logo jednostki
treść strony

PROTOKÓŁ XXIII/21

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący rady:

Otwieram XXIII sesję Rady Miasta Helu w dniu 24 lutego 2021 roku. Witam panie i panów radnych, witam panów burmistrzów, pana Prezesa i naszych widzów.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

Przewodniczący rady:

Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w naszej sesji bierze udział 15 radnych,
w związku z tym nasze obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący rady:

Proszę Państwa chciałbym żebyśmy teraz przyjęli protokół dzisiejszej sesji. Ja chciałbym wnieść jedną poprawkę do protokołu. Przepraszam do porządku dotyczącą punktu 4, czyli przyjęcia protokołu z XXII sesji. W związku z awarią urządzeń technicznych nie udało się sporządzić tego protokołu. Ten protokół otrzymamy na najbliższej sesji. To jest jedna poprawka. Czy ktoś chciałby wnieść również inne poprawki? Pan radny Nowakowski proszę.

Radny Nowakowski:

Wnioskuję o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, to jest proszę Państwa w projekt, który mieliśmy procedować na poprzedniej sesji, ale odłożyliśmy celem jeszcze konsultacji tego projektu. Proponuję ten projekt wprowadzić jako projekt uchwały nr 7/2021, w punkcie 11 podpunkcie e. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Panie przewodniczący, proszę o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze projektu, jeszcze jednej uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Jest to pierwsza faza całej tej procedury. Po przyjęciu uchwały jest ona przesyłana do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jeżeli uzyska pozytywną opinie wtedy wróci kolejny raz pod obrady rady miasta aby móc zatwierdzić ten Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przewodniczący rady:

Dziękuję

Burmistrz Helu:

Był przedstawiany na komisjach ale dzisiaj jeszcze bardziej szczegółowo przedstawi go Prezes naszej spółki.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, proponuję wprowadzić to, ten projekt jako projekt nr 8/ 2021, w punkcie 11 jako podpunkt f. Czy ktoś chciałby wnieść jeszcze jakieś uwagi, poprawki do dzisiejszego porządku obrad? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za proponowanym porządkiem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, wszyscy byli "za", w takim razie porządek mamy na dzień dzisiejszy ustalony.

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Helu.

Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do punktu 5 Interpelacje i pytania w sprawach bieżących. Proszę bardzo pan radny Antkowski.

Radny Antkowski:

Tematem bieżącym ostatnich tygodni są sprawy dewastacji wykonywanych przez dziki. Do mnie osobiście kilku mieszkańców się zwróciło. Jeden nawet chciał żebym interpelację w tym celu sporządził stosowną. Ja zwracam się natomiast do pana burmistrza z prośbą o przedstawienie czynności, które zostały dokonane w tym zakresie już, oraz jaki jest stan faktyczny na dzień dzisiejszy i czy jeszcze coś do zrobienia w tym temacie będzie, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję nie widzę więcej zgłoszeń. 

6. Wnioski i informacje.

Przewodniczący rady:

W takim razie przechodzimy do punktu 6 Wnioski i informacje. Proszę Państwa chciałbym w tym punkcie podziękować za liczny udział Państwa w zbiórce środków finansowych, które zostały przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dziękuję bardzo w imieniu obdarowanych i za liczny udział. Kolejną informacją jest informacja o zamieszczeniu na BIP druków oświadczeń majątkowych, ponieważ termin się zbliża składania oświadczeń. Można te oświadczenia pobierać ze strony BIP urzędu. Przypominam tylko, że składamy te oświadczenia w dwóch egzemplarzach. Dwa egzemplarze oświadczenia i dwa egzemplarze załącznika PIT. Zastanawiałem się w jakim punkcie ten temat poruszyć. Czy to w interpelacjach i pytaniach w sprawach bieżących, czy właśnie we wnioskach i informacjach? Stwierdziłem, że może jednak w informacjach. Panie burmistrzu mamy sytuację pandemiczną. coraz większy obostrzenia, coraz więcej zachorowań i coraz więcej z jednej strony, bardzo dobrze z drugiej strony mieszkańcy czują się zagrożeni. Chodzi o ruch turystyczny w weekendy. Dlaczego w tym punkcie to poruszam? Ponieważ w wystąpieniach, które możemy oglądać w piątki burmistrza, czy wcześniej na sesjach w tematach, które poruszaliśmy temat noszenia maseczek i zachowywania dystansu był bardzo często poruszany. Niestety to przynosi skutek taki, że obserwujemy sytuacje coraz większego gromadzenia się ludzi i coraz mniej przestrzeganych tych właśnie zaleceń. Dlatego postanowiłem też jako przedstawiciel rady zwrócić się z wnioskiem do policji, z zapytaniem jakie środki policja może podjąć apelem, żeby podjęła te środki w dni wolne od pracy czy weekendy celem właśnie kontroli na terenie naszego miasta osób przebywających i stosowania się do obostrzeń. Nie wiem jaka jest Państwa obserwacja. Moja jest taka, że w dni powszednie większość mieszkańców stosuje się do tych obostrzeń zwłaszcza w miejscach największych zagrożeń, czyli sklepach, natomiast w weekendy na pewno Państwo też taką sytuację obserwujecie. To w sumie z mojej strony tyle.

 7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady:

Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze przekazać jakieś informacje? Jeżeli nie przechodzimy do punktu 7 Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do rady miasta. Pierwsze jest to petycja skierowana do samorządu Gminy przez dotycząca przygotowania komunikatu uchwały w gminnych społecznościowych dotyczących suplementów diety, pakietów profilaktycznych oferowanych czy zalecanych. Pan jednak 17 lutego wycofał swoją petycję, dlatego nie nadajemy jej dalszego biegu. Kolejne pismo to wniosek dotyczący wydłużenia terminu składania wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce do dnia 15 marca 2021 roku dla studentów będących mieszkańcami Helu. Cytuję: Pandemia covid-19 zakłóciła organizacją wielu instytucji w tym również uczelni wyższych. Z powodu wprowadzonych przez rząd RP obostrzeń, przechodzonych izolacji i kwarantann na wielu uczelniach wyższych zostały przedłużone sesje egzaminacyjne oraz terminy wpisów ocen z egzaminów do systemów elektronicznych. tym samym wyznaczony w Uchwale Nr IX/73/19 Rady Miasta Helu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce, termin do końca lutego na złożenie wniosku w obecnej sytuacji staje się niemożliwy do spełnienia. Wierząc w rozumienie tej nietypowej sytuacji proszę o przychylne odniesienie się do przedstawionej prośby. Oczywiście ten wniosek przekażę do Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. Niemniej jednak z tego, co pamiętam mieliśmy tą sytuację już w poprzednim roku i podjęliśmy decyzję, że studenci mogą składać wnioski natomiast arkusze ocen i średnich dostarczać w terminie późniejszym. Tylko tutaj ja rozumiem z tego wniosku rodzi się taka sytuacja, że po prostu studenci nie mogą złożyć wniosku ze względu na nieznajomość jeszcze w tym terminie swoich ocen. Bo co innego nie otrzymanie arkusza ocen w terminie ale znać oceny, a co innego w sytuacji, kiedy uczelnia prowadzi egzaminy w momencie, kiedy u nas mija termin składania wniosków. Myślę, że warte to jest rozważenia w tej obecnej sytuacji nie wiem czy to zrobimy jednorazową poprawką. Proszę bardzo pan radny Łazur.

Radny Łazur:

Wydaje mi się że, Komisja źle pracuje bo to pracuje na podstawie ocen bo to jest podstawowym kryterium a jeżeli nie ma ocen no to sam znaczy czyli ten wniosek jest słuszny i trzeba by przenieść całą procedurę. Bo wtedy mija się z celem posiedzenie Komisji, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Pani radna Janiak proszę.

Radna Janiak:

Czytaliśmy wczoraj ten wniosek. Także Komisja doszła do wniosku, że trzeba by było dzisiaj procedować ten wniosek i przełożyć jednak te dwa tygodnie składania w czasie, ponieważ ze względu na sytuację jaka panuje u nas w tej chwili trzeba na rękę iść tym studentom. Także można ten wniosek już procedować.

Przewodniczący rady:

Jak najbardziej, ja wszystko rozumiem tylko teraz czy musimy zmienić regulamin uchwałą i zmienić go na stałe? Czy w sytuacji teraz pandemicznej właśnie samo wydłużenie sobie wydłużyć od tak, czy w jakimś głosowaniu?

Nie możemy podjąć decyzję bez podejmowania uchwały, która określa i załącznikiem jest regulamin, który jasno określa. Ale może zapytam się tutaj bardziej osoby doświadczonej. Proszę panie Burmistrzu.

Zastępca burmistrza:

Jeżeli można terminy są określone w uchwale, gdyby nawet dzisiaj taka uchwała została przez Państwa podjęta to niewiele zmieni, ponieważ ona podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym i wchodzi po 14 dniach od publikacji. Termin upływa na koniec lutego i tutaj nic się po prostu jak gdyby formalnie ten sposób żeby zmienić uchwałę to nic nie da bo to i tak nie zadziała tak. Natomiast moim zdaniem jest to do uwzględnienia. Tylko moim zdaniem powinien być taki warunek. Jeżeli rzeczywiście uczelnia potwierdzi, że sesja egzaminacyjna uległa przesunięciu w tej uczelni o jakiś czas ze względu właśnie na sytuację epidemiczną i takie zaświadczenie z uczelni zostanie dostarczone to to będzie podstawa jak gdyby do wydłużenia tego terminu tak jak to się odbywa często w postępowaniach administracyjnych czy cywilnych. To jest tak zwane przywrócenie terminu do złożenia i myślę, że tutaj przez jakąś taką szeroko rozumianą analogie można by to zastosować ale musi być podstawa, uzasadnienie. Uzasadnienie może być tylko w tym momencie pisemne zaświadczenie z uczelni, że taka miała miejsce tak bo w jednej uczelni taki jest w innej tak nie ma. Stosowanie tego generalnie w tej sytuacji byłoby chyba troszeczkę natomiast moim zdaniem nie byłoby takiego problemu, żeby takie zaświadczenia z uczelni zainteresowani przynieśli. I wtedy to by było podstawą do jak gdyby przesunięcia tego terminu ale jednak sprawę traktować wtedy trzeba po prostu indywidualnie. Tak ogłosić to oczywiście jak najszybciej, że taką procedurę jest możliwość i na indywidualnie uzasadniony właśnie podparte takim zaświadczeniu wniosek wówczas taką praktykę można by stosować. To to jest chyba jedyne rozwiązanie, które można by tutaj zastosować, które by się jakoś pewnie udało bronić. Bo zmiana uchwały dzisiaj niczego nie przyniesie, tym bardziej że ona by skutkowała wtedy też na przyszłość a my mamy jednak sytuację miejmy nadzieję, że ciągle przejściową związaną z epidemią.

Przewodniczący rady:

Właśnie to chciałem zaproponować, że w tej sytuacji jedynym takim sensownym rozwiązaniem jest zamieszanie komunikatu w zakładce Stypendia, Komisja Stypendialna z taką informacją to co właśnie powiedział pan Burmistrz tak zaświadczenie dostarczone. Zresztą tak jak wspomniałem Państwo też podjęliśmy wcześniej decyzję o tym, że wniosek jeżeli ktoś zna swoje oceny a nie ma jeszcze potwierdzenia z uczelni może złożyć wniosek a potem dostarczyć. Więc tutaj w tej sytuacji myślę, że też komunikat wystarczy. Kolejne pismo jest to petycja. Petycja skierowana przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny: Zwracam się z petycją do tutejszej Rady Gminy by wyraziła opinię w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako akty woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju ludowego dla Polski. Proponowane pytania: czy zgadzasz się na wdrożenie nowego kodeksu wyborczego autorstwa? Czy zgadzasz się na wdrożenie w Polsce ustroju prezydencko - ludowego? Tutaj następują załączniki oraz wystąpienie byłego posła na sejm świętej pamięci Janusza Sanockiego w sprawie istniejącego w Polsce łamiącego konstytucją kodeksu wyborczego, który w praktyce umożliwia uniemożliwia Przepraszam Polakom bezpośrednią i indywidualnie kandydować w wyborach. Jest to podpisane. Petycja jest podpisana przez zaprzysiężone go Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Petycja została przekazana do Komisji Petycji i z tego co wiem proceduje, dziękuję. I jeszcze jedna informacja. Informacja Starosty Puckiego. Informacja o tym, iż Rada Powiatu Puckiego ogłosiła rok 2021 rokiem partnerstwa samorządowego, co skutkuje zaproszeniem miasta Hel do wspólnego świętowania roku partnerstwa samorządowego oraz podejmowania z tej okazji wspólnych inicjatyw na rzecz integracji europejskiej i nie tylko w Powiecie Puckim ale na całym Pomorzu. I tutaj Starosta też informuje, że kulminacyjnym punktem roku partnerstwa samorządowego powinno być wspólne spotkanie wszystkich samorządów naszego powiatu z zaprzyjaźnionymi partnerami. Już dzisiaj pragniemy serdecznie zaprosić do współorganizacji tego wydarzenia zaplanowanego wstępnie na 24-26 czerwca w stolicy Powiatu Puckiego i innych miejscowościach związanych z akwenem Zatoki Puckiej. Oczywiście tu jest też wyrażona nadzieja, że to się odbędzie w przypadku, kiedy stan pandemiczny nas opuści. To były wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady.

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich  sesjach oraz między sesjami.

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do punktu 8 Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez Komisje Rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Panie Przewodniczący, szanowna Rado nie wpłynęły żadne wnioski ani interpelacje między sesjami, dziękuję.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

Przewodniczący rady:

Dziękuję, przechodzimy do punktu 9 Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, proszę bardzo.

Burmistrz Helu:

