logo

Zawartość

Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wyniku przetargu
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu postępowania
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa Dworca Kolejowego Hel na terenie działki nr 42/8, obręb 0001 Hel, stanowiącej teren kolejowy zamknięty"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 08.06.2020 r.
OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE ASYSTENTA RODZINY.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 29.05.2020 r.
Urząd Miasta Helu: Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 26 maja 2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 28.05.2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 27.05.2020 r.
Zarządzenie Starosty Puckiego w sprawie przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków, w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie na obszarze gminy miejskiej Hel oraz gminy miejsko-wiejskiej Jastarnia w powiecie puckim, województwo pomorskie
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej , położonej w Helu.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych , położonych w Helu.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane.
Ogłoszenie odnośnie wyboru miejsca na przetarg zaplanowany na dzień 12.05.2020
Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Hel wraz z jednostkami organizacyjnymi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Hel wraz z jednostkami organizacyjnymi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Obwieszczenie dot. wszczęcia przez Wojewodę Pomorskiego postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 28.04.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu- usługi
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości lokalowych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości połozonej w mieście Helu przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert.
Informacja burmistrza Helu o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie burmistrza Helu.
Zawiadomienie przewodniczącego Rady Miasta Helu dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie dotyczące niezwoływania XVI sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 12.03.20120 r.
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydziału Cywilnego dot. sprawy o sygn. I Ns 1116/19
Ogłoszenie konkursu na prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu
Dyżury radnych w marcu 2020 r.
Posiedzenie Komisji Stypendialnej
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wyniku przetargu
Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 25.02.2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 20.02.2020 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 19.02.2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Helu
Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r.
Informacja burmistrza Helu dotycząca spotkania w sprawie selektywnej zbiórki odpadow komunalnych.
Wykaz nieruchomości polożonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierzawy.
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, nieruchomość gruntowa, część działki ozn. geod. nr 160 , KW GD2W /00042004/8
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.30 m², KW GD2W /000032627/8
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o zakończeniu postępowania
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego)
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego)
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2020
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z częścią usługową - budynek typ 1 i budynek typ 2 na terenie działek oznaczonych numerami ewid. 636, 637, 638, 641 położonych w Helu przy ul. Dworcowej, zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032
Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miasta Helu, 29.01.2020 r.
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej
Dyżury radnych w styczniu.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Burmistrz Helu zaprasza wszystkie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Helu na cykl spotkań
Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wrtości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych