obrazek loga jednostki
treść strony

Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, 
i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
    adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150  
    nr telefonu (58) 677-72-40
    adres e-mail: ratusz@gohel.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest świadczenie pracy na zasadach wolontariatu.

Podstawa przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 pełnych lat kalendarzowych od dnia zakończenia wolontariatu do celów związanych z jego rozliczeniem.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, usługi BHP).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza.pdf pdf 326.8 KB Adrian Albecki 2020-01-16 10:21:36 419

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-16 10:20:20
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-02-06 09:52:11