Otrzymaliście Państwo sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym i tak w punkcie pierwszym napisane jest, że odebrałem, dokumentację techniczną remontu nawierzchni drogi na dużo plażę. Informowałem już w ubiegły piątek o tej sprawie. Przekazałem mieszkańcom, że inwestycja ta fizycznie planowana jest do wykonania od począwszy od miesiąca października ze względu na brak czasu do sezonu procedura przetargowa to jest około miesiąc. Najwcześniej ta inwestycja by mogła być, jeżeli skutecznie by był wyłoniony wykonawca więc mogłaby być zakończona na przełomie maja i czerwca. Co już jest złym okresem. W tym czasie mieszkańcy i turyści chętnie spacerują tą drogą na dużą plażę mieszkańcy też prowadzę swoje działalności gospodarcze. A do tej inwestycji należy się przygotować w ten sposób, że cały odcinek drogi od ulicy Sosnowej do dużej plaży zostanie wyłączony z jakiegokolwiek ruchu i pieszego i kołowego. Także w projekt, który omawialiśmy jeżeli chodzi o inwestycje, ten remont, ta naprawa tej nawierzchni i remont tej drugi jest i rozpocznie się on po zakończeniu sezonu czyli od października. Wtedy bez pośpiechu na pewno jesteśmy w stanie go wykonać najpóźniej do marca przyszłego roku. Podpisał akt notarialny, umowę sprzedaży działki nr 44/3 przeznaczonej pod budowę stacji paliw. To dobra informacja także możemy się spodziewać, że w przeciągu kilku lat może trzech, stacja paliw powstanie w naszym mieście. Będzie to duża rzecz, ponieważ oprócz stacji paliw będą również usługi towarzyszące. Zapewne właściciel Wybuduje myjnię jak też sklep motoryzacyjny. Odbył spotkania online w sprawie współpracy przy budowie katamaranu o napędzie wodorowym. Firma , która prowadzi działania związane z budową tego katamaranu jest do tego projektu bardzo optymistycznie nastawiona. Ja nie jestem aż takim optymistą. Otrzymałem informację, że ten katamaran mógłby rozpocząć swoją działalność już od miesiąca czerwca. Będzie to jedna jednostka na razie. Ona jest innowacyjna ze względu na to że będzie właśnie napędzana wodorem i będzie odbywała trasę Gdańsk - Hel. Jeżeli to się uda powstaną następne jednostki i w zależności od możliwości, od chęci korzystania z tego połączenia niewykluczone jest, że w jakiejś tam przyszłości jak już tych jednostek będzie kilka i będą one pływały na zasadzie wahadła, że nawet może być ta trasa rozszerzona na cały rok. Oczywiście w ograniczonej ilości a więc jeden kurs Trójmiasto- Hel. O postępach jak będę miał następne informacje będę Państwa informował. P ro wadził i dalej prowadzi działania w sprawie wykonania stacji Meteo oraz poziomu zanieczyszczeń powietrza. Jest to można powiedzieć i moda ale i konieczność żeby zmienić stan powietrza w naszym kraju. Jesteśmy w ogonie Europy i świata. Ja nie mówię o Helu ale o naszym kraju. W tej chwili powstało dużo firm, które zgłaszają się do samorządów aby takie stacje meteorologiczne montować na obiektach użyteczności publicznej. Ja zdecydowałem się , że taka stacja powstanie tu na budynku urzędu. To, co było kilka lat zamontowane u nas na urzędzie to już jest prehistoria, to już przestało działać i odczyty, które były podawane nie były prawdziwe. Analizujemy oferty. Mamy w tej chwili 3 oferty i na pewno do sezonu chcemy, żeby taka stacja była zamontowana, jak też zamontowany nowy wyświetlacz, gdzie oprócz tych danych pogodowych a więc zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, temperatura, być może jeszcze wiatr. Będziemy mogli podawać nasze komunikaty. Pracuje nad tym nasz informatyk. Czyli informować mieszkańców o jakiś ważnych wydarzeniach, ważnych sprawach które, się w naszym mieście dzieją. Zgłosił wolę zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie współpracy przy realizacji programu Czyste powietrze i utworzenia w Urzędzie Miasta punktu konsultacyjnego dla mieszkańców. Też mówiłem o tym już w piątek. Pisemnie wysłałem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wole przystąpienia do tego projektu Czyste powietrze a tym samym utworzenia punktu konsultacyjnego dla mieszkańców. Otrzymałem już zwrotną odpowiedź, że nastąpi podpisanie tego porozumienia a co za tym w niedługim czasie ten punkt konsultacyjny będzie mógł zaistnieć. Dwóch urzędników, pracowników urzędu miasta zostaną przeszkoleni przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie i będą mogli udzielać konsultacji i pomocy dla osób, które będą chciały skorzystać z dofinansowania na wymianę piecy tak zwanych kopciuchów, ewentualnie fotowoltaika, ocieplenie budynków. W tej chwili nie powiem jakie to będą kryteria. Po tych szkoleniach będziemy bogatsi się o tą wiedzę i co najważniejsze te osoby wyznaczone z urzędu, które takie konsultacje będą prowadziły i spotkania przynajmniej trzy w roku, będą zobligowane do pomocy w przygotowaniu wniosków dla tych którzy się zgłoszą z chęcią przystąpienia do tego programu. Czyli fizycznie napisanie wniosku, pomoc w złożeniu w Wojewódzkim Funduszu i potem monitorowania sprawy aż do wykonania danego zadania. Myślę, że znajdzie to pozytywny oddźwięk wśród naszych mieszkańców, wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Prawdopodobnie będzie to możliwe przede wszystkim dla właścicieli domów jednorodzinnych. Z tego co oczytaliśmy raczej trudno będzie to ugrać we wspólnoty a na pewno te duże wspólnoty będzie trudno w to zakwalifikować. Ale zobaczymy bo ten program cały czas ewoluuje i być może większa grupa mieszkańców będzie mogła korzystać. Wziął udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie omawialiśmy wszystkie sprawy związane z ewentualnym zagrożeniem jakie może dotknąć nasze miasto a jednym z punktów był również omówienie sposobu postępowania związanego z ptasią grypą w powiecie puckim. W tej chwili, wczoraj było spotkanie w Pucku. Był zwołany Powiatowy Zespół, który nadzoruje tą całą sytuację związaną z ptasią grupą. Bo Państwo chyba z mediów przynajmniej wiecie, że ta sytuacja w powiecie puckim występuje. Oczywiście na szczęście nie jest jeszcze strefą zagrożenia objęty Hel i Jastarnia, chociaż już są pojedyncze przypadki, że łabędzie są wyrzucane martwe na nasze obszary, nasze tereny. Mówię tu o mieście przy okazji tylko poinformuję, że Urząd Miasta odpowiedzialny jest za podejmowanie tych martwych ptaków, następnie przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach i potem utylizacje przez specjalistyczna firmę. Ale my się tym będziemy zajmowali tylko na terenach których, właścicielem jest miasto lub też na terenach, gdzie miasto jest dzierżawcą terenów, jeżeli chodzi o tereny Skarbu Państwa. taka informacja poszła do Starosty. O tym mówi prawo, że to właściciel musi, na nim spoczywa obowiązek podjęcia tych zwierząt, tych ptaków. Następnie skuteczna, przeprowadzenie skutecznej utylizacji. Jutro też jest jeszcze takie spotkanie. W nim weźmie udział pan prezes naszej spółki w powiecie puckim, gdzie tam uszczegółowi ewentualnie jak to się ma odbywać. Ale dlaczego tym mówię? Ponieważ jeżeli Państwo otrzymacie informację, że gdzieś znajdują się martwe łabędzie, ptaki wyrzucone na brzeg najlepiej zgłaszać to właśnie do centrum do Pucka. Chyba że wiecie Państwo, że są to tereny miasta i te tereny, które miasto dzierżawi od Skarbu Państwa, czyli tu przedstawicielem Skarbu Państwa jest Starosta czyli "mała plaża", plaża na cyplu i ten odcinek do wejścia do "dużej plaży" t o my dzierżawi my i z tych terenów będziemy sprzątali. Pozostałe tereny jeżeli nawet otrzymujemy zgłoszenia przesyłamy je i tę informację do Starostwa i oni muszą podjąć wtedy działania. Interweniował i monitorował sprawę redukcji populacji dzików w naszym mieście. To jest okazja żeby odpowiedzieć od razu na pytanie pana radnego Atkowskiego. Wczoraj też na Komisji pan radny Łazur spytał mnie się co miasto robi w sprawie dzików, które są na terenie naszej gminy. Ja proszę Państwa nie ma tygodnia, nie ma piątku gdzie bym o tych dzikach nie mówił. Myślę, żaden plakat tak długo nie wisiała w naszym mieście jak plakaty, dwa rodzaje plakatów, które są na wszystkich tablicach informacyjnych w naszym mieście. Plakaty, które zaprojektowała, wykonała młoda osoba, która poczuła się że w ten sposób może pomóc mieszkańcom Helu. Myśmy je wydrukowali i zawiesili. Na tych plakatach są ostrzeżenia. Co mogą spowodować dziki i czego nie należy robić. Przede wszystkim nie należy dokarmiać. Proszę Państwa nieraz to nie wiem, co odpowiedzieć. Jestem wściekły. Bo ja nie jestem myśliwym, nie mam broni. Nawet gdybym był myśliwym i miał broń i tak nie mógłbym tych dzików strzelać do nich w terenie zabudowanym. One te dziki przychodzą do nas. One nas odwiedzają bo my je zapraszamy. W tym roku jest ich dużo więcej aniżeli może w poprzednich latach. Chociaż ja pamiętam okres kiedy ja się sprowadziłem do Helu to wtedy dziki były traktowane jak domowe psy. Każdy je głaskał, każdy dokarmiał. Ta sytuacja zaczyna się powtarzać. T my mieszkańcy jesteśmy temu winni. Żaden dzik by nie przyszedł na ulicę Wiejską, Leśną, Maszopów na Bulwar. By nie chciał wchodzić do POLOmarketu jakby wiedział, że tam go nikt nie zaprasza . Bo dziki nie kopią w cemencie, w asfalcie, one tam nie mają czego szukać. No ale jesteśmy świadkami a przecież film, który jest ogólnie dostępny na Facebooku, który pokazuje nam mieszkankę, która z siatką chleba woła te dziki do siebie. One przy niej stoją ona je karmi i pozdrawia turystów, jest dumna z tego, że turyści to nagrywają i robią jej zdjęcia. I to się tej chwili najbardziej dzieje w okolicach ulicy Żeromskiego. To jest droga dzieci do szkoły. Te dziki jeżeli widzą a to chyba wszyscy obserwują, że ktoś idzie z siatką to traktują, że to jest potencjalny dawca dla nich pokarmu. Bo często obserwujemy właśnie jak mieszkaniec z siatką z zakupami po drodze wysypuje kawałki chleba, czy bułek i dokarmia te dziki. One idą za nim jak psy ale oprócz tego są to stworzenia dzikie, które mogą powodują zagrożenia dla tych obywateli, którzy normalnie się prawidłowo zachowują. A szczególnie dla dzieci. Dzieci chodzą z workami do szkoły, gdzie mają swoje kapcie, buty a ten dzik nie wie czy tam są kapcie, buty. Uważa, że to jest też potencjalny darczyńca i biegnie za tym dzieciakiem bo myśli, że dostanie coś do pożywienia. To jest proszę Państwa naganne. I ja liczę to na postawę radnych. To w Państwa okręgach te rzeczy się dzieją. To w waszych blokach ludzie z balkonów dokarmiają te stworzenia. I z tego co wiem to Państwo też o tym wiecie. Myślę, że warto spotykać się z mieszkańcami nie tylko w czasie kampanii wyborczej ale również przez cały rok i z takimi osobami rozmawiać, uświadamiać i przekonywać, że nie dokarmia się dzikich stworzeń. Od tego są instytucje i robi to Nadleśnictwo, leśniczy. Są karmniki wystawiane, jak trzeba to są urządzenia do pojenia dzikich zwierząt. Chyba jedyny w Powiecie Puckim burmistrzem jestem, który dwukrotnie wystąpił do Starosty Puckiego o wydanie decyzji na odstrzał dzików i dwukrotnie taką decyzję otrzymaliśmy. To jest procedura. To nie jest jednorazowo, że Starosta w ciągu kilku dni taką decyzję może wydać. On musi mieć też pozytywną opinię Zarządu Łowieckiego z Gdańsk, na którą się nieraz długo czeka. Ale dwukrotnie już taką decyzję otrzymaliśmy i na tej podstawie na podstawie tej decyzji leśniczy i osoby uprawnione może prowadzić eliminacje tych dzików z terenów naszych. Oczywiście żeby taki wniosek złożyć my musimy to uzasadnić bezpieczeństwem i udokumentować zagrożenie dla życia i mienia ludzi. Oczywiście, że te wnioski zawsze były odpowiednio dobrze przygotowane i udokumentowane, że nie było problemów żeby nic nie musieliśmy poprawiać żeby te decyzje Starosta wydać. I Państwu powiem bo pewnie nie wiecie o tym. Koła Łowieckie mają obowiązek robienia sprawozdania rocznego, to jest od 1 marca, od marca do marca wykonują co roku takie sprawozdania o ilości chociażby odstrzału dzików ale też wszystkich czynności i zadań, które te koła wykonują. Zgadnijcie Państwo ile tylko z terenu Helu, nie mówię o Jastarni i Juracie z naszego obszaru administracyjnego. Ile zostało usuniętych skutecznie dzików od marca do dnia dzisiejszego rana? Bo to jest informacja z dzisiaj, z godziny 8:00 rano - 36 sztuk. W tej chwili mamy problem z jeszcze jedną watahą, to jest 5 osobników. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to dzisiaj może się uda leśniczemu i grupie myśliwych przy udziale naszej również Straży Miejskiej to sprawę rozwiązać. Co nie znaczy, że nie będzie następnych dzików. Ja słyszałem propozycję że może tak apel do mieszkańców Helu żebyśmy zbierali jedzenie i wysypywali gdzieś w lesie żeby one wtedy nie będą przychodziły do miasta. Proszę Państwa jak my zaczniemy coś takiego robić i to jedzenie zbierać i wysypywać do lasu to wszystkie dziki spod Wejherowa nawet się do nas przybędą. No bo fama między nimi pójdzie, że słuchajcie tutaj otwarta knajpa wszystko na wynos. Także broń Boże. Ja się cieszę, że są osoby, które myślę jak tu pomóc żeby ten problem rozwiązać ale no my mieszkamy w lesie. 90% terenów Gminy to są lasy. W lasach mieszka zwierzyna i ona zawsze będzie. Była jest i będzie z nami i od nas tylko zależy, czy będzie przychodziła odwiedzała nas w mieście czy my będziemy ją spotykali na spacerach w lesie. Żaden dzik by nie podchodził do człowieka gdyby nie był przekonany że, dostanie pożywienie, że będzie dokarmiany itd. My sami ich tego uczymy. Także bardzo bym prosił o Państwa również pomoc. A wiecie, które osoby w mieście z jakich okręgów dokarmiają te dziki. Można nieraz to zobaczyć właśnie na Facebooku i przeprowadzić taką koleżeńską rozmowę aby tego nie robiły bo nie każdy słucha moich próśb, apeli. Ja jestem przekonany, że sobie z tym problemem poradzimy ale to nie jest jednorazowe. Nie da się wystrzelać, wywieźć wszystkich dzików. Dziki są i będą. Dzik w jeden dzień potrafi przebyć 25 km. Dla niego nie ma żadnego problemu przepłynąć przez zatokę. Nie damy rady się ogrodzić chyba, że zrobimy ogrodzenie jak Bawaria się odgrodziła od części Polski żeby tam dziki nie przechodziły na ich stronę ze względu na chorobę. Pan Pałkowski jeszcze chce uzupełnić.

Zastępca burmistrza:

Jeżeli można bo właśnie tutaj Państwo pamiętacie, że kiedyś parę lat temu odłownia stała w mieście i te dziki były łapane i wywożone. Było łatwiej troszeczkę bo to rzeczywiście można było dużo więcej, w większym zakresie robić. Natomiast problem dzisiaj komplikuje właśnie to, że dzików nie wolno wywozić. Jest zakaz przewożenia, przemieszczania zwierząt pomiędzy poszczególnymi Nadleśnictwami ze względu na tak zwany afrykański pomór świń, epidemie, która wśród tych zwierząt panuje i zabawy przenoszenie właśnie na te świnie już domowe jest taki zakaz. Dzisiaj to, co pan Burmistrz mówi jedyną skuteczną metodą niestety redukcji tej populacji jest odstrzał ale to nie może być tak, że wszystkie dziki i one swobodnie oczywiście przemieszczać się mogą i przemieszczają. One tutaj do nas przywędrowują bo Nadleśnictwo w kontrolowany sposób tą redukcję przeprowadza ale one znowu się pojawiają tak. Nie wiadomo skąd, przychodzą niestety tak to jest i ta sytuacja z tego względu jest trudna a sami to, co pan Burmistrz powiedział niestety sami powodujemy, że one chętnie u nas się zadomawia ją. Ale niestety wywieźć ich na dzień dzisiejszy przynajmniej nie można i to jest ta dodatkowa komplikacja, że jedyną skuteczną metodą dzisiaj regulacji tej populacji jeżeli one same od nas nie pójdą to niestety jest tylko odstrzał kontrolowany.

Burmistrz Helu:

Dziękuję, zanim przejdę do następnego punktu bo ja wiem, że na dzikach się wszyscy znamy. To jest temat, który w sklepie, na ulicy, w urzędzie wszyscy poruszają. Ja zachęcam Państwa, nie tylko Państwa radnych, ale również mieszkańców jeżeli znacie jakiś sposób skutecznej "walki z dzikami", który zabezpieczy, że te dziki nie będą do nas przychodziły, oprócz tego o czym ja mówię to piszcie do nas maile i zgłaszajcie takie pomysły. Ja wiem że, jedyny skuteczny to jest to, że nie będziemy tych dzików zapraszali do siebie, czyli ich dokarmiali jak też zaczniemy przestrzegać regulaminu porządku i czystości w gminie, gdzie jest określone o której godzinie wystawia się pojemniki na śmierć i gdzie pojemniki mają być, jak mają być zabezpieczone. Dzisiaj na ulicy Maszopów znowu przewrócone, porozrywane worki ze śmieciami, bo jedna z restauracji wystawiła wieczorem worki. Tyle już było interwencji Straży Miejskiej ale mimo wszystko wystawione wieczorem, porozrywane a potem się dziwimy czemu tam jest brudno, czemu tak a nie inaczej. No ale sami jesteśmy kowalem swojego losu. Następny punkt prowadził i prowadzi konsultacje w sprawie koncepcji architektonicznej budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ulicy Żeromskiego. Ten tematy też już omawiałem z Państwem. Przedstawiałem nową koncepcję, która zakłada że na miejscu tak zwanego "leżącego górnika" powstałby nowy obiekt gdzie, parterem wysokim parterem by były pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej z dwoma boksami, garażami dla wozów bojowych. Następne pomieszczenia na świetlicę i pomieszczenia socjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej a praktycznie 3 kondygnacje by były przeznaczone docelowo na mieszkania. Wtedy obiekt, który jest przy ulicy Morskiej by przestał istnieć. Jego architektura w żaden sposób już nie wkomponowuje się w tą ulicę Morską bo ulica Morska staje się już takim nowym centrum w naszym mieście. Byśmy mogli dane teren, a jest to bardzo duży teren jak na warunki Helu bo teren sąsiedni, gdzie są budki sezonowe mógłby znaleźć nowego właściciela, który by i docelowo by powstał jakiś może apartamentowiec nie ale na przykład czy to restauracja czy hotel całoroczny. To jest niedaleka przyszłość. W każdym razie już pierwsza koncepcję otrzymaliśmy tego budynku na ulicy Żeromskiego. Wiemy że to co byśmy chcieli zaplanować jest wykonalne na tym terenie. Myślę że w ciągu następnego tygodnia ten projekt zostanie poprawiony po naszych uwagach i ewentualnie będę mógł Państwu go zademonstrować i podać jakby pod taką dyskusję publiczną. Ci z Państwa, którzy szukają wrażeń i lubią wieczorne spacery na pewno wiecie, że już jest uruchomione oświetlenie drogi na Cypel a więc możemy się trochę czuć bezpiecznie na tej drodze a sami widzicie i to co mówił przewodniczący jak zmienia się trasa turystów, którzy przyjeżdżają do Helu. Pierwsze kroki, które w przeważającej większości turyści kierują na cypel. Tam idą na spacer, podziwiają morze, okolice i dopiero potem wracają do miasta i zwiedzają inne obiekty i korzystają z restauracji z, barów, zwiedzają nasze miasto. Także to, co było obiecane, że uda się udrożnić i zrobić to oświetlenie na cypel udało się. Dzisiaj już jest. Prowadził działania związane z zadaniem nieruchomości gminnych do dzierżawy w sezonie letnim. Proszę Państwa dzisiaj chce już zaapelować, również prośba do Państwa, że przekażcie informacje tym których znacie, którzy prowadzą działalność związaną z handlem pamiątkami jak też działalność z przewozem meleksami, że w piątek na naszej cotygodniowej telekonferencji o tych sprawach będę mówił. Przedstawię jaka jest propozycja w tym roku dzierżawy obiektów przy ulicy Morskiej, Wiejskiej, Maszopów, Kuracyjnej, dla dzierżawców jeżeli chodzi o te punkty z pamiątkami jak urząd chce to rozwiązać ze względu na pandemie, ze względu na sytuację i ze względu na straty bo chyba jedyną grupą albo na pewno największą grupą, która poniosła straty ze względu na pandemie to są właściciele tych właśnie punktów z pamiątkami. Oni nie mogli w zeszłym roku w pełni funkcjonować. Nie było ani wycieczek, czyli tych ich docelowych klientów dlatego też spróbujemy w jakiś sposób zaproponować pomoc na podstawie dzierżawy ale o tym powiem piątek. Do tego czasu być może niektórzy już przynajmniej dostaną pisemnie propozycje, do których będą się mogli odnieść. Nic nie będę starał się narzucać. Najpierw będzie zapytanie, wola a potem ewentualnie jeżeli punkty zostaną niezagospodarowane dopiero będziemy je starali się dzierżawić w inny sposób. I tak samo się odniosę, zaproponuje jeżeli chodzi o działalność meleksów. Przygotował koncepcję organizacji imprez plenerowych w sezonie letnim. Jeżeli dzisiaj się Państwo będziecie pytali jakie zespoły wystąpią, jakie festiwale będą to od razu mówię, że nie odpowiem. Nad tym pracujemy i myślimy. Nie odpowiem chociażby dlatego, że nikt w kraju nie wie jak będzie wyglądał sezon. Z rządu mamy informację, że ich strategia ogranicza się do strategii tygodniowej, ewentualnie dwutygodniowej, czyli to żadna strategia. A jeżeli nie ma takich wytycznych, kierunków podanych długofalowych no to my też jesteśmy w kropce i nie może jakby długofalowo planować. Mamy alternatywne założenia, co będziemy robili w tym sezonie. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia z zeszłego sezonu. Zresztą jest dzisiaj w porządku obrad sprawozdanie za zeszły rok jeżeli chodzi o promocje i pani od promocji krótko i ją przedstawi. Ale to nie jest tak, że nic nie myślimy i na pewno byśmy chcieli żeby jak najwięcej wydarzeń kulturalnych w naszym mieście w sezonie letnim się odbyło. Przygotowywał materiały na dzisiejszą sesję, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są pytania do sprawozdania? Pan radny Łazur proszę.

