logo jednostki
treść strony

 PROTOKÓŁ Nr XVII/20

 

z XVII sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 24 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu.

1. Otwarcie posiedzenia, godz. 9:00.

Sesję otworzył przewodniczący rady Marek Chroń witając wszystkich przybyłych na sesję.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności przewodniczący rady stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XV sesji Rady Miasta Helu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XVI sesji Rady Miasta Helu.

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Brak.

6. Pytania w sprawach bieżących.

Radna Janiak zapytała o funkcjonowanie szpitala helskiego.

Radny Antkowski zapytał o aktualną sytuację związaną z przejazdem z ulicy Leśnej na ulicę Stefana Żeromskiego i czy jest szansa na otwarcie w okresie sezonu zamkniętego przejazdu.

Radny Salski zapytał w imieniu mieszkańców ulicy Kapitańskiej i Obr. Helu, czy będą robione chodniki oraz powiadomił o stojących za b. kasynem przyczepach, które są zamieszkałe i prawdopodobnie posiadają łącza do odprowadzania ścieków
do b. kanału ciepłowniczego.

Radna Pełechaty poprosiła o ścięcie zagrażających konarów na ul. Lipowej, zapytała kiedy posadzona zostanie roślinność na kolonii  oraz czy wiadomo kiedy przeprowadzona zostanie refulacja i remont portu wojennego i wałów. Radna zapytała także, dlaczego przy wejściu do fokarium stoją stragany, gdyż miało ich tam nie być.

Przewodniczący rady poprosił o sprawdzenie treści reklam stawianych przy drogach, które wprowadzają w błąd, chodzi tu o ulicę Portową i Dworcową. Przewodniczący powiedział także o konieczności remontu b. portu wojennego, który stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla osób tam chodzących pomimo zakazu oraz zapytał czy zmieniło się już coś w sprawie dotyczącej gruntów na ulicy Żeromskiego.

7. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Helu odczytał sprawozdanie i powiedział, że:

- podpisana została z Nadleśnictwem Wejherowo umowa dzierżawy, która pozwoli na korzystanie przez melexy  z drogi leśnej i wiąże się ona z konkretnymi kwotami,

- w związku z epidemią w urzędzie nastąpiły zmiany w systemie pracy m. in. pracownicy pracowali zdalnie, co się sprawdziło, obecnie wszyscy pracują na swoich stanowiskach pracy,

 - stworzony jest czasowy punkt obsługi interesantów, który docelowo zaplanowany jest na stałe,

- pomysł cotygodniowych telekonferencji w internecie okazał się trafiony i zostanie to kontynuowane w systemie comiesięcznym,

- wszystkie festiwale, łącznie z D-Day zostały przeniesione na przyszły rok, jednak miasto będzie miało przygotowane inne propozycje dla turystów i mieszkańców,

- podziękował wszystkim osobom i instytucjom, którzy włączyli się w akcję „Cisi bohaterowie”,

- zakupione zostało ok. trzydziestu laptopów i przekazane do ZSO w Helu w celu ułatwienia nauki
w formie zdalnej,

- spotkania z przedsiębiorcami miały na celu weryfikację wcześniejszych ustaleń ze względu na panującą pandemię oraz  należało porozmawiać na temat pomocy, co też miasto uczyniło,

- wszyscy, którzy indywidualnie występują z wnioskiem o przeniesienie terminu płatności rat za podatek, otrzymują odpowiedź pozytywną,

- po sezonie letnim zweryfikowany zostanie system wywozu odpadów,

- być może będzie trzeba wrócić do rozwiązania polegającego na połączeniu ilości śmieci z ilością pobranej wody, co może pomoże w uniknięciu sytuacji nie płacenia za wywóz odpadów,

- jeśli będzie taka potrzeba i osoby prowadzące działalność nie będą w uczciwy sposób wnosić opłat, będą one wymagana nawet pięć lat wstecz,

 - Straż Miejska pełni dyżury samodzielnie, nie jak bywało to dawniej wspólnie z policją,

- do końca sezonu letniego SM pracować będzie siedem dniu w tygodniu zgodnie z prawem,

- istnieje możliwość pozyskania przez miasta dodatkowych fundusz na realizację projektów (ok. 180 tyś.), pod warunkiem przedstawienia dobrych pomysłów na ich wykorzystanie,

- miasto Hel już wykorzystało w całości kwotę dofinansowania (300 tyś.) więc o te dodatkowe środki, które można jeszcze wykorzystać, będzie starać się Zarząd Portu,

- jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie wybudowana zostanie bezobsługowa toaleta publiczna, na styku Bulwaru z Portem Rybackim.

