logo jednostki
treść strony

 PROTOKÓŁ Nr XVIII/20

z XVIII sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 26 sierpnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu.

1. Otwarcie posiedzenia, godz. 9:00.

Sesję otworzył przewodniczący rady Marek Chroń witając wszystkich przybyłych na sesję.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności przewodniczący rady stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli protokół z XVII sesji Rady Miasta Helu.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radna Panek zapytała czy helska szkoła i przedszkole zostały przygotowane na bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego, podziękowała burmistrzowi Helu za zorganizowanie zajęć jogi oraz wyraziła nadzieję na kontynuację w roku przyszłym tych zajęć.

Radna Janiak poprosiła o „załatanie” dziury przy przejściu do Polo Marketu.

Radny Sojecki poprosił o lepsze umocowanie studzienek na ulicy Wiejskiej.  

Radna Pełechaty zapytała o refulację małej plaży, poprosiła o ścięcie suchych konarów drzew na ulicy Lipowej i Sikorskiego oraz poinformowała, iż mieszkańcy kolonii skarżą się na niesprzątanie „Osiedla Rybackiego”.

Radny Antkowski poprosił aby w późnych godzinach wieczornych patrol Straży Miejskiej udał się na ulicę Leśną w związku z zadymieniem ulicy spowodowanym prawdopodobnie spalaniem śmieci przez mieszkańca.

Radny Łazur poprosił o oświetlenie drogi na cypel helski.

Radny Salski zapytał o remont chodników na ulicy Kapitańskiej i Obr. Helu.

6. Wnioski i informacje.

Brak.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

7.1

wnioskodawca

mieszkaniec Helu

tytuł sprawy

sprzedaży nieruchomości

określenie podejmowanej czynności

rozpatrzenie w przerwie sesji

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Burmistrz Helu poinformował, że wpłynęły dwie interpelacje od przewodniczącego Rady Miasta Helu.

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje zostały odczytane i stanowią załącznik do protokołu.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Helu odczytał sprawozdanie i powiedział, że:

- rozliczony już został projekt dotyczący inwestycji, o którym mowa w pkt 3 sprawozdania,

- wcześniejsza kładka prowadząca na plażę na cyplu wykonana jeszcze przez UG, ze względu na zły stan została rozebrana a na jej miejsce powstała nowa estetyczna i bezpieczna,

- umowa ze Stowarzyszeniem Alternatywny Cypel nie zostanie przedłużona, nieruchomość, w której prowadzona jest działalność przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu,

- przetarg odbędzie się najpóźniej w październiku,

- zaoferowana została Stowarzyszeniu pomoc w przechowaniu sprzętu wykorzystywanego w hostelu, jeśli będzie taka potrzeba,

- najpóźniej do 15 października otwarty zostanie park przy ulicy Dworcowej, który w całości wykonywany jest ze środków dofinansowania z PLGR,

- rzeźby i bramy, które staną w parku zostały wykonane i odebrane, dodatkową atrakcją będzie dwanaście rzeźbionych ławek,

- do parku przeniesiona zostanie wraz z zadaszeniem  rzeźba „Rzepka”,

- Energa Oświetlenie podjęła się realizacji oświetlenia parku,

- zamontowane zostanie też cztery a może sześć kamer obejmujących strefę parku oraz skrzyżowanie ulic Przybyszewskiego z Wiejską i Przybyszewskiego z Dworcową,

- park przy pomniku Obrońców Helu także będzie monitorowany,

Przewodniczący rady zapytał, czy ostatecznie została podjęta decyzja w sprawie usytuowania rzeźby „Rzapka”. Zdaniem przewodniczącego miejsce, w którym ma ona stanąć tj. wzdłuż ulicy Dworcowej może ona stanowić zagrożenie, w związku z czym zaproponował, aby postawić rzeźbę wzdłuż chodnika, a przy ulicy jedynie tablicę informacyjną.

Burmistrz Helu powiedział, że lokalizacja postawienia rzeźby wskazana została już dawno, jest to naprawdę idealne miejsce, które dzięki temu, że znajduje się przy skrzyżowaniu przed przejściem dla pieszych może spowodować spowolnienie ruchu i zwiększyć przez to bezpieczeństwo.

