1 Efektywność Energetyczna i 2.5 Efektywność Energetyczna Wsparcie Poza dotacyjne przewidziano alokację w wysokości ponad 50 mln euro. Celem interwencji jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach wraz z możliwością montażu instalacji OZE. Jednocześnie w działaniu 2.8 odnawialne źródła energii, wsparcie poza dotacyjne, gdzie wsparcie można uzyskać m.in. na energetykę wiatrową, również z magazynami energii przewidziano alokację w wysokości ponad 18 mln euro. W zakresie wytwarzania energii elektrycznej dofinansowane będą źródła mocy OZE o mocy 5 MW dla wiatru. Myślę, że odzew ministerstwa na nasz apel jest bardzo pozytywny. Skutki jednak pisanie przynosi. Tak jak państwo pamiętacie, pisaliśmy o wsparcie małych spólnot mieszkaniowych. To też zostało później uwzględnione przez ministerstwo i nasi mieszkańcy mogli z tego korzystać. Tak też tutaj energia wiatrowa, o której rozmawialiśmy, ma szansę zaistnieć w naszym mieście. To były wszystkie pisma, które otrzymaliśmy w okresie międzysesyjnym.

10. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.
Przewodniczący rady:
Przechodzimy do punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez Komisję Rady i Radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami. Proszę Panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Panie przewodniczący, szanowna rado nie wpłynęły żadne wnioski między sesjami. Dziękuję.

11. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący rady: Dziękuję. Kolejnym punktem jest Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę panie burmistrzu.
Burmistrz Helu: Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Punkt pierwszy. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczą medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wziął udział w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny. Wziął udział w imprezach zorganizowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących, spektakl Wolność oraz uroczystości z okazji Dnia Jedności Kaszubów. Spotkał się z prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o., z którą rozmawiał na temat koncepcji rozbudowy portu. Polecił na podstawie artykułu 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Hel na przestrzeni ostatniej kadencji Rady Miasta Helu, czyli w okresie od 2018 do 2024 roku. Na wniosek Zarządu Ogrodów Działkowych Ujarzmionej Piaski, złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Pomorskie dla działkowców 2024. Prowadził nadzór nad realizacją miejskich inwestycji, w tym w szczególności budowy budynków komunalnych przy ulicy Przybyszewskiego. Przygotował materiały na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący rady: Dziękuję. pani radna, proszę.
Radna Budzisz: Panie burmistrzu ja bardzo proszę o rozwinięcie punktu siódmego. Proszę dlatego też nawiązuje w poniedziałek odwiedził mi mieszkaniec, młody mieszkaniec bardzo zasmucony, który będzie starał się o mieszkanie i mówi do mnie pani radna ale mieszkanie są prawdopodobnie rozdane. Dlatego bardzo proszę o rozwinięcie tego punktu. Dziękuję.
Przewodniczący rady: Może na bieżąco panie burmistrzu proszę bardzo.
Burmistrz Helu: Pani radna, pani prosi, żebym ja to rozwinął. Tu się nie da tego rozwinąć, ja to powiem w jednym zdaniu. Nie może być coś rozdane, co nie zostało wykonane, wybudowane. Całej procedury nie będę omawiał, bo mówiłem już o tym niejednokrotnie, także... Jeżeli gdzieś ktoś coś takiego słyszy, jest to całkowicie nieprawda. Pierwsze działania, które się rozpoczną, to będą nie wcześnie jak koniec kwietnia. Żadnej listy nie ma, nawet wirtualnej. Wszystkich zainteresowanych uspokajam, że nic takiego na pewno nie istnieje. Dziękuję.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Pan radny Antkowski, proszę.

Radny Antkowski: Ja prosiłbym o rozwinięcie punktu szóstego, który dotyczy działkowiczów, a oni są bardzo w tej chwili łasi na wszelkie tematy, które powodują bezpieczeństwo działek w Helu. Dziękuję.
Burmistrz Helu: Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs, program taki Pomorskie dla działkowców 2024. Nieduże są tam pieniądze przeznaczone dla ogrodów działkowych w porównaniu, w przełożeniu na to, ile w województwie pomorskim tych ogrodów działkowych jest. Ale zawsze można pozyskać kilka tysięcy złotych, myślę tu o kwocie do dziesięciu tysięcy i na wniosek zarządu złożyłem taki wniosek bo są to środki przeznaczone dla ogrodów działkowych, ale o nie mogą występować gminy. Jako burmistrz złożyłem wniosek o monitoring na terenie ogrodów działkowych. Jest on o tyle zasadny, że on dotyczy tylko zakupu sprzętu, a prace montażowe, podłączeniowe, ogrody działkowe we własnym zakresie mają wykonać. Zobaczymy, jaki będzie efekt, czy takie pieniądze zostaną przyznane. Dziękuję.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Pani radna Panek, proszę.

Radna Panek: To ja poproszę jeszcze o rozwinięcie punktu numer 4. Dziękuję.
Burmistrz Helu: Temat jest poruszany już od kilku dobrych lat, jeżeli chodzi o przyszłość naszego portu i jego przeznaczenie, znaczy przeznaczenie jest, wiadomo jest to port morski, ale istnieją potrzeby, żeby rozpocząć pewne działania i inwestycje w samym porcie, aby zniwelować jak najbardziej falowanie wewnątrz basenu portowego, które to by umożliwiło bezpieczniejsze stacjonowanie kutrów rybackich, ale również rozbudowa mariny, czyli ilości miejsc cumowniczych dla łodzi sportowych i jachtowych, jak też lepsze warunki dla Żeglugi Gdańskiej. Taka koncepcja została mi przedstawiona przez panią prezes. Została ona zlecona przez Zarząd Portu w firmie specjalistycznej, która przygotowała taką koncepcję. Jest to, jak mówię, koncepcja, ona też zakłada wydłużenie falochronu zachodniego. Miałby być to, jeżeli będzie realizowany dalej ten projekt, to byłby pierwszy etap. On poszedł do takich wstępnych konsultacji też do Urzędu Morskiego. Za opiniowanie czy jest to dobry kierunek. Nasza spółka wysłała ten wstępny projekt. No i zobaczymy. Będzie można przygotowywać się dokumentacyjnie do skorzystania z programów unijnych rybactwo. Tam będą środki dla właśnie spółek, zarządów portu, ale i dla samorządów na rozbudowę portu. Jeżeli coś będzie bardziej się działo w tym kierunku, a ja będę mógł Państwu to kiedyś jeszcze przedstawiać, a jak nie, no to na pewno spółka będzie to przedstawiała, jakie będą dalsze koleje tego wstępnego projektu. Dziękuję.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

12. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
Przewodniczący rady:
Czy są jeszcze pytania do sprawozdania burmistrza? Jeżeli nie, proszę Państwa otrzymaliście sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 13/2024 w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) projekt uchwały nr 14/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Miejskiej Hel,

c) projekt uchwały nr 15/2024 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu,

d) projekt uchwały nr 16/2024 w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu dotacji na wykonanie robót budowlanych przy „Remoncie zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała w Helu, w zakresie drzwi i okien”, zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Miejskiej Hel,

e) projekt uchwały nr 17/2024  w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego ”Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Miejskiej Hel na lata 2022-2026”,

f) projekt uchwały nr 18/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) projekt uchwały nr 19/2024 w sprawie odwołania skarbnika miasta Helu,

h) projekt uchwały nr 20/2024 w sprawie powołania skarbnika miasta Helu

i) projekt uchwały nr 21/2024 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2024 rok,

j) projekt uchwały nr 22/2024 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

Przewodniczący rady: W takim razie proszę Państwa przed nami punkt trzynasty Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiskach w sprawie. Projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Przepraszam, proszę Państwa, mam taką propozycję, w związku z tym, że to jest długi blok i potem mamy informacje z przeprowadzonych działań, więc proponowałbym teraz przerwę. Czy Państwo na to wyrażacie zgodę? Tak? Do godziny 11.40? Dobrze, do 11.45, dobrze. Proszę Państwa, wszystkie urządzenia działają prawidłowo. Przechodzimy do punktu trzynastego Rozpatrzenie projektów o podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie. Projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Pierwszym projektem uchwały jest projekt uchwały numer 13/2024 w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagotowywania przestrzennego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan burmistrz Pałkowski, proszę.
Zastępca burmistrza Helu: Dziękuję panie przewodniczący. Tak jak pan powiedział, projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu komisji. Natomiast tak jak ja też na posiedzeniu komisji informowałem Państwa, jeszcze miejska nasza komisja urbanistyczna opiniowała tę analizę. W wyniku tego opiniowania poproszeni zostaliśmy, aby jeszcze dokonać pewnych poprawek. Poprawek, które jak gdyby nie zmieniają istoty, natomiast to są takie porządkujące i dopracowujące pewne rzeczy. Pierwsza sprawa w samym projekcie uchwały ponieważ analiza tych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje okres kadencji. Kadencja rozpoczęła się w roku 2018, kończy się w 2024, więc w paragrafie 3 uchwały prosiłbym o poprawienie tych lat 2019-2023 na 2018-2024. To pierwsza poprawka do projektu uchwały. Natomiast załącznikiem do uchwały jest analiza, którą tak jak też informowaliśmy na posiedzeniu komisji, otrzymaliście państwo mailowo i tutaj też jest kilka poprawek do tej analizy. Ja skrótowo tylko powiem o co chodzi. Na stronie drugiej też właśnie wskazano lata, których ta analiza dotyczy, czyli 2018 do 2024. Na stronie 13 dodano w miejscu, w którym jest zdanie, w nowym dokumencie strategicznym i doprecyzowano, że ten dokument strategiczny to plan ogólny, czyli w dokumencie strategicznym w nawiasie planie ogólnym, żeby już nie było wątpliwości, jaki to dokument strategiczny gminy chodzi. No i tu jak gdyby jest już potem dalej, że indywidualna problematyka gminy powinna zostać całościowo zweryfikowana i określona na nowo w sposób zapewniający możliwość prowadzenia polityki przestrzeniowej zgodnie z obecnymi potrzebami gminy w sposób rozwiązujący aktualne problemy, że ten dokument strategiczny, w którym należy ująć właśnie te elementy, to jest plan ogólny gminy. Dalej, na stronie 15 usunięto jedną z ustaw, które zostały wymienione, gdyż ona nie dotyczy tego zakresu, ustawy dokładnie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na stronie 19 dodano jak gdyby tam jest podsumowanie analizy aktualności studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dodano tam na sam koniec zdania sformułowanie w oparciu o strategię rozwoju w nawiasie wymóg formalny. To wynikają proszę Państwa te rzeczy z ustawy i dlatego członkowie Komisji Urbanistycznej uznali, że powinny również się znajdować w tej analizie. I dalej strona 33 przed podsumowaniem, przed wnioskami. Jest takie zdanie, że ponadto postuluje się przy przystąpieniu do sporządzenia, postuluje się... przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego dla obszaru całego miasta, ale dodano takie sformułowanie, że po sporządzeniu dopiero planu ogólnego. Najpierw plan ogólny, a potem sporządzenie planu miejscowego dla obszaru miasta. Chodzi o tą całą część zurbanizowaną. To Państwu we wnioskach czytałem, że jest taki postulat. Tu chodzi o kolejność podejmowania, jak gdyby przez Radę Miasta tych decyzji. I dodano jeszcze na stronie 33 w punkcie 4, gdzie jest już to podsumowanie dodano do tekstu, który był wcześniej z uwagi na bardzo specyficzne uwarunkowania i problemy występujące w gminie miejskiej Hel m.in. stała wieloletnia tendencja wysokiego spadku liczby ludności sugeruje się przystąpienie do sporządzenia strategii rozwoju gminy. Dodano właśnie na wniosek komisji, że od dnia 1 stycznia 2026 roku strategia będzie też obowiązkowym opracowaniem niezbędnym do sporządzenia planu ogólnego. Dzisiaj jeszcze nie jest, ale gdyby któraś gmina nie zdążyła, to już po 1 stycznia 2026 roku będzie musiała taką decyzję podjąć wcześniej dotyczącą strategii. Te zapisy zostały w tej analizie dodane. To zostanie ten już poprawiony dokument przekazany, jak gdyby załącznik będzie obejmował właśnie te wszystkie poprawki, o których państwu powiedziałem. Dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję. pan radny Łazur, proszę.
Radny Łazur: Jedno pytanie, czy w tym w planie ogólnym zagospodarowania będą ujęte ogrody działkowe jako ogrody? Dziękuję,
Burmistrz Helu: Plan ogólny będzie zawierał cały obszar gminy, także ogrody działkowe również się znajdą. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że będzie propozycja, żeby to były tereny zielone, czyli ogrody działkowe, żeby dalej miały swoje miejsce tam, gdzie są. Dziękuję.
Przewodniczący rady: Dziękuję. jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż Rada podjęła uchwałę numer LV/416/24.

