obrazek loga jednostki
treść strony

PROTOKÓŁ XX/20

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący rady:

Proszę Państwa minęła godzina 9:00. Otwieram XX sesję Rady Miasta Helu w dniu 25 listopada 2020 roku.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

Przewodniczący rady:

Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w naszym posiedzeniu bierze udział trzynastu radnych w związku z tym nasze obrady są prawomocne. Witam panie i panów radnych, witam panów burmistrzów, przedstawicieli pana prezesa spółki EKOHEL, witam gościa. Proszę państwa przejdziemy do przyjęcia protokołu, przyjęcia porządku obrad.

Na podstawie listy obecności przewodniczący rady stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Nieobecni: radna Janiak, radny Nowakowski.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący rady:

Chciałbym, abyśmy w tym momencie podziękowali, złożyli podziękowania panu Sławomirowi. Jak wszyscy wiemy Pan Sławek w maju uczestniczył w akcji ratunkowej, w której uratował życie człowieka. Mieliśmy te podziękowania Panu Sławkowi przekazać wcześniej ale natomiast sytuacja jaka była w międzyczasie nie pozwalała nam na to. Dopiero dzisiaj [dźwięk niezrozumiały] Panie Sławomirze chciałem w imieniu burmistrza, burmistrz sam to zrobi w swoim imieniu. W imieniu radnych chciałbym Panu złożyć serdeczne podziękowania za postawę, za podjęcie trudności ratunkowych, za uratowanie życia człowieka.

Burmistrz Helu:

Ja oczywiście włączam się [dźwięk niezrozumiały]

Sławomir Markiewicz:

[dźwięk niesłyszalny]

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący rady:

Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy ktoś chciałby wnieść uwagi do otrzymanego porządku? Ja mam taką propozycję, wynika to też między innymi wniosek z posiedzenia komisji wspólnych o rozpatrzenie w pierwszej kolejności ppkt e, punktu 11 porządku, czyli przyjęcia regulaminu cmentarza Komunalnego w Helu. Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń prosiłbym o prze głosowanie propozycji tej zmiany w porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej zmiany? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, wszyscy byli "za" nikt się nie wytrzymał i nikt nie był przeciw. Proszę Państwa otrzymali Państwo.
Tak panie burmistrzu?

Burmistrz Helu:

Myślę, że w porządku dzisiejszej sesji powinien chyba się znaleźć również apel Rady Miasta Helu, który będzie przez Państwa głosowany odnośnie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Pucku.

Przewodniczący rady:

Tak, jak najbardziej bardzo cenna uwaga. Właśnie patrzę, w którym miejscu moglibyśmy to dodać. Nie , nie. ja proponuję proszę państwa apel umieścić po projekcie uchwały nr 53 /2020 czyli w bloku uchwał. Czy taka propozycja jest dla państwa do zaakceptowania? Jeżeli nie ma innej propozycji poproszę jeszcze raz o przegłosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za dodaniem ppkt k w sprawie podjęcia apelu w sprawie Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku. Kto jest "za" proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wszyscy byli "za" nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Czyli punkt dodajemy.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

Przewodniczący rady:

Proszę Państwa otrzymali państwo protokół z XIX sesji Rady Miasta Helu. Czy ktoś z państwa chciałby wnieść uwagi do otrzymanego protokołu . Jeżeli nie, w takim razie proszę
o przegłosowanie. Kto z pań i panów jest za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Miasta Helu proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, wszyscy byli "za", nikt się „nie wstrzymał” i nikt nie był „przeciw”. Protokół został przyjęty.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XIX sesji Rady Miasta Helu.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do punktu piątego interpelacje i pytania w sprawach bieżących. Proszę bardzo. Pani radna Budzisz proszę.

Radna Budzisz:

Panie burmistrzu nasze mamy, naszych pupili pytają, kiedy nastąpi realizacja projektu Krasnal, który nie zdobył pierwszego miejsca ale pan im obiecał wykonać ten projekt. Jedna mama zaoferowała się, że zasponsoruje zabawkę. I drugie takie mam, bardziej prośbę, żeby Straż Miejska wzmożyła bardziej nadzór nad właścicielami pupilów zwierząt , piesków. Chodzi o odchody, które w naszym mieście, w naszym pięknym mieście coraz więcej są. Jest piękna ulica Maszopów robiona, a po prostu brak słów co się wyprawia. Dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję. Pan radny Sojecki proszę. 

Radny Sojecki:

Panie burmistrzu w sprawie, w sprawie przebudowy leżącego policjanta na, na ulicy Steyera. Jest problem albowiem wózki inwalidzkie nie mogą przejechać. Ten policjant służy jako przejście dla pieszych. Wózki inwalidzkie nie mogą przyjechać z chodnika na chodnik w stronę parkingu. Inne przęsła ten ten ten przejazd powinien mieć, albo obniżyć chodnik na wysokości tego, tego przyjazdu, dziękuję.         

Przewodniczący rady:

Dziękuję bardzo. Pan Radny Łazur proszę.

Radny Łazur:

Ja mam sprawę, która właściwie jest już powielana, zresztą czytałem bo pan przewodniczący na Facebooku zamieścił ale chodzi o dziki helskie, żeby coś trzeba z tym z tym jak by decyzję podjąć i to gdzieś zgłosić bo naprawdę ludzie się czują zagrożeni, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję. Panie burmistrzu ja tutaj chciałbym jeszcze tak do tego, co powiedział pan radny Łazur, dodać jedną rzecz bo w dyskusji, która się wywiązała pod tematem dzików w sumie padła bardzo ciekawa moim zdaniem sugestia warta może rozważenia. Jest to sugestia o tym, aby miasto przeprowadziło akcję plakatową w mieście, która by była forma przekazywania informacji dla osób, które nie korzystają z mediów społecznościowych czy z internetu. Nie wiem czy pan burmistrz mnie słyszy. Tak aha. Myślę że taka akcja plakatowa, która by informowała o skutkach karmienia, dokarmiania dzików między innymi, czy wystawienia śmieci w nie odpowiednich formach, w porach i nie w odpowiedniej formie zabezpieczenia mogłaby jakiś pozytywny skutek odnieść. I drugie moje pytanie to jest też pytanie, które zostało zadane na forum. Dotyczy obiektów tymczasowych, które powinny ulec rozbiórce w ciągu 30 dni. Co z nimi na dzień dzisiejszy, jaki jest ich statut i jaki jest ich stan? Dziękuję.

Burmistrz Helu:

I mimo to chyba przez to szum tej wody można by było to ostatnie pytanie?

Przewodniczący rady:

Chodzi o budynki, budowle tymczasowe, które powinny ulec rozbiórce, czy zostały rozebrane? A jeżeli nie to jakie czynności zostały podjęte? Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w takim razie przechodzimy do punktu 6 wnioski i informacje.

6. Wnioski i informacje.

Przewodniczący rady:

Czy ktoś z Państwa lub panowie burmistrzowie mają jakieś do przekazania informacje bieżące, wnioski od Państwa również. Jeżeli nie to przechodzimy do punktu 7 rozpatrzenie pism, które wpłynęły do rady miasta Helu.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady:

Proszę Państwa pisma, które wpłynęły do rady miasta jest to Apel, jest to Apel do samorządów ziemi puckiej skierowany przez przewodniczącą Komisji Zdrowia powiatu puckiego i wiceprzewodniczącą Rady Gminy Władysławowo. Myślę, że ten apel odczytam przy uchwale, która między innymi też tego apelu dotyczy. Kolejny to jest apel, pismo skierowane do nas przez starostę Jarosława Białka w sprawie apelu dotyczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych. To też odczytam wtedy w momencie, kiedy będziemy ten apel podejmować. Pozostałe pisma to są pisma dotyczące oświadczeń majątkowych, ale te pisma również w odpowiednim momencie czyli w punkcie 12, przy przedstawieniu sprawozdań z oświadczeń majątkowych. Wtedy te pisma zostaną odczytane jako element tego punktu.

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych  na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Przewodniczący rady:

Kolejny punkt, punkt 8 odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu

Panie przewodniczący, szanowna rado. Wpłynęła do burmistrza jedna interpretacja, 12 listopada od przewodniczącego Rady Miasta Helu pana Marka Chronia. Nie, 23 września 20-go, 12 listopada była odpowiedź. Na podstawie artykułu 24, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca [dźwięk niezrozumiały] oraz paragrafu 39 punkt 1 Statutu Miasta Helu wnioskuje o wykonanie malowanie pasów rozgraniczających pasy jezdni na odcinku skrzyżowania ulicy Przybyszewskiego i Steyera. Brak wyżej wymienionych pasów powoduje, iż kierowcy nieznający tego skrzyżowania przez brak pasów często zjeżdżają na przeciwległe pasy ruchu, doprowadzając do sytuacji zagrożenia. Jednocześnie wnioskuję o wyznaczenie dwóch dodatkowych przejść dla pieszych pomiędzy blok ulicy Kapitańskiej i ogrodzenia biblioteki a parkiem Myślisza. Drugie ulica Komandorska a park Myślisza wysepka spowalniacza w obydwóch przypadkach są to drogi dojścia dzieci do szkoły. Ponadto przejście przez wysepkę spowalniacza stanowi naturalny ciąg pieszy, który w latach poprzednich stanowił oznakowanie, oznakowane przejście dla pieszych. Odpowiedź. Pan Marek Chroń przewodniczący Rady Miasta Helu. W odpowiedzi na interpelacje z dnia 23 września dotyczącej wykonania pasów rozgraniczających pasy jezdni na odcinku skrzyżowania ulicy Przybyszewskiego i Steyera oraz wyznaczenia dwóch dodatkowych przejść dla pieszych informuję, że Gmina Miejska Hel w przyszłym roku budżetowym weźmie pod uwagę wszystkie wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie informuję że zgodnie z paragrafem 127 punkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 99 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich i ich usytuowanie jeżeli nie ma sygnalizacji świetlnej przejścia powinny być zlokalizowane na ulicy klasy gpg lub w odległościach nie mniejszych niż 100 m. Nie istnieje więc możliwość wykonania dodatkowych przejść na przedmiotowym obszarze z zachowaniem przepisów drogowych odległości. Więcej interpretacji, pytań nie było, dziękuję. 

Przewodniczący rady

Dziękuję.

Interpelacja i odpowiedź na interpelację stanowi załącznik do protokołu.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do punktu dziewiątego sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę panie burmistrzu. Jeszcze takie pytanie techniczne w związku ze sprawozdaniem burmistrza. Czy pytania zadajemy po jeżeli się pojawią oczywiście po każdym punkcie omawianym przez burmistrza, czy po całości sprawozdania? Jak państwo sobie życzycie? W całości?