Burmistrz Helu kontynuował czytanie i omawianie sprawozdania:

- wyłoniony został w drodze przetargu wykonawca remontu ulicy Maszopów, dofinansowanie na ten remont (50%) zostało przyznane z Urzędu Wojewódzkiego,

- na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo czy zostanie zamknięta cała ulica Maszopów czy będzie to robione etapami, zanim to jednak nastąpi wszyscy mieszkańcy zostaną o tym powiadomieni wcześniej aby mieli czas na zorganizowanie między innym dostaw towaru od strony ulicy Wiejskiej,

- należy z ulicy usunąć wszystkie śmietniki oraz wyprowadzić wszystkie samochody, które tam parkują, 31 sierpnia kończą się umowy na parkowanie samochodów,

- geodeta będzie musiał dokładnie wskazać punkty granic tej inwestycji,

- dodatkowym zadaniem jakie będzie wykonane na ulicy Maszopów będzie obcięcie muru oporowego na wysokości 1,20 m,

- do końca roku inwestycja musi zostać rozliczona, dlatego termin jej rozpoczęcia nie może być już przesuwany na październik,

 - firma, która została wybrana do przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 44/3  wykonała bardzo dobrze swoje zadanie,

- odbyły się spotkania w tej sprawie m.in. z Zarządem Dróg Wojewódzkich, które pomimo różnicy zdań zakończyły się po naszej myśli,

- obecnie można do projektu planu zgłaszać uwagi,

- na sesji w przyszłym miesiącu przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego,

- jeśli wszystko pójdzie pomyślnie jeszcze w roku bieżącym ogłoszony zostanie przetarg,

- cieszy nas, że w Helu będzie także stacja paliw z usługami towarzyszącymi,

- w roku ubiegłym dowożone do szkoły realizującej kształcenie specjalne było jedno dziecko obecnie zgłoszone zostało kolejne, więc prawdopodobnie w br. dowożona będzie dwójka dzieci, gdyż taki jest obowiązek gminy i trzeba go realizować,

- przedłużona została umowa na opiekę nad dowożonym dzieckiem z osobą, która to robiła dotychczas,

- w trakcie sezonu wpływało wiele uwag na prowadzoną działalność przewozu melexami, nieraz były to skargi,

- właściciele melexów, na spotkaniu, w którym wziął udział również naczelnik ruchu drogowego  usłyszeli, nie będzie tolerancji dla łamania przepisów i złego zachowania się kierowców,

-  do urzędu wpłynęło pismo od części właścicieli melexów, które zostanie również odcztane na planowanym z nimi spotkaniu. W treści pisma zostały zaproponowane rozwiązania mogące pomóc w poprawie wizerunku miasta i poprawie opinii o dotychczasowej działalności kierowców melexów,

- burmistrz odczytał w/w pismo,

- 8 września rozpocznie się planowana fumigacja całego kościoła,

- mała sala gimnastyczna, która nie jest bezpośrednio powiązana ze szkołą zostanie na okres fumigacji użyczona i odbywać się w niej będą przez miesiąc nabożeństwa,

- dokonane zostaną wszelkie starania, aby dzieci w helskiej szkole czuły się bezpiecznie,

- w związku z tym, że szkoła została rozbudowana i jest duża, istnieje możliwość bezpiecznego rozmieszczenia w niej uczniów i takie działania są prowadzone,

- szkoła wyposażona jest w płyny do dezynfekcji i pracownicy obsługi dezynfekują sukcesywnie każdą jej część,

- do 1 września dostarczone do szkoły zostaną płyny do dezynfekcji i maseczki ochronne od Wojewody Pomorskiego, zgodnie z przesłanym zapotrzebowaniem,

- wysłane zostało pismo do właściciela gabinetu stomatologicznego mieszczącego się w szkole mówiące, że przyjęcia pacjentów odbywać mogą się jedynie po zamknięciu szkoły, czyli po godzinie 16:00, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności,

- gabinet będzie świadczył usługi dla dzieci,

- ograniczone zostaje wejście rodziców na teren szkoły,

- każda klasa będzie posiadała swoją szatnię, część sal lekcyjnych zostanie do tego przystosowanych,

- budżet obywatelski, który przewidywał w roku bieżącym wymianę placu zabaw w przedszkolu zostanie zrealizowany w przyszłym roku,

- odczytany został apel dyrekcji szkoły dotyczący zasad jej funkcjonowania,

- dzięki bardzo dobrej współpracy z dowódcą garnizonu i dowódcą Marynarki Wojennej w całym budynku szkoły wykonywane jest w dniu dzisiejszym ozonowanie,