- rozstrzygnięty został przetarg i 1 września ruszą prace remontowe ulicy Maszopów, o czym mieszkańcy zostali powiadomieni.

8. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

             a) Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel, w tym:

 • przedstawienie Raportu,

Zastępca burmistrza przedstawił Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel. Raport stanowi załącznik do protokołu.

 • wystąpienie burmistrza Helu,

Burmistrz Helu powiedział, iż przedstawiony Raport jest dowodem na to, złożone w trakcie kampanii wyborczej obietnice są realizowane  oraz podziękował za to wszystko radnym.

 • debata nad Raportem,

Przewodniczący rady poinformował, że nie wpłynęło żadne zgłoszenia chęci uczestnictwa w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hel.

Radny Łazur powiedział, że Raport jest pozytywny, co cieszy. Radny zwrócił uwagę na zawarte dane demograficzne i zapytał, czy są jakieś pomysły żeby nie zmniejszała się ilość mieszkańców Helu.

Przewodniczący rady powiedział, że zastanawia się nad celem wprowadzenia Raportu, nie chodzi tu o jego treść  a podsumowanie, którym jest wotum zaufania i traktuje go jako integralną część sprawozdania z wykonania budżetu.  Dokument w przyjaznej formie przedstawia stan miasta, kierunki jego rozwoju. Przeciętny odbiorca tego Raportu może mieć problem ze swobodnym odczytywaniem wskaźników zamieszczonych w macierzy. Przewodniczący rady powiedział, że jako twórca Raportu zbadałby i zamieścił ocenę mieszkańców jakości ich życia w Helu.

Radna Janiak zapytała o budżet obywatelski w 2020 roku.

Radna Wójcik zapytała czy na spadek wartości majątku Gminy miała wpływ sprzedaż nieruchomości.

Burmistrz Helu powiedział, że celem jaki przyświecał politykom, coroczne przygotowywanie raportu o stanie gminy, żeby mieszkańcy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o mieście niż tylko uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinie Komisji Rewizyjnej, zawierającej jedynie „suche liczby”.

Burmistrz Helu odpowiedział radnej Janiak na pytanie dot. budżety obywatelskiego w 2020 roku, mówiąc, że tegoroczny Raport nie obejmuje go, gdyż jest to Raport za 2019 rok. W 2020 roku nie odbędzie się głosowanie nad budżetem obywatelskim w związku z zaproponowaną zmianą regulaminu przyznawania go oraz z konieczności oszczędzania. Stan majątku gminy co roku spada z różnych przyczyn, chodzi tu o amortyzację lub jak było w naszym przypadku przekazanie majątku ZZOM do nowej spółki.

Przewodniczący rady powiedział, że ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury dotyczącej budżetu obywatelskiego, która wiąże się z bezpośrednim kontaktem, w br. nie powinien być realizowany oraz, że nie wnosił jako powód odwołania, zmiany regulaminu ponieważ nie ma ona nic wspólnego z ogłoszeniem lub nieogłoszeniem budżetu obywatelskiego. Jeżeli nie wchodzi w życie nowy regulamin, w dalszym ciągu obowiązuje wcześniejszy.

 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Helu wotum zaufania (projekt uchwały nr 22/2020);

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVII/133/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia burmistrzowi Helu wotum zaufania.

b) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Helu za 2019 rok, w tym:

 • przedstawienie sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu miasta,

Burmistrz Helu powiedział, że sprawozdanie zostało szczegółowo przedstawione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarczej, jeśli są jeszcze do niego pytania prosi o ich zadawanie.

Przewodniczący rady powiedział, że dyskusja przewidziana jest w kolejnych punktach porządku obrad i jeśli niewystarczające jest omówienie sprawozdania przez burmistrza na posiedzeniach komisji stałych, zostanie kontynuowana.