Burmistrz Helu:

Jak Państwo sobie życzycie omawiać, czy tylko odczytać punkty? No to dwie godziny. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt pierwszy zorganizował, przeprowadził przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ulicy Kuracyjnej, działka numer 525 łamane przez 1. Osiągnięta cena netto w przetargu to 4420 000. Cena wywoławcza była milion pięćset. Półtora miliona netto. Stawiło się i wpłaciło wadium 9 podmiotów, firm z całej Polski i było dwóch oferentów z Helu. Także zaplanowane jest podpisanie aktu notarialnego w tym roku, w pierwszej połowie grudnia, protokół uzgodnień jest już podpisany przez firmę, która wygrała. Należy mieć nadzieję a może nawet pewność, że to co powstanie na tym terenie będzie służyło i dobrze się wkomponuje w Hel, nasze zamierzenia, ponieważ ta firma istnieje w Helu, ma jeden z pensjonatów. Bardzo dobrze go prowadzi. [dźwięk niezrozumiały] Ten, który dzisiaj prowadzi to po byłej żandarmerii. Drugie nadzorował prace związane z remontem nawierzchni ulicy Maszopów. Ja o tym mówię co tydzień, na spotkaniach z mieszkańcami online. Jutro też w piątek pewnie do tego się odniosę, ponieważ jeszcze dziś najpóźniej jutro rano planujemy zrobić wizję lokalną, ponieważ prace już dobiegają końca. Są to teraz tylko prace wykończeniowe, ponieważ mieszkańcy zgłaszają się z pewnymi uwagami odnośnie estetyki połączenia ich nieruchomości z naszą inwestycją. Chcemy dopilnować, żeby to wszystko było zrobione. Mieliśmy zastrzeżenia co do obciętego muru, firma to poprawiła i uważam, że ta inwestycja przebiega bardzo dobrze i zgodnie z harmonogramem. Także nie ma żadnych opóźnień i uważam, że ten projekt będzie cieszył się dużym powodzeniem nie tylko wśród właścicieli psów o czym potem powiem, ale przede wszystkim turystów, mieszkańców. Będzie to następny trakt spacerowy raz, że chcemy jak najbardziej ograniczyć tam ruch samochodów. Podpisał trzy akty notarialne. To są sprzedaże mieszkań komunalnych. Punkt czwarty. Zlecił wykonanie naprawy progu zwalniającego na ulicy admirała Steyera. Jakby ktoś się chciał spytać dlaczego to tyle trwa, to ja już to tłumaczyłem. Musi to trwać co najmniej dwa tygodnie, ponieważ kilka dni około tygodnia jest wiąże się cement, którym wypełniany jest podbudowa pod ten próg zwalniający, ale myślę, że jeszcze kilka dni i najpóźniej w przyszłym tygodniu poniedziałek, wtorek prace te zostaną zakończone i nie będzie już kłopotów z rozchodzeniem się tego progu, jak miało to miejsce poprzednio. Związane to było z brakiem odpowiedniej podbudowy uzyskał [dźwięk niezrozumiały] Pozyskał, zorganizował dostawę 850 sztuk doniczek z chryzantemami. Pamiętacie państwo rząd ogłosił, że [dźwięk niezrozumiały] to ogłosił, że termin, że mogą zgłaszać się po odszkodowania, ale producenci coś musieli z tymi chryzantemami zrobić. No więc były one do dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa u nas w powiecie, u nas w Pucku jest filia tej instytucji i nawiązałem kontakt najpierw zadeklarowałem, że starczy nam 600 okazało się, że trzy samochody, które pojechały z przyczepami zmieściły 850 i o dziwo w ciągu dwóch godzin doniczki się rozeszły. Na pewno przyozdobiły groby ale też wszystkie krzyże i pomniki w mieście. Oczywiście uzyskaliśmy te chryzantemy [dźwięk niezrozumiały] nieodpłatnie, za darmo. Za darmo też przekazywaliśmy.

Przewodniczący rady:

Prosiłbym o przysunięcie mikrofonu.

Burmistrz Helu:

Prowadził przygotowania do Mikołaja dla helskich dzieci. Warto śledzić w przyszłym tygodniu stronę Urzędu Miasta, zwracać uwagę na nowe plakaty, które się pojawią, ponieważ robimy niespodziankę dla naszych dzieciaków. Nie możemy jak co roku wołać ich pod urząd mimo, że już choinka prawdopodobnie będzie odpalona, ale żeby nie spowodować zbyt dużego gromadzenia się dzieci do rodziców wymyśleliśmy, pracownicy urzędu się w to zaangażowali  i w tej chwili budują sanie dla Mikołaja. Mikołaj będzie jeździł po całym mieście. Ogłosimy, o której godzinie będzie na jakiej ulicy i będzie głośno. Będą zapowiedzi przez megafon. Zabezpieczymy Strażą Miejską, żeby to było bezpieczne i ci wyjdą z przed dom podejdę do chodnika i każde dziecko zostanie obdarowany paczką na Mikołaja. Polecił przygotowanie paczek świątecznych dla seniorów 70 plus a więc paczki będę szóstego grudnia dla dzieci to jest niedziela a od poniedziałku pracownicy urzędu no i oczywiście pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ruszą aby do świąt wszystkich seniorów powyżej od 70 roku życia wzwyż przekazać im paczki świąteczne. W ten sposób chcemy jakby pomóc tym seniorom i odciążyć być może pójścia do sklepów, zrobienia jakiś zakupów. Będę to nawet bogatsze paczki aniżeli w poprzednich latach. Zdajemy sobie sprawę, że w styczniu pewnie nie spotkamy się na bal seniora i dlatego też, chcemy żeby seniorzy wiedzieli, że cały czas o nich pamiętamy i staramy się na ile możemy pomóc. Prowadzi działania związane z programem szczepień przeciw grypie dla seniorów 70 plus. No, tutaj to wszyscy wiedzą, wszyscy mieli się szczepić. Tylko potem się okazało że nikt nie ma szczepionki. Te szczepionki pojawiają się, zaczęły pojawiać się w apteka po kilka sztuk. My sprawę zrobiliśmy listę mieszkańców Helu 70 lat wzwyż. Ci, którzy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciwko grypie na tej liście się znaleźli ale okazały się. Spotkaliśmy się z zastępcą, z dyrektorem naszego 115 szpitala, uzgodniliśmy, zleciliśmy, że podejmie się tego szpitala, a więc zdobędzie te szczepionki i zaszczepi te osoby. Miasto pokryje wszelkie koszty. Na ubiegły tydzień tych szczepionek udało się zdobyć ze szpitala tylko 10. Pierwsza dziesiątka została najprawdopodobniej już zaszczepiona. Jesteśmy po rozmowach z dyrektorem i wiemy, że są następne szczepionki z puli przeznaczonej na zaszczepienie pracowników szpitala. Taką pule dyrektor szpitala otrzymał. Lista chętnych pracowników szpitala okazała się, że jest mniejsza aniżeli ilość szczepionek, które przyszło do szpitala. Dyrektor uzyskał zgodę organu prowadzącego, że i dysponenta jakby tych szczepionek, że będzie mógł przekazać właśnie na naszą rzecz z tym, że dla osób powyżej 75 roku życia. Następna lista poszła już do szpitala do wymiarek, do pań, które szczepią te osoby i myślę, że kolejne osoby są albo za chwilę będą też szczepione. Oczywiście dalej będziemy starali się te szczepionki zdobyć ,  z tym, że apel jeżeli ktoś a część osób wiem, że tej grupy wiekowej też złożyła recepty samodzielnie w aptekach, dla nich są to szczepionki refundowane w stu procentach. Inaczej jest u nas z samorządem, ale jeżeli ktoś z nich ma receptę wydaną przez lekarza rodzinnego i część z nich taką receptę otrzymała i dostała już w aptece, części właśnie zaszczepiła może wspólnie jakoś uda się wszystkich chętnych, nie wiem czy do końca roku czy do trudno mi nawet powiedzieć , do kiedy bo to nie od nas zależy. Ta szczepionka będzie dostępna, czy też nie ale jak największą grupę zechcemy zaszczepić. P prowadził rozmowy w sprawie remontu drogi wojewódzkiej. Ja mówiłem państwu miał gościć u nas Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na poprzedniej sesji. Choroba nie wybiera zachorował i nie mógł na tamtą sesję przyjechać ale przekazałem państwu że kolejne odcinki drogi 216 będą w przyszłym roku są zaplanowane. Na terenie naszej gminy wykonywane te prace jednak okazało się, że przetarg, który w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił na wykonanie odcinków na terenie powiatu i nie tylko powiatu puckiego, no okazało się, że zostały zaoszczędzone środki i pojawił się w tym momencie jeszcze możliwość wykonania remontu nawierzchni odcinka Jurata - Hel. Gdy na Facebooku ukazało się zdjęcie radnych Jastarni, że przekazuje dobrą wiadomość, że w Juracie będzie robione nawierzchnia skontaktowałem się z kierownikiem Zarządu Dróg. Okazało się, że to bardziej w Helu jest ta nawierzchnia remontowana aniżeli w Juracie, bo Jurata tylko się załapała bo tylko ma kilometr długości a cały odcinek, który jest w tej chwili remontowany to jest 2603 metry, czyli przeszło półtora kilometra jest już na terenie naszej gminy i bardzo dobrze, ponieważ on się ci, co jeżdżą widzę że on się łączy z tym nowym asfaltem na wysokości Ośrodka Prezydenckiego Hel. Także fajnie, że to idzie. Może W przyszłym roku uda się cały odcinek na naszej terenie i drogi 2 16 będzie wykonany. To, co już mówiłem w każdy piątek prowadził prowadzi transmisje online. Teraz w piątki, ponieważ trochę zostało to zmienione. Kiedyś było to w środy a rząd, premier przeważnie ma konferencję prasowe w czwartki, więc żeby ludziom mieszkańcy przekazywać najświeższe informacje dlatego przełożyliśmy to w piątki. A mówimy o sprawach bieżących ci, co oglądają to wiedzą. Mieszkańcy nie tylko wszyscy mają prawo zadać pytanie na ekranie wyświetla się numer telefonu komórkowego, gdzie można sms-em wysłać pytanie. W ostatniej części odpowiadamy na te pytania. A ja mówię o sprawach. Pan Pałkowski Informuje o zmianach, w których chodzi restrykcje jakie są, co tydzień wprowadzamy. Na pewno jutro trochę się rozgadamy bo trochę tych restrykcji jest zapowiedzianych, coś zostało już podpisane i weszło w życie także. Ale sporo też rzeczy jest takich tak zagmartwanych i zamglonych, że każdy z nas osobiście musi decydować jak się do danego zapisu stosować. Chociażby mówię tu o liczbie osób, które mogły uczestniczyć na Wigilię czy też w święta. Rozporządzenie było, że pięć osób potem w tłumaczeniu wiceministra było, że tak ale to 5 osób nie dotyczy rodziny, która mieszka. Okazuje się, że to rodzina, która mieszka i jeszcze może pięć osób zaprosić. No trzeba było jakoś z tego wybrnąć bo przecież są rodziny, które są że są liczniejsze aniżeli pięć osób. Prowadził działania związane z redukcją populacji dzików w mieście. Wniosek pana przewodniczącego to może będzie kolejnym takim punktem, który jeszcze faktycznie możemy zrobić, czyli przygotujemy plakaty ale nie to, że w mieście prowadzony jest odłów dzików. Tylko idziemy w tym kierunku żeby uświadomić nam, naszym mieszkańców przede wszystkim, czyli nam, że to co robimy w stosunku do dzików nie jest zawsze właściwe. Proszę państwa w internecie, na Facebooku, dziś mediach społecznościowych są zdjęcia. Ludzie robią zdjęcia jak kilka dzików spaceruje sobie po Wiejskiej. Jak ostatnio zdewastowany został, oderwana listwa od śmietnika przy ulicy Leśnej, no i każdy wypisuje, co tam mu ślina przyniesie. Każdy jest znawcą od tego, jak rozwiązać sprawę dzików. Jeżeli my mieszkamy w mieście gdzie, 98% to są lasy, liczy nasza gmina, to proszę państwa to były dziki są i będą te dziki. Teraz jest kwestia tylko czy te dziki będę odwiedzały nas w centrum, pod blokami czy one będą się trzymały swojego naturalnego środowiska czyli lasów. Ewentualnie no to powodować nam szkody w parkach, no bo to jest też nieuniknione. Nie da odstrzelić wszystkich dzików, nawet gdyby ktoś taką decyzję podjął a przecież pamiętamy jak miało być redukcja w Polsce dzików, jakie były protesty. Jak praktycznie od tego odstąpiono mimo, że związane to było z innymi regionami w Polsce, ze względu na chorobę, które te dziki roznosiły w tamtym regionie. Na zachodzie Polski wiemy, że prowadzone są ogrodzenia między naszą zachodnią a granicą, granicą Niemiec, żeby zapobiec roznoszeniu tej choroby, ale my nie jesteśmy w stanie ogrodzić miasta. To dopiero by było jak byśmy podjęli decyzję, że w przyszłym roku budżet, część budżetu znaczna część, wyznaczamy na odgrodzenie części. Jest teren zabudowy, czyli od terenów leśnych. Jakieś byśmy byli w obozie koncentracyjnym, no nikt by tego nie mógł zrozumieć, po drugiej jakie to by musiały być ogrodzenia. Dzisiaj zdjęcia z tej ulicy Leśnej, gdzie dziki poradziły sobie z postawionym śmietnikiem, oderwały dechy świadczy o tym, że nawet z ogrodzeniem by mógł być problem, żeby ich powstrzymać, chyba żeby było to naprawdę solidne ogrodzenie. Tylko o czym ja mówię. Jak obejrzałem te zdjęcia z tym śmietnikiem to tam widać jak mieszkańcy tej wspólnoty wynoszą śmieci. Te śmieci zamiast być w pojemnikach one są na ziemi. Jeżeli ktoś wynosi szczególnie zmieszane śmieci w worku i nie wrzuca go do pojemnika przeznaczonego na śmieci zmieszane tylko nie chce mu się pewnie podejść , tylko zrzuca z daleka i on trafia na ziemię , no to widać, że na ziemi są resztki jedzenia. No dzik jak to dzik, no przychodzi widzi, że życzliwi ludzie chcą go dokarmić. Dla niego to uczta. No i nie ma takiej przeszkody, żeby on sobie do tego jedzenia się nie dorwał. Prezentowałem też na dwa tygodnie na tych tele spotkaniach w piątek, telekonferencji zdjęcia z ulicy Wiejskiej. Wysłałem Straż Miejską do tych, do osób, które prowadzą działalności gospodarcze, a które wystawiają śmietniki, czy to z bio, czy to z odpadami zmieszanymi i nie ma takiej możliwości że, jeżeli śmietnik będzie wystawiony wieczorem i on będzie przez całą noc zachęcał te dziki do przyjścia, one codziennie będą przychodzić i codziennie te śmietniki będę rozwalać. A my będziemy to obserwować potem na Facebookach, czy też słuchać jak to miasto sobie nie radzi z dzikami. My nie mamy takich uprawnień, że my możemy je na nie polować, je odławiać. Zakupiliśmy 8 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam odłownie, która jest cały czas wykorzystywana. I te dziki, które do tej odłowni wchodzą na bieżąco otrzymuje informację od leśniczego i co tydzień kilka pięć sześć sztuk jest tych dzików odławianych. Co z nimi dalej nawet się nie pytam. Pamiętajcie państwo że dzik nawet gdyby był wypuszczony na wolność 30 czy ileś kilometrów, tyle dzik dziennie, potrafi przebyć, kilkadziesiąt kilometrów, także nie stanowi to dla niego żadnego problemu albo też przepłynąć przez zatokę. Także w naszym przypadku jedynym skuteczną bronią, żeby wspomóc leśniczego i osoby, które mają prawo dokonywać odstrzału, a takie prawo w Helu jest i jest decyzja starosty w tej chwili wystąpiłem o kolejną, by już przedłużyć okres jej obowiązywania . To możemy tylko w ten sposób, że nie będziemy tych dzików dokarmiać. Nie będziemy robili tego przez balkony przez okna a przecież wiemy, że tak się dzieje. Nasi sąsiedzi albo uważają, że oni dokarmiają koty, ale jak koty no to korzystaj z tego dziki, albo wręcz wyrzucają chleb czy inne produkty z okna, z balkonów dla dzików. Nie wiem może to jest jakaś zabawa chwilowa tylko straty są często olbrzymie i zagrożenie dla wszystkich osób mieszkających w Helu i przebywających w Helu. Jeżeli sobie to uświadomimy, że to my sami jesteśmy za to odpowiedzialni to może coś się zmieni . Jeżeli nie na to będziemy mieli ciągle taki sam problem i ludzie będą pisać, zgłaszać, że boją się wyjść na ulicę a nie daj Boże nastąpiły jakieś, a taki taki przykład już był. Także proszę państwa apel rozmawiacie ze swoimi wyborcami to przedstawiajcie im żeby pilnowali się , zwracali uwagę sąsiadów, żeby nie dokarmiać. Śmietnika, które są własnością wspólną żeby był porządek. No bo nie dość, że te dziki będą przychodziły to jeszcze będą straty materialne dla danych wspólnot. Trzeba te śmietniki będzie  [dźwięk niesłyszalny] Zlecił spółce EKOHEL przygotowanie koncepcji rozbudowy , modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z planowanymi nowymi inwestycjami i koniecznością zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków nowopowstałych obiektów. Proszę państwa, nie możemy dopuścić do sytuacji, że ziści się nasze oczekiwanie powstaną dwa czy jeden dwa większe obiekty hotelowe się okaże, że w szczycie sezonu będzie zagrożony dostawa wody. Może nam wody zabraknąć przez godzinę, dwie dziennie, ponieważ ten rozbiór będzie musiał być większy. Dlatego tej chwili spółka przygotowuje i zleci fachowcom przygotowanie raportu. Co miasto może zrobić żeby do takiej sytuacji nie dopuścić? My mamy, jeżeli chodzi o zasoby wody wystarczające i jest zapas, ale tam czy przepływ tej wody może okazać się, że jest za mały ze względu na chociażby  brak zbiorników, w których ta woda się gromadzi. Wstępnie uważamy, że sprawę załatwi zbudowanie jednego, dwóch zbiorników na terenie ujęcia wody dodatkowych, że nie trzeba będzie dodatkowego odwiertu robić ale musimy się na to przygotować . Jest to plan jakby dalekowzroczny ponieważ wiemy, że za rok, pięć, dwa, dziesięć takie obiekty w Helu powstaną a żeby powstały musimy zapewnić wodę i odbiór ścieków. Prowadził działania związane z planowaną budową mieszkań komunalnych a także ewentualną możliwością wykorzystania innych nieruchomości Gminy. Szanowni państwo, ja w czwartki dzisiaj też przyjmuje mieszkańców . Oczywiście jeżeli ktoś w tygodniu się zgłosi to też nie odmawiam i 90% osób, które przychodzą na spotkania to przychodzą, bo chcą otrzymać mieszkanie. Gmina nie posiada żadnych wolnych lokali. W tej chwili mamy dwa lokale wyremontowany w tak zwanym leżącym górniku. są to pojedyncze pomieszczenia, gdzie przejęliśmy je po byłych lokatorach. Spółka je wyremontowała ale jak ktoś słyszy, że ewentualnie taki lokal jest wolny to rezygnuje. To mówi, że nie, nie, nie on będzie czekał. Ponieważ zapowiadałem i zapowiadaliśmy wspólnie, że przystąpimy w kadencji do budowy mieszkań, do wdrożenia planu powstania mieszkań komunalnych, no to takie działania są czynione. Praktycznie spodziewamy się niedługo pozwolenia na budowę na obiekcie na Przybyszewskiego. Mówiłem państwu, że zakładamy tam docelowo powstanie dwóch bloków mieszkalnych każdy z nich bym miał po 18 mieszkań komunalnych, ale w tej chwili ja rozważamy w urzędzie trochę inną też koncepcję połączenia budowy mieszkań komunalnych z rozbiórką tak zwanego leżącego górnika, przy ulicy Kaszubskiej. Co za tym się wiąże tych ludzi musimy gdzieś prze kwaterować bierzemy tu pod uwagę kontenery tymczasowe dla części, jak też przystąpimy do, w tej chwili do dokumentacji rozbudowy tej wartowni, która jest przed torami przy wjeździe do Helu. I też byśmy mogli kilka lokali socjalnych pozyskać i wybudować. Musi to wszystko współgrać a na miejscu leżącego górnika byśmy chcieli zrobić projekt i jest koncepcja przeniesienia tam na poziom wysokiego parteru Ochotniczej Straży Pożarnej. Cały ten dół byłby dwoma boksami dla samochodów pożarniczych, pomieszczeniami socjalnymi, jako świetlicą a być może trzy kondygnacje na mieszkania komunalne. Rozwiązałoby się z odblokowaniem tutaj tego budynku przy ulicy Morskiej, żeby on docelowo był związanych z turystyką. Dajemy sobie sprawę, że ulica Morska będzie już nie jest takim następnym centrum w naszym mieście, w którym kierunku dojdziemy, dajemy sobie tu czas jeszcze do końca roku, ale i tak te wszystkie działania będziemy podejmowali. Te planistyczne i te związane z dopracowaniem dokumentacją warunków zabudowy i potem jeszcze pozwoleniem na budowę. Dalej wiecie państwo, że praca zdalna jest w Urzędzie Miasta Helu. W sumie od początku [dźwięk niezrozumiały] Dzisiaj jest to trochę na większym etapie więcej, myślę, że około 60% w wyniku pracuje zdalnie sprawdza się to i nie było ani jednego dnia żeby urząd był zamknięty. Przygotowywał materiały na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są pytania do sprawozdania? Ja mam tylko sprostowanie, dlatego pytałem, czy burmistrz słyszy moje pytanie bo ja nie mówiłem tutaj o plakatach dotyczących odławiania tylko właśnie o plakatach edukacyjnych.