- sprawca oraz osoby towarzyszące wybrykowi chuligańskiemu, w wyniku którego doszło do uszkodzenia rzeźby Neptuna, w niedługim czasie zostali ujęci przez policję,

- z decydowanie w ujęciu sprawcy pomogły kamery usytuowane na bulwarze monitorujące rzeźbę przez 24 h na dobę,

- przygotowany jest wstępny projekt parkingu planowanego pomiędzy budynkami Leśna 6 i Bałtycka 3, prawdopodobnie ogłoszony zostanie przetarg na dzierżawę tego terenu pod ten projekt,

- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ulicy Leśnej 14-16 związany jest z projektem uchwały o przedłużenie dzierżawy na dwa lata ponieważ okres czasu potrzebny na przeprowadzenie takiej operacji to od 1,5 do 2 lat,  

- po zakończeniu całej procedury miasto pozyska możliwość sprzedaży tego terenu w drodze przetargu na lepszych warunkach,

- konieczne jest odnowienie pomnika Obrońców Helu i Żeromskiego, na kolejnej sesji lub posiedzeniu komisji przekazana zostanie informacja czy będzie możliwość wykonania remontów jeszcze w obecnym roku budżetowym czy będzie konieczność zaplanowania ich w przyszłorocznym budżecie,

- na terenie parku przy ulicy Dworcowej planowane jest zasianie łąki kwiatowej, drogi układane są zgodnie z tymi, które zostały wydeptane przez mieszkańców,

Radny Antkowski zapytał o realizację parku kulturowego związanego z wrakiem kutra WŁA-55 przez Stowarzyszenie Alternatywny Cypel oraz czy przewidziane są jakiekolwiek miejsca parkingowe dla mieszkańców ulicy Maszopów i Wiejskiej, wzdłuż muru po stronie Kogi.

Burmistrz Helu powiedział, że

- 15 sierpnia otwarty został park kulturowy, na którym prowadzona jest działalność edukacyjna,

- posiadanie samochodu nie wiąże się z koniecznością parkowania przy miejscu zamieszkania, zrobić to można tam gdzie jest to możliwe a w Helu jest wiele miejsc parkingowych,

- wszyscy mieszkańcy ulicy Wiejskiej zostali poinformowani, że w okresie sezonu letniego mają prawo wjechać na ulicę Wiejską maksymalnie do 15 minut, a poza sezonem jest możliwość parkowania,

- część ulicy Maszopów zostanie przeznaczona na miejsca parkingowe i rygorystycznie będzie przestrzegana numeracja tych miejsc,

- dostawa towaru na ulicy Maszopów odbywać się będzie mogła jedynie samochodami do 3,5 tony,

- być może ułożeni zostaną na ulicy tak zwani „leżący policjanci”,

- jeżeli uda się wykonać więcej niż planowanych 10 miejsc parkingowych bo zostanie tam zrobiona strefa płatnego parkowania, co dla mieszkańców ulicy będzie korzystne, ponieważ po wykupieniu abonamentu będą mogli parkować samochody również w sezonie letnim,

Radny Łazur wystąpił z propozycją aby zaproponować właścicielom meleksów założenie stowarzyszenia  a skierowane do burmistrza pismo byłoby początkiem regulaminu, który musieliby przestrzegać. Dwu metrowa odległość między meleksami jest do przyjęcia w terenie zabudowanym jednak poza terenem zabudowanym powinna być znacznie większa, ze względu na możliwość ich wyprzedzania przez samochody.

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 33/2020  w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Miejską Hel     

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVIII/144/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Miejską Hel.

b) projekt uchwały nr 34/2020 w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVIII/145/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

c) projekt uchwały nr 35/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- sprawa sprzedaży nieruchomości jest przedmiotem obrad nie pierwszy raz i zawsze kończyła się wycofaniem przez poprzednie rady projektu, aby uporządkować tę sprawę,

- złożony został wniosek o wykupienie nieruchomości na poprawę zagospodarowania przestrzennego przez właścicielkę działki nr 282, dlatego też złożony został projekt uchwały w sprawie sprzedaży,

- właściciel sąsiedniej nieruchomości złożył pismo w w/w sprawie, jednak pismo to nic nie zmienia jeżeli chodzi o procedurę, która po podjęciu uchwały będzie realizowana,