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/416/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący rady: Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, projektu numer czternaście w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy miejskiej Hel. Projekt również omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż Rada podjęła uchwałę numer LV/417/24.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/417/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie
przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Miejskiej Hel.
Przewodniczący rady: Przechodzimy do projektu uchwały numer 15/2024 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzę w takim razie do głosowania, uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż Rada podjęła uchwałę numer LV/418/24.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/418/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu.
Przewodniczący rady: Projekt uchwały numer 16/2024 dotyczy udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu dotacji na wykonanie robót budowlanych przy remoncie zabytkowego kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu w zakresie drzwi i okien, zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze gminy miejskiej Hel. Projekt omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan burmistrz Pałkowski proszę.
Zastępca burmistrza Helu: Proszę Państwa, tutaj jedna tylko poprawka, o którą prosiłbym, żeby wnieść. Chodzi o tytuł tej inwestycji, na którą Państwo przyznajecie dotację, ponieważ w banku wniosek, który został w ubiegłym roku w Banku Gospodarstwa Krajowego, który został złożony w naborze właśnie do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ta inwestycja miała tytuł Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego 1. I ponieważ na taki tytuł inwestycji otrzymaliśmy też tą wstępną promesę z banku na tą dotację, w związku z czym prosiłbym, żeby tutaj zarówno w tytule uchwały, czyli w sprawie udzielenia parafii rzymsko-katolickiej dotacji na wykonanie robót budowlanych. Ten zapis w cudzysłowie był 'remoncie zabytkowego kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego 1' i podobny zapis w paragrafie pierwszym 'w ramach zadania remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu przy ulicy Stefana Żeromskiego 1'. Dokładnie taki sam tytuł jak i w promesie, żeby tu nie budziło wątpliwości, że to właśnie jest to przedsięwzięcie. To dotyczy dokładnie drzwi i okien, które znajdują się w kościele, natomiast jak gdyby w tytule inwestycji, na którą tak jak powiedziałem otrzymaliśmy tą promesę, brzmi to inaczej. Żeby nie było wątpliwości prosiłbym o poprawienie i taki tytuł, żeby również w tej uchwale był zbieżny z tym, który jest w promesie i na który była wnioskowana ta dotacja. Dziękuję.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Poprawka została naniesiona. Przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż rada podjęła uchwałę numer LV/419/24.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/419/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu dotacji na wykonanie robót budowlanych przy „Remoncie zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego 1", zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Miejskiej Hel.
Przewodniczący rady: Projekt uchwały numer 17/2024 dotyczy uchwalenia tekstu jednolitego Programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w imieniu gminy miejskiej Hel na lata 2022-2026. Projekt omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż Rada podjęła uchwałę numer LV/420/24.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/420/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie uchwalenia tekstu jednolitego ”Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Miejskiej Hel na lata 2022-2026”.
Przewodniczący rady: Przechodzimy do projektu numer 18/2024 dotyczącego pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Projekt omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych. Wszyscy byli 'za' nich się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, że Rada podjęła uchwałę numer LV/421/24.

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/421/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący rady: Kolejny projekt uchwały to projekt uchwały numer 19/2024 w sprawie odwołania skarbnika miasta. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan burmistrz, proszę bardzo.
Burmistrz Helu: Panie przewodniczący, szanowna Rado, tytuł brzmi tak groźnie, że Rada Miasta będzie odwoływała Skarbnika Miasta. To się może komuś kojarzyć, że Skarbnik Miasta coś przeskrobał, coś złego zrobił, się źle sprawuje. Nie, przychodzi taki czas, że osoba na danym stanowisku podejmuje decyzję już o zakończenia swojej pracy zawodowej i właśnie to jest ten moment. Z tym, że prosiłbym, aby w projekcie tej uchwały poprawić datę. Nie tak, jak było 19 kwietnia, tylko na wniosek burmistrza Helu z dniem 30 kwietnia. Pani Skarbnik, zaproponowała ten termin 30 kwietnia, czyli koniec kadencji, a  wiąże się to również z tym,że będzie mogła wykorzystać cały przysługujący w tym okresie urlop. I to jest ta zmiana 30 kwietnia. Dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał', nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż Rada podjęła uchwałę numer LV/422/24. Pani Tereso, pani skarbnik. W imieniu swoim, radnych Rady Miasta chciałbym pani serdecznie podziękować za wieloletnią współpracę. [niezrozumiałe] Dziękuję.
Burmistrz Helu: Jeżeli można. Jeżeli ktoś jest zdziwiony, dlaczego ja razem z przewodniczącym nie żegnałem panią Teresę, to w moim przypadku przyjdzie jeszcze czas. Pożegnam ją razem z naszymi współpracownikami i będzie to właśnie pewnie w dniu, kiedy po raz ostatni przyjdzie do pracy, czyli 30 kwietnia. Dziękuję.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/422/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie odwołania skarbnika miasta Helu.
Przewodniczący rady: Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę państwa, odwołanie wiąże się zawsze z powołaniem. Czyli przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały numer 20/2024 w sprawie powołania skarbnika miasta Helu. Proszę, panie burmistrzu.
Burmistrz Helu: Panie przewodniczący, szanowna Rado, tak jak pan powiedział, wiąże się to również ze zmianą projektu uchwały następnej, czyli bardzo proszę zmienić datę. Powołuje się Pana Mariusza Fafińskiego na stanowisko Skarbnika Miasta z dniem 1 maja. 1 maja 2024 roku. Ostatni dzień pracy pani Teresy to będzie 30 kwiecień, czyli następny dzień na stanowisku Skarbnika 1 maja już będzie pan Mariusz Fafiński. Dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję. Proponuję proszę Państwa brawa po podjęciu uchwały. Uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż Rada podjęła uchwałę numer LV/423/24 . Gratuluję panie Mariuszu.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/423/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie powołania skarbnika miasta Helu.
Przewodniczący rady: Proszę państwa projekt uchwały przed nami numer 21/2024 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2024 rok. Projekt umówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę panie burmistrzu. Jeżeli nie, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych. Wszyscy byli za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż Rada podjęła uchwałę numer LV/424/24.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/424/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2024 rok.
Przewodniczący rady: Ostatnim projektem jest projekt uchwały numer 22/2024. Projekt dotyczy ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych. Projekt omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, wszyscy byli ''za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż Rada podjęła uchwałę LV/425/24.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę nr LIV/425/24 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2024 sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

Przewodniczący rady: Proszę Państwa wyczerpaliśmy porządek punktu trzynastego.