Radny Łazur:

Ponieważ zostałem upoważniony przez mieszkańców a nie mogę podać nazwisk bo jest zakaz żeby podziękować za pkt nr 9, to znaczy doprowadzenie tego oświetlenia na cypel. To jest pierwsza sprawa i mam pytanie bo tu jest tak sformułowane; odbył spotkanie online w sprawie współpracy przy budowie. Ja mam pytanie do pana Burmistrza na czym by miała polegać ta współpraca, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Proszę Państwa w tej chwili wszystkie spotkania, konferencję w 95% odbywają się online. Jedyne które w ostatnim okresie było, to było wczorajsze spotkanie w sprawie bezpieczeństwa i w sprawie łabędzi w Pucku z przedstawicielami ze wszystkich gmin a tak wszystkie spotkania odbywają się online. I na tym spotkaniu otrzymałem informację. Najpierw była to informacja pochodząca od jednego z urzędników Urzędu Marszałkowskiego, która potwierdziła, że taka inicjatywa jest i rozmawiałem z przedstawicielem firmy, która buduje ten prom. Dokładnie to chyba w Suwałkach albo w Augustowie taki prom powstaje. Mogłem się dowiedzieć, że będzie miał on odpowiednią dzielność, to na to zwracają uwagę że by się nie okazało bo u nas już tak prom powstał i potem się okazało, że on może tylko przy brzegu pływać a nie odbywać regularne kursy między Gdynią i Helem chociażby ze względu na dopuszczalność i wiatry, sztormy. Pana zapewne interesuje jaki udział gminy by miał być w projekcie. No więc ja zadeklarowałem, że udziałem gminy będzie promocja tego projektu, co jest chyba najważniejsze w tym całym przedsięwzięciu. Bez promocji, bez zapowiedzi, bez udostępnienia naszych stron, naszych materiałów promocyjnych taki projekt pewnie by się udał ale z opóźnieniem kilku letnim. Kiedy otrzymamy informację, że jest to już na ukończeniu i że to faktycznie ruszy będziemy mogli pochwalić się, że pierwszy taki taka jednostka w Polsce będzie właśnie pływała na trasie Gdańsk - Hel. Myślę, że będzie się czym pochwalić. Od razu mówię nie spodziewajmy się, nie spodziewajcie się Państwo, że będzie to duże jednostka. To jest jednostka, która według tych informacji mi przekazanych będzie maksymalnie zabierała na pokład 1 50 osób. Czyli to nie jest duża jednostka ale jeżeli docelowo by było ich kilka to na pewno by było dużym uzupełnieniem floty, która pływa, tych tramwajów wodnych a więc, które obsługuje Żegluga Gdańska. A tam gdzie jest konkurencja zawsze konkurencja wpływa na to, że jakość tego zadania jest o wiele lepsza i ja nie ukrywam, że chciałbym żeby ta pierwsza jednostka w kraju napędzana ekologicznym paliwem powstała i zobaczymy jak się uda to dobrze, dziękuję.

Radny Łazur:

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, a jak już jesteśmy przy punkcie 3 to tak przypomniał mi się projekt poprzedniej kadencji szumnie zapowiadany prom elektryczny, który miał wpływać do Helu. Ciekawy jestem.

Burmistrz Helu:

To nie jest to.

Przewodniczący rady:

Ja wiem ale ciekawy jestem, co dzieje się z tamtym projektem bo to było tak głośno publikowane, że aż dziw że tak słucha o tym zaginął.

Burmistrz Helu:

Panie przewodniczący kilka projektów było głośno publikowanych i przedstawianych.

Przewodniczący rady:

Tak wiem.

Burmistrz Helu:

Ale z tych które były o nich najgłośniej żaden z nich się nie zaczął.

Przewodniczący rady:

Powiedziałem tylko o jednym, ponieważ jesteśmy w temacie promu. Jeśli chodzi o pkt 5 jeszcze chciałbym tutaj uzupełnić wypowiedź pana Burmistrza bo na pewno nie wie o tym. Ja miałem kontakt z przedstawicielem organizacji, która tu w Helu organizowała dla mieszkańców spotkanie dotyczące systemów fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych i dofinansowania i wtedy właśnie był poruszany ten temat udziału w tym projekcie wspólnot mieszkaniowych. Wtedy była odpowiedź, że niestety prawo nie pozwala na uczestnictwo wspólnot w takim projekcie ale na ostatnią rozmowę dowiedziałem się, że takie poprawki do tego programu są w procesie legislacyjnym i być może jest bardzo duża szansa na to, że jeszcze w tym roku te wspólnoty będą mogły uczestniczyć. No ale to pan Burmistrz będzie miał na pewno wtedy lepsze informacje. Jeszcze firma obiecała, że jeżeli takie zmiany wejdą w życie to oczywiście dla naszych mieszkańców zostaną zorganizowane spotkania informacyjne. Chciałbym jeszcze słowo zabrać w temacie dzików bo to już jest trzeci raz kiedy dzisiaj o nich mówimy. Chciałbym tylko tak może jaskrawiej zaznaczyć, że jesteśmy świadkiem paradoksu. Bo okazuje się, że ludzie którzy tak bardzo kochają zwierzęta w sensie takim, że tak bardzo chcą je dokarmiać i dbać o nie tak naprawdę doprowadzają do ich śmierci. Bo to trzeba powiedzieć sobie wprost. Zabijanie dzików jest spowodowane działaniem człowieka, czyli tych osób, które mienią się obrońcami zwierząt. A to, co pan Burmistrz powiedział wspólne takie wysypisko tych odpadów biodegradowalnych, jedzenia, które byłoby w lesie zorganizowane i przeznaczone do dzików tak ten pomysł funkcjonował w przestrzeni publicznej. Tylko ja osobiście obawiał bym się, że w tej sytuacji 3 osoby na 10 przynosiły by to jedzenie dla dzików a te 7 traktowały by jako publiczny śmietnik ogólnodostępny. To takie moje spostrzeżenie jeśli chodzi o sprawozdanie.

Burmistrz Helu:

Chyba, że jakieś szczególne potrawy.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są pytania w takim razie do sprawozdanie?

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Przewodniczący rady:

Jeżeli nie kolejny pkt sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady. Otrzymali Państwo sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy pan burmistrz chciałby uzupełnić sprawozdanie w jakiś sposób?

Burmistrz Helu:

Tam jest wszystko jasne. jeżeli są pytania to bardzo proszę.

Przewodniczący rady:

Nie widzę. W takim razie przed przejściem do punktu 11, czyli rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał ogłaszam przerwę do godziny 10:25.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 3/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do punktu 11 Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie, podpunkt a projekt uchwały nr 3/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w formie darowizny. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Wyświetlimy też mapę, na którym ten teren będzie zaznaczony, chodzi to o 2 33 m2 powierzchni, którą miasto chce przejąć w formie darowizny od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starosty Puckiego. Tak jak mówiłem nie jest to jakiś teren, który będzie podlegał zagospodarowaniu ewentualnie sprzedaży na poprawę, nie stanowi samodzielnej działki. Jest odcinek drogi zaznaczony na tej mapie kolorem żółtym, jak Państwo się domyślacie zejście z ulicy Wiejskiej w dół za pocztą, za sklepem rybnym i to jest to co pan Pałkowski właśnie pokazuje i potem skręt w lewo te odcinki drogi. Dojścia nie były jeszcze uregulowane. Ta sprawa toczy się już kilka lat. W końcu jest pozytywna opinia Wojewody także myślę, że ten temat już uregulujemy i miasto będzie właścicielem tych dwóch odcinków drogi, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są pytania w sprawie projektu? Jeżeli nie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Uruchamiam system do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał" i nie był "przeciw". Oświadczam, iż rada podjęła uchwałę numer XXIII/177/21.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIII/177/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny.

b) projekt uchwały nr 4/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Helu na lata 2021-2024

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do projektu nr 4/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Helu. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Proszę Państwa również omawialiśmy ten projekt na komisji ale jeszcze kilka słów odnośnie uzasadnienia dla tego projektu przedstawi zastępca burmistrza pan Pałkowski. Bardzo proszę.

Zastępca burmistrza:

Proszę Państwa dokument kolejny raz przyjmowany, ponieważ tak zgodnie z przepisami jest, że on jest uchwalany na okres lat 4 i po 4 latach trzeba go jak gdyby od nowa po zaktualizowaniu oczywiście uchwalić. Poprzedni w ubiegłym roku stracił swoją ważną w związku z czym został przygotowany nowy program zaktualizowany. Natomiast w dużej mierze oczywiście jeżeli chodzi o kwestie zabytków tutaj wiele się nie zmienia mówię o obiektach historycznych głównie. One są, funkcjonują i tutaj jak gdyby ten nowy program w dużej części powiela zapis z programów poprzednich. Właściwie aktualizowane są tam tylko dane związane z datami poszczególnych działań i to chyba wszystko co można powiedzieć bo mówię nie pierwszy raz jest ten dokument uchwalony przez Radę. Część z Państwa, która dla których jest to kolejna kadencja już miała okazję nad takim dokumentem pracować i go doskonale zna. Także myślę, że tutaj za wiele dodać nie ma. Wiem że tam gdzieś pan przewodniczący znalazł jeden taki błąd wynikający z tego że osoba która opracowywała, ten program powiela pewne informacje i zamiast tam to bym prosił pana przewodniczącego tylko żeby wskazał w odpowiednim momencie zamiast Nadmorskiego Parku Krajobrazowego został użyty zwrot podajże Nadmorski Park ale Mierzei Wiślanej, czyli zupełnie nie oddający miejsca. Natomiast potem już wszystko inne odpowiada oczywiście naszemu obszarowi. Także tyle natomiast jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania związane z tym dokumentem i podejmowaną uchwałą to oczywiście postaramy się tutaj odpowiedzieć, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, ta uwaga dotyczy strony 58 Programu, w punkcie a tytule jest zapis Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana powinien być Nadmorski Park Krajobrazowy, strona 58.

Zastępca burmistrza:

Tutaj na samej górze Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana powinien być Nadmorski Park Krajobrazowy. To jest taka poprawka, którą oczywiście wprowadzimy.

Przewodniczący rady:

Proszę Państwa są jeszcze uwagi naniesione przez pana mecenasa w podstawie prawnej w drugim wersie po pozycji 713 należy dopisać 1378, w wersie trzecim w Dzienniku Ustaw po pozycji 282 należy wpisać pozycja 782 i 1378, i w paragrafie 3 zapis powinien brzmieć: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są jeszcze uwagi, głosy w dyskusji nad tym projektem? Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał" i nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/178/ 21.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIII/178/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Helu na lata 2021-2024.

c) projekt uchwały nr 5/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel
w roku 2021”

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do projektu nr 5/2021 w sprawie przyjęcia programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Szanowni Państwo projekt tej uchwały również był omawiany na komisjach. Chcę zwrócić jeszcze uwagę, że otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie, że został on bez poprawek zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. No i jak co roku jesteśmy zobowiązani taki program uchwalić. W tym programie są wskazane adresy schronisk do, których jesteśmy zobligowani, z którymi mamy podpisane umowy na przekazywanie bezdomnych zwierząt, odłów tych zwierząt, kiedy odbywa się kastracja, sterylizacja, odławianie bezdomnych zwierząt. Ale chcę podkreślić odławianiu podlegają zwierzęta, które uciekły właścicielom, zabłąkały się lub też zostały porzucone przez człowieka. Nie mówimy o zwierzęta dziko żyjących w naszym mieście, dziki, sarny jelenie i tak dalej. Także ten program jest co roku uchwalany ewentualnie podlegają modyfikacji jeżeli chodzi o wskazania lekarza weterynarii, z którym miasto ma podpisaną umowę, wskazania miejsc, schronisk i telefonów, namiarów na osoby, które te zadania realizują w imieniu Urzędu Miasta a więc Straż Miejska, nasza Spółka EKOHEL i tak dalej i tak dalej. Jeżeli są pytania to bardzo proszę.

Przewodniczący rady:

Dziękuję za nim przekażę uwagi, które mam na projekcie uchwały przekazane przez pana mecenasa to chciałbym doprecyzować. Ustawa o ochronie zwierząt dotyczy zwierząt kręgowych z definicji, czyli nie tylko gospodarskich ale o coś innego mi chodzi. Ustawa przewiduje przy projektach gminnych w art. 11a pkt 3, że taki program może obejmować plan znakowania zwierząt. To, co kiedyś w Helu było prowadzone i teraz dlaczego ten temat poruszam? Jako posiadacz psa zwracam na pewno troszeczkę może bardziej uwagę na ilość zwierząt, które funkcjonują w naszym mieście. Mam tutaj w domyśle psy i zastanawiam się bardzo często czy mieszkańcy, czy właściciele w tych psów w ogóle rejestrują te psy.
Bo bardzo często zdarza się, że te psy niestety nie chodzą na smyczy. Skupmy się na tej smyczy i identyfikacja takiego zwierzęcia w przypadku zdarzenia no praktycznie jest niemożliwa. Mówię też o tym dlatego, że mamy obowiązek wpłacać podatek za psa, który jest przeznaczany na utrzymanie między innymi porządku. Może nie porządku ale ułatwiać mieszkańcom utrzymywanie porządku po swoich zwierzętach. Nie wiem jakie, jaka jest skala bo chyba jest za wcześnie ściągalności czy zgłaszania tego typu podatku, ale myślę że raczej jest mała. Tak się przynajmniej domyślam. Już zaraz panie Prezesie oddam głos. Dlaczego o tym wszystkim mówię. Wszyscy widzimy dookoła, że po ostatniej odwilży nasze miasto ujawniło różnego rodzaju odchody, odpady, które zalegają nasze miasto i dziwię się z dwóch powodów. Po pierwsze oczyszczanie miasta, sprzątanie jest pokrywane z naszych wspólnych środków, naszych podatków, które płacimy w tym mieście z jednej strony. Z drugiej strony pozwalamy na to, żeby nasze zwierzęta budziły i zaśmiecały całe okolice. To nie jest przyjemne jak nagle idziemy po chodniku, na którym stopił się jest śnieg i musimy schodzić na boki, ponieważ nie jesteśmy w stanie po nim przejść. Niestety jest to sytuacja nagminna nie sprzątania po swoich psach. Ja zawsze twierdziłem, że w takich sytuacjach najlepsza jest działalność edukacyjna. No dzisiaj mamy pewne ograniczenia ze względu na to, że i szkoła funkcjonuje w ograniczonym zakresie i akcje różnego rodzaju nie są zbyt możliwe do szerokiego rozpowszechniania. To jest taka moja obserwacja z tego, co dzisiaj dzieje się w naszym mieście. Jeśli chodzi o uwagi pana mecenasa w podstawie prawnej w drugim wersie w Dzienniku Ustaw po pozycji 713 należy dopisać pozycję 1378 i w treści programu opieki w paragrafie 3, w punkcie 4 skreślić "przychodni weterynaryjnej", w paragrafie 4 wykonawcy programu w punkcie 2 EKOHEL piszemy razem, w paragrafie 5, w punkcie 1 pierwszy wers zamiast słowa "zapewnienie" należy dopisać :zapewnia się". I to są wszystkie uwagi pana mecenasa. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał", nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXII/178/21, przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021. Słucham? 9 Przepraszam a powiedziałem? Przepraszam.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIII/179/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021”

d) projekt uchwały nr 6/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości  w formie darowizny

Przewodniczący rady:

Kolejny projekt uchwały projekt uchwały nr 6/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w formie darowizny. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Panie Przewodniczący, szanowna Rado projekt tej uchwały również był omawiany na komisjach. Chcę tylko przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego wystąpił do mnie z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie do zasobów gminnych działek drogowych. Zgodnie z ewidencją gruntów wyżej wymienione działki są oznaczone jako użytki gruntowe drogi. Nieruchomości te drogi powstały w wyniku podziału, który został zatwierdzony częściowo w 2017 następnie w 2019 roku decyzjami burmistrzów, poprzednika również i te nieruchomości, te działki stanowią drogi dojazdowe do nowo powstałego po wydzieleniu kompleksu nieruchomości na terenie byłego portu wojennego. Chcę tylko przypomnieć, że budowa dróg publicznych jest jednym z zadań gminy, które jesteśmy zobowiązani wykonać. Pan Pałkowski zastępca burmistrza wyświetlił Państwu o jakich drogach mówimy, o jakich terenach mówimy a więc widać jest droga 216. Po prawej stronie są budynki za cmentarzem jednorodzinne osiedle, po przeciwnej stronie za torami stały zgodnie z podziałem działki na obszarze byłego portu wojennego. Działki, które są przedmiotem zbywania przez Agencję Mienia Wojskowego w drodze przetargu dla nowych nabywców. W niedalekiej odległości żeby ta jeszcze Państwu przybliżyć, pan Pałkowski może pokaże Może pokażę gdzie jest stacja uzdatniania wody i nasze ujęcie wody, czyli będziecie państwowy mniej więcej wiedzieli, w którym to jest miejscu. Dobrze, że to się dzieje, że te nieruchomości są wydzielane, że znajdują się nowi nabywcy. Nie ma co ukrywać to jest przyszłość naszego miasta. Powstaną nowe obiekty, nowe podatki być może też wzrośnie liczba mieszkańców bo na tą chwilę odnotowujemy tylko na razie zmniejszenie jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców z różnych powodów. Także proszę Państwa jeżeli są pytania bardzo proszę.