- wszystko o czym pisze mieszkaniec Helu w swoi piśmie zawarte zostanie w protokole uzgodnień, co umożliwi mu wszelkie remonty budynku,

- wszystko o czym mowa w piśmie zostanie zapisane w protokole uzgodnień i w akcie notarialnym,

- teren o którym mowa w projekcie uchwały nie może zostać zabetonowany ponieważ przechodzą przez niego miejskie media i miasto musi mieć do nich dostęp,

- uchwała zostanie wykonana pod warunkiem, że nabywca nieruchomości spełni wszystkie zastrzeżenia, czyli w akcie notarialnym i w protokole uzgodnień musi być zapisana możliwość właściciela sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac remontowych, czy też dostępu do swojej nieruchomości.

Radny Antkowski powiedział, że kiedyś dobrym zwyczajem było, iż właściwa komisja udawała się na miejsce i rozmawiała ze stronami. Dobrze stało się, że burmistrz Helu wyjaśnił sprawę protokołu uzgodnień, która będzie miała swoje odzwierciedlanie w podpisanym akcie notarialnym. Klub Radnych Lepsza Przyszłość dla Helu będzie głosowała za takim rozwiązaniem.

Burmistrz Helu powiedział, że omawiana sprawa stawała na sesji w poprzedniej kadencji oraz, że zawsze dba o interes mieszkańców i jeżeli występują w sprawie dwie strony to obie muszą mieć zapewnione możliwości prawne.

Mieszkaniec Helu, który jest stroną w omawianym projekcie uchwały zapytany przez przewodniczącego rady o to czy chce zabrać głos stwierdził, że wystarczy mu to , co usłyszał na sesji.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVIII/146/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie
sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu.

d) projekt uchwały nr 36/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w  mieście Helu.

Zastępca burmistrza zgłosił jedną poprawkę w projekcie uchwały dotyczącą podstawy prawnej, powinno być poz. 713 ustawy o samorządzie gminnym.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVIII/147/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w  mieście Helu.

e) projekt uchwały nr 37/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.

Skarbnik miasta powiedziała, że na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zmian w budżecie dopisany został dział 852 i jest to zmiana między działami, zmniejsza się dział 852 02 o 9.500,00 zł i kieruje się te środki do działu 855, rozdział 855  08 stąd nowy załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XVIII/148/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.

12. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- na pytanie dot. bezpiecznego powrotu uczniów do szkoły odpowiedź udzielona została w pkt 9 protokołu,

- dziura przy POLOmarkecie zostanie załatana,

- włazy do studzienek będą wymieniane,

- pielęgnacji drzew dokonuje się jesienią, i wtedy właśnie zostanie ona wykonana na ulicy Lipowej,

- nie ma żadnych informacji z Urzędu Morskiego w sprawie refulacji „małej plaży”,

- w sprawie opinii, że „Osiedle rybackie” jest nie sprzątane nie zgadza się,

- za porządek w obrębie posesji odpowiada jej właściciel,

- nie widać aby osiedle było zaniedbane, gdyż mieszkańcy dbają o swoje posesje,

Prezes spółki EKO HEL powiedział, że:

- po uprzątnięciu Bulwaru Nadmorskiego, pracownik spółki przechodzi ulicami miasta i sprząta ulice,

- codziennie dwukrotnie opróżniane są śmietniki w całym mieście,

- dwa razy w tygodniu przez każdą ulicę w mieście przejeżdża zamiatarka,

- raz w miesiącu wykonywane jest koszenie traw i pielenie terenów zielonych na każdej ulicy i nieruchomości,

- dodatkowa raz na dwa tygodnie generalnie sprzątana jest „zatoczka” na ulicy Portowej,

Burmistrz Helu kontynuował:

- spółka nawiązała współpracę z mieszkanką Helu, która jest specjalistką od urbanizacji, między innymi gospodarowania zielenią w miejscach zurbanizowanych,

- jeżeli ta współpraca będzie nadal realizowana i obie strony będą zadowolone to nie tylko „Osiedle Rybackie” się zmieni w kwestii zieleni,

- zaplanowane jest w przyszłym roku posadzenie na osiedlu kwiatów i krzewów wieloletnich.

Radna Pełechaty powiedziała, że zamiatarka przejeżdża przez „Osiedle Rybackie” ale jest wyłączona i nie zamiata.