 • przedstawienie stanowisk komisji stałych dotyczących wykonania budżetu,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię komisji w sprawie wykonania budżetu, która stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał opinię komisji w sprawie wykonania budżetu, która stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała opinię komisji w sprawie wykonania budżetu, która stanowi załącznik do protokołu.

Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej sprawozdania burmistrza Helu z wykonania budżetu,

Skarbnik miasta odczytała uchwałę Nr 048/g114/R/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Helu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, która stanowi załącznik do protokołu.

 • dyskusja nad sprawozdaniem i przedstawionymi uwagami,

Radni nie wnieśli uwag.

 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2019 rok (projekt uchwały nr 23/2020),

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr XVII/134/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za 2019 rok.

 • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium dla burmistrza Helu,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium dla burmistrza Helu, która stanowi załącznik do protokołu.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza Helu,

Skarbnik miasta odczytała uchwałę Nr 081/g114/A/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2020 roku, która stanowi załącznik do protokołu.

 • dyskusja nad wykonaniem budżetu,

Radna Janiak powiedziała, że cieszy się ze 100% wykonania budżetu i podziękowała za to burmistrzowi Helu.

Przewodniczący rady powiedział, że udzielenie burmistrzowi Helu absolutorium jest to bardzo ważne wydarzenie i jest to pierwszy budżet, za który RM jest w pełni odpowiedzialna, zaś burmistrz odpowiedzialny jest za jego wykonanie. Ważnym jest także to, że burmistrzowi w 2019 roku udało się wykonać wiele przedsięwzięć i zrealizować budżet pomimo panującego kryzysu.

 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium dla burmistrza Helu (projekt uchwały nr 24/2020),

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr XVII/135/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Helu.

Burmistrz Helu podziękował radny za udzielenie absolutorium oraz powiedział, że ten rok był dla miasta bardzo dobry i zadeklarował, że dopóki będzie to możliwe nie zrezygnuje z realizacji żadnej inwestycji, dzięki którym miasta się rozwija i bogaci.

c) projekt uchwały nr 25/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności prawnych   polegających na udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych,

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVII/136/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie
udzielenia upoważnienia do czynności prawnych   polegających na udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych.

d) projekt uchwały nr 26/2020 w sprawie wydzierżawienia gruntu Skarbu Państwa położonego w mieście Helu,

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVII/137/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu Skarbu Państwa położonego w mieście Helu.

e) projekt uchwały nr 27/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu,

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVII/138/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego
w mieście Helu.

f) projekt uchwały nr 28/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu,

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVII/139/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu.

g) projekt uchwały nr 29/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w mieście Helu,

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVII/140/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w mieście Helu.

h) projekt uchwały nr 30/2020 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Hel,

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVII/141/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie miejskiej Hel.

i) projekt uchwały nr 31/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok,

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVII/142/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.

j) projekt uchwały nr 32/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVII/143/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

10. Wnioski i informacje:

 a) wytyczne do projektu budżetu miasta na rok 2021

Skarbnik miasta przedstawiła wytyczne do projektu budżetu miasta Helu na 2021 rok (treść wystąpienia stanowi załącznik do protokołu).

Przewodniczący rady powiedział, że budżet powinien pomimo trudności zostać zrealizowany, może uda się zrealizować największe inwestycje, jednak należy zwracać na bieżąco uwagę na to, co się dzieje dookoła.

Burmistrz Helu powiedział, że nie spodziewa się, że dochody zostaną wykonane na zakładanym poziomie jednak tak jak i radni jest optymistą.

11. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

11.1

wnioskodawca

mieszkaniec Helu

tytuł sprawy

zgłoszenie pretensji o ustawienie rzeźby Neptuna

określenie podejmowanej czynności

do wiadomości

11.2

wnioskodawca

helscy przedsiębiorcy

tytuł sprawy

umorzenie opłat  

określenie podejmowanej czynności

przekazane burmistrzowi Helu w celu zajęcia stanowiska

12. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

Zastępca burmistrza powiedział, że:

- w helskim szpitalu realizowane są planowe przyjęcia,

- oddział chirurgiczny rozpoczął swoją działalność planową,

- nie działa jeszcze gabinet stomatologiczny i medycyny pracy, ale w najbliższym czasie mają zostać ustalone warunki działania tych gabinetów oraz pozostałych,