Przewodniczący rady:

Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Janiak.

Radna Janiak:

Nie tyle głos komisja bardzo prosiła jeśli to będzie możliwe przy następnych takich projektach uchwał aby mapki były do projektu uchwały dołączone żebyśmy wiedzieli mniej więcej o co chodzi, dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, jeżeli nie ma więcej zgłoszeń przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał" i nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/180/21.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIII/180/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości  w formie darowizny.

e) projekt uchwały nr 7/2021 w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację

Przewodniczący rady:

Kolejny projekt uchwały, projekt uchwały, które dzisiaj wprowadziliśmy do porządku obrad 7/2021 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację. Projekt omawialiśmy w zeszłym miesiącu. Odłożyliśmy jego wprowadzenie do dzisiejszej sesji. Pan Burmistrz wtedy zabierał głos w sprawie konsultacji z osobą odpowiedzialną za obsługę elektroniczną, to może pan Burmistrz podzieli się informacjami z nami.

Burmistrz Helu:

Chcę Państwu tylko przekazać informację, że nasz informatyk po zapoznaniu się z projektem tej uchwały potwierdził, że jest w stanie zapewnić obsługę głosowania przez internet z zachowaniem wszystkich możliwych obostrzeń tak żeby nie było możliwości podwójnego głosowania, wpływania na ilość głosów. Dlatego też ta zwłoka między jedna a druga sesją, dzisiaj możemy to uchwalić żebyśmy mogli jeszcze w tym roku w przypadku trwania ograniczeń jeżeli chodzi o dostęp do urzędów, jeżeli będzie trwała pandemia być może, że zastosujemy w tym roku w ten sposób głosowania nad budżetem obywatelskim, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Nowakowski proszę.

radny Nowakowski:

Dziękuję panie przewodniczący. Tak tylko po krótce może, nie wszyscy mieszkańcy wiedzą dokładnie o co chodzi w tej uchwale. Priorytetem tej uchwały jest wprowadzenie możliwości oddawania głosów drogą elektroniczną. Umożliwia również składanie wniosków do budżetu obywatelskiego również drogą elektroniczną, co w przypadku obecnej sytuacji w kraju jest jak najbardziej zasadne. Przyszłościowo również zmiany w uchwale dotyczą realizacji samego procesu i wykonania danego projektu budżetu obywatelskiego, który będzie realizowany w jednym roku kalendarzowym. To były takie główne założenia plus kilka drobnych poprawek, dziękuję.

Przewodniczący rady

Dziękuję, tylko do precyzuję, że zmiany dotyczą regulaminu.

radny Nowakowski

Tak dokładnie zmiany dotyczą rozdziału 1, tak załącznika nr 1 w poprzedniej uchwale, czyli całego regulaminu budżetu obywatelskiego.

Przewodniczący rady

Dziękuję, nie widzę więcej zgłoszeń w takim razie przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania i proszę o oddanie głosu. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał" i nikt nie był "przeciw". Oświadczam, iż Rada podjął Uchwałę Nr XXIII/18 /21.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIII/181/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację

f) projekt uchwały nr 8/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Przewodniczący rady:

Ostatnim projektem uchwały jest projekt nr 8/ 2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjne mu do zaopiniowania. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Na początku mówiłem dlaczego chcemy wprowadzić wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad projekt tej uchwały a teraz poproszę prezesa naszej Spółki EKOHEL o przybliżenie idei zawartości treści tego regulaminu, bardzo proszę.

Prezes Spółki EKOHEL:

Dziękuję bardzo panie Burmistrzu. Szanowni Państwo obecnie w naszym systemie wod - kan obowiązuje uchwała z 2006 roku dotycząca regulaminu przyłączenie ogólnych zasad poboru i odprowadzania ścieków w naszym mieście. Jest to uchwała już można powiedzieć bardzo stara. Obowiązek ustawowy, który wynikał z nowelizacji ustawy nakazał wszystkim gminom na modyfikację tych wszystkich regulaminów i dostosowanie ich do obecnie obowiązujących ustaw i Państwo w 2019 roku, w styczniu taką uchwałę, taki projekt regulaminu to właśnie z naszego regulaminu wod - kan Państwo uchwaliliście i został przesłany do odpowiedniej instytucji w Gdańsku, w skrócie Wody Polskie, która jednak wydała po dwóch miesiącach negatywną opinię odnośnie tego regulaminu. Z dużo ma uwagami. Może troszkę długo trwało to przygotowywanie tej nowej wersji tego regulaminu. Mamy nadzieję, że ta wersja, która jest dzisiaj ona jest praktycznie ogołocone ze wszystkich tak zwanych zapisów które są w aktach nadrzędnych czyli mówimy o ustawach, o rozporządzeniach. Podobnie jak regulamin cmentarza czyli nie powtarzamy żadnych zapisów, które są w aktach prawa nadrzędnego. Mam nadzieję, że ten projekt regulaminu będzie już właściwy no i że organ regulacyjny powie Państwu, że możecie Państwo przyjąć ten regulamin. Wtedy będzie nowy regulamin, który będzie obowiązywał na naszym terenie naszego miasta, dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady:

Pan radny Łazur proszę.

Radny Łazur:

Ja mam pytanie czy w związku z tym nowym regulaminem będą jakieś skutki finansowe lub skutki prawne jeżeli chodzi o naszą gminę?

Przewodniczący rady:

Proszę.

Prezes Spółki EKOHEL:

Nie ma żadnych skutków prawnych, znaczy prawne będą ale jeśli chodzi o finansowych to nie, dlatego że tutaj mówimy głównie o tych kwestiach jakie są stosunki pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem, które tą wodę i ścieki odprowadza. tylko i wyłącznie. Wpływ na cenę stawki wody, ścieków są koszty, które są generowane poprzez działalności, ilości odprowadzonych ścieków, pobranej wody i działalność całej infrastruktury, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Prze chodzimy proszę Państwa w takim razie do głosowania. Uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy byli "za", nikt się nie "wstrzymał" i nikt nie był przeciw. Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/182/21.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie, 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXIII/182/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Przewodniczący rady:

Proszę Państwa wyczerpaliśmy porządek punktu 11 czyli projekty uchwał przed nami sprawozdania i informacje. Czy robimy przerwę teraz?

Burmistrz Helu:

Zdecydowanie tak panie Przewodniczący bo trzeba wywietrzyć.

Przewodniczący rady:

Wywietrzymy salę w takim razie. Proszę Państwa ogłaszam przerwę do godziny 11:20.

12. Sprawozdania i informacje.

a) Sprawozdanie z analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZSO Hel

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do punktu 12 Sprawozdania i informacje jako pierwsze sprawozdanie z analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZSO Hel. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Panie Przewodniczący, szanowna Rado. Otrzymaliście Państwo sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w naszym Zespole Szkół Ogólnokształcących. Takie sprawozdanie jesteśmy zobowiązani przedstawić co roku. Jest ono wysyłane nie tylko do Państwa ale również do Związków Zawodowych, do Kuratorium, do RIO i tak też to się dzieje w tym roku. Wiecie Państwo, że w naszej szkole są cztery kategorie nauczycieli, stopnie awansu zawodowego a więc nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. To można z tej tabeli wyczytać, więc są kwoty bazowe wynagrodzeń na poszczególny stopień awansu, stopień awansu zawodowego. Ponieważ była zmiana w trakcie roku kalendarzowego a więc jest kwota średniego wynagrodzenia od 1 stycznia do 31 sierpnia i potem od 1 września do 31 grudnia. Najważniejsza jest ostatnia kolumna, a więc kwota różnicy, która pokazuje nam czy miasto Hel spełnia warunki i jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli czy są niedopłaty. Pamiętam raz tak się zdarzyło, że za niskie kwoty wynagrodzenia otrzymywali nauczyciele stażyści i trzeba było im potem to wyrównać. Teraz widać, że wszystko jest w porządku i ta różnica jest na plus jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli stażystów, to jest na plus przeszło 3 000 kontraktowych, prawie 12 000 nauczycieli mianowanych, 92 000 dyplomowanych [dźwięk niezrozumiały] Proszę Państwa jest dobrze, że samorząd, Państwo doceniacie pracę naszych nauczycieli a nauczyciele muszą się zgodzić z tym, że ich praca jest doceniona jeżeli chodzi o ich wynagrodzenia. Problem jest tylko taki, że jak się słucha z resztą od lat jak to rząd mówi, że na wynagrodzenia nauczycieli, za szkoły odpowiadają samorządy wszystko się zgadza tylko, że państwo jest zobowiązane w 100% pokrywać w formie subwencji utrzymanie tych szkół. W przypadku Helu ta kwota to jest na poziomie 50% . Zapewne Państwo wczoraj w mediach słyszeliście to jeszcze zależy, kto jakie media ogląda ale na niektórych przynajmniej można było usłyszeć że miasto Szczecin podało państwo do sądu o zwrot olbrzymiej ilości pieniędzy a więc w milionach jest to kwota jeżeli chodzi o zaległości w kwocie przesyłanych subwencji. Potem były wypowiedzi kilku samorządowców, prezydentów dużych miast, którzy zapowiedzieli że jeżeli sąd orzeknie po myśli samorządu szczecińskiego i przyzna rację, że państwo musi zwrócić te pieniądze i wyrównać tą subwencję za lata niedoboru to jestem przekonany, że wtedy będą pozwy zbiorowe, gdzie Hel również wystąpi. I to razem ze Związkiem Miast i Gmin Morskich, czy z inną organizacją. No ale to tylko są życzenia. Rzeczywistość jest taka że 50% subwencji, że subwencja pokrywa 50% kosztów utrzymania naszej szkoły a to są już w okolicach 2 - 2,5 milionów rocznie. A te środki przecież mogły być pożytkowane na inne zadania, które są przecież bardzo potrzebne w każdej gminie. Także my ze swoich powinności i zadań się wywiązuje my. To ma odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, czy są pytania do sprawozdania? Jeżeli nie, dziękuję panie Burmistrzu.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

b) Zapoznanie Rady Miasta ze stanem spraw spornych z udziałem miasta Helu oraz spraw w sądach

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do kolejnego punktu Zapoznanie rady miasta ze stanem spraw spornych z udziałem miasta Helu oraz spraw w sądach. Przedstawi pan mecenas. Panie mecenasie tam jest przy monitorze krzesełko i mikrofon i laptop, jeżeli będzie potrzebny.

adwokat Wojciech Goliński

Dzień dobry Szanowni Państwo, nazywam się adwokat Wojciech Goliński, współpracuje z mecenasem Rubaszewskim, który nie mógł dzisiaj się stawić ze względu na stan zdrowia u Państwa. Chciałem po krótce przestawić zestawienie spraw sądowych, które prowadzi nasza kancelaria w imieniu gminy miasta Hel. Generalnie należy stwierdzić, iż postępowania mają dwojaki charakter. Jedne to są sprawy o charakterze cywilnym a drugie sprawy o charakterze administracyjnym, których de facto obecnie nie mamy w toku. Jeżeli chodzi o sprawy cywilne to sprawy te możemy podzielić na sprawy o zapłatę przeciwko dłużnikom gminy miasta Hel. W tych sprawach przeważnie dochodzi do wydania nakazu zapłaty i w zależności od tego czy dłużnik składa s przeciw od tego jest dalsza procedura. W momencie kiedy taki nakaz się uprawomocni oczywiście sprawa jest skierowana dalej do komornika sądowego. Chciałem także zwrócić uwagę, iż w zakres spraw cywilnych wchodzą też takie sprawy, jak sprawy o eksmisję. Między innymi w jednej sprawie wytoczonej przez powódkę, spółkę prawa handlowego przeciwko mieszkańcom gminy miasta Hel gmina występuje w charakterze interwenienta ubocznego, gdyż w momencie możliwości orzeczenia w kwestii lokalu socjalnego orzeczenia w stosunku do pozwanych gmina jest żywotnie zainteresowana właśnie tym rozstrzygnięciem. Chciałbym też podkreślić, iż ostatnimi czasy pojawiły się też powództwa ze strony szeroko pojętych instytucji finansowych, które wnoszą o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę pominięciem jakby uprzednich spadkobierców. Kancelaria czuwa nad tym aby w toku jego postępowania znaleźli się prawowici spadkobiercy. Chciałem także podkreślić, iż kancelaria też służy pomocą Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w szeregu spraw. Między innymi w sprawach szeroko pojętego zdrowia, które toczą się też przed sądami, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, panie mecenasie ja mam taką prośbę. Lata funkcjonowania rady radni otrzymywali w materiałach przy tym punkcie takie sprawozdanie też na piśmie i prosiłbym na przyszłość, by też takie zestawienie wzorem lat poprzednich radni do materiałów otrzymywali. Oczywiście ja rozumiem, że to jest sytuacja dzisiaj nadzwyczajna ale chciałbym, żeby radni mogli wcześniej zapoznać się z tymi sprawami, żeby móc się przygotować do ewentualnych później pytań.

Adwokat Wojciech Goliński:

Oczywiście panie Przewodniczący mam takie zestawienie aczkolwiek ono nie zostało podane animizacji.

Przewodniczący rady:

Jasne rozumiem.

adwokat Wojciech Goliński:

Po osobnych poprawkach takie zestawienie zostanie przekazane. 

Przewodniczący rady:

Jasne, dziękuję. Czy są pytania do pana mecenasa? Jeżeli nie ma to w takim razie dziękuję panie mecenasie.

Adwokat Wojciech Goliński:

Dziękuję bardzo za uwagę.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

c) Sprawozdanie z działalności Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  Spółka z o.o. w 2020 roku, plan działalności w 2021 roku

Przewodniczący rady:

I teraz poprosimy panią Joannę Kosińską. Przechodzimy proszę Państwa do punktu c Sprawozdanie z działalności Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. 2020 roku. Plan działalności w 2021 roku. Proszę pani Prezes. Prosiłbym jeszcze o mikrofon.

Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.:

Teraz jest dużo lepiej. Ja sobie pozwoliłam przygotować kilka slajdów i opowiedzieć co działo się w ubiegłym roku w porcie. Zacznę od tego, że od takich spraw powiedzmy organizacyjnych. Zmieniliśmy nazwę. W tej chwili nazywamy się Zarząd Portu Morskiego Hel Spółka z o.o. Poprzednio było tam jeszcze słowo Koga. Dokonaliśmy tego w październiku, to jest pierwsza z takich spraw organizacyjnych. Druga rzecz to ustawa o portach zweryfikowała jak gdyby zakres naszej działalności, coś co jakby robiliśmy zawsze a mianowicie to są rzeczy tutaj dodane w tej chwili w ustawie o portach a mianowicie koordynacja korzystania z infrastruktury portowej z wyjątkiem kompetencji administracji morskiej. To miało miejsce, natomiast w tej chwili zostało wyartykułowane w ustawie i dodano działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w porcie oraz promocją takiej działalności. To są dwie takie zmiany, które w ostatnim czasie zaistniały i przejdę do naszych działań ubiegłorocznych. Marina jachtowa działała, pracowała oczywiście poza tymi miesiącami, w których był zakaz przemieszczania się, czyli poza tam powiedzmy marcem, kwietniem. Odnotowaliśmy mniej może nie dużo mniej, mniej tych pobytów minimum dobowych, które odnotowujemy, dla których prowadzimy statystykę, bo przypomnę, że te krótkotrwałe pobyty do 3 godzin nie są liczone, nie bierzemy za nie opłat. Ich jest zawsze co najmniej 50% tej liczby jeszcze dodatkowo. Tak wyglądała aktywność żeglarska. Aplikowaliśmy dwukrotnie o środki zewnętrzne. Na początku roku skutecznie aplikowaliśmy o zakup tego pływającego śmietnika, o którym tutaj już i wielokrotnie opowiadał Państwu pan Przewodniczący Marek Chroń i ja odpowiadam, że jesteśmy w trakcie. Trochę długo trwał proces jak gdyby od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu podpisania umowy. Tą umowę podpisaliśmy w listopadzie zeszłego roku. Na tę chwilę jesteśmy w trakcie zakupu. Ś ciągamy oferty, prowadzimy ten proces konkurencyjnego zakupu i do końca czerwca na pewno będzie zainstalowany w marinie, w akwenie mariny ten pływający śmietnik. Dołączymy tym samym do tych marin na świecie, które poprzez instalację, poprzez działanie tego rodzaju urządzeń starają się odrobinę czyścić to środowisko. To są oczywiście takie to nie jest zakrojone na szeroką skalę tak. To są pewne elementy, które po pierwsze mają działać na świadomość, mają troszeczkę poprawić stan tego środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy świadomi tego, że to jest część jak gdyby wszystkich działań, które powinien człowiek prowadzić. Pozwoliłam sobie wyciąć z instrukcji obsługi tego pływającego śmietnika. To jest proste urządzenie. Bardzo proste w obsłudze, zanurzone w wodzie, które się codziennie opróżnia, łapie elementy plastikowe ale łapie też mikrocząsteczki plastikowe podłączone do prądu stacjonarnie. W ubiegłym roku jedna tylko impreza miała miejsce w porcie, impreza żeglarska. Były to Regaty Próchno i Rdza. One się odbyły pomiędzy 8 a 11 październikiem. To już 12 zlot jachtów rozpoczynający się w Helu, także jest to nasza można by powiedzieć impreza taka żeglarska. Drugi temat o który aplikowaliśmy. o pięknie ale ja teraz nie wiem jak mam się co cofnąć to teraz nie wiem dokąd. Ok dobra jakoś sobie poradzę, spokojnie. Aplikowaliśmy też o środki zarówno o ten pływający śmietnik, jak i budowa automatycznej toalety z zielonym dachem ekstensywnym. Aplikowaliśmy do Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i ten drugi temat, czyli budowa automatycznej toalety z dachem zielonym ekstensywnym. Wnioski były składane w listopadzie. Mamy pozwolenie na budowę. Jesteśmy w trakcie w tej chwili, czekamy tak naprawdę na sygnał z Urzędu Marszałkowskiego jakieś nie wiem uzupełnianie wniosku, jeszcze kilka pewnie tygodni do podpisania umowy, miesięcy tutaj pan przewodniczący rady przepraszam PLGR-u podpowiada. Chcę Państwu pokazać ten dach zielony, ekstensywny bo to nie będzie żadna łąka, to nie będą żadne, że tak powiem cudowne kwiaty. To po prostu są rośliny takie mi brakuje niestety. O właśnie tu na zdjęciu jest. To jest toaleta automatyczna toaleta publiczna w Wałbrzychu z założonym tym dachem. Zadanie takich dachów to jest głównie jak na akumulacja tej wody no i oddawanie do tlenu jak gdyby do środowiska miejskiego. Także taki pierwszy dach zielony ekstensywny tutaj zaistnieje w mieście i myślę no to też jest jak gdyby jaskółka jakaś. Jakiś początek pewnego trendu do tego się musimy przyzwyczajać i jak gdyby w tym kierunku powinni iść projektanci nowych obiektów. Myślę, że to że to będzie za funkcjonuje. O ruchu pasażerskim chciałam Państwu również opowiedzieć zeszłorocznym. 2019 rok to było 183 000 pasażerów przewiezionych do i z Helu razem łącznie. Ubiegły rok to było dużo mniej bo tylko 1 16 000. Pokłosie no i też jakby zakazu przemieszczania się ale pokłosie również zupełnie innego ruchu turystycznego. Te duże miasta, z których przepływali uprzednio one najbardziej chyba poniosły konsekwencje pandemii. Stąd też po prostu ten ruch jest mniejszy i do nas przyjeżdża również mniej tą drogą . Podobnie jak w kilku ubiegłych latach są też stałe linie znaczy stałe przewozy na linii Hel - Jastarnia i Jastarnia - Hel oczywiście. Oni mają swój rozkład. Na stałe już tutaj się wpisali jak gdyby wizerunek portu to są jednostki Nautic, jednostka Magdalena. Tu akurat Magdalena jest jednostką rybacką, która latem przebranżawia się na wożenie pasażerów. Kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć to obsługa sektora rybackiego, wy ładunki na terenach spółki prowadzone są przez 4 tu mam ale to jest zła informacja nie poprawiłam powinno być 5 zestawów pompowych i ubiegły rok zamknął się kwotą 37 000 ton przeładowanej ryby. I w tym momencie też taka informacja, że jak gdyby te rozładunki nie dotyczą wyłącznie naszych kutrów, bo nasze kutry stanowią jakąś część ale większość to są s to kutry obce z jest innych portów. Żeby jak gdyby też nie było takiego wrażenia, że tutaj nie wiem miejscowi armatorzy powodują ten obrót. Nie to nie nieprawda. To są w większości obce kutry. To jest praktycznie całe wybrzeże, które tu się rozładowuje. Dlaczego? Bliskość łowisk i to że stworzyliśmy takie warunki, że te zestawy pompowe jak gdyby mogą być, mogą funkcjonować, powoduje taką ilość rozładunków. Tak to wygląda. Zresztą wczoraj na przykład też był bardzo intensywny dzień rozładunków. Co zrobiliśmy? Zrobiliśmy dosyć dużo jeśli chodzi o wartość tak bo ponad 1 000 300 netto zainwestowaliśmy w prace remontowe. Tutaj za chwilę będzie widać nabrzeże falochronu zachodniego dostało nowy jak gdyby wizerunek. Są nowe odbojnice zainstalowane i to był chyba najbardziej cenny element. Zostały też wykonane zasypy wzdłuż nabrzeża, bo musimy kontrolować głębokości. Musimy zasypywać przegłębienia. To jest naszym obowiązkiem, utrzymywanie tej infrastruktury w stanie jak gdyby właściwym do eksploatacji. Co zrobiliśmy jeszcze? Zrobiliśmy również modernizację, wykonaliśmy świateł nawigacyjnych na napisach. Światła nawigacyjne na falochronach są własnością Urzędu Morskiego i to oni są odpowiedzialni za ich pracę natomiast pirsy wewnętrzny, rybacki, kaszubski, wszystkie pirsy wewnątrz i ich oświetlenie jest jak gdyby naszym obowiązkiem i pod koniec roku już praktycznie w grudniu jeszcze zdecydowaliśmy się na remont linii cumowniczej pirsu rybackiego. Zrobiliśmy to z użyciem odbojnic, które były zdemontowane. Takich, które się jeszcze nadawały do wbudowania z falochronu zachodniego. To są wszystkie te prace remontowe i wykonaliśmy prace projektowe. Wykonaliśmy dokumentację projektową toalety automatycznej i uzyskaliśmy tak jak mówię pozwolenie na budowę w dosyć ciężkim czasie, bo projekt był składany i wniosek o pozwolenie na budowę akurat w momencie, kiedy urzędy ponownie przechodziły głównie w pracę zdalną, więc bawiliśmy się w kurierów, pocztę i różne tego rodzaju usługi przewożąc dokumenty i po prostu robiąc to w tempie dosyć ekspresowym. I wykonaliśmy również dokumentację projektową przebudowy zaplecza socjalnego w obiekcie potocznie nazywanym "jajem". Zgłosiliśmy do Wojewody też wykonanie tej przebudowy. Do tego wrócę za chwilę mówiąc o tym co robimy w tym roku i chciałam Państwu pokazać też jak wyglądają przychody z usług, z czego żyjemy. No więc głównie żyjemy i to jest podobny wykres wygląda podobnie jak w ubiegłym roku. Te wartości niewiele się jak gdyby zmieniają. Żyjemy głównie z dzierżaw, postój jachtów to jest około 15%, pozostałych jednostek 10%, za wjazdy do portu, 9% budżetu 9,5 pozostałe 13%. Natomiast na ten rok na ten rok planujemy przebudowę zaplecza socjalnego mariny. Ona w tej chwili trwa. Do końca kwietnia na parterze obiektu powstanie wyłącznie na parterze będzie to zaplecze socjalne, będą natryski i toalety. Planujemy też remont taki doraźny remont pirsu wewnętrznego to głównie polega na uzupełnieniu linii cumowniczej, od malowaniu polerów, remoncie drabinek ratowniczych i budowa toalety automatycznej po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim będziemy rozpoczynać ten proces inwestycyjnym. Co jeszcze robimy? Robimy znaczy działamy w Związku Małych Portów Morskich. Związek Małych Portów Morskich jest zapraszany do różnych projektów, inicjatyw. Przy tym są to projekty głównie miękkie polegające na wymianie wiedzy, gównie wymiana wiedzy tak naprawdę. Być może w ramach GALATEA będą jakieś drobne środki na zakupy urządzeń i to jest właśnie projekt GALATEA. Projekt Green PhySICS chyba tak się powinno czytać i przystąpiliśmy również do Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, ponieważ w ramach związku jest kilka portów żywotnie zainteresowanych staniem się portami serwisowymi dla mających powstać farm wiatrowych. Na koniec chciałam Państwu pokazać rzecz, która jak gdyby O właśnie to widać. To jest jacht 12 lutego przy wysokim mrozie i padającym śniegu a tutaj troszeczkę się już przejaśniło i chciałam też powiedzieć, że ja takich zdjęć mam już kilka bo ja jak gdyby każdą z takich, każdy z takich wydarzeń uwieczniam, bo były również w grudniu i były również w styczniu i jak gdyby nie wiem czy ten sezon to jest otwarcie sezonu żeglarskiego czy może zamknięcie chyba w zeszłym roku raczej. Także sezon żeglarski wygląda na to, że może trwać cały rok i że są ludzie, którzy są w stanie pływać. I oni wtedy nie byli tego 12 lutego sami i przypłynęły dwa jachty. Są zadowoleni, że port ich przyjmuję, że tu akurat im dajemy wodę bo nie jak gdyby działamy cały rok. Trochę inaczej niż inne mariny, które poza sezonem się zamykają, demontują, zamykają dostęp do wody. Ten dostęp do wody jest wyłącznie dlatego, że tutaj jest to również dostęp do wody dla jednostek rybackich, więc oni mogą również korzystać. Jeśli macie Państwo jakieś pytania to chętnie służę.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, pani Prezes ja mam jedno pytanie dotyczy remontu tego zaplecza socjalnego w "jaju". Czy jest jakiś pomysł na górę?

Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.:

Pomysł jest na górę ale nie wiem czy w tym roku będzie zrealizowany bo to wszystko ja tutaj pokazując Państwu plan ja nie wiem jak gdyby jak będzie wyglądał ten rok tak jak już tutaj w czasie obrad też wspominano wielokrotnie nie jesteśmy w stanie planować. Każdy dzień nas jak gdyby zadziwia w jakiejś mierze, więc być może w tym roku rozpoczniemy również remont u góry na potrzeby naszej siedziby. Będziemy w jednym miejscu, będziemy mogli sobie nadzorować toalety, również pilnować.

Przewodniczący rady:

Jasne rozumiem.

Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.:

Nie no tam będzie automatyka panie Burmistrzu, będzie rozmieniarka, będzie dostęp elektroniczny, co nie znaczy że jak gdyby będzie się to odbywało bez potrzeby ingerencji. Zobaczymy jak to nam wyjdzie.

Przewodniczący rady:

Zapytałem się dlatego, że o to o czym pomyślałem trochę rozbiega się, jest rozbieżne z tym co pani Prezes mówi bo logiczne wydawałoby się tworząc zaplecze socjalne na dole, stworzyć na przykład zaplecze gastronomiczne w jakiejś innej z form działalności w góry ale to tak tylko moja pierwsza myśl, która mi wpadła przy pani prezentacji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, coś skomentować? Proszę panie Burmistrzu. 

Burmistrz Helu:

Pani Prezes nie ma pani wizualizacji tej toalety żadnej?

Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.:

Myślałam o tym i celowo nie zrobiłam tej wizualizacji.

Burmistrz Helu:

Rozumiem, że będzie to niespodzianka.

Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o.;

Dokładnie.

Burmistrz Helu:

Przyjedzie zapakowana, ofoliowana. Ona będzie ta toaleta tu na styku Bulwaru Nadmorskiego z Portem Morskim. Zauważcie Państwo, że często jak w poprzednich latach rozmawialiśmy o naszym porcie to często padało sformułowanie port rybacki. W tej chwili jest to już można powiedzieć zaszłość i jedyna prawidłowa nazwa, którą powinniśmy wszyscy stosować to jest port morski, który ma w sobie dwie funkcje a więc oczywiście funkcja rybacka ale również nie mniej ważna funkcja żeglarska czyli ta turystyczna. I to jest ważne, ponieważ wskazuje on kierunek rozwoju miasta i kierunek rozwoju portu. Zarząd Portu i my też musimy prowadzić politykę taką, żeby obie te funkcje na terenie naszego portu się rozwijały. Idzie to różnie ale taka jest przyszłość i mam nadzieję, że obie te funkcje będą bardzo się miały w naszym porcie morskim. Dziękuję pani Prezes za bardzo fajną prezentację.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

d) Stan utrzymania parków, ulic miasta, dróg wewnętrznych, chodników oraz prace wykonane i planowane przedsięwzięcia w tym zakresie.

Przewodniczący rady:

Dziękuję i za chwileczkę przejdziemy do podpunktu d, tutaj możemy przejść od razu Stan utrzymania parków, ulicy z miasta, dróg wewnętrznych, chodników oraz prace wykonane i planowane przedsięwzięcia w tym zakresie, proszę bardzo.

Burmistrz Helu:

Proszę Państwa znowu trochę pogadam z panem Pałkowskim przedstawimy w formie prezentacji stan utrzymania parków ulic miasta dróg wewnętrznych, chodników, prace wykonane i planowane przedsięwzięcia w tym zakresie a więc to, co działo się w ubiegłym roku ale również w tym roku. Po tej prezentacji jeszcze poproszę o głos pana Prezesa Spółki EKOHEL, aby w kilku słowach przedstawił zakres działań jakie spółka prowadzi związane z utrzymaniem czystości naszych ulicach, drogach, chodnikach. Proszę Państwa pamiętacie, wszyscy wiedzą w ubiegłym roku dosyć duża inwestycja remont nawierzchni ulicy Maszopów. Nie trzeba mówić gdzie ta ulica się znajduje a więc był to projekt, który był współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych w 50%. Dzisiaj jest to zadanie, które już mamy za sobą. Pan Pałkowski pokaże nam slajdy jak te prace przebiegały, jakie były utrudnienia i jaki jest stan dzisiejszy. Można powiedzieć, że jedynym można problemem, który zaobserwowaliśmy po oddaniu do użytku tej drogi to są spacerowicze z psami i sprzątanie po tych pieskach, ale to już chyba sobie z tym poradziliśmy. Zamontowaliśmy trzy kamery. Zamontowaliśmy za chwilę zaczną one działać. Jest jedna kamera, która i tak obejmuje praktycznie całą tą drogę. Jest to właśnie na potrzeby ewentualnie zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Jeżeli Państwo nie oglądaliście to pokażemy teraz filmik z drona, który bardzo fajnie tą ulicę po remoncie pokazuje. Mamy również kino. [dźwięk niezrozumiały] Wspomniał już o tym pan Pałkowski, że równolegle robiliśmy przejścia między ulicą Wiejską a ulicą Maszopów. Są 4 takie przejścia. Będzie można spacerować po jednej, po drugie ulicy niekoniecznie trzeba będzie obchodzić całego miasta a więc korzystać z tych prostopadły przejść. Tu chcę zwrócić uwagę, że do wykonania tych przejść angażowaliśmy naszą spółkę, która na nasze zlecenia te przejścia bardzo sprawnie i profesjonalnie wykonała. Następnie dla przypomnienia robiony był chodnik przy ulicy Kaszubskiej. To też wykonała nasza spółka na nasze zlecenie. Tam gdzie jest możliwość zlecenie takich robót budowlanych w pierwszej kolejności staram się, żeby te zlecenie otrzymywała nasza spółka, żeby mogła poprawiać swoją kondycję finansową. Następne proszę. Próg zwalniający na ulicy Steyera a więc trzeba było ze względu na technologię trwało to 2 tygodnie ale jest nadzieja, że już ten próg nie będzie nam się rozchodził i te śruby będą prawidłowo trzymały ten próg. Dalej została przeprowadzona pielęgnacja drzew na cmentarzu komunalnym. Zwięńczeniem tych prac ale też takim dodatkowym jakby zadaniem To już nie wykonało miasto tylko prywatni właściciele garaży, którzy znajdują się wzdłuż ogrodzenia cmentarza. Została dokonana wycinka tych olbrzymich topoli. Oczywiście uzyskali na to odpowiednie zgody i pozwolenia profesjonalna firma. Wczoraj były już wywożone te ostatnie ścięte drzewa, ponieważ lada chwila firma, która wygrała przetarg przystąpi do nowego tam zadania. Jak Państwo wiecie nasz pierwszy etap jeżeli chodzi o park przy dworcu a więc montaż i uruchomienie oświetlenia w galerii rzeźby Kaszubskiej ta pierwsza część jest zakończone, jeżeli chodzi o sprawy budowlane, ale to nie znaczy, że ona już jest zamknięta. Jeszcze w tym roku prawdopodobnie będzie to w marcu najpóźniej w kwietniu na placu, który jest przeznaczony na posadowienie rzeźb grajków Kaszubskich, orkiestry kaszubskiej są zamówione te rzeźby. Będzie 6 postaci wyrzeźbionych z tradycyjnymi instrumentami kaszubskimi. Będzie to dodatkowy taki element, jeżeli chodzi o promocje tego miasta. Mówiłem już też dzisiaj o tym jak wygląda uruchomienie oświetlenia drogi na Cypel. Coś, co wydawało się niemożliwe jest robione. Staramy się na bieżąco naprawiać odcinki naszej ścieżki rowerowej, te odcinki które były wykonane z kostki brukowej. Ścieżka rowerowa już ma sporo lat a zresztą jak jedziemy przez cały półwysep widzimy, że poszczególne gminy też takie remonty swoich odcinków przeprowadzają. I tu też zlecenia były dla naszej spółki i te remonty odbywają się na odcinku od przejazdu PKP do wjazdu do Muzeum Obrony Wybrzeża, jak też tu od strony Juraty. To, co nas czeka w tym roku to jest stan istniejący drogi na dużą plażę. Widzimy w jakim ona już jest w fatalnym stanie pod spodem macie Państwo projekt, który został już nam przedłożony, zatwierdzony. Mamy też do tego projektu załączony kosztorys inwestorski i na początku marca ogłosimy przetarg na wykonanie remontu tej nawierzchni z tym, że samą inwestycję planujemy rozpocząć od miesiąca października. Tak jak mówiłem te drzewa, które jeszcze tu Państwo widzicie już ich nie ma. Część z nich, które były na terenie gminnym zostały wycięte na zlecenie gminy, pozostałe właścicieli garaży które są. Wczoraj była wózka tego drewna. Ponieważ przystępujemy, jesteśmy już po przetargu, jest wyłoniony wykonawca na realizację następnego zadania Budowa stacji rowerowej wraz z parkingiem. O tym już Państwu kilkakrotnie mówiłem. Taki jest mniej więcej projekt, taki jest projekt tego zadania. Na pewno do sezonu ta stacja rowerowa i ten parking powstanie. Będzie to oczywiście strefa płatnego parkowania.

