obrazek loga jednostki
treść strony

Obowiązek informacyjny dla osoby będącej stroną umowy cywilnoprawnej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
    adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150  
    nr telefonu (58) 677-72-40
    adres e-mail:ratusz@gohel.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej między nami umowy.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 pełnych lat kalendarzowych, po rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-16 10:22:44
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-02-06 09:52:21