14. Wnioski i informacje.
Przewodniczący rady:
Z punktu czternastego podpunkt a Sprawozdanie Komisji Stypendialnej zostało przedstawione przy wręczaniu dyplomów. W takim razie przechodzimy do podpunktu b. Informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki
w 2023 roku. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Szanowna Rado, kierownik referatu do spraw promocji niespodziewanie dostał informację w dniu dzisiejszym, ma w rodzinie pogrzeb, także musiał wyjechać, ale zdążył przygotować to sprawozdanie w formie wizualnej, a więc będzie w ten sposób przedstawione. Może to i fajnie, ponieważ będą i zdjęcia, i głos podłożony pani Żanny. Także pani sekretarz, bardzo proszę o puszczenie materiału. Proszę wygodnie usiąść, bo to trochę potrwa.
Kierownik zespołu ds. promocji, turystyki i kultury: W uroczystości brali udział zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Kilka dni później, 8 maja, ponownie spotkaliśmy się przy pomniku Obrońców Helu, by uczcić pamięć poległych w II wojnie światowej. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokszałcących w Helu, którzy przygotowali część artystyczną spotkania. Scenariusze i narrację wszystkich obchodów świąt państwowych
i narodowych przygotowała i wykonała Żanna Sępińska. Między 26 a 28 maja odbył się w Helu IV Zlot Motocyklowy na początku Polski. Przez trzy dni mogliśmy oglądać m.in.: parady ulicami miasta, konkurs wolnej jazdy, odsłonięcie pamiątkowych tablic. Miasto Hel nie jest organizatorem zlotu, burmistrz Helu objął patronatem wydarzenie oraz współfinansował koncert rockowy zespołu Lombard, który odbył się na scenie Bulwaru Nadmorskiego. Pierwszego czerwca, podczas festynu zorganizowanego przez ZSO w Helu, burmistrz złożył najmłodszym mieszkańcom Helu życzenia z okazji Dnia Dziecka i obdarował ich słodkimi upominkami. 3 czerwca odbyło się drugie w 2023 roku spotkanie SieZgramy. Podczas pięciogodzinnego spotkania można oczywiście oddawać się planszówkowemu szaleństwu, napić się kawy, czy herbaty, a także zawrzeć nowe przyjaźnie. Pod koniec spotkania można było wziąć udział w loterii z nagrodami. 17 czerwca mieszkańcy i turyści mogli podziwiać paradę ulicami miasta, a później wystawę samochodów, ponieważ gościliśmy w Helu zlot samochodów klasycznych rodem z PRLu. Tradycją już jest, że 23 czerwca spotykamy się na wydarzeniu Pełna Magii Noc Świętojańska, organizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/ Hel, a finansowanym z budżetu miasta Helu. 29 czerwca, zgodnie ze Statutem Miasta Helu, zarezerwowany jest dla Święta Miasta. Tego wieczoru gościliśmy na scenie Bulwaru Nadmorskiego Annę Świątczak z zespołem oraz Dawida Kwiatkowskiego. Frekwencja na koncercie rozpoczynającym wakacje była niesamowita. Spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji, więc o bezpieczeństwo artystów oraz widzów zadbała agencja ochrony, przygotowany był także punkt medyczny. Następnego dnia świętowaliśmy jubileusz 60-lecia odzyskania praw miejskich. Z tej okazji przygotowaliśmy okolicznościowe logo, którym przez cały rok opatrzone były wszystkie pisma wychodzące z Urzędu Miasta Helu. Okolicznościowe logo można było także spotkać w przestrzeni publicznej, przy informacjach związanych z obchodami Jubileuszu oraz wszystkich wydarzeniach w roku 2023. Na terenie miasta zostały wywieszone flagi z jubileuszowym znakiem. Tego dnia odsłonięta została rzeźba Chłopiec z morza oraz zainstalowana Kapsuła Czasu. W Kapsule Czasu wszyscy chętni mogli umieścić pamiątkowe listy, zdjęcia, przedmioty, które za 40 lat, z okazji setnej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Hel, ujrzą światło dzienne. W porcie Morskim udostępniony został do zwiedzania żaglowiec Generał Zaruski. Przez niesprzyjające warunki atmosferyczne koncerty zaplanowane z okazji obchodów jubileuszu odbyły się innego dnia. [niezrozumiałe] We współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego zaprosiliśmy 8 lipca na piknik. 21 lipca po raz kolejny nadawany z tyłu głównego programu Pomorze na weekend. P odczas tego programu odsłonięta została na Bulwarze Nadmorskiej rzeźba Macierzyństwo, przedstawiająca mamę idącą z dziećmi na plażę. Ostatnia sobota lipca to w Helu zawsze Dzień Ryby. Teatr Kulinarny przygotował zupę rybną, na scenie odbył się Quiz wiedzy o Helu, dla najmłodszych przygotowaliśmy teatrzyk oraz animacje. Wieczorem wystąpił zespół szantowy, a gwiazdą wieczoru był zespół LOKA. [niezrozumiałe] 5 sierpnia na scenie Bulwaru Nadmorskiego gościliśmy [niezrozumiałe] Kolejna sobota to spotkanie z zespołem Letni, który na kanale YouTube ma milionowe wyświetlenie. Bulwar wypełniony po brzegi, co oczywiście cieszy nas za każdym razem tak samo. Po koncercie można było z artystami wykonać pamiątkowe zdjęcie. Dzień Wojska Polskiego obchodzony 15 sierpnia na pamiątek zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Tego dnia przy pomników Obrońców Helu w asyście kompanii honorowej 43. batalionu saperów o brony wybrzeża, wysłuchaliśmy przemówień [niezrozumiałe] . Została wystrzelona salwa honorowa i złożono pod pomnikiem kwiaty oraz znicze pamięci. Tego dnia, dzięki uprzejmości Dowódcy 3 Flotylli Okrętów, w Porcie Morskim udostępniony do zwiedzania był ORP Piorun. 19 sierpnia na scenie Bulwaru Nadmorskiego wystąpił zespół GASP, który zaprezentował rockowe covery. 20 sierpnia na Bulwarze Nadmorskim mogliśmy podziwiać pokaz akrobatyczny [niezrozumiałe] Jak widzicie Państwo na filmie, także to wydarzenie podobało się publicznie. Między 21 a 23 sierpnia pojawiła się kolejna edycja D-Day. Przez siedem dni na terenie miasta mogliśmy być świadkami inscenizacji [niezrozumiałe] . Między 11 a 20 lipca odbyła się kolejna edycja Teatru w Remizie. Obejrzeliśmy Dźwiękowiązałkę. Mateusza Olszewskiego w spektaklu Novocento. [niezrozumiałe] Teatr
w Remizie zakończył się w ubiegłym roku recitalem Alchemia miłości, wykonaniu Joanny Staneckiej . Między 25 lipca a 5 sierpnia odbył się pierwszy festiwal w Morze Muzyki, podczas którego odbyły się cztery koncerty i przedstawienia. Muzyka Świata, wyjątkowy koncert z udziałem [niezrozumiałe] Spektakl kabaretowy U Fryzjera - dowcipne i pikantne dialogi oraz sytuacje, które przeplatają się wpadającymi w ucho zabawnymi piosenkami i tańcem, a to wszystko w oprawie lat 50. Na fali polskiej piosenki koncert składający się z dwóch części, Powróćmy jak za dawnych lat, oraz To ja jestem EVA. Koncert Rewia misicalowa Broadway w Helu. W każdą środę w lipcu i sierpniu Bulwar Nadmorski zapełniał się widzami, którzy przy zachodzie w końcu oglądają seanse filmowe [niezrozumiałe] W lipcu i sierpniu stawiamy również na aktywności fizyczne na świeżym powietrzu. Od lat w każdy czwartek zapraszamy na zajęcia w salsation i latino na plaży od strony morza. We wtorki i piątki spotykamy się na plaży od strony zatoki na zajęciach jogi . Każdego roku spotykamy się 1 września pod pomnikiem Obrońców Helu, żeby uczcić pamięć poległych w drugiej wojnie światowej. Zaśpiewaliśmy wspólnie hymn , [niezrozumiałe] wiersze i piosenki Drugiego września zaprosiliśmy na ognisko [niezrozumiałe] Dziewiątego września odbyło się kolejne spotkanie [niezrozumiałe] 15 września zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży seans filmowy, który miał odbyć się latem [niezrozumiałe] 2 października odbyły się uroczystości związane
z rocznicą 32 dni [niezrozumiałe] pierwsza część uroczystości odbyła się przy mogile [niezrozumiałe] następnie przy pomniku [niezrozumiałe] dzięki współpracy z dowództwem 3 Flotylli Okrętów [niezrozumiałe] Wszystko to przy asyście kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz orkiestrze reprezentacyjnej. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów [niezrozumiałe] Na zakończenie obejrzeliśmy piękny [niezrozumiałe] Do dyspozycji uczestników tych pokazów były także [niezrozumiałe] W Narodowe Święto Niepodległości spotykamy się przy latarni. Śpiewamy wspólnie hymn narodowy [niezrozumiałe] 6 grudnia to spotkanie z Mikołajem, który przyjeżdża do dzieci na specjalnie zbudowanych saniach i rozdaje [niezrozumiałe]

15. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady: Dziękuję. Nie proponuję Państwu pytań, chyba że Państwo chcecie zapytać o coś pana burmistrza. Kierownika działu promocji jak widać, niestety dzisiaj z nami nie ma. Proszę państwa, przechodzimy do punktu piętnastego Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących. Proszę, panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Były zadane szanowni Państwo, szanowna rado, były zadane dwa pytania, ale w międzyczasie wpłynęło trzecie. Ja może je odczytam i też odpowiem, od radnego Arnolda Antkowskiego. Odnośnie przetargów na straganych. Czy osoby przystępujące do przetargów przedstawiają oświadczenia o braku zadłużenia z lat poprzednich i niezaleganiu z płatnościami? My nie stosujemy takiego wymogu, że mają być przedstawiane jakieś zaświadczenia o niezaleganiu. Wszyscy, którzy przystępują do podpisania umów, są sprawdzani, czy nie posiadają zaległości w stosunku do miasta. Jeżeli taka sytuacja się zdarza, umowa nie jest podpisywana do czasu uregulowania tych należności. Pan radny Łazur zapytał się czy otrzymałem już, no tak w skrócie, odpowiedź od senatora Sławomira Rybickiego odnośnie stanu prawnego bloków Żeromskiego 2, 4, 6. Proszę Państwa, otrzymałem. Pan senator Rybicki wystąpił do prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. Taką odpowiedź otrzymał. Wcześniej ja poprosiłem pana senatora o takie działanie i ta odpowiedź została mi przekazana. Chcecie Państwo, żebym ją odczytał? No to cierpliwości, bo to jest cała historia. Ale nieraz warto sobie przypomnieć. Pan Sławomir Rybicki, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni panie Senatorze, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie bloków mieszkalnych w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego 2, 4, 6 uprzejmie informuję, nieruchomości, na których posadowione są budynki mieszkalne, nie posiadają uregulowanego stanu prawnego. Bloki wybudowane zostały częściowo na gruncie stanowiącym własność osób fizycznych, który do chwili obecnej nie został przyjęty do zasobu Skarbu Państwa. Powoduje to brak możliwości sprzedaży 132 lokali na rzecz najemców, gdyż sprzedaż nieruchomości lokalowej może nastąpić wyłącznie z udziałem w gruncie. We władaniu Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego po przeprowadzonych po działach geodezyjnych i scaleniu działek są następujące nieruchomości: działka numer 762 przy ulicy Żeromskiego 2, działka 773 Żeromskiego 4, 764 Żeromskiego 6. I łączna powierzchnia tych trzech działek to 0,4653 ha. I objęte są księgą wieczystą prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Własność osób fizycznych stanowią nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2226 ha. Są to przy Hel, Żeromskiego 2 i tu jest wymieniona działka. I są wymienieni byli właściciele, a więc ostatni właściciel Kazimierz Kamrath z Helu, wpis z 1899 roku. Następna działka i właściciel Fryderyk i Wilhelmina Bohltz wpis z 1902 i 1916 roku. Następnie Lina Ulrich z domu Kamrath, wpis z 1916 roku. Potem Jakub i Marta Kamrath, wpis 1916 roku. To dotyczyło budynku Żeromskiego 2. Jeżeli chodzi o Żeromskiego 4, tu ostatni właściciele Jakub Budda i Eleonora Budda wpis z 1875 roku, Żeromskiego 6, ostatni właściciel Ehwald Hermann wpis z 1906 roku. Nieruchomości stanowiące działki numer 762 przy ulicy Żeromskiego 2 i numer 773 przy ulicy Żeromskiego 4 i 765 przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 6 zostały przejęte protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 6 listopada 1974 roku przez Skarb Państwa - Ministerstwa Obrony Narodowej - Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo - Budowlany w Gdyni, a następnie w latach 1974 - 76 zabudowane budynkami mieszkalnymi. W dniu 28 czerwca 1996 roku protokołem zdawczo-odbiorczym Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo - Budowlany w Gdyni przekazał Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, obecnie Agencji Mienia Wojskowego, m.in. wyżej wymienione nieruchomości jako zbędne dla Resortu Obrony Narodowej. W obu przywołanych protokołach nie ujęto działek 210/ 1, 212/ 1, 213/ 1, o łącznej powierzchni 0,2226 hektara stanowiących własność osób fizycznych, na których częściowo posadowione zostały budynki mieszkalne, przy ulicy Stefana Żeromskiego 2, 4, 6. Wyżej wymienione nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2226 ha zostały objęte w faktyczne władanie przez Skarb Państwa, lecz nie nastąpiło formalne ich przejęcie. Ostatni znani właściciele byli wpisani do niemieckich ksiąg wieczystych. Ze względu na utratę mocy tych dokumentów oraz utratę mocy prawnej niektórych takich ksiąg, włączono je do zbiorów dokumentów prowadzonych dla poszczególnych nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Pucku i do chwili obecnej nie założono dla tych nieruchomości ksiąg wieczystych. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa a następnie Agencja Mienia Wojskowego, od czasu powzięcia informacji, że stan prawny nieruchomości położonych w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego 2, 4, 6 jest nieuregulowany, to jest od 1996 roku, podejmowała działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego. Polegały one na próbach ustalenia właścicieli nieruchomości, w poszukiwaniu dokumentacji wieczystoksięgowej i ewidencyjnej. Ze względu na brak możliwości załatwienia sprawy przez porozumienie z następcami prawnymi właścicieli wpisanych w niemieckiej Księgi Wieczystej, w lipcu 2004 roku Agencja złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Wejherowie o stwierdzenie zasiedzenia działek. Postanowieniem z dnia 4 listopada 2005 roku Sąd Rejonowy w Wejherowie oddalił wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przyjmując, iż zarówno Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, jak i poprzedni dysponent nieruchomości Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany nie był posiadaczami nieruchomości, lecz wykonywały wyłącznie władztwo w zakresie imperium. Pomimo prób podważania orzeczenia, stało się ono prawomocne. W dniu 15 lutego 2005 roku jedna z osób będących potencjalnym następcą prawnym właścicieli nieruchomości wpisanych w niemieckie księgi wieczyste wystąpiła do Sądu Rejonowego Wejherowie z pozwem o wydanie działki nr 213/ 1. Tego samego dnia wystąpiła również do oddziału Rejonowego WAM Gdynia z wnioskiem o wykupienie przez WAM działki 213/1. nie wyrażono na to zgody, uzależniając je od zakończenia postępowania w przedmiocie zasiedzenia. Wyrokiem z dnia 11 marca 2009 roku Sąd Rejonowy w Wejherowie oddalił powództwo tej osoby z powodu braku udokumentowania ciągłości spadkobrania. W związku z rozstrzygnięciami postępowań sądowych oraz brakiem informacji dotyczących właścicieli nieruchomości w 2009 roku Agencja kontynuowała poszukiwanie dokumentów i informacji mogących pomóc ustalić dane następców prawnych właścicieli lub uregulować stan prawny nieruchomości w inny sposób. W tym celu zebrano aktualne dane ze zbioru dokumentów i z ewidencji gruntów. Dowodów poszukiwano również w Archiwach Państwowych i innych. Między innymi poszukiwano informacji zawartych w księgach parafialnych, rozpytywano mieszkańców Helu oraz inne osoby mogące mieć jakiekolwiek informacje dotyczące następców prawnych nieruchomości. Uzyskane informacje posłużyły do przeprowadzenia ponownej analizy stanu prawnego nieruchomości oraz możliwości dalszego procedowania. Ustalono, że istnieją podstawy do domagania się, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez przedawnienie, zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1956 roku na podstawie artykułu 34, dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich w trybie artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego. W dniu 22 grudnia 2010 roku został wystosowany wniosek do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o skierowanie do sądu wniosku o nabycie nieruchomości przez przemilczenie na podstawie artykułu 34 ust. 1 litera a lub 3 dekretu z dnia 8 marca 1964 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Pismem