Przewodniczący rady:

Panie Burmistrzu możemy się chwilę zatrzymać?

Burmistrz Helu:

Pewnie, pan tu rządzi. 

Przewodniczący rady:

Chodzi mi o plan, który jest nam tutaj zaprezentowany i elementy ja rozumiem zielone to są elementy tej przyszłej stacji. To mam pytanie. Jaka jest szerokość wjazdu, przejazdu do garaży?

Burmistrz Helu:

Bezpieczne, dwa samochody spokojnie się miną, także jest to projekt zrobiony przez specjalistyczna firmę, to nie jest przez nas zrobiony. Także nie będzie problemu z wjazdem i wyjazdem do jednego czy drugiego rzędu tych garaży. Problem będzie być może z zachowaniem niektórych kierowców, ponieważ w tych garażach nie tylko stoją samochody.

Przewodniczący rady:

Tak wiem bo jestem [dźwięk niezrozumiały]

Burmistrz Helu

Ale to będziemy pilnowali.

Przewodniczący rady:

Dla tego obawiam się o raz że bezpieczeństwo, dwa o organizacje tam całego ruchu bo jeżeli połączymy użytkowników meleksów, użytkowników samochodu i użytkowników rowerów a do tego dołożymy ciągi piesze no to może być ciężko. Ale to jest tylko taka sugestia może wcale tak nie będzie.

Burmistrz Helu:

Ja znowu zakładam, że takie uporządkowanie doprowadzi do tego, że będzie odbywał się wjazd na teren prywatny, czyli do swoich garaży bezpośrednio z drogi 216 a nie jakieś parkowania na terenie przy cmentarzu, zajmowania miejsce. Zleciliśmy, zleciłem przygotowanie projektów remontu nawierzchni ulicy i zatok parkingowych przy ulicy Obrońców Helu, ul Kapitańskiej i Komandorskiej. Dlaczego mówię, że ten projekt wykonawca tego projektu dostał od nas wskazania, że musi projekt być jakby połączony z tym naszym projektem stacji rowerowej żeby zarówno był bezpieczny wyjazd na ulicę, na drogę 216. Poszerzamy odcinek tej ulicy Kapitańskiej, żeby zapewnić bezpieczeństwo a zarazem ograniczyć nielegalne parkowanie, postój samochodów na poboczach. Rozjeżdżanie tych terenów zielonych a przede wszystkim powstanie nowej nawierzchni zarówno to dotyczy ulicy Kapitańskiej, Komandorskiej jak też takie większe zadanie również przy ulicy Obrońców Helu. Kiedy ten projekt będzie się toczył? Jego realizacja na pewno w tym roku. Wszystko zależy czy uda nam się przeprowadzić skutecznie przetarg, czy zgłoszą się oferenci ale zakładam, że w ostateczności mógłby być on realizowany nawet i w sezonie. Potrzebna będzie tylko zmiana organizacji ruchu na osiedlu i tu nie zakładam, że będą jakieś problemy żeby w tym roku ten projekt całkowicie zrealizować. Oczywiście przy okazji chcemy jak już ten projekt będzie realizowany odnowić nawierzchnie przy blokach Żeromskiego 6 i 8. Przygotowujemy przetarg i czekamy też na projekt i potem będzie przetarg na remont przejścia przy ulicy Wiejskiej 77 a więc jest to zejście za sklepem mięsnym za restauracją Palermo w dół do nowej części ulicy Żeromskiego. To jest dosyć duży projekt, ponieważ tam również najpierw musi być zrobiona kanalizacja burzowa ale to też byśmy nie chcieli pewnie robione było w sezonie. Ale w tym roku zakładamy, że to się zrobi. Na pewno się zrobi. Przystąpiliśmy już pod koniec ubiegłego roku, jest podpisana umowa na rewitalizację parku dalszą część rewitalizacji parku przy ulicy Dworcowej a więc tak zwany drugi etap. Już na dzień dzisiejszy jak Państwo tam chodzicie widzicie, że przejścia, leje są wykonane. W tej chwili są prace związane z pielęgnacją drzew i rekultywacją, nawożenie ziemi. Dobrze, że zima odpuściła będzie można robić sianie ogrodów kwiatowych, ponieważ tam zamiast trawy na całym tym obszarze tego parku w pierwszej i w drugiej części będą łąki kwiatowe. Mam nadzieję, że to się na naszej na naszych piaskach helskich też sprawdzi. Oczywiście tam powstaną, jeszcze będę usadowione dwie ławki w takim samym stylu jak te w pierwszej części z tym, że już będzie trochę inna ich charakterystyka. T a sama firma, ci sami rzeźbiarze będę je wykonywać ale nie będzie tam już tych elementów takich stricte kaszubskich tylko elementy związane ze zwierzętami, które w koło nas przebywają. a więc będą na jednej ławce będą z tego, co pamiętam ślimaki super, na drugim chyba ptaki. Na pewno będzie to na pewno będzie to duża też atrakcja i dzieci przede wszystkim będą chciały sobie na tych ławkach posiedzieć i się fotografować.

Przewodniczący rady:

Panie Burmistrzu jedno zdanie. D rugi etap parku super ale ja prosiłbym żeby pamięta pan Burmistrz o tym, co obiecał chyba na poprzedniej sesji, że tam też zostanie posadowiona tablica dla kwaterodawców, usługodawców, żeby ta część parku odnowiona nie było upstrzona ogłoszeniami przyklejanymi do drzew.

Burmistrz Helu:

Panie Przewodniczący jakbym nawet zapomniał to pan mi przypomni. Tylko jak już skończymy inwestycję deklaruję, że taka tablica powinna być. Zobaczymy czy ludzie będą tam wieszać te swoje ogłoszenia, czy dalej najlepszym miejscem to będą drzewa. No i przechodzimy do następnego slajdu i widzicie Państwo to jest nasz pomnik Obrońców Helu. Też zapowiadałem, że tak jak zrobiliśmy to z pomnikiem Żeromskiego, ma nowe oblicze jest godny tamtego miejsca, pięknie wykonany. Chcemy poddać kapitalne mu remontowi nasz pomnik Obrońców Helu. Myślę, że to już jest czas bo nie jest to dobra wizytówka przede wszystkim jeżeli chodzi o te posadzki, o te trzy schody. Wszystko jest popękane, nie da się tego ani odmalować ani odnowić. W przyszły wtorek mam spotkanie z kamieniarz em, któremu zleciłem przygotowanie wstępnego kosztorysu i projektu remontu tego pomnika. Także nie tylko te nawierzchnie nowe ale również wyczyszczenie, wypiaskowanie tych nowych elementów, odnowienie tablic, napisów i tak dalej. Także to też jest w naszej uwadze. Dziękuję Państwu za uwagę a teraz bym prosił pana Prezesa o przedstawienie jak spółka dba o nasze ulice i chodniki.

Prezes Spółki EKOHEL:

Dziękuję bardzo panie Burmistrzu. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o sprzątanie miasta podzielimy to na takie 2 etapu. Pierwszy to etap nazwiemy go wiosenno-letnio- jesienny i drugi etap typowo zimowy czyli odśnieżanie miasta i wszystkie czynności z tym związane. Może zacznę od tej drugiej części utrzymania zimowego dróg. Zgodnie z umową zawartą z panem Burmistrzem, z gminą miejską Hel za drogi w Helu odpowiadam w tym zakresie, że muszę je odśnieżać, posypywać piaskiem i solą. Ten rok był, zapowiadał się lekki. W zeszłym roku było w 2019 na 20 była praktycznie zimy nie było. W tym roku zima nam się dała mocne we znaki. Zużyliśmy 85 ton piasku, czyli tyle ton wysyłaliśmy piasku na nasze chodniki i ulice oraz 25 ton soli. Jeśli będzie koszt to jeszcze w styczniu kupowaliśmy sól za 550 zł tonę, to już w lutym ta wartość skoczyła do 1 000 zł i dodatkowo trzeba było jeszcze pokryć koszty transportu. Jeszcze był wielki problem z zakupem, dlatego że wszystkie kopalnie soli one tak naprawdę nastawiały się tylko na lekką zimę, więc miały swoje małe zapasy, a że mają umowy z drogami publicznymi czyli głównie autostrady, drogi szybkiego ruchu więc tej soli było bardzo, bardzo mało. Żeby można było gdzieś dostać więc tak naprawdę staraliśmy się po to nie, dwie otrzymać z różnych punktów Polski. No i udało się to zabezpieczyć tak, że starczyło nam i mamy zapas na w razie czego jeszcze jedną akcję zima, którą przewidujemy za półtorej tygodnia i ma być mocno ochłodzenie, opady śniegu. Mam nadzieję, że nie będzie ale jesteśmy na to przygotowani. W sprawozdaniu oczywiście za ten rok będzie już informacja ale podam już ją dzisiaj. W zeszłym roku jeszcze na jesień z racji tego, że nasza piaskarka była już słabej kondycji fizycznej udało nam się jeszcze ją reaktywować. W leasingu zakupiliśmy piaskarkę nową, która przyszła do nas 2 tygodnie temu. Jest sprawna, jest na tak zwanym hakowcu, czyli ma swój własny silnik rozrzutowy, jest niezależna od napędu samochodu więc można ją wciągnąć na hakowca i będzie można nią posypywać nasze ulice i druga informacja z tym związana wczoraj samochód był w miejscowości Wschowa i tam oprócz obsługi właśnie tej piaskarki i odebrania to zamówiliśmy jeszcze od razu żeby był komplet na drugi samochód pług. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj mamy dwa samochody ciężkie z pługami i z dwoma piaskarka mi, więc mogę powiedzieć tak. Półtorej tygodnia wytrzymamy, jak będzie twarda zima to i tak damy radę, także piasek i sól też mamy. Jedną kwestią, która tak naprawdę troszkę jest na styku gminy a mieszkańców to jest kwestia odśnieżania chodników. Zawsze są te takie zasnaski, że dlaczego ma chodnik odśnieżać, nie mój, latem jest nie mój, zimą jest mój co mam zrobić. Tak jak każdy przy swojej nieruchomości powinien ten chodnik odśnieżyć tak aby on był w miarę czysty. Jak spadł pierwszy śnieg to było tak, że mieliśmy masę telefonów, że ten chodnik nieodśnieżony. Ja mówiłem, że to nie zawsze jest mój w cudzysłowie mój chodnik do moich zadań, ale mieliśmy mamy zakupioną na akcję lato czyli na zieleń miejską traktorek z kosiarką zaopatrzyliśmy go na jesieni w pług taki lekki, który ma 1,10 szerokości oraz w łańcuchy na koła i on nam robił dobrą robotę, bo czasami przejrzeliśmy też po tych wszystkich terenach. Jak mocno śnieg spadł to przejeżdżaliśmy po wszystkich chodnikach tak aby tam odśnieżyć a mieszkańcy muszę powiedzieć, że się bardzo sprawdzili i większość chodników 9 9,9% była odśnieżonych. Jedyna różnica była taka, że przy tej pierwszej zimie w styczniu mieliśmy dużo telefonów, że proszę zrobić chodnik do zera, żeby było widać już czarny. A teraz już nie było tego problemu po prostu wszyscy zmieniliśmy obuwie i chodziliśmy już w odpowiednim obuwiu na śniegu, bo tego śniegu było dużo i wszyscy już wiedzieli, że nie da się odśnieżyć chodnika do zera. Trzeba go posypać piaskiem i solą, nieraz tylko piaskiem, żeby nie było tego błota bo lepiej czasami iść po chodniku z śniegiem, który nie jest taki miękki. Lepiej się idzie jak jest tylko posypany piaskiem. Jeśli chodzi o tak zwaną akcje wiosenno - letnią, jesienną to naszym zadaniem głównym jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Można powiedzieć we wszystkich jego terenach. Nieraz też tak, który nie jest terenem de facto miejskim kawałek chodnika na ulicy Dworcowej, czy tam kawałek jezdni. Mimo tego, że to nie jest, nie należy naszych obowiązków ale my staramy się sprzątać te chodniki [dźwięk niezrozumiały] Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oni też przyjeżdżają, też sprzątają więc tu się uzupełniamy. Wszystkie chodniki staramy się zamiatać czy to maszyną, czy ręcznie. Zamiatarką staramy się też aby te wszystkie chodniki były w należytym stanie utrzymania, czyli że coś się rozleje to zgodnie z umową ja mogę to zebrać. Jakieś wielkie odpady nie raz się znajdują to my to wszystko zbieramy, zabieramy. No i na każdej praktycznie na każdej ulicy, na każdym chodniku stoi duża ilość koszy i te koszty opróżniamy. Wy liczyliśmy ile razy jeździmy w ciągu roku do opróżniania koszy na śmieci. Wy liczyliśmy, że jeździmy 322 razy w roku, to jest akcja opróżniania śmietniczek ze śmieci w wakacje, w miesiącu gdzieś od 20 czerwca do początku września. Jeździmy dwa razy dziennie na śmietniczki nieraz pamiętam w latach poprzednich jeszcze pracując tutaj zdarzało się, że zespół zakładów wtedy jeszcze wyjeżdżał więcej razy ale od dwóch lat sukcesywnie gmina zaopatrza miasto większą ilością pojemników na odpady i ustawiamy je w tych miejscach, gdzie są takie newralgiczne. Jak ktoś zauważy koło urzędu miasta stoi około 12 pojemników na odpady. Tu jest taka kulminacja ruchu turystycznego tego pieszego i od skrzyżowania tutaj z ulicą Kaszubską ulicy Wiejskiej poprzez tutaj Bulwar Nadmorski i poprzez tutaj drogę do Wiejską do poczty. Ten mały odcinek, który można powiedzieć być ma niecałe 100 m to jest około 12 koszy na śmieci, to jest kulminacja po prostu tych odpadów i wiemy, że tutaj nieraz pracownik w ciągu dnia, który idzie na jakąś czynność na bulwar to ma obowiązek do tych koszy zajrzę albo ugnieść a jeżeli jest tego więcej to wymienić ten worek, zabrać ze sobą w miejsce odpadowe przy bulwarze i tam po prostu te śmieci złożyć. To tam oczywiście drogi do plaży sprzątamy na oddzielną umowę w okresie wakacyjnym śmieci z plaży a przed wakacjami po wakacjach z umową z gminą śmieci to już gmina wtedy a za to płaci. Jeśli będzie duży, jeśli będzie tak jak w zeszłym roku mało deszczu w ciągu roku, to w ciągu wakacji to też będziemy polewać sukcesywnie raz na jakiś czas chodniki wodą tak aby ten pył po prostu zszedł nam do kanalizacji deszczowej, burzowej. To tak pokrótce można powiedzieć bo co innego jest sprzątanie miasta, co innego zieleń miejska, więc jeśli Państwo mieliby jakieś pytania w tym zakresie to służę swoją pomocą.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Proszę Państwa ci, co oglądają nasze transmisje w piątki to pewno zwróciliście Państwo uwagę, że ja staram się podkreślać bardzo dobrą działalność naszej spółki, dziękować pracownikom i wszystkim tym, którzy fizycznie pracują na naszym terenie. Ostatnio nawet jeden z mieszkańców Helu przysłał pismo z prośbą o odczytanie i on gratulował naszemu prezesowi za to, że sam z tymi pracownikami zamiata, sprząta i fizycznie pracuje dając dobry przykład nie tylko dla nich ale również dla nas wszystkich. I jeszcze chciałbym uzupełnić, że teren parku przy dworcu zainstalowaliśmy kamery. Jest tam , jeżeli dobrze pamiętam 8 kamer. Cały park jest monitorowany i nie tylko park ale wszystkie te skrzyżowania włącznie. Jedna kamera obejmuje park przy pomniku Obrońców Helu. I jeszcze chcę tylko dopowiedzieć do tego, co pan Prezes mówił o tych śmietnikach i koszach, że w tej chwili mamy przy urzędzie taki kosz w kształcie serca, gdzie zbieramy nakrętki i przekazujemy dla osoby potrzebującej, dziecka te nakrętki. Zamówiłem dwa podobne kosze w innym kształcie. To będą w kształcie butelki i tam będą zbierane butelki plastikowe i jeden kosz prawdopodobnie uda się, że wykonawca zrobi nam na zbieranie baterii. Wszelkiego rodzaju paluszków bo z tym jest przecież zawsze kłopot gdzie te baterie wyrzucić. Dziękuję.