- na ile można funkcje szpitala są uwalniane i szpital funkcjonuje.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- sprawa przejazdu z ulicy Leśnej na ulicę Stefana Żeromskiego jest nadal w toku, Starostwo Powiatowe zawiesiło postępowanie,

- miasto doprowadziło przejazd do stanu pierwotnego, co było warunkiem narzuconym przez nadzór budowlany powiatowy i wojewódzki i przeprowadzone zostały przez te instytucje wizje lokalne,

- uzupełniana będzie dokumentacja, jest nadzieja, że postępowanie zostanie za chwilę wznowione i na bieżąco będzie przekazywana informacja w tej sprawie,

- zrobione zostało zapytanie o cenę położenia nowych chodników na osiedlu wojskowym, wykonanie zlecone zostało firmie z najlepszą ofertą, okazała się nią nasza spółka,

- spółka dostała zlecenie na wykonanie chodników, środki zostały zabezpieczone, jednak trzeba czekać na zamówiony materiał, nie ma zagrożenia nie wykonania tych prac w roku bieżącym,

- teren przy b. kasynie jest prywatny,

- właściciel kasyna wystąpił o pozwolenie na rozbiórkę tego obiektu, co nastąpiło,

- wszystkie prace wykonywane przez spółkę, wykonywane są także na osiedlu rybackim,

- jedynym terenem obecnie niekoszonym jest teren na ulicy Adm. Steyera, w bezpośrednim sąsiedztwie z ogrodzeniem kościoła,

- prace nasadzeniowe przy ulicy Sikorskiego będą prowadzone,

- nie wiadomo kiedy przeprowadzona zostanie refulacja małej plaży, nie ma konkretnych ustaleń ani spotkań, być może po sezonie sprawa wróci,

- przy wejściu do fokarium nie ma straganów, jest tam prowadzona działalność z „krat”  

- działalność przy wejściu do fokarium jest ograniczana, co do rozmiarów, jednak miasto nie może podporządkowywać się temu wszystkiemu, o co wnioskuje Uniwersytet Gdański czy Stacja Morska, musimy być partnerami,

- dopóki nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, że będzie budowana toaleta publiczna
na terenie przejętym przez Uniwersytet Gdański, nie będzie sytuacji, że miasto nie będzie nic robiło przy wejściu do fokarium i przez to ponosiło straty,

- na malej plaży powstaje budynek przeznaczony dla ratowników oraz kładki,

- naprawione zostaną podesty łączące dużą plażę z drogą,

- zwrócona zostanie uwaga na reklamy przy ulicy Dworcowej, jeżeli będą wprowadzały w błąd nakazane zostanie ich poprawienie lub rozwiązana zostanie umowa dzierżawy na teren, na którym są postawione,  

- teren po byłym porcie wojennym nie należy do miasta więc nie ma prawa go ogrodzić, jeżeli właściciel nie poczuwa się do obowiązku zabezpieczenia tego terenu ryzykuje tym, że może tam dojść do nieszczęścia,

- wysłane zostanie jeszcze raz pismo do Starosty i Uniwersytetu Gdańskiego aby zabezpieczyli te tereny i ogrodzili, uniemożliwiając przez to dojście do nich,

- sprawa dotycząca gruntów na ulicy Stefana Żeromskiego nadal jest w sądzie, 7 lipca w Wejherowie odbędzie się rozprawa. Agencja Mienia Wojskowego nie czyni żadnych przygotowań do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Przewodniczący rady zaproponował podjęcie uchwały krajobrazowej, która rozwiąże problemy dotyczące reklam w mieście.