Burmistrz Helu:

Ja tak mówiłem.

Przewodniczący rady:

Tak, tak [dźwięk niezrozumiały] małe sprostowanie. Jeżeli nie ma więcej pytań, proszę państwa, w takim razie ogłaszam przerwę do godziny 10:15. Prosiłbym o przewietrzenie sali. Dziękuję bardzo. [dźwięk niesłyszalny]

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Burmistrz Helu:

Otrzymaliście państwo sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.

Przewodniczący rady:

Proszę bardzo. Nie widzę.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

Przewodniczący rady:

W takim razie przechodzimy do punktu 11, ale proszę państwa znowu sytuacja się zmieniła, ponieważ prezes z tego co I jaka jest informacja udał się na akcję a miał omawiać projekt uchwały 48. W tej sytuacji panie burmistrz, czy pan jest w stanie to omówić? Czy i będziemy to analizować w normalnym cyklu i oczekiwać na przybycie prezesa?

Burmistrz Helu:

Ja proponuję według kolejności projektów uchwał. Jeżeli do tego czasu pan prezes nie przyjdzie a jest podejmowana akcja reanimacyjna. No to ja wtedy je omówię.

a) projekt uchwały nr 44/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu, położonego przy ulicy Leśnej 16

Przewodniczący rady:

Dobrze. W takim razie przechodzimy do projektu uchwały nr 44/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego przy ulicy Leśnej 16. Projekt omawiany na posiedzeniu wspólnych komisji. Proszę panie burmistrzu, oddaję głos.

Burmistrz Helu:

Projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Dotyczy to przedłużenia dzierżawy terenu na wniosek osoby fizycznej, mieszkańca Helu, któremu kończy się umowa i proponuje przyjąć tą uchwałę i żebyśmy mogli na kolejne 2 lata tą umowę przedłużyć.

Przewodniczący rady:

Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały ? Jeżeli nie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego przy ulicy Leśnej 16? Proszę o oddanie głosu uruchamiam system do głosowania. Dziękuję. Głosowało 13 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż rada podjęła Uchwałę nr 20 łamane na 155 łamane na 20. Kolejny projekt uchwały.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/155/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu, położonego przy ulicy Leśnej 16.

b) projekt uchwały nr 45/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej w  mieście Helu

Przewodniczący rady:

Projekt uchwały nr 45/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu. Podobnie jak poprzedni projekt omawiany na posiedzeniu wspólnych komisji.

Przewodniczący rady:

Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Projekt tej uchwały też był omawiamy na wspólnym posiedzeniu komisji. Mówimy tu o pasku, dzisiaj zieleni, która i tak jest już we władaniu firmy, która jest właścicielem działki. Działka została sprzedana w poprzedniej kadencji dla nowego właściciela A przez ten teren i tak musi przebiegać wjazd na tą nieruchomość. Dlatego też uważam za zasadne, żeby firma mogła ten pasek zieleni dokupić. Oczywiście będzie wyegzekwowany to, co jest dzisiaj już zawarte w umowie dzierżawy, że zieleń ta będzie przeniesiona we wskazane przez miasto miejsce i na pewno nie ulegnie zniszczeniu, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję czy ktoś z pań lub panów radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Pani radna Wójcik, proszę.