Prezes Spółki EKOHEL:

Chciałbym jeszcze dodać kwestie psich odchodów. Na mieście ustawionych jest 12 takich pojemników na dystrybutorów na psie odchody, czyli powiedzmy przepraszam woreczków na psie odchody łącznie z tym śmietnikiem, w który można wrzucić. Teraz te psie odchody są bardzo widoczne jak Państwo zauważyliście. Śnieg stopniał, nie ma ciepłej pogody więc to nie chce się rozkładać. My rozpoczęliśmy od zeszłego tygodnia akcje jak tylko zaczął śnieg topnieć sprzątania tak zwanego ręcznego miasta i codziennie dwóch do trzech pracowników chodzi po mieście i dokładnie sprząta te wszystkie tereny łącznie się z zabieraniem tych psich odchodów tak aby one były jak najmniej widoczne. Oczywiście oni nie są w stanie wysprzątać tego do końca, tak więc coś tam zostanie. Liczę na jakiś deszcz, który ewentualnie lub na cieplejszą pogodę, która to zniweluje te muchy z niwelują tą nieczystość na naszych ulicach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady:

Dziękuję ja tylko w gestii uzupełnienia tego, co pan Prezes powiedział to co już mówiłem wcześniej, że to że ulice trawniki wyglądają tak jak wyglądają po wizycie naszych psów. To ja mam taki apel do wszystkich żeby nie bać się jeżeli nie bać się, czy nie wstydzić się jeżeli widzicie Państwo, że ktoś idzie z psem i nie zwraca uwagi na to, że pies się załatwia i odchodzi. To po prostu reagujecie Państwo, zwracajcie uwagę, że warto posprzątać bo to jest nasze wspólne dobro. Za to wszystko płacimy my ze wspólnych pieniędzy. To nie jest tak, że jeden może śmiecić i udawać, że nic się nie dzieje a my przychodzimy czasami koło tego obojętnie, odwracamy głowę w drugą stronę udając, że nic nie widzimy. To jest takie apel i jeszcze jedno zdanie. Chciałem to zrobić wcześniej ale to chyba jest taka najlepsza okazja. Ja ze swojej strony chciałem bardzo podziękować spółce, panu Prezesowi, pracownikom to, co pan Burmistrz powiedział za Akcje zima jak my to w skrócie nazywamy czyli jednak za utrzymanie tych ulic w stanie używalności. Oczywiście ja nie mogę tutaj mówić za wszystkie ulice w mieście, ale to co widziałem na  osiedlu, którym mieszkam, czy w okolicach których chodzę to naprawdę widać było zaangażowanie pracowników. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Burmistrz proszę.

Burmistrz Helu:

Proszę Państwa żeby nie zakończyć tego wystąpienia pana Prezesa tak słodko i lukratywnie to trzeba też zejść na ziemię. To nie jest tak, że my z panem Prezesem się spotykamy i sobie wymieniamy uprzejmości i chwalimy jeden drugiego. My toczymy ciężkie boje jeżeli chodzi o finansowanie naszej spółki i jest to zrozumiałe. Miasto zleca zadania, chce żeby było ono wykonywane. Spółka przedstawia nam swoje wyliczenia i życzenia. Często one są od razu do przyjęcia, ale są też sprawy bardzo trudne i być może na kolejnej sesji Państwo się przekonacie, że żeby spółka mogła wykonywać te zlecenia, które i zadania które [dźwięk niezrozumiały] mają podpisane z naszym miastem, z urzędem. Mimo że planujemy w budżecie takie i takie środki potem jeszcze w trakcie spotkań wychodzi, że tych środków jest trochę za mało i trzeba to zweryfikować. Także robota idzie ale rozmowy są i spotkania nieraz burzliwe i ciężkie. Dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, nie widzę więcej zgłoszeń. Ja wiem, że nam został ostatni punkt podpunkt z tego punktu ale jest powietrze duszne i myślę, że powinniśmy przewietrzyć pomieszczenie i zrobić 15 minut przerwy dlatego ogłaszam przerwę do godziny 12:00.

e) Informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2020 r.

Przewodniczący rady:

Przechodzimy do punktu e Informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji
i turystyki w 2020 roku. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Proszę Państwa otrzymaliście drogą mailową tą informację ale w takim skrócie pani kierownik Referatu do spraw promocji jeszcze przypomni, co działo się w ubiegłym roku. Pamiętajmy tylko, że był to specyficzny rok i nie można było tych dużych naszych wydarzeń organizować. Bardzo proszę pani Żanno.

Kierownik zespołu ds. Promocji:

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie tak jak pan Burmistrz wspomniał pandemia powstrzymała większość naszych działań, ale to nie było tak, że nie działo się nic i miasto nie było promowane. Na początku roku pan Burmistrz podpisał umowę współpracy na realizację i publikacja materiałów filmowych w TTM Twoja Telewizja Morska. W tej umowie również zgodnie z tą umową informacje były publikowane w radiu Norda FM, portalu Nadmorski24. Osobna umowa na internetową telewizję Bałtycką TV. Na stronach 18 i 19 są wszystkie wymienione publikacje w telewizjach. Się Dzieje w Helu symbole, które nam towarzyszą już od kilku lat. U biegły rok spowodował, że wprowadziliśmy logo SięPomaga i SięPomaga dobro powraca. Używaliśmy tego loga podczas wszystkich publikacji dotyczących akcji Cisi Bohaterowie 2020 a także plakatów zachęcających do pomocy sąsiedzkiej. I w skrócie takie najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce tuż przed sezonem i w samym sezonie letnim Hel Mission Possible 2020 to była czwarta edycja maratonu, w tym roku była piąta edycja. Nie jesteśmy organizatorem ale zaczyna się ten maraton nordic walking na początku Polski. Zawsze pan Burmistrz uczestniczy, partycypuje w kosztach finansowo. W ubiegłym roku zasponsorował pan Burmistrz medale, obejmuje honorowym patronatem to wydarzenie.
Tuż przed wybuchem pandemii odwiedził nas gość z Francji. W internecie takie zaczęły się pojawiać informacje, że jest tutaj na wybrzeżu, że zbiera piasek z wybrzeży polskich i też zagranicznych, więc czym prędzej skontaktowaliśmy się, zaprosiliśmy do Helu. Spotkanie było bardzo udane. Pokazało, że nasza młodzież helska wyśmienicie sobie radzi z językiem angielskim, bo francuz w tym języku się do nich wypowiadał. Był nauczyciel angielskiego, który miał tłumaczyć wypowiedzi, rozmowy ale nie było takiej potrzeby zupełnie. SięPomaga Pomoc sąsiedzka akcja pomocowa właśnie, o której wcześniej mówiłam w postaci plakatów. Zachęca liśmy do tego by starszym osobom robić zakupy, żeby nie wychodziły z domów. Akcja szeroko reklamowana Cisi Bohaterowie 2020. Pan burmistrz wystosował pismo do usługodawców helskich, do restauratorów, do hotelarzy także do Muzeów, czy meleksów aby zgłaszali tutaj do nas swoje oferty. Znaczy oferty dla medyków. Pan Burmistrz zdecydował, że będą to medycy, którzy pracowali w szpitalach jednoimiennych. Również pismo takie zostało wystosowane do gmin sąsiedzki, sąsiednich i też z Jastrzębiej, Góry Władysławowa zgłosiły się firmy. Później na kolejnych etapach zostały wytypowane szpitale, do których w drodze losowania, do których trafiły vouchery przygotowane z przekazanych ofert. Informacja ta pojawiała się oczywiście na naszej stronie goHel na fanpage miasto Hel oraz fanpage Urzędu Miasta ale też wiele portali internetowych z całej Polski interesowało się i rozmawiała z panem Burmistrzem na ten temat. Posadowienie Neptuna w maju. Tu pandemia nie powstrzymała tego dużego wydarzenia mimo, że nie mogliśmy wszystkich zaprosić na uroczyste otwarcie, a takie oczywiście były plany to telewizje nasze tutaj z powiatu ale także Ogólnopolskie TVN24, TVN i w Polsacie takie informację czy w Teleexpresie się ukazywały. Hel "nakręcony" na pomoc też taka fajna akcja z inicjatywy tutaj Państwa radnych. Zostało zakupione serce, które stanęło przed Ratuszem i do niego są wrzucane plastikowe nakrętki. Akcja cieszy się dużym dużą popularnością wśród mieszkańców, ale także turyści wysyłają do nas zdjęcia i cieszą się, kiedy je publikujemy na naszych portalach. Kolejne wydarzenie, które mocno wypromował o nasze miasto można powiedzieć, że trochę bez naszego udziału najbezpieczniejsze plaże w Europie organizacja European Best Destination przygotowała takie zestawienie najbezpieczniejszych plaż biorąc pod uwagę sytuację pandemii. Plaże oceniono pod względem powierzchni, liczbą zarażonych koronawirusem w danym kraju, na danym terenie i Hel uplasował się na trzecim miejscu w tym rankingu. Jako jedyne plaże w całej Polsce oczywiście, więc myślimy uważamy, że to duży sukces i wykorzystaliśmy to aby wypromować miasto, nasze plażę ale przy okazji także wszystkie inne atrakcje turystyczne. W Dzień Dziecka spotkaliśmy się na komisji kiedyś z Państwem. Planowaliśmy duże wydarzenie Piknik rodzinny niestety to też musieliśmy odwołać, ale nie chcieliśmy zapomnieć o naszych najmłodszych mieszkańcach a także dzieciach, które turystycznie przebywały w tym czasie w Helu i przed Ratuszem zorganizowaliśmy , oczywiście z informacją taką, że należy być w maseczce. Ja i pani Sekretarz w maseczkach, w rękawiczkach rozdawałyśmy dzieciom czekolady i opaski odblaskowe, które zostały zakupione wcześniej, ponieważ mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli naszą drogę rowerową uroczyście otworzyć więc tego nie wykorzystaliśmy bo nie było możliwości organizacji takiego wydarzenia więc te opaski przydały się podczas Dnia Dziecka. Następnie Powitanie wakacji w Helu. 29 czerwca zawsze odbywa się Święto Miasta. Nie mogliśmy tego zorganizować, Zastanawialiśmy się w jaki sposób chociaż troszkę dać mieszkańcom i turystom jakoś za znaczyć, że wakacje się zaczęły, żeby nie było takiego odczucia, że nic się nie dzieje, że o nich zapomnieliśmy. Zorganizowaliśmy może ja włączę. Zorganizowaliśmy koło Neptuna przed sceną quiz wiedzy o Helu. Osobny quiz wiedzy dla dzieci, osobny dla dorosłych. Tak jak zawsze oczywiście w maseczce, w rękawiczkach. Były rozdawane plansze, które dorośli i dzieci musieli wypełniać. Wrzucane były do urny i na koniec dnia było losowanie nagród. Nagrody zostały oczywiście też odbierane, też prosiliśmy wszystkich żeby byli w maseczkach a wieczorem był pierwszy seans Kina Letniego, więc połączyliśmy to i nazwaliśmy to Otwarciem, powitaniem wakacji. No i tutaj właśnie SięZerka Letnie Kino. Była możliwość organizacji takiego wydarzenia, bo koncertów jakiś na scenie nie mogliśmy organizować, bo nie byliśmy w stanie powstrzymać ludzi żeby w jednym skupisku blisko siebie nie przebywali jednak. Firma, która na nasze zlecenie organizowała pokazy filmowe przywoziła swoje krzesełka, które zawsze były dezynfekowane po Kinie i były one rozstawiane w odpowiednich odległościach. Rodzina, która przyszła razem mogła siedzieć razem. Oni sobie te krzesełka zbliżali, ale wcześniej też przez mikrofon informowaliśmy za każdym razem, że prosimy aby odległości odpowiednie były zachowywane. Tylko raz nam się zdarzyło, że film nie mógł się odbyć z powodu złej pogody. 7 seansów takich wieczornych odbywało się przed seansem filmowym. Na Facebooku był plakat. Tutaj na naszej stronie goHel jest taka zakładka wydarzenia, jest kalendarz i zawsze tutaj wszystkie imprezy, wszystkie wydarzenia są wyświetlane. Jest plakat, są informacje, o której godzinie a każde wydarzenie będzie realizowane. Kolejne podobne działania to Joga na plaży. Tutaj też przed każdymi ćwiczeniami, one się odbywały 2 razy w tygodniu na "małej plaży", o godz. 9:00 mieszkańcy i turyści przychodzili. Było zainteresowanie troszkę obawialiśmy się bo to była pierwsza podjęta próba takich takich działań ale rzeczywiście było zainteresowanie i tutaj też mieliśmy zawsze wystawiony głośnik na "małej plaży" i prosiliśmy panie ażeby już na plakacie było napisane, że każdy powinien przyjść ze swoją matą lub ręcznikiem i zachowywać należyte odległości. 2 razy zorganizowaliśmy jogę o wschodzie słońca, bo też zastanawialiśmy się czy będzie zainteresowanie, bo pierwsza zbiórka była o godz. 5:00. Ale ponad 30 osób o wschodzie słońca rzeczywiście razem z nami jogę ćwiczyło. Jedno takie spotkanie odbyło się w lipcu a jedno takie spotkanie odbyło się w sierpniu. "Dobre praktyki w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i rybackiego wędrówki dalekie i bliskie" tu ministerstwo wybrało między innymi miasto Hel jako miasto, w którym były realizowane projekty, pozyskane środki z Funduszu Rybackiego i to nie tylko chodziło o projekty realizowane przez miasto, ale też przez prywatne firmy, przez prywatnych inwestorów. Zostanie utworzony film oraz album, takie filmiki krótkie o każdym projekcie ale wypowiedzi, które dawaliśmy do tego filmu nie dotyczyły wyłącznie danego projektu, ale mogliśmy zawrzeć tam również wszystko co chcemy zareklamować, zaproponować turystą. Bo nie tylko plażą tak kojarzy się Hel, że z trzech stron wodą ale jednak informujemy turystów, że tutaj o wiele więcej wiele muzeów i wiele innych atrakcji turystycznych się znajduje. I tu dzięki ministerstwu będziemy mogli się pochwalić innymi rzeczami. Jeszcze nie otrzymaliśmy na początku roku pytałam czy już zostały wydane album i filmy ale otrzymałam odpowiedź, że jeszcze nie. "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" to też taka ważna inicjatywa organizowana przez policję. Tutaj my tylko zabezpieczamy technicznie, i logistycznie, i promocyjnie to wydarzenie, ale ono już od kilku lat na stałe wpisało się i myślę, że jest takie ważne żeby informować i dorosłych, i dzieci jak należy nad wodą się zachowywać. Bitwa Warszawska w goglach VR z okazji rocznicy, 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej mieszkańcy i turyści mogli przenieść się w wirtualny świat do 1920 roku. Były te pokazy bezpłatne. Należało wcześniej się zapisać, nie każda miejscowość mogła z tego skorzystać. Zatelefonowaliśmy, próbowaliśmy, prosiliśmy żeby jednak tutaj do Helu przyjechali z tym wielkim balonem bo to niezwykła atrakcja okazało się. Dużym zainteresowaniem cieszyło się to wydarzenie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również coś podobnego w Helu zagości. I ostatnim takim dużym wydarzeniem był Helski Mikołaj. T utaj pan burmistrz miał wyśmienity pomysł Mikołaja, który będzie jeździł po Helu, bo oczywiście nie mogliśmy zaprosić tak jak zawsze dzieci do nas, do Mikołaja. Mikołaj odwiedził dzieci. Koledzy z Urzędu Miasta zbudowali piękne sanie oświetlone. Podobało się to zarówno mieszkańcom i turystom. Paczek na chwilę z brakło ale elfy za chwileczkę je szybciutko do robiły i dla wszystkich dzieci paczek wystarczyło. Na scenie w sezonie oprócz tych rzeczy które mówiłam nie organizowaliśmy koncertów, ale zaprosiliśmy na tydzień akordeonistę, który taką muzykę w tle dla spacerowiczów grał. Trafił on akurat na kiepską pogodę, ale w dni kiedy nie padało rzeczywiście było spore zainteresowanie. Osoby zatrzymywały się, nagrywały filmiki, więc myślimy jeżeli nie będzie można organizować w tym roku żadnych wydarzeń, pójść w tą stronę właśnie żeby jakąś muzykę umilającą przechodniom wieczorem przy zachodzie słońca zorganizować. 6 razy wystąpił zespół pana z takim zastrzeżeniem cały czas prosiliśmy żeby on ze sceny przez mikrofon informował, że nie można, że to nie jest jakaś taka potańcówka, że to jest tylko muzyka do słuchania i też prosi żeby pod scenę nie podchodzić i zachowywać odpowiednie odległości. Zaprosiliśmy też DJ ze skrzypcami elektrycznymi też duże i beatboxer z nimi tam współpracował też duże zainteresowanie, ale też cały czas staraliśmy się właśnie informować i na stronach internetowych i na fanpagu, że jednak trzeba te odległości odpowiednie między sobą zachowywać. Z takich jeszcze ważnych spraw myślę w ubiegłym roku rozdzieli liśmy fanpage Urząd Facebook i Facebook Miasto Hel. One funkcjonowały od jakiegoś czasu oba. Powstały chyba nawet jednocześnie, ale w ubiegłym roku, na początku roku rozdzieli liśmy zupełnie treści. Turyści pisali do nas, że pojawiają się informacje, które ich nie interesują, że one są często powielane, więc postanowiliśmy rzeczy, które dotyczą wyłącznie mieszkańców zamieszczać na Facebooku Urzędu Miasta i na stronie goHel, a na stronie Miasto Hel pojawiają się w tej chwili wyłącznie takie turystyczne ciekawostki, informacje o wydarzeniach, o imprezach czy jakieś tam takie zdjęcia, które rzeczywiście cieszą się bardzo dużą popularnością. Ode mnie tyle chyba, że Państwo macie jeszcze jakieś pytania to bardzo proszę.