11. Zamknięcie posiedzenia, godz. 13:12

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

 1. Porządek obrad.
 2. Lista obecności.
 3. Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu.
 5. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel.
 6. Opinie Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu.
 7. Opinie Komisji Gospodarczej w sprawie wykonania budżetu
 8. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wykonania budżetu.
 9. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium.
 10. Wytyczne do projektu budżetu miasta Helu na 2021 rok.
 11. Uchwała Nr 048/g114/R/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Helu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
 12. Uchwała Nr 081/g114/A/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2020.
 13. Projekt uchwały nr 22/2020.
 14. Uchwała Nr XVII/133/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia burmistrzowi Helu wotum zaufania.
 15. Projekt uchwały nr 23/2020.
 16. Uchwała Nr XVII/134/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu miasta Helu za 2019 rok.
 17. Projekt uchwały nr 24/2020.
 18. Uchwała Nr XVII/135/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Helu.
 19. Projekt uchwały nr 25/2020.
 20. Uchwała Nr XVII/136/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności prawnych polegających na udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych
 21. Projekt uchwały nr 26/2020.
 22. Uchwałę Nr XVI/137/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu Skarbu Państwa położonego w mieście Helu.
 23. Projekt uchwały nr 27/2020.
 24. Uchwałę Nr XVI/138/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu położonego w mieście Helu.
 25. Projekt uchwały nr 28/2020.
 26. Uchwała Nr XVII/139/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu położonego w mieście Helu.
 27. Projekt uchwały nr 29/2020.
 28. Uchwała Nr XVII/140/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w mieście Helu.
 29. Projekt uchwały nr 30/2020.
 30. Uchwała Nr XVII/141/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Hel.
 31. Projekt uchwały nr 31/2020.
 32. Uchwałę Nr XVII/142/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.
 33. Projekt uchwały nr 32/2020.
 34. Uchwała Nr XVII/143/20 Rady Miasta Helu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.
 35. Protokół z głosowania imiennego nad projektami uchwał.

 

Na XVII sesji Rady Miasta Helu, 24 czerwca 2020 r. protokół z XVI nadzwyczajnej sesji został zatwierdzony głosami:

„za”

-

15

„przeciw”

-

0

„wstrzymującymi się”

-

0

 

Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 sprawozdanie burmistrza Helu.pdf pdf 264.7 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:01:07 110
2 projekt uchwały nr 22.pdf pdf 447 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:01:28 113
3 projekt uchwały nr 23.pdf pdf 462.4 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:01:38 112
4 projekt uchwały nr 24.pdf pdf 462 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:01:38 107
5 projekt uchwały nr 25.pdf pdf 606.9 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:01:43 118
6 projekt uchwały nr 26.pdf pdf 448.7 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:01:47 113
7 projekt uchwały nr 27.pdf pdf 451.2 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:01:53 108
8 projekt uchwały nr 28.pdf pdf 452.1 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:01:57 109
9 projekt uchwały nr 29.pdf pdf 573 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:02:04 118
10 projekt uchwały nr 30.pdf pdf 390.6 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:02:11 111
11 projekt uchwały nr 31.pdf pdf 379.1 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:02:17 114
12 projekt uchwały nr 32.pdf pdf 222.6 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:02:22 114
13 zawiadomienie.pdf pdf 271.3 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:05:08 111
14 XVII 134 20.pdf pdf 189.9 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 109
15 XVII 133 20.pdf pdf 134.6 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 110
16 XVII 135 20.pdf pdf 175.4 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 111
17 XVII 136 20.pdf pdf 173.9 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 105
18 XVII 137 20.pdf pdf 182.6 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 110
19 XVII 138 20.pdf pdf 160.2 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 111
20 XVII 139 20.pdf pdf 157.9 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 110
21 XVII 140 20.pdf pdf 219.7 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 111
22 XVII 141 20.pdf pdf 674.5 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 112
23 XVII 142 20.pdf pdf 1.4 MB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 67
24 XVII 143 20.pdf pdf 1.2 MB Mirela Figurska 2020-08-07 10:20:00 104
25 założenia do budżetu na 2021 rok.pdf pdf 196.7 KB Mirela Figurska 2020-08-07 10:38:39 198
26 sprawozdanie z wykonania uchwał.pdf pdf 914 KB Mirela Figurska 2020-08-07 11:21:01 107
27 wyniki głosowania.pdf pdf 216.4 KB Mirela Figurska 2020-08-07 12:03:12 111
28 Uchwała Nr 048 g114 R II 20 RIO.pdf pdf 1.2 MB Mirela Figurska 2020-08-07 15:01:14 96
29 Uchwała Nr 081 g14 A II 20 RIO .pdf pdf 943.4 KB Mirela Figurska 2020-08-07 15:01:22 109

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2020-08-07 09:58:53
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-08-07 15:01:24
Autor dokumentu Mirela Figurska