z dnia 16 maja 2011 roku Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa poinformowała, iż jest niewłaściwa w sprawie, gdyż nabycie nieruchomości nastąpiłoby na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie jako Państwowej Osoby Prawnej. Wobec czego nie ma podstaw do przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia własności na podstawie artykułu 34 ust. 1 litera a lub 3 dekretu z dnia 8 marca 1964 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Na skutek interwencji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Prokuratoria Skarbu Państwa zweryfikowała swoje stanowisko, w efekcie czego wniosek o przeprowadzenie sprawy został uznany za uzasadniony. Mimo licznych monitów telefonicznych i pisemnych, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nie złożyła pozwu do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Dopiero po kolejnej interwencji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, prokuratoria zobowiązała się podjąć dalsze czynności, które jednak nie przyniosły jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. Wobec pasywności wykazywanej przez prokuratorię, agencja zdecydowała o skierowaniu kolejnego wniosku do sądu o zasiedzenie przez Skarb Państwa przedmiotowych nieruchomości. Pomimo wielokrotnego podkreślania, że sprawa jest pilna i ważka ze względów społecznych Sąd Rejonowy wyznaczył pierwszy termin posiedzenia dopiero na dzień 17 stycznia 2013 roku. Czynność ta poprzedzona była m.in. dołączeniem przez sąd akt innych spraw, w tym akt sprawy wcześniej rozpoznawanej o zasiedzenie spornych nieruchomości. Pełnomocnik WAM został zobowiązany przez sąd do wskazania innych uczestników pod rygorem zawieszenia postępowania, co następnie sam sąd uczynił poprzez wydanie zarządzenia z dnia 28 lipca 2012 roku o ogłoszeniu o toczącym się postępowaniu poprzez wywieszenie w budynku sądu
i Urzędu Miasta Helu na okres jednego miesiąca oraz ogłoszeniu w prasie o zasięgu ogólnokrajowym Dziennik Rzeczpospolita. Dotychczas przesłuchiwani świadkowie przeczyli, aby jakieś inne osoby rościły sobie prawo do spornych nieruchomości lub zachowywały się wobec nich jak właściciele. Zaznaczyć należy iż uczestniczka, to jest imię i nazwisko, w trakcie postępowania wniosła o zawieszenie postępowania ze względu na to, że złożyła wniosek o stwierdzenie zasiedzenia spornej nieruchomości. Sąd oddalił ten wniosek. Sprawa dwukrotnie była rozpoznawana przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Pierwsze postępowanie zakończone oddaleniem wniosku o zasiedzenie zostało zaskarżone przez WAM. Na skutek apelacji uchylono postępowanie Sądu Rejonowego i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie Sąd Rejonowy w dniu 26 lutego 2016 roku oddalił wniosek. W dniu 27 kwietnia 2016 roku Agencja złożyła apelację do tego postępowania. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 30 sierpnia 2016 roku oddalono apelację Agencji Mienia Wojskowego. W dniu 6 grudnia 2016 r. Agencja złożyła od wyroku z dnia 30 sierpnia 2016 r. skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który odmówił uznania tej skargi postanowieniem z dnia 6 marca 2017 r., na które w dniu 20 marca 2017 r. Agencja złożyła zażalenie. W dniu 13 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy wydał postanowienie o oddaleniu za żalenia. W dniu 31 lipca 2018 roku Agencja złożyła do Sądu Rejonowego w Wejherowie wniosek
o stwierdzenie nabycia nieruchomości porzuconej na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Sąd nadał w sprawie sygnaturę, a następnie w dniu 8 marca 2019 roku Sąd zobowiązał wnioskodawcę do wskazania numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem. Agencja wykonała przedmiotowe zobowiązanie wskazując odpowiednie dane w piśmie z dnia 20 maja 2019 roku. Umożliwiło to dalsze procedowanie wniosku i wyznaczenie przez Sąd terminu posiedzenia na dzień 7 lipca 2020 roku. W toku posiedzenia Sąd podjął postępowanie procesowe w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego i nadał w sprawie sygnaturę akt uznając, że brak było podstaw prawnych do rozpoznania wniosku w trybie nieprocesowym, z uwagi na utratę mocy obowiązującej dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, co miało miejsce w 1989 roku. Po posiedzeniu w dniu 7 lipca 2020 roku Sąd postanowił zobowiązać powoda Agencję Mienia Wojskowego w terminie 14 dni do oznaczenia osób nie biorących udziału w sprawie, a udział których był konieczny w tym postępowaniu, przy czym sprecyzowano, że wykonanie zobowiązania miało nastąpić poprzez oznaczenie powoda w osobie Skarbu Państwa, reprezentowanego w tym wypadku przez właściwego dla miejscowości Puck starostę, jako podmiot uprawniony do reprezentacji Skarbu Państwa w sprawie o nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia. Nad to zobowiązano Agencję w terminie kolejnych 21 dni do złożenia pisma procesowego wraz z ostatecznymi wnioskami dowodowymi na poparcie zgłoszonego żądania, pod rygorem oddalenia powództwa, a następnie odroczono rozpoznanie sprawy na dzień 1 grudzień 2020 roku. Po ponownej analizie Agencja Mienia Wojskowego podjęła decyzję o cofnięciu wniosków z dnia 31 lipca 2018 roku, co uczyniono pismem z dnia 17 lipca 2020 roku. W konsekwencji powyższego postanowieniem z dnia 19 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Wejherowie umorzył postępowanie w sprawie i odwołał zaplanowane na 1 grudnia 2020 roku posiedzenie w tej sprawie. Równolegle w dniu 1 października 2019 roku Agencja skierowała do Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydziału Cywilnego kolejny wniosek o zasiedzenie nieruchomości zlokalizowanej w Helu przy ulicy Żeromskiego 2, 4 i 6, z tym że żądanie zawarte we wniosku oparto na przepisach kodeksu cywilnego o zasiedzeniu. Sąd nadał sprawie sygnaturę i skierował do dalszego procedowania. W dniu 28 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, które w wyniku zażalenia uczestnika postępowania w osobie takiej i takiej zostało uchylone postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydziału Cywilnego Odwoławczego z dnia 4 września 2020 roku, w konsekwencji czego sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Sądowi Rejonowemu w Wejherowie, który postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 roku podjął zawieszone postępowanie, a następnie zarządzeniem z dnia 31 grudnia 2020 roku zawiadomił Agencję Mienia Wojskowego o doręczeniu odpisu wniosku uczestniczce postępowania w osobie. Ostatnie posiedzenie Sądu miało miejsce 8 marca 2022 r. Sąd w grudniu 2022 r. zarządził ogłoszenia w Rzeczpospolitej oraz Urzędzie Miasta Helu. Ogłoszenie nastąpiło w oparciu o artykuł 609 paragraf 2 kodeksu postępowania cywilnego, z uwagi na decyzję sędziego o konieczności ustalenia, czy istnieją inni zainteresowani przedmiotowym postępowaniem sądowym. Kolejne pismo merytoryczne ze stanowiskiem w sprawie oraz dodatkowymi dowodami rzeczowymi na potwierdzenie żądania Agencja złożyła do sądu w dniu 12 czerwca 2023 roku. W dniu 9 stycznia 2024 roku pełnomocnik Agencji złożył wniosek do Sądu o przyśpieszenie rozpoznania sprawy przez wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia z udziałem stron postępowania. W przypadku uzyskania prawomocnego postępowania Sądu o zasiedzenie nieruchomości przez Agencję, procedura wykupu lokali będzie realizowana zgodnie z przepisami ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Z poważaniem podpisał prezes Agencji Mienia Wojskowego, pan Marcin Choryń. Dziękuję. Jeszcze pan radny Józef Salski zawnioskował o rozpoczęcie sprzątania ścieżki rowerowej, ponieważ już można powiedzieć, że rozpoczął się sezon rowerowy. Ja już Państwa informowałem wcześniej, bo już tego typu pytania były, ale dzisiaj jeszcze raz powtórzę, Kompleksowa renowacja ścieżki zgodnie z umową z wykonawcą w ramach gwarancji nastąpi w miesiącu kwietniu. To nie jest tylko usunięcie igliwia, ale będzie kompleksowa naprawa tam, gdzie są ubytki. To wszystko będzie uzupełnione. Ścieżka będzie, można powiedzieć, powinna być jak nowa. Dziękuję.

16. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący rady: Dziękuję. Proszę Państwa, zanim zamknę dzisiejszą sesję, w związku z tym, że to prawdopodobnie jest nasza ostatnia sesja w tej kadencji, chciałbym Państwu serdecznie podziękować za współpracę. Powiedzieć, że współpraca z Państwem, prowadzenie dla Państwa obrad to była dla mnie przyjemność. Życzę wszystkim, którzy startują powodzenia, którzy nie startują podziękować za pracę w tej kadencji Rady. Chciałbym podziękować panom burmistrzom za merytorykę tej współpracy. Podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych, że nasze relacje były zawsze co najmniej poprawne, jeżeli nie powiedzieć, że bardzo dobre. Chciałbym też serdecznie podziękować pani Mireli, która prowadzi w tej kadencji biuro rady, gdzie wszystkie sprawy, z tego, co pamiętam, były załatwione na bieżąco. Byliśmy informowani o wszystkim. Materiały były przygotowywane na czas. Tak że uważam, że współpraca była bardzo dobra. Jak powiedziałem na wstępie, praca dla Państwa to była przyjemność. W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku obrad zamykam LV sesję Rady Miasta Helu w dniu 27 marca 2024 roku. Dziękuję Państwu. Godzina 12:58.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

 1. Porządek obrad.
 2. Listy obecności.
 3. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady Miasta Helu.
 5. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce za I półrocze (semestr) 2023/2024.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.
 7. Informacja Prokuraturo Rejonowego w Pucku.
 8. Sprawozdanie roczne komendanta Komisariatu Policji w Juracie dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gmin Hel i Jastarnia w 2023 roku.
 9. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu z działalności OSP w Helu za rok 2023.
 10. Sprawozdanie z działań Straży Miejskiej w Helu za 2023 rok.
 11. Projekt uchwały nr 13/2024.
 12. Uchwała nr LV/416/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 13. Projekt uchwały nr 14/2024.
 14. Uchwała nr LV/417/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Miejskiej Hel
 15. Projekt uchwały nr 15/2024.
 16. Uchwała nr LV/418/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu.
 17. Projekt uchwały nr 16/2024.
 18. Uchwała nr LV/419/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu dotacji na wykonanie robót budowlanych przy „Remoncie zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego 1", zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Miejskiej Hel.
 19. Projekt uchwały nr 17/2024.
 20. Uchwała nr LV/420/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Miejskiej Hel na lata 2022-2026”
 21. Projekt uchwały nr 18/2024.
 22. Uchwała nr LV/421/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Projekt uchwały nr 19/2024.
 24. Uchwała nr LV/423/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie odwołania skarbnika miasta Helu.
 25. Projekt uchwały nr 20/2024.
 26. Uchwała nr LV/423/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie powołania skarbnika miasta Helu.
 27. Projekt uchwały nr 21/2024.
 28. Uchwała nr LV/424/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie zmian
  w budżecie miasta Helu na 2024 rok.
 29. Projekt uchwały nr 22/2024.
 30. Uchwała nr LV/425/24 Rady Miasta Helu z dnia 27.03.2024 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
 31. Protokół głosowania imiennego.