Radna Wójcik:

Tylko drobna uwaga tutaj w projekcie uchwały jest mylna data 28 października tak, jak poprzedni i w następnej uchwale.

Przewodniczący rady:

W tytule. Listopada, ale projekt uchwały należy poprawić.

Burmistrz Helu:

To wina komputera.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, skoro nie ma więcej zgłoszeń w takim razie przychodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 4 5/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu? Proszę oddać głos. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych wszyscy byli "za", nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Oświadczam czy rada podjęła uchwałę numer 20 łamane na 156 łamane na 20.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/156/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu.

c) projekt uchwały nr 46/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,  lokalu przy ulicy Wiejskiej 77

Przewodniczący rady:

Projekt uchwały nr 46/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu przy ulicy Wiejskiej 77, również omawiany na posiedzeniu wspólnych komisji. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Projekt uchwały dotyczy przedłużenie najmu lokalu przy ulicy Wiejskiej 77 sklep mięsny. Kończy się umowa dzierżawy, umowa najmu tego lokalu. Najemca wystąpił z wnioskiem, z prośbą o przedłużenie na kolejne 5 lat i tego dotyczy projekt uchwały.

Przewodniczący rady:

Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Jeżeli nie prze chodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, projektu uchwały numer 46/ 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu przy ulicy Wiejskiej 77. Proszę o oddanie głosu. dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych wszyscy byli "za", nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż rada podjęła uchwałę nr 20 łamane na 157 łamane na 20.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/157/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,  lokalu przy ulicy Wiejskiej 77.

d) projekt uchwały nr 47/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do projektu uchwały nr 47/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Projekt omawiany na posiedzeniu wspólnych komisji. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Szanowni państwo, również był omawiany na komisji. Jak co roku rada jest zobowiązana taki projekt u chwalić . Jeżeli miasto chce ogłosić konkursy na realizację zadań dla organizacji pożytku publicznego, dla organizacji pozarządowych taki regulamin musi być uchwalony.
A wiem, że część zadań w mieście jest realizowany jak chociażby Międzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki od lat przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jeżeli w przyszłym roku będzie możliwość realizacji chociażby tego zadania wtedy ogłosimy konkurs i na podstawie tej uchwały będziemy mogli zawrzeć umowę z daną organizacją, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są pytania w sprawie projektu? Jeżeli nie, przychodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 47 łamane na 2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych wszyscy byli "za", nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż rada podjęła uchwałę nr 20 łamane na 158 łamane na 20.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/158/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

e) projekt uchwały nr 48/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu

Przewodniczący rady:

W tym momencie powinniśmy przejść do projektu uchwały nr 48 ale myślę że jest skoro nie ma jeszcze prezesa możemy kontynuować, kontynuować projekty uchwał następne. Wyrażają państwo zgodę. Tak, dziękuję.

f) projekt uchwały nr 49/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok

Przewodniczący rady:

W takim razie przechodzimy do projektu uchwały nr 49 łamane 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Pana skarbnika bym prosił.

Zastępca skarbnika:

Uchwała została omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. Przedstawię może najważniejsze rzeczy jakie nastąpiły w zmianie do uchwały. Jest zmiana kosmetyczna przesunięcie z działu 600 transport i łączność do działu 758 kwoty 500000, to są środki przeznaczone na przeciwdziałaniu covid-19 przeznaczone na inwestycje w mieście Hel. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększony o kwotę o 90000 są to planowane wynagrodzenia dla nauczycieli w dziale 851 ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 700000 to jest dotacja przyznana dla szpitala w Pucku w dziale 900.

Przewodniczący rady:

Siedem tysięcy. 

Zastępca skarbnika:

Siedem tysięcy. W Dziale 900 zwiększono gospodarkę komunalną i ochrony środowiska o kwotę 250 000, oraz po stronie rozchodów dodano kwotę 260 000 jest to pożyczka przeznaczona dla Stowarzyszenia Przyjaciele Helu w związku z inwestycją jaka miała miejsce w parku przy ulicy Dworcowej.

Przewodniczący rady:

Dziękuję. Pani radna Budzisz, proszę.  Pani

Radna Budzisz:

Panie skarbniku, czy mógłby pan rozszerzyć dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska , to chodzi gospodarka odpadami komunalnymi 250 000.

Zastępca skarbnika:

Tak, oczywiście, już odpowiadam. Niezbędnym było zwiększenie budżetu opłatę 250 000 jest to między spowodowany między innymi obecną sytuacją pandemiczną, która spowodowała, że znaczna część mieszkańców pozostałe swoich domach było to szczególnie widoczne w okresie od marca do czerwca, gdzie był wprowadzony tak zwany Lock Down. Oczywiście miało to odzwierciedlenie na produkcję tych odpadów komunalnych w stosunku do roku poprzedniego. W poprzednich latach firma, która wygrywała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów rozliczała się z gminą na podstawie tak zwanego ryczałtu niestety ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od roku 2020 wymusiła na gminie rozliczenie się od każdej tony odebranych niezagospodarowanych odpadów komunalnych, co między innymi miało przełożenie na tą zwiększoną podaż na nieruchomości zamieszkałych. Kolejną rzeczy, która wpłynęła na to, że te środki trzeba było zwiększyć to jak obserwowaliśmy w poprzednich latach sytuację palących się dzikich wysypisk i składowisk odpadów. Ustawa wymusiła na gminie, jako posiadacza punktu selektywnej zbiórki odpadów zainstalowanie systemu monitoringu i systemów przeciwpożarowych, które będą zapobiegały podobnym sytuacją, jakie miały na terenie całej Polski. No i trzecia sytuacja budżet w 2019 roku był zaplanowany głównie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z tego względu, że przedłużyło nam się podjęcie uchwał na luty 2020 w związku z wykluczeniem działalności niezamieszkałych, które mieliśmy w latach poprzednich. W styczniu odbieraliśmy jeszcze od odpady tak zwanych działalności niezamieszkałych no i suma sumarum o to jak musieliśmy dołożyć do budżetu wyniosło nam 250 000.

Radna Budzisz:

Dziękuję.

Burmistrz Helu:

Ja uzupełnię. Może panu skarbnikowi nie wypada o niektórych rzeczach mówić. Proszę państwa te 250 000 to jest brak w budżecie do zapłaty za śmieci za wywóz nieczystości z terenu miasta, podmiotu realizującego te zadania w tym wypadku dla naszej dla spółki komunalnej. O tych powodach mówił pan skarbnik ale do tego trzeba jeszcze dołożyć dwa inne. Nadal, ale są przypadki, że osoby okłamują miasto, wynajmują lokale mieszkalne, wynajmują różnego rodzaju inne lokale, jak chociażby apartamenty, nie zgłaszają tych osób dokładnie tyle ile jest fizycznie w danym okresie. My nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować i wyłapać. I wtedy jeżeli są niedobory a rozliczamy się na podstawie tonażu odebranych śmieci a druga rzecz to wprowadzone zostały przez rząd rozporządzeniem, że [dźwięk niezrozumiały] było to na wiosnę jak i w tej chwili restauracje, bary prowadzą swoją działalność na wynos. Jeżeli na wynos te śmieci lądują na terenie gminy. Gmina ponosi dodatkowe koszty za ich wywiezienie i zebranie. Gdyby lokale były otwarte śmieci te by były na terenie lokali gromadzone i by odbierała firma na podstawie umowy jakie ma podpisano z danym, z danym podmiotem, który prowadzi tego typu działalność gospodarczą. No wszystko jest zgodnie z prawem tylko no my ponosimy dodatkowe obciążenia z tytułu wywozy tych śmieci, które no dodatkowo znajdują się w naszych śmietnikach, na naszych terenach. Także to też wpłynęło na wzrost tych kosztów i dlatego musimy przeznaczyć dodatkowe 250 000. Ja już słyszałem, że miasto sprzedało dobrze działkę to może zaśmieci obniży. Miasto nic nie obniży za śmieci bo miasto prawdopodobnie przygotuję się do podniesienia opłat za śmieci. Zweryfikowania tego co ten rok nam przyniósł. My myślimy o mechanizmie, pytaliśmy, rząd zapowiadał, że wprowadzi nową ustawę, że odblokuje te nietrafione zapisy, które ograniczały te samorządy by mogły odbierać śmieci podpisywać umowy z tymi osobami, które prowadzą działalności gospodarczej. No ale jeżeli tam była cena zaporowa 8 zł za pojemnik to w przypadku żaden samorząd nie, nie jest w stanie za taką kwotę tych śmieci odebrać i wywieźć. Dlatego też w tym roku wiecie państwo, że miasto objęło obiekty zamieszkałe tylko naszym programem a wszystkie firmy, wszystkie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą to są zobowiązany do podpisywania indywidualnych umów z firmami, które są wpisane do naszego rejestru, które mają prawo działać na terenie Helu i na odbiór tych odpadów. Myślimy naprawdę intensywnie już teraz nie czekamy bo widać, że rząd ma co innego do roboty i chyba tej ustawy się nie doczekamy, także myślimy intensywnie czy nie zrobić tak jak to nasi sąsiedzi i nie powiązać opłaty za śmieci z ilością zużytej wody. Mówię o osobach, o obiektach zamieszkałych. Nie mówię tu dalej o prowadzonych działalnościach typu restauracje, bary i tak dalej. Czy uda się to w przyszłym roku wprowadzić zobaczymy ale na pewno by to pomogło w wychwyceniu wszystkich bo wtedy nie ma możliwości kombinowania, nie zgłaszania, czy są dodatkowe osoby w danym lokalu, w danym pensjonacie, w danym apartamencie. Jeżeli stawka by była powiązana z ilością metrów sześciennych pobieranej wody, prawdopodobnie by to było bardziej jednoznaczne i i byśmy to mogli bardziej wychwycić te nieprawidłowości. Chociaż zdajemy sobie sprawę tak jest we Władysławowie, chociażby w Jastarni to też ma swoje minusy. No cały czas przeliczamy, myślimy, czy pójść w tym kierunku, czy po prostu jeszcze pozostawić tak jak jest weryfikując stawki. Czy one ten rok da nam odpowiedź czy prawidłowo i dokładnie wyliczy liśmy te stawki, które dzisiaj obowiązują, czy należy zrobić weryfikację od przyszłego roku.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, odnośnie wypowiedzi, którą pan burmistrz w tej chwili nam tutaj zaprezentował ja taka sugestia mi się nasuwa. No w sytuacji, kiedy no mówmy sobie otwartym tekstem są osoby, które oszukują na ilości mieszkańców, którzy przebywają, nie zgłaszają tych mieszkańców do systemu to nie wiem czy tutaj argumentem jest to, że powinniśmy w tym momencie decydować się na podwyższenie stawki, która dotknie tych, którzy i tak do tej pory uczciwie płacą, a ci którzy nie płacili to i tak będą robić do tej pory to co robią. Czyli, ci którzy będą płacić i płacą uczciwie poniosą konsekwencje nieuczciwości pozostałych. To taka dygresja.

Burmistrz Helu:

Panie przewodniczący, pan chyba mnie źle zrozumiał. Ja zapowiedziałem, że dalej będziemy z takimi patologiami walczyć i wychwytywać takie osoby, robić kampanie informacyjne i uświadamiać, że takie działania są skierowane przeciwko samorządowi i przeciwko wszystkim mieszkańcom. Jeżeli ktoś nie płaci należnych mu danin i opłat, podatków fakt weryfikacji ceny nie wynika jakby tylko z tego działania bo ta podwyżka o 250 000 w tym roku na pokrycie kosztów całego programu związanego z gospodarką śmieciową no wynika również a być może przede wszystkim z tego, co mówił skarbnik. Ja tylko do powiedziałam jeszcze, że są te dwa dodatkowe elementy na 1 to są restauracje na wynos posiłki i drugi no to w każdym społeczeństwie, w każdym mieście , w każdej gminie no takie sytuacje występują, że są osoby które, nie zgłaszają swoich lokatorów, zaniżają ich ilość. Nie jest jakaś duża skala i pewnie to nie wpływa znacząco na na te kwoty ale coś takiego istnieje i dlatego być może powiązanie tego z ilością zużytej wody to wyeliminuje.