Prezes spółki Eko Hel powiedział, że zamiatarka codziennie przejeżdża przez osiedle, gdyż jedzie na oczyszczalnię w celu oczyszczenia i naładowania, zamiatarka codziennie jest w innym terenie. Na osiedlu ulice są zamiatane dwa razy w tygodniu i jest to robione o godzinie 6 rano.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- Straż Miejska w sezonie letnim pracuje od godziny 10:00 do 18:00, zgłoszeń dotyczących spalania śmieci można dokonywać również policji,

- przyjmowane i podejmowane są interwencje w tej sprawie, co można było zauważyć,
- nastąpiła przerwa w zadymianiu ulic spalanymi śmieciami,

- w związku z tym, iż wpłynęła oficjalna skarga, właściciele posesji, w której są palone śmieci zostaną w ramach uprawnień skontrolowani,

- na temat rozwiązania problemu dotyczącego oświetlenia drogi na cypel trwają rozmowy
z Lasami Państwowymi,

- planowane jest doświetlenie dojścia na cypel, wymiana lamp i nawierzchni od strony ulicy Admirała Steyera i Kuracyjnej, jednak przez planowane tam inwestycje zostało
to wstrzymane,

- w wykonaniu oświetlenia tej drogi nie chodzi o pieniądze ale o możliwości prawne,
gdyż mowa tu o wykonaniu oświetlenia drogi leśnej,

- w dniu wczorajszym przesłana została do spółki EKO HEL część kwoty przeznaczonej na zakup materiałów remontowych w celu naprawy chodników na ulicy Kapitańskiej, Obr. Helu, która rozpocznie się we wrześniu,

Sekretarz miasta zaprosiła wszystkich radnych do obejrzenia seansu filmowego z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i zaproponowała pomoc w rezerwacji terminu.

13. Zamknięcie posiedzenia, godz. 11:53.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

 1. Porządek obrad.
 2. Lista obecności.
 3. Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu.
 5. Interpelacje (dwie) radnego Chronia.
 6. Odpowiedzi na interpelacje (dwie).
 7. Projekt uchwały nr 33/2020.
 8. Uchwała Nr XVIII/144/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Miejską Hel.
 9. Projekt uchwały nr 34/2020.
 10. Uchwała Nr XVIII/145/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 11. Projekt uchwały nr 35/2020.
 12. Uchwała Nr XVIII/146/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu.
 13. Projekt uchwały nr 36/2020.
 14. Uchwała Nr XVIII/47/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w  mieście Helu.
 15. Projekt uchwały nr 37/2020.
 16. Uchwała Nr XVIII/148/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.
 17. Protokół z głosowania imiennego nad projektami uchwał.

 

 

Na XIX sesji Rady Miasta Helu, 18 września 2020 r. protokół z XVIII sesji został zatwierdzony głosami:

„za”

-

 

„przeciw”

-

 

„wstrzymującymi się”

-

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr XVIII 144 20.pdf pdf 304.8 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:44:59 71
2 Uchwała Nr XVIII 145 20.pdf pdf 1.1 MB Mirela Figurska 2020-09-16 08:44:59 69
3 Uchwała Nr XVIII 146 20.pdf pdf 193.1 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:44:59 73
4 Uchwała Nr XVIII 147 20.pdf pdf 192 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:44:59 70
5 Uchwała Nr XVIII 148 20.pdf pdf 1.8 MB Mirela Figurska 2020-09-16 08:45:00 49
6 sprawozdanie z wykonania uchwał.pdf pdf 931.4 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:45:16 71
7 sprawozdanie burmistrza Helu.pdf pdf 265.5 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:45:25 72
8 projekt uchwały nr 34 2020.pdf pdf 604.9 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:46:00 67
9 projekt uchwały nr 33 2020.pdf pdf 378.9 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:46:00 68
10 projekt uchwały nr 36 2020.pdf pdf 208.6 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:46:00 74
11 projekt uchwały nr 35 2020.pdf pdf 383 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:46:00 71
12 projekt uchwały nr 37 2020.pdf pdf 384 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:46:00 71
13 głosowanie imienne.pdf pdf 199.6 KB Mirela Figurska 2020-09-16 08:49:52 73

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2020-09-11 14:04:36
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-09-16 08:49:54
Autor dokumentu Mirela Figurska