obrazek loga jednostki
treść strony

Informuję, że zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), zwaną dalej Ustawą, z dniem: 31 stycznia 2020 r. upływa termin:

  • złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych   w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
  • wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 w/w ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 10 w/w Ustawy zezwolenie organ wydający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność   przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

OPŁATY WYNOSZĄ (gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła kwot granicznych):

  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa (obrót do 37.500 zł)      -    525,00 zł
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (obrót do 37.500 zł)   -    525,00 zł
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% (obrót do 77.000 zł)        - 2.100,00 zł

 

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę  w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Powyższa opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta Helu w Pekao SA O/Hel nr 71-12405400-1111 000049190072, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września, danego roku kalendarzowego (pełnego roku obowiązywania zezwolenia).

 

Burmistrz Helu
/ - / Mirosław Wądołowski

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA opłata 2020.doc doc 143 KB Adrian Albecki 2020-01-02 14:05:17 391
2 OŚWIADCZENIE za 2019.doc doc 42.5 KB Adrian Albecki 2020-01-02 14:05:21 399
3 skan INFORMACJA opłata 2020.pdf pdf 1005.1 KB Adrian Albecki 2020-01-02 14:05:36 413

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-02 14:01:16
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2021-01-05 15:10:21
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2020-01-02