Przewodniczący rady:

Dziękuję. Odnosiłem się tylko do jednego argumentu tego właśnie, który pan burmistrz teraz przytoczył. Proszę państwa ja tutaj tak jak zapowiadałem przy punkcie dotyczącym pism właśnie tutaj powinienem odczytać i odczytam pismo skierowane do rady miasta przez przewodniczącą komisji Rady Powiatu Puckiego do spraw zdrowia i pomocy społecznej i bezpieczeństwa obywateli panią Ritę Szornak i wiceprzewodniczącą Rady Gminy Władysławowo Dorotę Jeka. Szanowni. Tak? To dotyczy tej zmiany, która została zmian w budżecie to pismo. Szanowni państwo decyzją Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha z dnia 16 października 2020 roku szpital pucki został zobowiązany do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS COV- 2. Realizacja decyzji wojewody została podjęta ze skutkiem natychmiastowym do 19 października w puckim szpitalu zgodnie z wytycznymi dla pacjentów przygotowano 69 łóżek i 3 respiratory. Przekształcono także ciągi komunikacyjne szpitala, wydzielono strefy brudne i czyste oraz dobudowano śluzy ograniczające bezpośredni kontakt chorych z personelem, ponieważ oczekiwanie na sfinansowanie realizacji polecenia ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia równo równo równało by się, przepraszam z niedotrzymaniem nałożonych przez wojewodę terminów szpital zmuszony był wyasygnować środki pieniężne między innymi na sprzęt, środki medyczne oraz środki ochrony osobistej personelu. Powyższy niefortunny splot zdarzeń wywołany postępującą sytuacja epidemiczną w powiecie puckim oraz konieczność natychmiastowego jej hamowania powodowały dodatkowe wydatki w puckim szpitalu. Zapasy materiałowe zgromadzone są jedynie z niewielką nadwyżką niewystarczającą by mieć pewność zapewnienia ciągłej ochrony personelowi i pacjentom. W związku z powyższym zwracamy się do państwa jako przedstawicieli samorządów, które zawsze w sytuacjach kryzysowych wykazywały się realną pomocą. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Ziemi Puckiej prosimy Państwa o wsparcie finansowe dla puckiego szpitala. Liczymy my na to, że kryzys związany z epidemia koronawirusa SARS COV – 2 w Polsce a przede wszystkim na ziemi puckiej zostanie szybko zażegnany. Na dzień dzisiejszy najważniejsze jest jednak szybkie działanie by skutecznie zapobiegać jego pogłębianiu się. Mają państwo szansę wesprzeć walkę z niewidzialnym wrogiem. Jesteśmy przekonane, że każda chodź by najmniejsza kwota przekazana na ten cel przysłuży się wspólnemu dobru. Z góry dziękujemy za zrozumienie i pomóc w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Razem możemy więcej. Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia panie, które wcześniej wymieniłem. Czy ktoś chciałby z państwa jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały
nr 49?

Burmistrz Helu:

Proszę państwa pan przewodniczący odczytał to pismo tam w projekcie uchwały jest, że wspomożemy tak na pewno zrobią to wszystkie samorządy ziemi puckiej szpital w kwocie 7000 zł ale nie są to pieniądze przeznaczone na działalność bieżąca szpitala tylko na konkretne zakupy. Będą to dwa dyfuzory.

Przewodniczący rady:

Nie, nie pompy infuzyjne.

Burmistrz Helu

Jak?

Przewodniczący rady:

Pompy  infuzyjne.

Burmistrz Helu:

Prawie, pompy infuzyjne. Każda z nich około 3500 jedna kosztuje, także no to niewielki,
ale symboliczny gest w tym kierunku również gminy Hel, pomocy naszego szpitala powiatowego. Mówię naszego bo mamy szpital i w Pucku i w Helu a kolejny dopiero jest w Wejherowie, ale to już nie jest, jest poza naszym powiatem.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, jeżeli nie ma więcej zgłoszeń w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 49 łamane na 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok? Proszę nacisnąć przycisk, dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych wszyscy byli "za", nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż rada podjęła uchwałę numer 20 łamane na 160 łamane na 20. Jeszcze taka uwaga porządkowa. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że prawidłowo założona maseczka zakrywa nos i usta, dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały nr 50 łamane 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 59 będzie numerem dobrze to muszę przepisywać 9 zmieniamy na 160.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/159/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.

g) projekt uchwały nr 50/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu

Przewodniczący rady:

Projekt uchwały nr 50 łamane 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Helu. Proszę bardzo panie burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Szanowni państwo, pokłosiem przyjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Helu jest kolejna uchwała gdzie tam te zmiany muszą się być odzwierciedlony w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Helu i no tutaj żadnych innych dodatkowych zmian nie ma, dziękuję. 

Przewodniczący rady:

Dziękuję, nie widzę zgłoszeń do dyskusji. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto
z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu numer 50 łamane na 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu? Proszę nacisnąć przycisk. Przepraszam u mnie tą uchwałę wiem dlatego będziemy to anulować [dźwięk niezrozumiały] głosowania. Uruchamiam projekt uchwały nr 50, bardzo proszę o oddawanie głosu, dziękuję. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż rada podjęła uchwałę numer 20 łamane na 160 łamane na 20. Na zdrowie.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/160/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

h) projekt uchwały nr 51/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przewodniczący rady:

Kolejny projekt uchwały nr 51 łamane na 2020 w sprawie określenia stawek wysokości stawek podatku od środków transportowych. Proszę Pani burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Szanowni Państwo, ta uchwała i następna odnośnie wysokości stawek teraz mówimy o podatku od środków transportowych. Zaproponowane kwoty wynikają z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wzrost tych opłat stawek podatku od środków transportu jest on na poziomie 3, 9%. Nie są to jakieś duże kwoty i duża różnica w stosunku do poprzedniego roku, jest to na poziomie poniżej faktycznej inflacji, jaka jest naszym kraju.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są pytania w sprawie projektu uchwały? Proszę bardzo pan Radny Dzikowski.

Radny Dzikowski:

Czy został poprawiony punkt drugi , tam było o 10 000 więcej?

Przewodniczący rady:

W moim projekcie tak.

Burmistrz Helu:

Tak bardzo dobra uwaga. Mówiliśmy o tym na tym na komisji tam nie oczywiście nie jedną trójkę trzeba skreślić nie trzydzieści trzy tysiące tylko trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery.

Przewodniczący rady:

Jeżeli nie ma więcej pytań przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 51 łamane 2020 sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych proszę o oddanie głosu, dziękuję. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych wszyscy byli "za" nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż rada podjęła uchwałę nr 20 łamane na 161 łamane na 20.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/161/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

i) projekt uchwały nr 52/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przewodniczący rady:

Kolejny projekt uchwały z uchwał podatkowych czyli projekt pochwały numer 52 łamane 2020 sprawie określenia stawek podatku wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę bardzo panie burmistrzu, oddaję panu głos.

Burmistrz Helu:

Projekt tej uchwały też był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Jak państwo [dźwięk niezrozumiały] zarówno w przypadku osób fizycznych jak i osób prawnych wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w tym roku to jest na poziomie niecałe 2% w niektórych przypadkach jest to 2,5 %. Dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są pytania w sprawie projektu uchwały? Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały numer 52 łamane na 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie ruchomości, proszę nacisnąć przycisk, przepraszam [dźwięk niezrozumiały] proszę o oddawanie głosów, dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych wszyscy byli "za" nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż rada podjęła uchwałę nr 20 łamane na 162/20.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/162/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

j) projekt uchwały nr 53/2020 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do projektu 53 łamane 2020 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Szanowni państwo stawki pozostają bez zmian, te które obowiązują w tym roku. Zmienia się jedynie okres ich obowiązywania i poprzednio ta niższa stawka obejmowała również miesiące maj i czerwiec oraz wrzesień. W tej chwili stawka sześćdziesiąt zł będzie obowiązywała od maja do końca września. To jest ta de facto już sezon turystyczny. A ta niższa stawka w pozostałych miesiącach. Z tym, że ci, którzy śledzą politykę i się interesują wiedzą, że z resztą zapowiedział to również premier znalazło to odzwierciedlenie w ustawie, która została przegłosowana już przez sejm. W tej chwili znajduje się ona w senacie, ale ponieważ jeszcze nie jest prze procedowana być może wróci z powrotem do sejmu potem dopiero podpis prezydenta, no a potem jeszcze publikacja. Ostatnio to się różnie dzieje u nas, z tymi czynnościami ale o co chodzi . No w tej ustawie znalazł się przepis, że wszyscy, którzy prowadzą działalność na podstawie opłaty targowej, że państwo zwalnia w przyszłym roku przez, przez okres całego roku z tej opłaty. Jest to w ramach pomocy związanej z covidem. Ale tak jak mówię na dzień dzisiejszy tego prawa nie ma dlatego też musimy te stawki przyjąć i tą uchwałę również przyjąć. Jeżeli takie prawo zostanie ustalone, zostanie opublikowane, ustawa, senat i sejm nie zmieni, prezydent podpisze po prostu w przyszłym roku samorządy nie będą mogły pobierać opłaty targowej od osób prowadzących na tej podstawie swoich działalności. A w ustawie jest zapisane , że samorządy dostanę rekompensatę od państwa za utracone dochody z tego tytułu, na podstawie wykonanej wykonanych dochodów za rok 2019. No więc i warunek, że te dochody są wyższe, przewyższają kwotę 10 000. W przypadku Helu u nas jest to dużo więcej jeżeli aniżeli 10 000 z tytułu poboru opłaty targowej, także rząd deklaruje, zapowiada, że do końca marca samorządy by miały odzyskać te utracone wpływy na podstawie dokumentów z wykonania budżetu za 2019 rok. Ale jak mówię ponieważ jeszcze ustawy nie ma dlatego należy to przegłosować. Najwyżej nie będziemy tych opłat targowych pobierali.

Przewodniczący rady

Dziękuję, czy są pytania w sprawie projektu? Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie projektu numer 53 łamane na 2000.

Burmistrz Helu:

Przepraszam, panie przewodniczący nie zgłosiłem tego wcześniej. Ponieważ wpłynęło prośba, pismo od pani inkasentki, że ona tylko do końca roku potem już ze względu na stan zdrowia nie może prowadzić tej pracy to pobór opłaty zleca się czyli zamiast pani Alinie Mudlaff, proszę o wpisanie naszą spółkę komunalną EKOHEL.

Przewodniczący rady:

Czy są jakieś uwagi odnośnie tej poprawki lub innych zapisów. Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie projektu numer 53 łamane na 2020 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście w Helu. Proszę o oddanie głosu, dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych wszyscy byli "za" nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż rada podjęła uchwalę numer 20 łamane na 163 łamane na 20.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie, 13 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/163/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu.

Rada Miasta Helu, tak jak zostało to zapowiedziane wcześniej powróciła do projektu uchwały nr 48/2020.

Radny Pszeniczny opuścił salę posiedzeń rady.

e) projekt uchwały nr 48/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu

Przewodniczący rady:

Niestety nie dotarł do nas pan prezes, ale wrócimy w takim razie zgodnie z umową do projektu numer 48 w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarza Komunalnego w Helu Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Szanowni państwo, prezes spółki komunalnej EKOHEL był obecny na posiedzeniu wspólnych komisji i przedstawiał ten projekt i odpowiadał też na pytania. Ja może tylko tak ogólnie. Należy się podziękowanie panu prezesowi i jego współpracownikom naszej spółki, że ten regulamin został przygotowany. Jak popatrzymy na nasz cmentarz to czas najwyższy żeby on posiadał nie tylko prawdziwego gospodarza, zarządcę tego cmentarza ale również regulamin, który będzie określał, co można a czego nie można na terenie cmentarza. To jest teren gminny, jest cmentarz jest gminny i to gmina odpowiada ze jego funkcjonowanie. Wczoraj z delegacją byłem na cmentarzu we Władysławowie. Tata jednego z pracowników zmarł. Widziałem jaka jest różnica, tam a u nas. Ja nie mówię, że w każdy miejscu jest źle, ale są miejsca, gdzie widać tą samo wolę, która przez lata była. Gdzie kopano groby na pewno nie w wyznaczonych miejscach albo nie tam gdzie powinny być kopane. Odległości między grobami są nieraz tak duże, że przynajmniej pół grobu albo mały dla dziecka by się zmieścił. Nasadzenia bez jakiegoś ładu i porządku, stawianie ławeczek w miejscach, gdzie rodzina sobie wybiera i decyduje czy nie zważając na to czy jest to ciąg komunikacyjny czy też nie. Ten regulamin to wszystko normuje. Bardzo dobrze, że normuje będziecie państwo na pewno mieli łatwiej jeżeli nie daj Boże dojdzie do tragedii w rodzinie i trzeba będzie skorzystać z naszego cmentarza. No tak to powiem. Po zgłoszeniu się do naszej spółki otrzymacie, rodzina osoby zmarłej otrzyma wszelką pomoc tylko pomoc otrzyma pomoc nie tylko merytoryczna ale również fachową. Pracownik wskaże, gdzie będzie mógł być ten grób wykopany, na jakiej powierzchni wskazane zostaną granice. Określone będą jakie ciągi piesze, co można zrobić, jak można zrobić ale też unikniemy takich spraw jak samowolne prace związane z remontami tych nagrobków. Prowadzeniem pracy, które robią zapylenie czy chociażby no ja się naprawdę nieraz źle czuję jeżeli po pogrzebie ktoś mi wizytówki przekazuje prowadzi działalność reklamową danej firmy pogrzebowej. Można to zrobić ale nie koniecznie zaraz po pochowaniu zmarłego. Można to zrobić przed wejściem na cmentarz a nie w czasie tego wydarzenia. To wszystko znajdziecie państwo ale również są opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego, za wniesienie opłaty za kolejne okresy 20-letnie na poszczególne groby. Jak sprawdziliśmy jak to się ma w przypadku cmentarzy w powiecie puckim ale nie tylko w powiecie puckim bo również mamy dane z Rumii, z Gdyni, z Gdańska, z Wejherowa i te opłaty, które zaproponowała nam spółka są poniżej średniej. Także uważam, że są prawidłowo skalkulowane. Dzisiaj można powiedzieć w ten sposób, że to co już zostało zostanie to tak pewnie już zostanie ale już przy tych następnych pogrzebach i chowaniach, kopaniach grobów. Te normy, które są wpisane, te zasady, które są wpisane w tym regulamin będą egzekwowane. Ale pamiętajcie państwo, że pomału robimy drugą część cmentarza bo ten cmentarz, który w tej chwili jeszcze mamy a czy kilka a lat może 5 może 10, dlatego też trzeba przygotowywać się i to jest czynione sukcesywnie przez naszą spółkę do następnego terenu, gdzie na pewno już od początku jeżeli ten regulamin będzie stosowany będzie widać ten ład, porządek i harmonię na tych cmentarzach. Ponieważ wrócił, zdążył wejść pan prezes , to panie prezesie bardzo proszę kilka słów od siebie.

Prezes spółki EKOHEL;

Dziękuję bardzo. Przepraszam państwa za moją chwilową nieobecność, obowiązki strażackie trzeba było spełnić. Szanowni państwo regulamin tak jak już pan burmistrz przytoczył uporządkuje wszystko w naszym, na naszym cmentarzu. To, co jest dzisiaj, to co będzie w przyszłości mamy nadzieję, że to właśnie pomoże też osobom, które będą miały, będą musiały skorzystać z tego cmentarza tak aby to właśnie, że tak powiem okazało jak należy przygotować te groby na cmentarzu i potem jak z tych miejsc korzystać. Regulamin tworzyliśmy bardzo długo, konsultując się z różnymi instytucjami, miał on opracowanie ośmio stronicowe. Jednak musieliśmy go skrócić do takiej wersji bardzo minimalnej i sami wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że czytając tylko i wyłącznie sam regulamin osoba, która będzie korzystała z cmentarza nie dowie się wszystkiego i dlatego stworzymy taki opis dodatkowy ze wszystkich ustaw w takiej formie, takiego skrótu tak aby osoba mogła sobie zapoznać, żeby tam było napisane wszystko. Cmentarz taki wymiar grobu, takie zasady, to co jest w rozporządzeniach i ustawach oddzielnie a potem nasz regulamin cmentarza tak żeby wszystko wiedział. Będą druki odpowiednie. Jeżeli ktoś przyjdzie i będzie miał pochówek to potem dostanie informację jak ten grób może później wyglądać, jakie będzie miał wymiary. Co może zrobić, co nie może zrobić o jakie rzeczy musisz zapytać a co masz zrobić samemu. Jeśli są jakieś pytania to zachęcam do zadawania.

Przewodniczący rady:

Pani radna Panek proszę.

Radna Panek:

Czy osoby, które no już nieszczęśliwie mają już swoje groby na naszym cmentarzu i wokół, wokół nich robione nasadzenia czy te ławeczki, w jaki sposób będą zobowiązane, a żeby dostosować się do regulaminu żeby zweryfikować to, co wokół grobu jest. Czy też to państwo będzie weryfikować? 

Prezes spółki EKOHEL:

Będziemy weryfikować każdy grób po kolei, systematycznie i będziemy prosić opiekunów grobów aby dostosowali się do regulaminu. Czyli ja rozumiem, że rosną już duże tuje ale już przychodzą nasi, nasi opiekunowie grobów i proszę o ścięcie ich. Mówią, że wyrosły za duże, że nad nimi nie, nie zaplanowali i okazuje się, że niszczą im pomniki pod spodem, więc chcą je sami wyciąć, więc my będziemy, że tak można powiedzieć nad każdym grobem się pochwalimy i sprawdzimy. Jeżeli ławeczka stoi w przejściu poprosimy o jej przestawienie tak ażeby nie zabierała miejsca na przejście innych osób do innych grobów. Jeśli mamy takie przypadki ktoś zabrał, zajął więcej miejsca niż mu się należy, no jeżeli tam nie będzie możliwości zrobienia pochówku no to nie będziemy pewnie prosić o jakieś zmniejszenie ewentualnie tego paska jakiegoś ale zdarzają się nagrobki, miejsca i opiekunowie zajmują sobie dwa lub trzy miejsca obok, bez zapytania w ogóle. Zajmuje się po prostu i później jak idziemy szukać miejsca lub wybierać miejsce po następny pochówek no to mówimy, wskazujemy tutaj, przychodzimy wskazujemy miejsce a okazuje się, że to jest już zagospodarowany tak, że nawet ciężko to ruszyć i potem też ciężko pójść do takiej osobie powiedzieć: Słuchaj no trzeba to jakoś dostosować. To wiemy, że to będzie No trudne ale będziemy starać się delikatnie z osobami rozmawiać.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są jeszcze pytania w sprawie projektu uchwały? Radny Dzikowski proszę.

Radny Dzikowski:

Mam jeszcze pytanie na temat opłat. Czy od razu muszą być takie drastycznie podniesione, czy możemy to etapami zrobić?

Przewodniczący rady:

Dziękuję, pan burmistrz proszę.

Burmistrz Helu:

Proszę państwa, jeżeli pada hasło drastycznie podniesione to trzeba by to było drastyczne podniesienie znaleźć. Dzisiaj ostatnia uchwała, która była podniesiona, podjęta w Helu to było, którego?

Prezes spółki EKOHEL:

91 rok.

Burmistrz Helu:

1991 roku i ona mówiła, że opłata ta wynosi 100 000. No dzisiaj jest zupełnie w innych czasach żyjemy i zupełnie są inne opłaty i powiem tak, nie są to duże opłaty. To jest jedna opłata na opłata jednorazowa opłata, to nie jest opłata coroczna, tylko jednorazowa oplata. Pamiętajmy, że rodzina , która chowa tego członka rodziny otrzymuje dofinansowanie, zwrot kosztów i na pewno nie będzie miała kłopotu z pokryciem tych, tych kwot. Tym bardziej mówię, że w okolicy i naszym województwie jak sprawdzałem są one nieraz kilkakrotnie wyższe a nieraz na takim poziomie jak jest propozycja u nas, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję.

Burmistrz Helu:

Ale ja też myślę, że każda sytuacja jest spółka rozpatrzy indywidualnie. No nie można mówić, że, że, że autorytatywnie będzie tak a nie inaczej. To już jest sprawa między zgłaszającym potrzebę wykonania grobu, pochówku a zarządcą cmentarza czyli naszą spółką.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie przychodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 48 łamane na 2020 w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu? Proszę o oddanie głosu. A Krzysztofa nie ma tak? W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 było "za", nikt się nie wstrzymał nikt nie był przeciw. Nie oddał głosu radny Pszeniczny. W związku z tym oświadczam, iż rada podjęła uchwałę nr 20 łamane na 164 łamane na dwadzieścia.

Rada Miasta w obecności 12 radnych –, 12 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XX/164/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu.

Radny Pszeniczny wrócił do sali obrad.

Apel Rady Miasta Helu

Przewodniczący rady:

Wyczerpaliśmy proszę Państwa porządek dotyczący projektów uchwał ale przyjęliśmy jeszcze w porządku obrad, w tym miejscu podjęcie apelu. Tak jak mówiłem w punkcie dotyczącym pism, apel jest przygotowany na skutek zwrócenia się do nas przez Starostę Puckiego Jarosła Białka, Jarosława Białka, w którym zwraca się do Rady Miasta Helu o wyrażenie stanowiska, przyjęcie apelu lub innej formy wsparcia, dotyczącego zachowania Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie V Zamiejscowego wydziału, który się znajduje w Pucku. W związku z tym został przygotowany apel. Ja go w tej chwili odczytam i poproszę państwa o przegłosowanie. Apel Rady Miasta Helu z dnia 25 listopada 2020 roku tu pozwolę sobie zmienić 26 bo dzisiaj, dzisiaj go będziemy głosować. Na podstawie paragrafu 25, ust. 2 punkt 4 Statutu Miasta Helu, Rada Miasta Helu wyraża swój sprzeciw wobec zamiaru likwidacji piątego zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą w Pucku i przeniesienia jego zasobów do Wejherowa. Byłaby to decyzja nie korzystna zarówno z punktu widzenia interesów mieszkańców Ziemi Puckiej jak i samorządu Gminy Miejskiej Hel, Powiatu Puckiego oraz innych gmin i miast położonych na terenie naszego powiatu. Z zasobów wydziału korzystają pracownicy Urzędu Miasta Helu oraz Starostwa Powiatowego w Pucku, jak również urzędów miast i gmin Powiatu Puckiego. Przeniesienie wydziału spowoduje konieczność każdorazowego wyjazdu do Wejherowa w celu załatwienia spraw, które dziś można zrealizować w bliskiej odległości od siedziby wspomnianych jednostek samorządu terytorialnego lub miejsca zamieszkania mieszkańców Powiatu Puckiego. Jest to szczególnie istotne obecnie, w czasie obowiązywania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przeniesienie omawianego wydziału ponadto istotnie przy czym niekorzystnie najpewniej przedłuży czas prowadzenia postępowań. W szczególności wydłuży oczekiwanie na dokonanie wpisu , jak również podniesie koszty zarówno po stronie urzędów jaki po stronie sądu, chociażby związanych z obrotem korespondencji. Umiejscowienie Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku jest istotne dla mieszkańców Gminy Miejskiej Hel , jak i całego Powiatu Puckiego. Obecnie wszelkie sprawy związane ze sprzedażą nieruchomości można załatwić na miejscu w Pucku. Po przeniesieniu zasobów wydziału do Wejherowa transakcja sprzedaży nieruchomości będzie wymagała wcześniejszej wizyty zainteresowanego w Wejherowie . Podniesie to koszty, wydłuży czas i spowoduje znaczne niedogodności to nie pozostaje bez znaczenia dla lokalnej społeczności oraz dla mieszkańców północnego północnych krańców Powiatu Puckiego, w tym Półwyspu Helskiego. Powiat Pucki jest jednym z niewielu powiatów w Polsce, które nie mają własnego sądu. Likwidacja V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą w Pucku utrudni dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Działanie to pozostaje w sprzeczności z hasłem zaprzestania zwijania państwa przyświecone go kolejnym rządom po 2015 roku. Mając powyższe na względzie Rada Miasta Helu zwraca się z apelem do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie decyzji o pozostawieniu Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku. Chciałbym w tej chwili przegłosować ten apel, który skierowali byśmy do Ministra Sprawiedliwości, tak jak to robią nasze sąsiednie samorządy powiatu. Więc zapytam państwa kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem treści apelu skierowanego do Ministra Sprawiedliwości dotyczącego V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą w Pucku? Proszę o podniesienie ręki. Może, może, może, może go państwo przytrzymać? Dziękuję wszyscy byli za, nikt nie był przeciw.
Apel został przyjęty, zostanie skierowany do Ministra Sprawiedliwość. Proszę państwa wyczerpaliśmy porządek punktu 11 w związku z powyższym ogłaszam przerwę do godziny 11:30.