Przewodniczący rady:

Dziękuję. Czy są pytania? Widocznie sprawozdanie było tak szczegółowe i obszerne, że pytań nie widzę. Dziękuję pani Żanno.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady:

Proszę Państwa wyczerpaliśmy porządek punktu 12, przechodzimy do punktu 13 Odpowiedzi na pytania i informacje o sprawach bieżących. Proszę panie Burmistrzu.

Burmistrz Helu:

Było jedno pytanie pana Myślę, że odpowiedź, którą udzieliłem na początku sesji jest wyczerpująca. Chyba że jeszcze pan radny coś potrzebuje w tym temacie wiedzieć a innych pytań było.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, panie Burmistrzu ja chciałbym dopytać w sumie o jedną rzecz. Kiedy mówiłem o tym wniosku do policji o weekend ach to nasunęła mi się jeszcze taka myśl, chociaż ona może nie być zbyt popularna zwłaszcza wśród pracowników Straży Miejskiej. Czy nie istnieje możliwość zaangażowania naszej Straży Miejskiej właśnie w weekendy, kosztem oczywiście tygodnia?

Burmistrz Helu:

Panie Przewodniczący nie, ponieważ pracownicy oni pracują 5 dni w tygodniu. Oni muszą wykorzystać urlop za ubiegły rok. Sukcesywnie te urlopy wybierają a za chwilę wiecie, że w sezonie staramy się, to się jakoś udaje żeby Straż Miejska działała przez 7 dni w tygodniu. Nam się zmniejszyła liczba funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Jedna osoba odeszła do policji także jest w tej chwili tylko dwóch strażników miejskich. W najbliższym czasie planuję ogłosić konkurs na strażnika miejskiego. Jeżeli Państwo już o tym wiecie to możecie ogłosić, może ktoś będzie zainteresowany, że sprawdzał nasze strony z ogłoszeniami, bo nie da się w składzie dwuosobowym zapewnić nawet w minimalnym stopniu żeby Straż Miejska pracowała przez 7 tygodni. Dlatego mówię nie, ale po tym co pan Przewodniczący powiedział na początku sesji odnośnie zadań, które powinna wykonywać policja ja sobie pozwoliłem już zadzwonić do Komendanta w Juracie i przekazać mu, że takie na pewno pismo wpłynie z Rady Miasta, które nie będzie dziękował o za zaangażowanie tylko wręcz przeciwnie. Będzie domagało się żeby to zaangażowanie policji było większe, szczególnie właśnie w weekendy bo wiemy, że Straż Miejska nie pracuje także Komendant w Juracie już się takiego pisma spodziewa a zanim ono dojdzie to może chociaż ten weekend już będzie poprawa ze strony policji. Miejmy nadzieję. Dzisiaj jest trochę niepokojąca informacja. Nie wiem czy Państwo widzieliście przeszło 12 000 zarejestrowanych zachorowań, czyli ponad dużo ponad 10 000 a Minister Zdrowia z Premierem zakładali, że jeżeli ta magiczna liczba 10 000 będzie przekroczona no czekają nas jakieś nowe obostrzenia, nowe zakazy, zakazy. Zobaczymy bo pewnie jutro będą będzie jakaś konferencja. Część tam ograniczeń weszła wczoraj w nocy a pan Pałkowski mówi, że jeszcze dzisiaj chyba ta konferencja będzie. Zobaczymy co się będzie zmieniało. Musimy, będziemy reagować w zależności od tego jaka jest sytuacja w kraju i też w naszym powiecie. Jedną rzecz mogę Państwu deklarować, że już nie będę występował do mediów, żeby nie wpuszczać nam turystów, żeby ograniczać ich przyjazd bo wszyscy już nauczyliśmy się w jaki sposób żyć z tą pandemią i teraz tylko odpowiedzialna postawa każdego z nas może nas uchronić od tej pandemii. A to co robiłem na początku zeszłego, ubiegłego roku myślę, że w jakiś sposób ono nas trochę uchroniło i nasi przynajmniej przedsiębiorcy mogli się w miarę spokojnie przygotować do sezonu mimo, że on się zaczął trochę późno to uważam, że to był jeden z lepszych sezonów w ubiegłym roku i oby tak było też w tym roku, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, ja tylko dodam, że nie chciałem być źle zrozumiany. Nie chodziło mi o to żeby wydłużyć strażnikom miejskim tydzień pracy, tylko o zamianę dni. Dobrze to już mamy sprawę wyjaśnioną. Panie Burmistrzu ja chciałbym dopytać w sumie o jedną rzecz. Kiedy mówiłem o tym wniosku do policji o weekend ach to nasunęła mi się jeszcze taka myśl, chociaż ona może nie być zbyt popularna zwłaszcza wśród pracowników Straży Miejskiej. Czy nie istnieje możliwość zaangażowania naszej Straży Miejskiej właśnie w weekendy, kosztem oczywiście tygodnia?

Burmistrz Helu:

Panie Przewodniczący nie, ponieważ pracownicy oni pracują 5 dni w tygodniu. Oni muszą wykorzystać urlop za ubiegły rok. Sukcesywnie te urlopy wybierają a za chwilę wiecie, że w sezonie staramy się, to się jakoś udaje żeby Straż Miejska działała przez 7 dni w tygodniu. Nam się zmniejszyła liczba funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Jedna osoba odeszła do policji także jest w tej chwili tylko dwóch strażników miejskich. W najbliższym czasie planuję ogłosić konkurs na strażnika miejskiego. Jeżeli Państwo już o tym wiecie to możecie ogłosić, może ktoś będzie zainteresowany, że sprawdzał nasze strony z ogłoszeniami, bo nie da się w składzie dwuosobowym zapewnić nawet w minimalnym stopniu żeby Straż Miejska pracowała przez 7 tygodni. Dlatego mówię nie, ale po tym co pan Przewodniczący powiedział na początku sesji odnośnie zadań, które powinna wykonywać policja ja sobie pozwoliłem już zadzwonić do Komendanta w Juracie i przekazać mu, że takie na pewno pismo wpłynie z Rady Miasta, które nie będzie dziękował o za zaangażowanie tylko wręcz przeciwnie. Będzie domagało się żeby to zaangażowanie policji było większe, szczególnie właśnie w weekendy bo wiemy, że Straż Miejska nie pracuje także Komendant w Juracie już się takiego pisma spodziewa a zanim ono dojdzie to może chociaż ten weekend już będzie poprawa ze strony policji. Miejmy nadzieję. Dzisiaj jest trochę niepokojąca informacja. Nie wiem czy Państwo widzieliście przeszło 12 000 zarejestrowanych zachorowań, czyli ponad dużo ponad 10 000 a Minister Zdrowia z Premierem zakładali, że jeżeli ta magiczna liczba 10 000 będzie przekroczona no czekają nas jakieś nowe obostrzenia, nowe zakazy, zakazy. Zobaczymy bo pewnie jutro będą będzie jakaś konferencja. Część tam ograniczeń weszła wczoraj w nocy a pan Pałkowski mówi, że jeszcze dzisiaj chyba ta konferencja będzie. Zobaczymy co się będzie zmieniało. Musimy, będziemy reagować w zależności od tego jaka jest sytuacja w kraju i też w naszym powiecie. Jedną rzecz mogę Państwu deklarować, że już nie będę występował do mediów, żeby nie wpuszczać nam turystów, żeby ograniczać ich przyjazd bo wszyscy już nauczyliśmy się w jaki sposób żyć z tą pandemią i teraz tylko odpowiedzialna postawa każdego z nas może nas uchronić od tej pandemii. A to co robiłem na początku zeszłego, ubiegłego roku myślę, że w jakiś sposób ono nas trochę uchroniło i nasi przynajmniej przedsiębiorcy mogli się w miarę spokojnie przygotować do sezonu mimo, że on się zaczął trochę późno to uważam, że to był jeden z lepszych sezonów w ubiegłym roku i oby tak było też w tym roku, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, ja tylko dodam, że nie chciałem być źle zrozumiany. Nie chodziło mi o to żeby wydłużyć strażnikom miejskim tydzień pracy, tylko o zamianę dni. Dobrze to już mamy sprawę wyjaśnioną. Proszę Państwa w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXIII sesję Rady Miasta Helu w dniu 24 lutego 2021 roku, godzina 13:16, dziękuję Państwu. Dziękuję, panie Burmistrzu ja chciałbym dopytać w sumie o jedną rzecz. Kiedy mówiłem o tym wniosku do policji o weekend ach to nasunęła mi się jeszcze taka myśl, chociaż ona może nie być zbyt popularna zwłaszcza wśród pracowników Straży Miejskiej. Czy nie istnieje możliwość zaangażowania naszej Straży Miejskiej właśnie w weekendy, kosztem oczywiście tygodnia?

Burmistrz Helu:

Panie Przewodniczący nie, ponieważ pracownicy oni pracują 5 dni w tygodniu. Oni muszą wykorzystać urlop za ubiegły rok. Sukcesywnie te urlopy wybierają a za chwilę wiecie, że w sezonie staramy się, to się jakoś udaje żeby Straż Miejska działała przez 7 dni w tygodniu. Nam się zmniejszyła liczba funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Jedna osoba odeszła do policji także jest w tej chwili tylko dwóch strażników miejskich. W najbliższym czasie planuję ogłosić konkurs na strażnika miejskiego. Jeżeli Państwo już o tym wiecie to możecie ogłosić, może ktoś będzie zainteresowany, że sprawdzał nasze strony z ogłoszeniami, bo nie da się w składzie dwuosobowym zapewnić nawet w minimalnym stopniu żeby Straż Miejska pracowała przez 7 tygodni. Dlatego mówię nie, ale po tym co pan Przewodniczący powiedział na początku sesji odnośnie zadań, które powinna wykonywać policja ja sobie pozwoliłem już zadzwonić do Komendanta w Juracie i przekazać mu, że takie na pewno pismo wpłynie z Rady Miasta, które nie będzie dziękował o za zaangażowanie tylko wręcz przeciwnie. Będzie domagało się żeby to zaangażowanie policji było większe, szczególnie właśnie w weekendy bo wiemy, że Straż Miejska nie pracuje także Komendant w Juracie już się takiego pisma spodziewa a zanim ono dojdzie to może chociaż ten weekend już będzie poprawa ze strony policji. Miejmy nadzieję. Dzisiaj jest trochę niepokojąca informacja. Nie wiem czy Państwo widzieliście przeszło 12 000 zarejestrowanych zachorowań, czyli ponad dużo ponad 10 000 a Minister Zdrowia z Premierem zakładali, że jeżeli ta magiczna liczba 10 000 będzie przekroczona no czekają nas jakieś nowe obostrzenia, nowe zakazy, zakazy. Zobaczymy bo pewnie jutro będą będzie jakaś konferencja. Część tam ograniczeń weszła wczoraj w nocy a pan Pałkowski mówi, że jeszcze dzisiaj chyba ta konferencja będzie. Zobaczymy co się będzie zmieniało. Musimy, będziemy reagować w zależności od tego jaka jest sytuacja w kraju i też w naszym powiecie. Jedną rzecz mogę Państwu deklarować, że już nie będę występował do mediów, żeby nie wpuszczać nam turystów, żeby ograniczać ich przyjazd bo wszyscy już nauczyliśmy się w jaki sposób żyć z tą pandemią i teraz tylko odpowiedzialna postawa każdego z nas może nas uchronić od tej pandemii. A to co robiłem na początku zeszłego, ubiegłego roku myślę, że w jakiś sposób ono nas trochę uchroniło i nasi przynajmniej przedsiębiorcy mogli się w miarę spokojnie przygotować do sezonu mimo, że on się zaczął trochę późno to uważam, że to był jeden z lepszych sezonów w ubiegłym roku i oby tak było też w tym roku, dziękuję.

Przewodniczący rady:

Dziękuję, ja tylko dodam, że nie chciałem być źle zrozumiany. Nie chodziło mi o to, żeby wydłużyć strażnikom miejskim tydzień pracy, tylko o zamianę dni. Dobrze to już mamy sprawę wyjaśnioną.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący rady:

Proszę Państwa w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXIII sesję Rady Miasta Helu w dniu 24 lutego 2021 roku, godzina 13:16. Dziękuję Państwu.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

1. Porządek obrad.

2. Listy obecności.

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu.

5. Projekt uchwały nr  3/2021.

6. Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny.

7. Projekt uchwały nr  4/2021.

8. Uchwała Nr XXIII/178/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Helu na lata 2021-2024.

9. Projekt uchwały nr 5/2021.

10. Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021”.

11. Projekt uchwały nr 6/2021.

12. Uchwała Nr XXIII/180/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości  w formie darowizny.

13. Projekt uchwały nr 7/2021.

14. Uchwała Nr XXIII/181/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację

15. Projekt uchwały nr 8/2021.

16. Uchwała Nr XXIII/182/21 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

17. Sprawozdanie z analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZSO Hel.

18. Informacja dotycząca stanu spraw spornych z udziałem miasta Helu oraz spraw w sądach.

19. Sprawozdanie i prezentacja z działalności Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA  Spółka z o.o. w 2020 roku, plan działalności w 2021 roku.

20. Prezentacja dotycząca stanu utrzymania parków, ulic miasta, dróg wewnętrznych, chodników oraz prace wykonane i planowane przedsięwzięcia w tym zakresie.

21. Informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2020 r.

22. Protokół imienny z głosowania.

Na XXIV sesji Rady Miasta Helu, 31 marca 2021 r. protokół z XXIII sesji został zatwierdzony głosami:

„za”                                        -          

„przeciw”                              -          

„wstrzymującymi się”          -          

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie XXIII sesja RM.pdf pdf 362 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:07:20 21
2 uchwała nr XXIII 177 21.pdf pdf 182.7 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:08:29 18
3 uchwała nr XXIII 178 21.pdf pdf 1.1 MB Mirela Figurska 2021-03-25 13:08:29 18
4 uchwała nr XXIII 179 21.pdf pdf 283.6 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:08:29 18
5 uchwała nr XXIII 180 21.pdf pdf 183.4 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:08:29 18
6 uchwała nr XXIII 181 21.pdf pdf 301.5 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:08:29 16
7 uchwała nr XXIII 182 21.pdf pdf 386.1 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:08:29 17
8 sprawozdanie - Zarząd Portu Hel.pdf pdf 42.7 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:08:43 16
9 sprawozdanie-nauczyciele.pdf pdf 220.5 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:08:55 17
10 sprawozdanie burmistrza Helu.pdf pdf 256 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:09:06 19
11 sprawozdanie z realizacji uchwał.pdf pdf 875 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:09:13 15
12 projekt uchwały nr 4 2021.pdf pdf 367 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:09:29 16
13 projekt uchwały nr 3 2021.pdf pdf 454.2 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:09:29 16
14 projekt uchwały nr 5 2021.pdf pdf 292.6 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:09:30 17
15 projekt uchwały nr 6 2021.pdf pdf 456.1 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:09:30 15
16 sprawozdanie_promocja_za_2020.pdf pdf 1 MB Mirela Figurska 2021-03-25 13:10:14 16
17 projekt uchwały nr 8 2021.pdf pdf 549.3 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:15:28 16
18 Gmina Miejska Hel sprawy sądowe i egzekucyjne.pdf pdf 262.1 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:16:26 17
19 projekt uchwały nr 7 2021.pdf pdf 270.2 KB Mirela Figurska 2021-03-25 13:19:14 17

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2021-03-25 11:43:16
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2021-03-25 13:23:28
Autor dokumentu Mirela Figurska