logo jednostki
treść strony

RGK.601.3.2020

Hel, dnia 11.08.2020 rok.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA HELU

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 5, art. 49 i art. 61 § 4 i 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) oraz art. 33, art. 75 ust. 1 pkt 3 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) Burmistrz Helu zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,zbieraniu odpadów na terenie działki o nr ew. 32/9 w Helu”.

Celem niniejszego postępowania jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego
i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Helu, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania opinii i uzgodnień są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku.

- Zarząd Zlewni w Gdańsku

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów (art. 73 § 1 Kpa) oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 730-1530) i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania w terminie 30 dni od daty wywieszenia.

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dominika Garda 2020-08-11 12:01:57
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-08-11 12:04:55
Autor dokumentu Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-08-11