Rada miasta jednogłośnie przyjęła Apel.

12. Sprawozdania i informacje.

Przewodniczący rady:

Proszę państwa kończymy przerwę, przechodzimy do punktu 12 sprawozdania i informacje. Podpunkt a przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Helu, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Wojewody Pomorskiego z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników urzędu miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta Helu. To właśnie są kolejne pisma, które tak jak mówiłem odczytam w tym momencie. Pierwsze pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku. W realizacji obowiązku wynikającego z regulacji art 24h ust 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku informuje, iż łącznej analizie poddano oświadczenia majątkowe dotyczące osób, o których mowa w artykule 24h ustęp 3 punkt pierwszy ustawy o samorządzie gminnym, sztuk 14 według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. W efekcie analizy stwierdzono, iż nie wystąpiły przypadki złożenia oświadczeń majątkowych po terminie, nie wpłynęła informacja o braku ich złożenia przez osoby zobowiązane. W wyniku analizy przesłanych do tutejszego organu oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych pani Grażyna Janiak to jest nie wykazano dochodów otrzymanych z emerytur i rent oraz innych krajowych świadczeń o których mowa w artykule 34 ustęp 7 ustawy. Pan Krzysztof  Psz, pana Krzysztofa Pszenicznego to jest wykazano błędną kwotę dochodu uzyskanego w roku 2019, pana Bogdana Żuławskiego to jest wykazano błędną kwotę dochodów uzyskanych w roku 2019, pana Józefa Salskiego to jest wykazano kwotę przychodu zamiast dochodu uzyskanego w roku 2019, pani Ewa Wójcik to jest wykazano kwotę przychodu zamiast dochodu uzyskanego w roku 2019, pani Krystyny Krosno to jest wykaz na błędną kwotę dochodów uzyskanych w roku 2019, pani Marii Pełechaty to jest nie wykazano kwoty dochodów uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście w roku 2019. W wyniku analizy przesłanych do tutejszego organu oświadczeń majątkowych nie stwierdzono przypadków kwalifikujących się do wdrożenia procedury wynikającej z artykułu 24h ust 9 ustawy o samorządzie gminnym. Kolejne pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku z realizacji obowiązku wynikającego z regulacji art. 24h ust 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku informuje, iż łącznej analizie poddano oświadczenia majątkowe dotyczące osób, o których mowa w artykule 24h, ustęp 3 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym sztuk 17, przesłane przez Burmistrza Helu według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Pana Ryszarda Burczyk według stanu na 31 październik 2019, pana Marka Dykty według stanu na 31 października 2019, 1 listopad 2019, 22 listopad 2019 i pani Katarzyny Machtyl według stanu na dzień 1 listopad 2019. W efekcie analizy stwierdzono, iż nie wystąpiły przypadki złożenia oświadczeń majątkowych po terminie, nie wpłynęła informacja o braku ich złożenia przez osoby zobowiązane. W wyniku analizy przesłanych do tutejszego organu oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowości to jest pani Katarzyna Machtyl wykazała błędną kwotę dochodów uzyskanych w roku 2019, pan Marek Dyka wykazał błędną kwotą dochodów uzyskanych w roku 2019, pan Dariusz Andryskowski błędnie wykazał w punkcie drugim nieruchomości nabyte w roku 2020. W wyniku analizy przesłanych do tutejszego organu oświadczeń majątkowych z uwzględnieniem korekt nie stwierdzono przypadków kwalifikujących się do wdrożenia procedury wynikającej z artykułu 24h ustęp 9 ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda Pomorski na podstawie artykułu 24h ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, przeprowadzono analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Wojewodzie Pomorskiego Pomorskie mu przez Burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miasta Helu. Podczas przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku sprawdzono terminowość ich złożenia oraz staranność i kompletność wypełnienia. Ponad to porównano treść złożonych oświadczeń i załączonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019 treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych wraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu. W związku z artykułem 24h ustęp 12 wyżej wymienionej ustawy poniżej przedstawiam wyniki analizy. Pierwsze Mirosław Wądołowski burmistrz Helu w analizowanym oświadczeniu majątkowym nie stwierdzono nieprawidłowości. Punkt drugi Marek Chroń przewodniczący Rady Miasta Helu w analizowanym oświadczeniu majątkowym nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednocześnie Informuję, że oświadczenia majątkowe wyżej wymienionych osób zostały złożone z zachowaniem ustawowych terminów. Analiza oświadczeń majątkowych nie stwierdziła nieprawidłowości wymagających podjęcia działań, o których mowa w artykule 24h, ustęp 9 i ustęp 12 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych miasta Helu złożonych w 2019 roku. To jest moje sprawozdanie, które dołączone państwa dostaliście do materiału. Na podstawie artykułu 24 h i ust 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, przeprowadzone analizy oświadczeń majątkowych radnych miasta Helu za 2019 rok. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono do złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok zobowiązanych było 14 radnych. W obowiązującym terminie złożona 14 oświadczeń, punkt 3 pozostawienie pustych rubryk bez wpisu nie dotyczy sześciu radnych, punkt 4 złożenie tylko jednego egzemplarza oświadczenia majątkowego trzech radnych, 5 brak dołączonego załącznika w postaci kopii deklaracji PIT trzech radnych, 6 nie wskazanie źródło dochodu dwóch radnych , 7 niewłaściwy wypełnienie części B oświadczenia majątkowego dwóch radnych. Informacje o błędach zostały przekazane radnym, którzy uzupełnili braki w oświadczeniach majątkowych przed złożeniem ich do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Czy informację burmistrza Helu mam przeczytać czy burmistrz Helu sam ją odczyta? Przepraszam, tak panie radny. tak [dźwięk niesłyszalny] nie, nie Rady Miasta nie, ale moim jako członka klubu tak, ale jeżeli pan sobie życzy żeby moje pisma skierowane
do ogółu na przykład bo to chyba o to chodzi, były pozbawione logo ja nie mam nic przeciwko temu mogę pisać samą czapkę.

Radny Antkowski:

Dotychczas troszeczkę inne logo mieliśmy. Po raz pierwszy chyba spotkałem się z tym [dźwięk niezrozumiały] stąd też moje pytanie, dziękuję.

Przewodniczący rady;

Panie radny zapraszam na moją stronę, na której na której publikuje wszystkie pisma jakie tworze. Na pewno zwróci pan uwagę na to, że na każdym piśmie kierowanym ode mnie jest logo Kochamy Hel, ale jeżeli jest taka prośba nie mam nic przeciwko temu żeby to zmienić.

a) Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza Helu, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz wojewody pomorskiego z analizy oświadczeń majątkowych  radnych,  pracowników  Urzędu  Miasta  i  kierowników  jednostek organizacyjnych Miasta Helu

Przewodniczący rady:

Przechodzę do informacji burmistrza Helu o analizie oświadczeń majątkowych złożonych do burmistrza Helu w 2020 roku. Na podstawie artykułu 24h ust 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym przedkładam Radzie Miasta Helu informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych według stanu majątkowego na dzień 31 grudnia 2019 roku przez: zastępcą burmistrza Helu, skarbnika miasta Helu, sekretarza miasta Helu, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza Helu, prezesa Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o.o., prezesa zarządu spółki z o.o. Eko Hel, prezesa zarządu spółki z o.o. Eko Hel Bis, prezesa zarządu spółki z o.o. Bursztynowy Hel. Zgodnie z artykułem 31 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami, sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw osobą obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego mogły złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020. Oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy zobowiązani artykułem 24h ustęp 1 wyżej wymienionej ustawy, w ustawowym terminie, to jest do 31 maja 2020 roku. Dokonując merytorycznej danych zawartych w złożonych oświadczeniach majątkowych nie do szukałem się podejrzeń w zakresie poddania w nich nieprawdy oraz lub zatajenia prawdy. Stąd też nie wystąpiłem z wnioskiem do właściwego Urzędu Kontroli Skarbowej o kontrolę któregokolwiek ze złożonych oświadczeń majątkowych. Wzór oświadczenia majątkowego nie był zmieniany od kilku lat, nie jest na przykład możliwe właściwe opisanie posiadanych nieruchomości. Przedłużony oświadczenie majątkowe wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2019 w dniu 13 sierpnia 2020 roku, na podstawie artykułu 24h ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym przekazałem do Urzędu Skarbowego w Pucku i Wejherowie. Zgodnie z artykułem 24, ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych pracowników wymienionych na wstępie zostały udostępnione w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu na stronie BIP. Złożone oświadczenia majątkowe przechowywane będą przez okres 6 lat, jednolity rzeczowy wykaz akt Urzędu Miasta Helu. Podpisane Burmistrz Helu. To były wszystkie pisma.

b) Ocena przygotowania EKO-HEL Sp. z o.o. do sezonu zimowego 2020/2021

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do punktu b ocena przygotowania EKOHEL spółka z o.o. do sezonu zimowego 2020-2021. Proszę panie prezesie.

