logo jednostki
treść strony

Hel, dnia 28.08.2020 roku.

RGK.601.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471), Burmistrz Helu

 

zawiadamia strony postępowania

 

że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Rewitalizacji Zdrowia „Hel Happiness” z częścią zabudowy apartamentowej oraz garażu wielopoziomowego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 35/19 i 577/2 położonych w Helu przy ul. Kuracyjnej”.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 730-1530).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.hel.eu., na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Helu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dominika Garda 2020-08-28 14:07:59
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-08-28 14:09:06
Autor dokumentu Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-08-28