obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości lokalowej.
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śodowiska w Gdańsku
zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Informacja na temat wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024-2027..pdf
Postanowienie Nr 321/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu puckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Usługi. Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo – rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa oraz siłownia w okresie od 01.01.2024 -31.12.2024 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Usługi. Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2024 -31.12.2024 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Usługi. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel w okresie od 01.01.2024 -31.12.2024 r.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik ds. egzekucji nalezności w Referacie Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miasta Helu.
Informacja o wyboorze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Wykonanaie przejścia dla pieszych.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.12.2023 r.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ul. Wiejskiej 49, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ul. Wiejskiej 49, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu - 19.12.2023 r.
Komunikat Kapitana Portu Hel
Podjęcie i przekazanie do neutralizacji niewybuchów - informacja dla mieszkańców Helu.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 18.12.2023 r.
Zawiadomienie o LII sesji Rady Miasta Helu.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu
Informacja z otwarcia ofert.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Informacja o godzinach obsługi interesanta w dniach 11-12 grudnia 2023 r.
Informacja dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenach nieskanalizowanych, użytkowników zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Hel.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 - 2029
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu - 8.12.2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 8.12.2023 r.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu - 4.12.2023 r.
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel.
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r.
Zawiadomienie o LI sesji Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2”.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12”.
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.10.2023 r.
Zawiadomienie Burmistrza Helu.
Zawiadomienie Burmistrza Helu.
Zawiadomienie o L sesji Rady Miasta Helu.
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2”
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12”
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego.
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Boczna 10, 84-150 Hel
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 1, 84-150 Hel:
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel
Uchwała Nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Helu z dnia 6.10.2023 r. w sprawie późniekszego rozpoczęcia głosowania w obwodzie odrębnym
Informacja OKW Nr 3 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r.
Informacja OKW Nr 2 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r.
Informacja OKW Nr 1 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r.
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie
Obwieszczenie Burmistrza Heluo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Informacja o pierwszym posiedzeniu i szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hel
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 28 września 2023 roku.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy.
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 13 września o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 13 września o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny - ogłoszenie
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 18.09.2023 r.
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie opracowania wniosków , projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy
Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Miasta Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do użyczenia.
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przypomnienie
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do najmu.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do najmu.
Ogłoszenie Burmistrza Helu o konsultacjach dotyczących projektu ,,rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.”
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słuspsku I
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. ,,Poprawa przepustowości na linii nr. 213 Reda-Hel"
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej Rady Miasta Helu, 03.08.2023 r.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego.
Oferta pracy - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie
Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie Burmistrza Helu o unieważnieniu ogłoszenia
Informacja Dyrektora PGW WP ZZ w Gdańsku
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Obwieszczenie oprzystąpieniu do sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu
Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miasta Helu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 23.06.2023r.
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miasta Helu.
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie dot. wszczęcia przez Wojewodę Pomorskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 16.06.2023 r.
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania nieruchomości.
Informacja na temat wyborów ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o bezpłatnych koloniach.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 09.06.2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 05.06.2023r
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. ,,Poprawa przepustowości na linii nr. 213 Reda-Hel"
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 02.06.2023r.
Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 25.05.2023 r.
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko Aspirant pracy socjalnej .
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu.
.Przesłanie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, znak sprawy: RGK.6730.13.2022
Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Hel wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania agministracyjnego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - obwieszczenie
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 24.04.2023 r.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej .
Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany.
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie powołania komisji w celu opiniowania oferyt na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia I Festiwalu ,,Morze Muzyki".
Obwieszczenie Burmistrza Helu
Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Roboty budowlane. Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3.
Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 07.04.2023 r.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargu.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Dyżury radnych w kwietniu
Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Roboty budowlane. Nadbudowa łacznika przy miejskiej hali wodowiskowo-sportowej w Helu.
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.03.2023r.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.03.2023 r.
Zarządzenie nr. 11/0050/2023 Burmistrza Helu z dnia 21.03.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia I Festiwalu ,,Morze Muzyki"
Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miasta Helu.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Zawiadomienie Burmistrza Helu o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Helu.
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 07 marca 2023 roku
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej Rady Miasta Helu, 8.03.2023 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - obwieszczenie
Drugi etap spotkań prowadzonych w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności.
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej .
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej .
Ogłoszenie o kontynuacji rządowego programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 20.02.2023 r.
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego, ogłoszonego na dzień 14 lutego 2023 roku
Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miasta Helu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 15.02.2023r
Ogłoszenie Burmistrza Helu o dokonaniu czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną burmistrza Helu RGK.6730.17.2018 z dnia 13.08.2018 r. w sprawie decyzji o warunkach zabudowy .
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
Ogłoszenie Burmistrza Helu. Projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu.
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej .
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 30.01.2023 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Obwieszczenie Burmistrza Helu.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - obwiesczenie
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 23.01.2023r.
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 20.01.2023 r.
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miasta Helu.
Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 18.01.2023r
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 17.01.2023 r
Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 roku.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Usługi. Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo - rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskij Hel.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Usługi. Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania. Usługi. ,,Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2023 - 31.21.223 r."