Na … sesji Rady Miasta Helu, ……. 2024 r. protokół z LIV sesji został zatwierdzony głosami:

„za”                                        -        

„przeciw”                               -         

„wstrzymującymi się”            -  

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o LV sesji RM, 27.03.2024 r..pdf pdf 369.2 KB Mirela Figurska 2024-04-18 13:23:06 44
2 Listy obecności, 27.03.2024 ..pdf pdf 938.9 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:01:18 42
3 projekt uchwały nr 14 2024.pdf pdf 223.2 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:08 34
4 projekt uchwały nr 15 2024.pdf pdf 230.3 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:08 36
5 projekt uchwały nr 16 2024.pdf pdf 228.3 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:08 38
6 projekt uchwały nr 13 2024.pdf pdf 3.8 MB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:09 43
7 projekt uchwały nr 18 2024.pdf pdf 218.1 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:09 45
8 projekt uchwały nr 19 2024.pdf pdf 216.6 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:09 40
9 projekt uchwały nr 20 2024.pdf pdf 222.3 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:09 44
10 projekt uchwały nr 21 2024.pdf pdf 570 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:10 35
11 projekt uchwały nr 22 2024.pdf pdf 228.6 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:10 37
12 projekt uchwały nr 17 2024.pdf pdf 2 MB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:10 40
13 Uchwała Nr LV 417 24.pdf pdf 155.2 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:25 49
14 Uchwała Nr LV 418 24.pdf pdf 160.2 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:25 34
15 Uchwała Nr LV 419 24.pdf pdf 164.8 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:25 41
16 Uchwała Nr LV 416 24.pdf pdf 2.8 MB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:26 39
17 Uchwała Nr LV 421 24.pdf pdf 155.2 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:26 37
18 Uchwała Nr LV 422 24.pdf pdf 155.7 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:26 35
19 Uchwała Nr LV 423 24.pdf pdf 155.3 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:27 37
20 Uchwała Nr LV 420 24.pdf pdf 2 MB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:27 39
21 Uchwała Nr LV 425 24.pdf pdf 169.6 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:27 37
22 Uchwała Nr LV 424 24.pdf pdf 1.9 MB Mirela Figurska 2024-04-18 14:02:28 45
23 Sprawozdanie burmistrza Helu z dzialaności w okresie międzysesyjnym..pdf pdf 255 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:09:33 40
24 Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał..pdf pdf 904.9 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:09:39 40
25 Sprawozdanie OSP w Helu z działalności w 2023 roku..pdf pdf 1.3 MB Mirela Figurska 2024-04-18 14:09:47 38
26 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ w HELU w 2023 ROKU.pdf pdf 827.3 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:09:58 35
27 Sprawozdanie Komisji Stypendialnej..pdf pdf 422.1 KB Mirela Figurska 2024-04-18 14:10:09 47

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2024-04-18 13:02:54
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2024-04-18 14:10:30