Prezes spółki EKOHEL:

Szanowni państwo do sezonu zimowego zaliczamy kilka czynności z tym związanych między innymi przygotowanie materiału do zwalczania śliskości, usuwanie, następnie usuwanie śniegu, zapobieganie powstawaniu śliskości, zwalczanie, likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów nie chemicznych uszorstniających. Spółka przygotowując się do obecnego sezonu zimowego zgromadziła 50 ton kruszywa o frakcji 0 do 4 mm i 2,5 tony soli drogowej, zwykłej w celu przygotowania mieszanki. Jesteśmy w posiadaniu sprzętu pługo-piaskarka jeden komplet, pług śnieżny na ciągniku jeden komplet, pług śnieżny jeden komplet, koparko-ładowarka, która pełnić będzie funkcje pługu i ładowarki śniegu na przyczepy, żeby ten śnieg wywozić i sprzęt ręczny. Do spółki zaczęły wpływać już od właścicieli nieruchomości takie zlecenia dotyczące uprzątnięcia śniegu czy tam gołoledzi spod nieruchomości. Są to przeważnie tacy stali nasi klienci ale myślę, że zanim za niedługo wystąpimy wspólnie ze Strażą Miejską takim apelem do, do firm, do instytucji,
do osobiście mieszkańców. Ci którzy mają taki największy problem z tym odśnieżaniem, aby się do nas zgłaszali żeby tą usługę można im świadczyć. Na przystankach autobusowych oraz na terenie miasta rozmieściliśmy skrzynie z materiałem uszorstniającym. W okresach intensywnych opadów śniegu wystąpimy do burmistrza z prośbą o wydanie zakazu parkowania samochodów na ulicy Wiejskiej, co spowoduje sprawniejsze usuwanie śniegu a zgromadzony śnieg jak to miało było w latach poprzednich będziemy wywozić w miejsce wskazane przez burmistrza czyli takie miejsce roztopowe aby z tego śniegu się pozbyć. Jeśli chodzi o dodatkowe informacje odnośnie drogi 216 to tak jak co roku my nie sprzątamy tej drogi, nie odśnieżamy. To spoczywa na obowiązku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon w Pucku, dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są pytania do sprawozdania prezesa? Jeżeli nie ma dziękuję bardzo za przedstawioną ocenę przygotowania.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady:

Proszę państwa, przechodzimy do punktu 13 odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących, proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Pani radna Budzisz zadała pytanie, kiedy będzie realizowany ogródek zabawowy dla przedszkola terenie Szkół Ogólnokształcących a nie to wcześniej uzasadniła w ten sposób, że burmistrz obiecał, kiedy to będzie realizowane Tak jak obiecałem staram się zawsze dotrzymywać obietnic. Obiecałem, że będzie to zrobione na wiosnę w uzgodnieniu z osobami, które podjęły się tego tematu i ten projekt zyskał drugą lokatę wtedy ogłosiłem, że ten projekt też będzie realizowany oprócz sali dla stowarzyszenia tańca ale też z tymi osobami uzgodniłem, że nie będziemy robili tego w tym roku. No ze względu na covid ze względu na te ograniczenia. Ponieważ no szkoda, żeby nowe zabawki już uległy jakiemuś tam, przynajmniej częściowemu zniszczeniu, chociażby ze względu na warunki atmosferyczne. Dlatego też zrobimy to na wiosnę. Cieszę się, że jedna z osób, która się zaangażowała w ten projekt, się zadeklarowała, że też się chce dołożyć. W takim razie proszę tylko o żeby się ze mną skontaktowała, potem będzie już kontakt z osobami odpowiedzialnymi za zrealizowanie tego zadania i, i wtedy być może wspólnie dokonamy zakupu tych zabawek i ich posadowienia, co też na pewno przyczyni się do zmniejszenia kosztów. Drugie pytanie też od pani radnej czy Straż Miejska by mogła dyżurować, pilnować osób, które wyprowadzają psy na ulicy Maszopów. No Straż Miejska ma poważniejsze zadanie aniżeli pilnowania osób wychodzący z psami ale ja już o tym mówiłem . W tej chwili to jest plac budowy. Jak już inwestycja zostanie oddana, odebrana, przekazana dla Gminy, to powinniśmy sobie poradzić z tym terenem, ponieważ on jest monitorowany. Nie będzie pobłażliwości dla tych osób, które z premedytacją wychodzę na spacer właśnie na tą ulicę i tam no jakby zmuszają swoje pociechy, czyli te psy do tego żeby się tam załatwiały. Ostatnio jak byłem na kontroli na oględzinach tej ulicy i tej inwestycji no osobiście stwierdziłem, że jest to zatrważające. Co chwila kupy i to widać po dużych psach no ale takie wydajemy o sobie świadectwo. My mieszkańcy decydujemy jak chcemy żyć w tym mieście. My będziemy robili deptaki, a co niektórzy będą te deptaki wykorzystali do miejsc, gdzie będę wyprowadzali swoje psy i i no będziemy mieli niezbyt dobre samopoczucie spacerując po [dźwięk niezrozumiały] Ale tak jak mówię ulica jest monitorowana na pewno jeżeli takie przypadki będą się dalej działy to będziemy wyciągali konsekwencje. Właśnie wtedy Straż Miejska czy z pełną werwą, żeby wyegzekwować należyte zachowanie. Leżący policjant, brak możliwości przejazdu wózkami inwalidzkimi. Ja to muszę sprawdzić ponieważ przejście z jednej strony ulicy na drugą na wysokości parkingu jest w innym miejscu aniżeli leżący policjant aniżeli i z tego, co pamiętam tam te wszystkie bariery zostały usunięte, że nie ma problemu właśnie z poruszaniem się czy to z wózkami inwalidzkim, czy też matek z wózkami i ale jeżeli nie to nie, nie widzę żadnych problemów żeby obniżyć te krawężniki i żeby no jak najbardziej to przejście było na potrzeby inwalidów dostosowane. Dziki no już chyba dużo mówiłem o tych dzikach. Zobaczymy czy słowa, które wcześniej na początku sesji wypowiadałem czy one trafią do naszych mieszkańców czy sami podejmiemy te działania żeby w żaden sposób ich nie dokarmiać, bo my szkodzimy tym zwierzętom. To są dziko żyjące zwierzęta. Dziko żyjących zwierząt nie powinno się dokarmiać. To nie ma nic wspólnego z jakimś humanitarnym podejściem do tych dzików. Te dziki sobie same doskonale poradzą w okresie zimowym a jeżeli będzie trzeba to do tego są leśniczy, którzy też w sposób świadomy i odpowiedni prowadzą dokarmianie zwierząt. Nie tylko dzików ale jeleni, saren i innych tych, które się znajdują na tym terenie. Także my więcej szkody robimy nieodpowiednim zachowaniem albo jeżeli chodzi o wyrzucanie śmieci, albo dokarmianiem tych dzików. Żaden dzik nie przyjdzie na wyasfaltowany teren bo on tam nie ma czego szukać. Tam przyjdzie jeżeli my go zaprosimy. Zaprosimy kiedy wystawimy mu żarcie, raz jeżeli on z tego skorzysta to będzie przychodził codziennie sobie zakoduje, że tam ma stołówkę. Więc jeżeli ograniczymy na pewno te dziki nie będę nam wchodziły na tereny zabudowane, utwardzone. Przynajmniej w te miejsca no bo po co by miały tam przychodzić. Tu był wniosek pana przewodniczącego to też już o tym mówiłem. Mówiłem o tych plakatach teraz po sesji wrzucę ten temat do referatu organizacyjnego, by właśnie takie plakaty zostały przygotowane z apelem, żeby właśnie tych dokarmień nie było. Budynki tymczasowe na pewno tu chodzi o obiekty, które nie był rozebrane po sezonie morskiej. Straż Miejska interweniowała w sobotę [dźwięk niezrozumiały] Innych pytań nie było.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, proszę państwa w sumie wyczerpaliśmy porządek obrad. Ja chciałbym jeszcze tylko jedną informację, prośbę w sumie do państwa skierować. Chodzi o grudniową sesję bo wiemy, że ta sesja będzie troszeczkę wcześniej niż wszystkie pozostałe miesiące i związku z tym, że to będzie sesja budżetowa mam do państwa prośbę o to żebyście państwo wcześniej zorganizowali komisje, odbyli komisje. Nie wiem czy będzie wola żeby to była też jedna komisja wspólna, na której skarbnik z burmistrzem omówią projekt budżetu a potem chciałbym też żebyście państwo jako oddzielne komisję też je przeprowadzili żeby wypracować opinie. No i przypominam również o planach pracy komisji, jak również wnioskach do planu pracy rady, dziękuję bardzo.

Burmistrz Helu:

Proszę państwa chcę tylko powiedzieć, że nie planuję jak, co roku był taki zwyczaj, wspólne opłatki z tymi, tymi organizacjami i [dźwięk niezrozumiały] zaproszonymi ze względu na covid. Prawo nam na to nie pozwala także życzenia sobie złożymy [dźwięk niezrozumiały]

14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący rady:

Proszę państwa w związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku obrad zamykam sesja Rady Miasta Helu w dniu 26 listopada 2020 roku godzina 12:00.

Protokołowała:

Mirela Figurska

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu.

5. Sprawozdanie EKOHEL Spółka z o.o. z przygotowania do sezonu zimowego.

6. Analizy oświadczeń majątkowych.

7. Interpelacja radnego Chronia.

8. Odpowiedź burmistrza Helu na interpelację radnego Chronia.

9. Apel radnych miasta Helu.

10. Projekt uchwały nr 44/2020.

11. Uchwała Nr XX/155/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie   kolejnej umowy dzierżawy gruntu, położonego przy ulicy Leśnej 16.

12. Projekt uchwały nr 45/2020.

13. Uchwała Nr XX/156/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu.

14. Projekt uchwały nr 46/2020.

15. Uchwała Nr XX/157/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, lokalu przy ulicy Wiejskiej 77.

16. Projekt uchwały nr 47/2020.

17. Uchwała Nr XX/158/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

18. Projekt uchwały nr 48/2020.

19. Uchwała Nr XX/164/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu.

20. Projekt uchwały 49/2020.

21. Uchwała Nr XX/159/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.

22. Projekt uchwały nr 50/2020.

23. Uchwała Nr XX/160/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

24. Projekt uchwały nr 51/2020.

25. Uchwała Nr XX/161/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

26. Projekt uchwały nr 52/2020.

27. Uchwała Nr XX/162/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

28. Projekt uchwały nr 53/2020.

29. Uchwała Nr XX/163/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty
w mieście Helu.

30. Protokół z głosowania.

Na XXI sesji Rady Miasta Helu, 30 grudnia 2020 r. protokół z XX sesji został zatwierdzony głosami:

„za”                                        - 15     

„przeciw”                              - 0       

„wstrzymującymi się”          - 0       


v

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół XX 20.pdf pdf 604 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:21:14 146
2 analiza oświadczeń majątkowych złożonych do burmistrz.pdf pdf 735.7 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:22:16 129
3 analiza oświadzce majątkowych radnych.pdf pdf 281.5 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:24:23 130
4 apel radnych.pdf pdf 522.4 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:25:08 124
5 zawiadomienie o XX sesji.pdf pdf 327.8 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:30:08 122
6 projekt nr 44 2020.pdf pdf 448.7 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:34:17 122
7 projekt nr 45 2020.pdf pdf 504.6 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:34:17 127
8 projekt nr 46 2020.pdf pdf 451.6 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:34:17 124
9 projekt nr 47 2020.pdf pdf 460.7 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:34:17 123
10 projekt nr 48 2020.pdf pdf 269.3 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:34:17 130
11 projekt nr 49 2020.pdf pdf 2.9 MB Mirela Figurska 2021-01-04 13:34:18 98
12 projekt nr 51 2020.pdf pdf 265.6 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:34:59 122
13 projekt nr 52 2020.pdf pdf 270.4 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:35:07 130
14 projekt nr 53 2020.pdf pdf 270.1 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:35:14 125
15 protokół głosowania.pdf pdf 173.9 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:36:44 132
16 Uchwała Nr XX 155 20.pdf pdf 187.5 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:23 133
17 Uchwała Nr XX 156 20.pdf pdf 191.7 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:23 121
18 Uchwała Nr XX 157 20.pdf pdf 186.6 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:23 122
19 Uchwała Nr XX 158 20.pdf pdf 540.6 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:23 126
20 Uchwała Nr XX 159 20.pdf pdf 456.2 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:23 123
21 Uchwała Nr XX 161 20.pdf pdf 206.6 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:23 127
22 Uchwała Nr XX 160 20.pdf pdf 2.3 MB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:24 97
23 Uchwała Nr XX 162 20.pdf pdf 211 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:24 126
24 Uchwała Nr XX 163 20.pdf pdf 209.8 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:24 121
25 Uchwała Nr XX 164 20.pdf pdf 459.1 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:38:24 132
26 sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał.pdf pdf 922.2 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:42:26 136
27 sprawozdanie burmistrza Helu.pdf pdf 258.8 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:42:56 134
28 sprawozdanie EKOHEL.pdf pdf 757.3 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:43:24 123
29 odpowiedz_na_interpelacje.pdf pdf 275.8 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:49:39 119
30 interpelacja_malowanie_pasow_IX_2020-1.pdf pdf 263.3 KB Mirela Figurska 2021-01-04 13:49:39 127

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-12-28 12:36:06
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2021-02-01 09:13:14